Return to Video

آنچه که پزشکان باید درباره هویت جنسی بدانند

 • 0:00 - 0:04
  حدود شش ماه بعد از این که کارم را
  به عنوان روان درمانگر شروع کردم،
 • 0:04 - 0:07
  در یک موسسه بازپروری الکل
  و مواد کار میکردم.
 • 0:07 - 0:10
  یکی از پرستارها از بخش سمزدایی
  با من تماس گرفت.
 • 0:11 - 0:13
  از من خواست به بخش بروم
  و یکی از بیماران جدید را ارزیابی کنم
 • 0:13 - 0:15
  که صبح آن روز رسیده بود.
 • 0:15 - 0:19
  بنابراین به بخش رفتم
  و افتخار آشنایی با آن را پیدا کردم.
 • 0:19 - 0:22
  آن یک زن تراجنیستی بود
  و وقتی شروع به صحبت کردیم،
 • 0:22 - 0:25
  برایم تعریف کرد دلیل آمدنش
  برای تداوی چه بود،
 • 0:25 - 0:28
  اما میتوانستم ترس را در صدایش بشنوم
 • 0:28 - 0:30
  و نگرانی را در چشمهایش ببینم،
 • 0:30 - 0:33
  و شروع کرد برایم بگوید که از
  آمدن به بازپروری و ترک کردن
 • 0:33 - 0:35
  مواد و الکل ترسی نداشت.
 • 0:35 - 0:38
  ترس او این بود که پزشکان معالجش،
 • 0:38 - 0:40
  او را بعنوان یک زن درونش درمان نکنند.
 • 0:41 - 0:45
  بعد برایم از درد مدامی تعریف کرد که
  در تمام عمرش تجربه کرده، این که
 • 0:45 - 0:48
  با آگاهی از زن بودن او،
  همواره مرد تلقیاش کردهاند.
 • 0:48 - 0:51
  و منظورش این بود که وقتی به دنیا آمد،
 • 0:51 - 0:53
  پزشک او را بغل والدینش داد
 • 0:53 - 0:55
  و با استناد بر اندام تناسلی او گفت:
 • 0:55 - 0:57
  « نوزاد پسره.»
 • 0:57 - 0:58
  او همیشه میدانست که پسر نیست.
 • 1:00 - 1:03
  سالها گذشت و احساسهایی که میکرد
 • 1:03 - 1:05
  و در وجودش داشت، بیشتر رشد کردند،
 • 1:05 - 1:07
  میدانست که باید موضوع را
  برای خانوادهاش آشکار کند.
 • 1:07 - 1:10
  و وقتی این کار را کرد،
  اوضاع خوب پیش نرفت.
 • 1:10 - 1:12
  والدینش گفتند،
  « مطلقا اینطور نیست. تو دختر نیستی.
 • 1:12 - 1:15
  ما اینطوری تو را بزرگ نکردیم.
  نمیدانیم چی توی ذهنت هست.
 • 1:15 - 1:17
  برو پی کارت.»
 • 1:18 - 1:21
  بنابراین اینطور بود که خودش را توی خیابان
  و در پناهگاهای بیخانمانها پیدا کرد،
 • 1:21 - 1:24
  و در آنجا بود که شروع به مصرف
  الکل و مواد کرد
 • 1:24 - 1:26
  تا درد درونش را بیحس کند.
 • 1:28 - 1:31
  برایم از داستان رفت و آمدش به بیمارستانها
  و مراکز بارپروری،
 • 1:31 - 1:32
  و تلاش برای پاک شدن گفت،
 • 1:33 - 1:35
  و موقع انجام این کار، کارکنان مرکز درمانی
  و پزشکها
 • 1:35 - 1:39
  از نام زنانه یا ضمیرهای
  صحیح استفاده نمی کردند.
 • 1:39 - 1:40
  باعث رنج کشیدن او میشدند.
