Vietnamese subtitles

← The Right Display Method Is Called - Intro to Java Programming

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 2 created 08/31/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Ta vừa nói về display method nào được gọi trong presentQuestion method?
 2. Method có một parameter, kiểu là question. Nên đây là
 3. parameter variable. Nó chứa một object reference sẽ chỉ tới một object,
 4. một object thuộc một kiểu, khi bạn nghĩ nó là kiểu question, vì cuối cùng
 5. nó là kiểu của q, nhưng không quá nhanh, kiểu của q, không còn là question.
 6. kiểu của object thực sự là không biết được. Nó có thể là một sub-type
 7. của question. Tin tốt là, khi chương trình chạy, nó sẽ làm điều đúng đắn.
 8. Khi runtime, nó sẽ xác định chính xác kiểu của object là gì.
 9. Và display method của nó được xác định. Đó có thể là question.display,
 10. choicequestion.display, hoặc là display method của class nào đó, mà cũng extends Question class,
 11. đây là một tính năng hữu ích vì nó cho phép ta
 12. viết generic codes (code chung) ví dụ như present question, có thể hoạt động với các câu hỏi
 13. thuộc bất kỳ thể loại nào, và sơ đồ này có thể quen thuộc với bạn, bạn đã thấy
 14. một cái tương tự khi ta nói về interfaces và có một cái tên cho sự thật là
 15. phiên bản chính xác của một method được chọn lúc runtime. Hãy nhớ xem nó tên là gì?
 16. Có phải nó là "object oriented programming"? "Encapsulation"? "Inheritance"?
 17. hay "Polymorphism"?