Vietnamese subtitles

← 21-22 Using Interfaces for Algorithm Reuse Average Area

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/28/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Bạn đã thấy vài interface thú vị, với drawable và movable,
  2. nhưng để tôi cho bạn một lý do mà người ta thích dùng interfaces.
  3. Đó là có thể sử dụng lại thuật toán. Ví dụ một thuật toán thường để tính giá trị trung bình.
  4. Ở đây tôi có một Array các countries, mỗi cái đều có tên, và diện tích.
  5. Và tôi muốn biết diện tích trung bình của các quốc gia này.
  6. Tất nhiên, tôi phải viết một vòng lặp để tính nó, nhưng giả dụ tôi muốn
  7. có một method mà có thể làm với bất kỳ set các quốc gia nào. Nên tôi muốn bạn hoàn thành
  8. method này, sử dụng một array countries. Với mỗi cái,
  9. tìm ra diện tích bằng cách gọi getArea method. Cộng hết vào,
  10. và sau đó return giá trị trung bình.