 • 1:41 - 1:44
  میدانید، وقتی برای رواندرمانی
  درس میخواندم،
 • 1:44 - 1:46
  به من درباره کار با بیماران
  تراجنسیتی آموزش ندادند.
 • 1:47 - 1:50
  هیچ ایدهای نداشتم که با این
  بیمارها کار خواهم کرد.
 • 1:51 - 1:54
  اما هر چه بیشتر با آن وبیماران
  مشابه آن کار کردم،
 • 1:54 - 1:56
  پی بردم که ماموریتم تغییرشکل یافته،
 • 1:56 - 1:59
  و تبدیل شده به این که
  مطمئن شویم نیازهای بهداشتی
 • 2:00 - 2:01
  جامعه افراد تراجنستی برآورده میشود.
 • 2:02 - 2:06
  با بررسی بیشتر موضوع، دیدم
  که چطور این ترس واقعا حقیقی
 • 2:06 - 2:10
  از خشونت، تبعیض و فقدان پذیرش
 • 2:10 - 2:14
  باعث میشد خیلی از این بیماران
  به الکل و مواد پناه ببرند.
 • 2:14 - 2:17
  و همینطور داستانهای ترسناکی را شنیدم
 • 2:17 - 2:20
  از وقتهایی که این بیماران دنبال
  مراقبت پزشکی بودند
 • 2:20 - 2:21
  و رفتاری که با آنها میشد،
 • 2:21 - 2:25
  و این که چطور خیلی از نیازهای
  پزشکی آنها اهمال میشد.
 • 2:25 - 2:28
  حال اجازه دهید از لیا بگویم.
 • 2:28 - 2:31
  افتخار آشنایی با او به
  چند سال قبل برمیگردد.
 • 2:31 - 2:34
  مونث است و زن و بچه دارد.
 • 2:35 - 2:38
  برای اطلاع شما، جنسیت لیاه
  در زمان تولد مذکر ثبت شد
 • 2:38 - 2:42
  و از همان کودکی میدانست که مذکر نیست،
 • 2:42 - 2:43
  این که مونث است.
 • 2:44 - 2:47
  این را از خودش و از همه آشنایانش مخفی کرد،
 • 2:47 - 2:49
  بخصوص همسرش، تا این که ۵۰ ساله شد.
 • 2:50 - 2:51
  دیگر نمیتوانست ادامه دهد.
 • 2:51 - 2:53
  میگفت دیگر نمیتوانم اینطور زندگی کنم.
 • 2:53 - 2:54
  باید حقیقت را بگویم.
 • 2:54 - 2:57
  از گفتن موضوع به همسرش بینهایت میترسید.
 • 2:57 - 2:58
  چطور میشد اگر زنش میگفت،
 • 2:58 - 3:01
  « برایم پذیرفتنی نیست. طلاق میخوام،
  برو پی کارت؟»
 • 3:02 - 3:05
  در کمال شگفتی ، همسرش با او کنار آمد.
 • 3:05 - 3:08
  به او گفت، « فارغ از این که کی هستی،
  عاشقت هستم.
 • 3:08 - 3:10
  به هر طریقی که بتونم، کمکت میکنم.»
 • 3:11 - 3:12
  پس با همسرش صحبت کرد،
 • 3:12 - 3:16
  و تصمیم گرفت که می خواهد
  تغییرجنسیت پزشکی بدهد،
 • 3:17 - 3:20
  و علاقمند به ارزیابی شدن برای
  روش درمانی جایگزینی هورمونها بوذ،
 • 3:20 - 3:22
  بعبارتی تداوی جایگزینی هورمونی.
 • 3:22 - 3:24
  بنابراین با پزشک قرار گذاشت،
 • 3:26 - 3:28
  زودتر از موعد به مطب رسید.
 • 3:28 - 3:30
  فرمها را پر کرد،
 • 3:30 - 3:32
  اسمش را درست نوشت و
  صبورانه منتظر ماند.
