Return to Video

10-11 Or

 • 0:00 - 0:04
  Bạn đã thấy vài ví dụ về sử dụng
  and operator (toán tử), thế còn
 • 0:04 - 0:10
  or thì sao? Chúng ta sẽ dùng or để vẽ lá cờ
  Charlie. Đây là bản phác
 • 0:10 - 0:15
  và chúng ta có màu xanh ở trên hoặc ở dưới
  Nếu Y nhỏ hơn height/5 hoặc
 • 0:15 - 0:21
  Nếu Y >= height * 4/5
  thì các pixel sẽ là màu xanh. Vì thế ta sẽ
 • 0:21 - 0:25
  đặt một or operator ở đây để ghép
  2 điều kiện này lại. Đến lượt bạn
 • 0:25 - 0:29
  hoàn thiện chương trình này. Sử dụng or operator
  cho những cái có màu xanh và cho
 • 0:29 - 0:36
  cái giải ở giữa này, bạn có thể sẽ phải dùng
  and operator. Triển thôi! :v
Title:
10-11 Or
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:37
Thanh Pham edited Vietnamese subtitles for 10-11 Or

Vietnamese subtitles

Revisions