Return to Video

21-09 Drawable Equals New Drawable

 • 0:00 - 0:05
  Ở đây cũng có gì đó không ổn với khai báo này. Vì sao nó không hoạt động?
 • 0:05 - 0:10
  Bạn không thể gán một object của một class tới một biến kiểu interdace?
 • 0:10 - 0:15
  Bạn không thể xây dựng kiểu interface? Hay bạn không thể gán một object của một class
 • 0:15 - 0:20
  vào một biến kiểu interface mà class của object không implements?
Title:
21-09 Drawable Equals New Drawable
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:21

Vietnamese subtitles

Revisions