 • 3:34 - 3:38
  کمی که گذشت، پرستاری اسمش
  را صدا کرد تا به اتاق معاینه برود.
 • 3:38 - 3:41
  وقتی وارد اتاق شد،
  نفس عمیقی کشید،
 • 3:41 - 3:43
  و پزشک و
  پرستار وارد اتاق شدند.
 • 3:44 - 3:47
  دستش را سمت دکتر دراز کرد و گفت،
  « سلام، لیا هستم.»
 • 3:48 - 3:51
  دکتر به او نگاهی انداخت،
  با او دست نداد و پرسید،
 • 3:51 - 3:52
  « برای چی اینجایی؟»
 • 3:54 - 3:56
  نفس عمیق دیگری کشید و گفت،
 • 3:57 - 3:59
  «خب، من یک تراجنسیتی ِ مونث هستم.
 • 3:59 - 4:02
  تمام عمرم این را میدانستم،
  و از همه آن را مخفی کردم،
 • 4:02 - 4:03
  اما دیگر برایم ممکن نیست.
 • 4:03 - 4:06
  زنم از من حمایت میکند،
  از پس هزینه ها بر میآیم،
 • 4:06 - 4:07
  دنبال این انجام این تغییراتم،
 • 4:07 - 4:11
  لطفا من را برای ارزیابی جهت
  درمان جایگزینی هورمونی بپذیرید.»
 • 4:12 - 4:14
  پزشک گفت،
  « امروز کاری از دست ما برنمیآید.
 • 4:14 - 4:15
  باید آزمایش اچ.آی.وی بدهی.»
 • 4:17 - 4:18
  باورش نمیشد.
 • 4:19 - 4:20
  برافروخته شد.
 • 4:20 - 4:22
  عصبانی بود، مستاصل بود.
 • 4:23 - 4:27
  اگر پزشک با او اینطور برخورد میکرد،
  از بقیه دنیا چه انتظاری میرفت؟
 • 4:27 - 4:29
  اول که با او دست نداد،
 • 4:29 - 4:32
  و دوم وقتی شنید تراجنسیتی است،
 • 4:32 - 4:36
  همه آنچه که برایش اهمیت داشت،
  آزمایش اچ.آی.وی و رفتن بود.
 • 4:36 - 4:38
  حتی هیچ سوال دیگری از او نپرسید.
 • 4:39 - 4:41
  خب من درک می کنم
  که لیا چه میگوید،
 • 4:41 - 4:44
  چون طی سالهایی که با این جامعه کار کردم،
 • 4:44 - 4:47
  هر روز چیزهای عجیب و غریبی میشنوم
  که اصلا صحت ندارند.
 • 4:47 - 4:49
  چیزهایی مثل:
 • 4:49 - 4:54
  هر تراجنسیتی میخواهد با دارو یا جراحی
  تغییر جنسیت دهد؛
 • 4:54 - 4:57
  تراجنسیتیها بیمار روانی هستند،
  این اختلال است؛
 • 4:57 - 4:59
  و: این بیماریها مرد و
  زن واقعی نیستند.
 • 5:00 - 5:02
  همه اینها غیرواقعی و افسانه است.
 • 5:03 - 5:06
  در حالیکه این جامعه بزرگتر و
  قددمتدار میشود،
 • 5:06 - 5:09
  حیاتی است که همه کارکنان بخش
  سلامت آموزش ببینند
 • 5:09 - 5:12
  که چطور جوابگوی نیازهای
  مراقبت سلامت این بیماران باشند.
 • 5:12 - 5:15
  در ۲۰۱۵، نظرسنجی انجام شد
 • 5:15 - 5:18
  و معلوم شد که ۲۷ درصد
  کارکنان بخش سلامت
 • 5:18 - 5:21
  اطلاعات کافی درباره نیازهای
 • 5:21 - 5:23
  درمان سلامت جامعه دگرباشها ندارند.
 • 5:25 - 5:28
  شکاف عظیمی در آموزش و تعلیمات است.
 • 5:29 - 5:30
  امروز در این گفتار،
 • 5:30 - 5:34
  یک روش فکری جدید را برای سه
  دسته از مردم پیشنهاد میدهم:
 • 5:34 - 5:38
  پزشکان، جامعه تراجنسیتی و خب البته
  که بقیه ما.
 • 5:38 - 5:41
  اما قبل از انجام این کار،
  یکسری تعریفها هستند
 • 5:41 - 5:44
  که به شما کمک میکند تا کمی بیشتر
  درباره هویت جنسیتی اطلاعات کسب کنید.
 • 5:45 - 5:48
  بنابراین امیدوارم کاغذ و قلم برای
  یادداشت آماده کرده باشید.
 • 5:48 - 5:51
  بیایید از این ایده منظومه دوتایی
  شروع کنیم.
 • 5:52 - 5:53
  و به این معنی است که،
 • 5:53 - 5:56
  قبلا ما همیشه فکر میکردیم
  که فقط دو تا جنسیت است، زن و مرد.
 • 5:56 - 5:57
  متوجه شدید؟ دوتایی؟
 • 5:57 - 6:00
  اما به این نتیجه رسیدهایم
  که اینطور نیست.
 • 6:01 - 6:03
  هویت جنسیتی طیفی است
 • 6:03 - 6:05
  که یک سر آن مردانگی است
 • 6:05 - 6:08
  و آن سر دیگر آن زنانگی قرار دارد.
 • 6:08 - 6:10
  این طیف از انواع هویت
 • 6:10 - 6:14
  شامل هویتهای جنسی مثل
  جنسیت نامنطبق،
 • 6:14 - 6:15
  جنسیت تطبیقی،
 • 6:15 - 6:16
  جنسیت- غیر قطبی،
 • 6:16 - 6:19
  دو روح، سه روح،
 • 6:19 - 6:20
  همینطور آدمهایی که بیناجنسیتی هستند.
 • 6:21 - 6:24
  عبارت تراجنسیتی عنوانی فراگیر است
 • 6:24 - 6:27
  که دربرگیرنده انواع این هویتها است.
 • 6:28 - 6:31
  اما امروز، از شما میخواهم تراجنیستی
 • 6:31 - 6:34
  را بعنوان شخصی در نظر بگیرید که
  جنسیت تعیین شده برای او در هنگام تولد
 • 6:34 - 6:37
  با چیزی که الان است و حسی که از خود دارد
  متفاوت است.
 • 6:37 - 6:39
  حال، این تفاوت زیادی با
  جنسیت بیولوژیک دارد.
 • 6:39 - 6:42
  بنابراین هویت جنسیتی درکی از خود است.
 • 6:42 - 6:45
  پس آن را چیزی بدانید که
  در بین گوشهایتان در جریان است:
 • 6:45 - 6:47
  درک از خود، آن کسی که هستید.
 • 6:47 - 6:50
  تفاوت بزرگی با جنسیت بیولوژیک دارد، نه؟
 • 6:50 - 6:52
  هورمونها، اندامهای جنسی،
  کروموزومها:
 • 6:52 - 6:53
  اینها بین پاهای ما قرار دارند.
 • 6:55 - 6:59
  حال، شاید با خود بگویید، « دکتر کریستی،
  هیچوقت نپرسیدم که کی هستم.
 • 6:59 - 7:01
  می دانم که مرد هستم، یا زن هستم.»
 • 7:02 - 7:03
  متوجهام. خودتان را میشناسید.
 • 7:04 - 7:07
  این حس را خیلی از اشخاص
  تراجنسیتی هم دارند.
 • 7:07 - 7:08
  میدانند که هستند
 • 7:08 - 7:10
  با همین قاطعیت.
 • 7:12 - 7:16
  مهم است بدانید که چندین
  نوع مختلف هویت داریم
 • 7:16 - 7:19
  و من به عنوان مونثی همسوجنس
  شناسایی میشوم.
 • 7:19 - 7:22
  حال، برای همه شمایی که مایلید
  بدانید این کلمهها چطور نوشته میشوند،
 • 7:22 - 7:25
  دیکته سیس این شکلی است:"c-i-s."
 • 7:25 - 7:28
  و به لاتین به معنی "در همان طرف" است.
 • 7:28 - 7:29
  وقتی دنیا آمدم،
 • 7:29 - 7:31
  دکتر من را به سمت والدینم گرفت و گفت،
 • 7:31 - 7:33
  «دختر است.»
 • 7:33 - 7:35
  نظری که تماما بر اساس اندام جنسی من بود.
 • 7:35 - 7:37
  با این که در یک شهر کشاورزی کوچک در
  جرجیا بزرگ شدم،
 • 7:37 - 7:41
  و خیلی پسروار بودم،
 • 7:41 - 7:43
  هیچوقت به مونث بودن خودم شک نکردم.
 • 7:43 - 7:44
  همیشه میدانستم دختر هستم،
 • 7:44 - 7:47
  فارغ از این که چه جور بچهای بودم.
 • 7:47 - 7:50
  این با کسی که تراجنسیتی است
  خیلی فرق میکند.
 • 7:50 - 7:54
  ترنس در لاتین به معنی «آن سوی دیگر» است--
 • 7:54 - 7:56
  مثل هواپیماهای ترنس کانتینتال
  (بین قارهای)
 • 7:56 - 7:57
  آن طرف، آن سوی دیگر--
 • 7:58 - 8:01
  شخصی که در زمان تولد
  یک جنسیت برایش تعیین شده
 • 8:01 - 8:03
  و هویتش را در سوی دیگر طیف میداند.
 • 8:04 - 8:08
  یک تراجنسیتی مذکر شخصی است
  که در زمان تولد مونث تعیین شده
 • 8:08 - 8:11
  اما حسی که از خودش دارد و
  نحوه زندگی که دارد
 • 8:11 - 8:13
  مردانه است.
 • 8:13 - 8:15
  و برعکس، همانطور که قبلا صحبت کردیم،
 • 8:15 - 8:18
  یک تراجنسیتی مونث،
  در زمان تولد مذکر ثبت شده
 • 8:18 - 8:21
  اما حس او از خود و
  نحوه زندگیش زنانه است.
 • 8:21 - 8:22
  همچنین مهم است که خاطرنشان کنم
 • 8:22 - 8:25
  که هر شخصی که هویت غیر قطبی
  داشته باشد را
 • 8:26 - 8:27
  به عنوان «تراجنسیتی» شناسایی نمیکنیم.
 • 8:29 - 8:32
  برای اجتناب از سردرگمی،
  میخواهم هویت جنسی
 • 8:32 - 8:34
  یا گرایش جنسی را معنی کنم.
 • 8:34 - 8:37
  این صرفا برمیگردد به کسی که
  جذبش میشویم،
 • 8:37 - 8:39
  جسمی، عاطفی،
  جنسی، روحی.
 • 8:41 - 8:43
  ربطی به هویت جنسیتی ندارد.
 • 8:43 - 8:45
  قبل از این که ادامه دهیم مرور مختصری
  داشته باشیم:
 • 8:45 - 8:47
  هویت جنسیت بین گوشها،
 • 8:47 - 8:50
  جنسیت مادرزادی، چیزی که
  بین پاهای شما است،
 • 8:50 - 8:53
  و بعد هویت جنسی، خب،
  گاهی از قلب خود استفاده میکنیم،
 • 8:53 - 8:54
  اما اینجاست.
 • 8:54 - 8:57
  سه طیف هویتی مختلف.
 • 8:59 - 9:01
  حال، یک دانشجوی پزشکی بطور متوسط
 • 9:01 - 9:07
  حدود پنج ساعت را صرف یادگیری درباره
  نیازهای مرتبط با سلامت دگرباشان میکند
 • 9:07 - 9:08
  زمانیکه در دانشکده پزشکی است.
 • 9:08 - 9:12
  حال، این علیرغم آگاهی ما درباره خطرات
  منحصربفرد بهداشتی
 • 9:12 - 9:14
  در این جامعه است.
 • 9:15 - 9:19
  و تخمین زده میشود که حدود ۱۰ میلیون
  آمریکایی بزرگسال
 • 9:19 - 9:21
  با هویت دگرباش وجود دارد.
 • 9:22 - 9:24
  اغلب پزشکانی که با بیماران
  تراجنسیتی کار میکنند،
 • 9:24 - 9:26
  با مشقت و زحمت زیاد یاد میگیرند.
 • 9:27 - 9:29
  این یعنی حین پیشروی در کار یاد میگیرند،
 • 9:30 - 9:32
  یا بیمار، وقت خود را صرف
  آموزش به پزشک
 • 9:32 - 9:34
  درباره نحوه مراقبت از آنها میکند.
 • 9:35 - 9:39
  خیلی پزشکها احساس راحتی نمیکنند
  که درباره هویت جنسی بیمارها سوال کنند.
 • 9:39 - 9:42
  بعضی حتی فکر نمیکنند که این امر اصلا
  ربطی به مراقبتهای آنها داشته باشد
 • 9:42 - 9:45
  و بقیه هم نمیخواهند که یک وقت حرف
  اشتباهی زده باشند.
 • 9:46 - 9:49
  خیلی از پزشکها که حرف نابجا میزنند
 • 9:49 - 9:50
  یا صحبت منفی میکنند،
 • 9:50 - 9:54
  شاید نیت بدخواهانه و بدجنسی نداشته باشند،
 • 9:54 - 9:58
  شاید صرفا هرگز آموزش ندیدهاند
  که چطور به این اشخاص اهیمت دهند.
 • 9:58 - 10:01
  اما دیگر نمیتوان چنین چیزی را
  به عنوان هنجار پذیرفت.
 • 10:02 - 10:05
  پس آنچه برای یک تراجنسیتی مذکر رخ میدهد--
 • 10:06 - 10:09
  یک یادآوری مختصر، شخصی که
  در زمان تولد زن تعیین شده
 • 10:09 - 10:10
  اما تمام عمر زندگی مردانه داشته --
 • 10:10 - 10:15
  چه اتفاقی میافتد وقتی این تراجنسیتی مذکر
  برای معاینه سالانه پیش پزشک زنان میرود؟
 • 10:16 - 10:19
  نحوه برخورد پزشک با این بیمار
 • 10:19 - 10:21
  کل مطب را تحت تاثیر قرار میدهد.
 • 10:22 - 10:26
  اگر پزشک به آن بیمار مرد با
  ضمائر و اسامی صحیح رسیدگی کند،
 • 10:26 - 10:28
  به شان و شخصیتش احترام بگذارد،
 • 10:28 - 10:31
  احتمال این که بقیه هم از او پیروی کنند
  خیلی بیشتر است.
 • 10:32 - 10:35
  بنابراین این نظر من درباره
  پزشکها است،
 • 10:35 - 10:37
  و حال برویم سراغ جامعه تراجنسیتی.
 • 10:37 - 10:40
  اینجا هستم تا درباره ترس حرف بزنم،
 • 10:40 - 10:43
  اما شما میدانید که در واقع
  کیست که میترسد، نه؟
 • 10:43 - 10:45
  جامعه تراجنسیتی.
 • 10:45 - 10:47
  قبلتر داستان آنا را برای شما گفتم
 • 10:47 - 10:49
  و این که چقدر نگران بود که
  برای تداوی برود
 • 10:49 - 10:52
  و برای بعد زنانهاش
  مورد احترام قرار نگیرد
 • 10:52 - 10:54
  و بعد لیا که از نحوه برخورد پزشک
  خود واهمه داشت،
 • 10:54 - 10:57
  و آن لحظهای که با او دست نداد
 • 10:57 - 10:59
  و دستور آزمایش اچآیوی را داد،
  ترسهایش به حقیقت پیوست.
 • 11:01 - 11:03
  جامعه تراجنسیتی
  نیاز به توانمند شدن دارد
 • 11:03 - 11:06
  تا برای نیازهای مراقبت
  سلامت خود اعتراض کند.
 • 11:06 - 11:10
  روزهای ساکت ماندن و قبول هر نوع تداویی
  دیگر تمام شده است.
 • 11:11 - 11:14
  اگر برای نیازهای مراقبت سلامت خود
  اعتراض نکنید،
 • 11:14 - 11:15
  هیچکس این کار را نمیکنند.
 • 11:17 - 11:18
  پس بقیه ما چطور؟
 • 11:20 - 11:23
  خیلی از شما، شاید طی هفته بعد
  یا دو ماه دیگر
 • 11:23 - 11:25
  وقت دکتر داشته باشید، خب؟
 • 11:25 - 11:28
  تجسم کنید که پیش دکتر میروید
 • 11:28 - 11:29
  و زمانی که تمام میشود،
 • 11:29 - 11:32
  حالتان از لحظه اولی که
  وارد شدید هم بدتر است.
 • 11:33 - 11:35
  اگر دکترتان شما را از خود براند چطور،
 • 11:35 - 11:37
  که نیازهای شما را نادیده بگیرد،
 • 11:37 - 11:39
  یا حتی حس کنید مورد قضاوت قرار گرفتهاید؟
 • 11:40 - 11:45
  این اتقاقی است که برای بیش از
  ۱/۴ میلیون تراجنسیتی بالغ
 • 11:45 - 11:46
  اینجا در آمریکا رخ میدهد.
 • 11:46 - 11:49
  تازه اگر آنقدر خوششانس باشند
  که قرار ملاقات بگیرند.
 • 11:50 - 11:53
  حال شاید با خود فکر کنید،
  «چرا این موضوع برایم اهمیت دارد؟
 • 11:53 - 11:56
  من تراجنسیتی نیستم.
  شخص تراجنسیتی هم در بین اطرافیانم ندارم.
 • 11:56 - 11:57
  پس چرا باید اهمیت بدهم؟»
 • 11:58 - 12:00
  اینطور به آن فکر کنید.
 • 12:00 - 12:02
  هر فرد تراجنسیتی یک انسان است،
 • 12:02 - 12:04
  درست مثل من و شما.
 • 12:04 - 12:07
  آنها لایق پزشکان مجرب و شایسته هستند،
 • 12:07 - 12:09
  در ست مثل شما و من.
 • 12:10 - 12:13
  پس اگر اجازه دهید،
  میخواهم از شما سوال کنم:
 • 12:13 - 12:16
  آیا فردی را سراغ دارید یا
  دیدهاید که تراجنسیتی است یا
 • 12:16 - 12:21
  جنسیت نامنطبق، بدون جنسیت، بیناجنسیتی،
  دو-روحی و سه-روحی؟
 • 12:21 - 12:24
  از همه شما متشکرم. عالی. ممنون از همه.
 • 12:24 - 12:26
  همه شما هم که دست خود را بالا نبرید،
 • 12:26 - 12:29
  در آینده نزدیک
 • 12:29 - 12:30
  فرصت دیدن کسی را خواهید یافت
 • 12:30 - 12:34
  که در یکی از این هویتها
  دستهبندی شود. ضمانت میهم.
 • 12:34 - 12:37
  تعداد اعضای این جامعه رو به افزایش است.
 • 12:37 - 12:40
  اینطور نیست که جریان روز باشد
  یا چیز تازه برای انجام دادن.
 • 12:41 - 12:43
  علنی کردن هویت جنسی، امنتر است.
 • 12:44 - 12:47
  آگاهی در این زمینه بیشتر شده،
  آشکاری بیشتری وجود دارد.
 • 12:47 - 12:50
  امنیت بیشتری هست، بنابراین آدمها
  از خود واقعیشان حرف میزنند
 • 12:50 - 12:51
  که قبلا سابقه نداشته است.
 • 12:52 - 12:56
  بهمین خاطر خیلی مهم است
  نظام مراقبت سلامت ما این را بپذیرد
 • 12:56 - 13:00
  و این اطمینان حاصل شود که پزشکان و
  ارائهدهندگان خدمات بهداشتی، آموزش لازم
 • 13:00 - 13:03
  جهت نزدیک شدن به این بیماران
  را با رعایت شان و احترام دیده باشند،
 • 13:03 - 13:05
  درست همانطوری که انتظارش را داریم.
 • 13:07 - 13:09
  یادم هست سال ۱۱ام مدرسه سر کلاس
  ادبیات بودم،
 • 13:09 - 13:11
  با یکی از محبوب ترین معلمهایم،
  آقای مککلین،
 • 13:11 - 13:15
  و او این نقل قول ازهراکلیتوس را گفت که
  تا به امروز خاطرم هست.
 • 13:15 - 13:17
  شاید قبلا شنیده باشید.
 • 13:17 - 13:21
  «تنها چیزی که دائمی است
  چیزهاییست که تغییر خواهند کرد.»
 • 13:23 - 13:24
  آشنا بود، نه؟
 • 13:25 - 13:28
  هر کدام از ما با تغییراتی
  در زندگی روبرو هستیم،
 • 13:28 - 13:30
  و اغلب وقتی با این تغییرات
  مواجه میشویم،
 • 13:30 - 13:32
  تصمیمهای سختی باید بگیریم.
 • 13:33 - 13:37
  آیا در ترس به سر خواهیم برد،
  درجا خواهیم زد
 • 13:37 - 13:39
  و رشد نخواهیم کرد؟
 • 13:39 - 13:43
  یا با شجاعت با ترس خود مواجه میشویم،
 • 13:43 - 13:46
  یا متحول شده و از فرصت
  برای رشد استفاده میکنیم؟
 • 13:47 - 13:50
  هر کدام از ما با چیزهای تازه روبروست.
 • 13:50 - 13:51
  شما چه کار خواهید کرد؟
 • 13:52 - 13:54
  آیا در ترس باقی خواهی ماند،
 • 13:54 - 13:56
  یا رشد خواهی کرد؟
 • 13:57 - 14:01
  از تک تک شما، پزشکان، جامعه تراجنسیتیها،
 • 14:01 - 14:02
  شما و خودم دعوت میکنم
 • 14:02 - 14:04
  تا با هم با ترس مواجه شویم
 • 14:04 - 14:07
  در حالیکه به این جهان تازه شجاع
  قدم میگذاریم.
 • 14:07 - 14:08
  متشکرم.
 • 14:08 - 14:12
  (تشویق)
Title:
آنچه که پزشکان باید درباره هویت جنسی بدانند
Speaker:
کریستی اُوراستریت
Description:

کریستی اُور‌استریت در ماموریتی است برای تضمین این که نیازهای مراقبت سلامت جامعه تراجنسیتی‌ برآورده شود. در این گفتار آگاهی‌بخش و ضدافسانه، او الفبای درک هویت جنسی را ارائه می‌دهد و از ما دعوت می‌کند دید خود را از مراقبت سلامت تراجنسیتی‌ها تغییر دهیم -- تا اشخاص زمانی که به پزشک مراجعه می کنند احترام و رفتاری را دریافت کندد که در خور آنها است.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:25

Persian subtitles

Revisions