Return to Video

What Are Java Objects? Pt. 2

 • 0:00 - 0:04
  Ta đã tạo phiên bản
  lớp TextView đơn giản,
 • 0:04 - 0:07
  được lưu trong
  tập tin TextView.java.
 • 0:07 - 0:08
  Chúng tôi đã đơn giản hóa
  lớp này để bạn dễ hiểu
  4
  00:00:08,290 --> 00:00:11,060
  lớp là như thế nào.
 • 0:11 - 0:14
  Trước hết, bắt đầu với
  phím hỗ trợ truy cập.
 • 0:14 - 0:15
  được đánh dầu là công khai
 • 0:15 - 0:19
  để những thứ khác như hoạt động
  có thể sử dụng lớp TextView.
 • 0:19 - 0:21
  Sau đó chúng ta có lớp từ.
 • 0:21 - 0:24
  Điều này hiển thị tới Java,
  đây là định nghĩa lớp.
 • 0:24 - 0:26
  Sau đó ta có tên lớp.
 • 0:26 - 0:29
  Tên của lớp trong Java
  bắt đầu bằng chữ cái viết hoa,
 • 0:29 - 0:34
  kiểu chữ CamelCase, không có
  khoảng trắng giữa từ viết hoa tiếp theo.
 • 0:34 - 0:37
  Còn có văn bản khác nhưng
  chúng ta sẽ xem xét sau.
 • 0:37 - 0:39
  Điều quan trọng là
  chúng ta có mở ngoặc
 • 0:39 - 0:42
  và ở cuối định nghĩa
  ta có đóng ngoặc.
 • 0:42 - 0:47
  Giờ bên trong lớp TextView này,
  ta có nhiều biến số.
 • 0:47 - 0:50
  Mỗi biến số đại diện một trường
  trong chế độ xem văn bản.
 • 0:50 - 0:53
  Vậy ta có trường cho văn bản
  của chế độ xem văn bản.
 • 0:53 - 0:56
  Và trường cho màu văn bản
  của chế độ xem văn bản.
 • 0:56 - 0:58
  Còn có các trường khác,
  21
  00:00:57,530 --> 00:01:00,980
  nhưng nhớ đây là phiên bản đơn giản
  của lớp textview.
 • 1:01 - 1:04
  Chúng tôi cũng có một biến
  chứa tham chiếu tới ngữ cảnh
 • 1:04 - 1:06
  the application.
  ứng dụng.
 • 1:06 - 1:09
  Bạn có thể đọc thêm về ngữ cảnh
  trong lưu ý hướng dẫn bên dưới
  25
  00:01:08,750 --> 00:01:11,910
  nhưng cơ bản đó là cách truy cập
  thông tin về ứng dụng.
 • 1:13 - 1:17
  Ví dụ: bạn có thể truy cập
  nguồn trong ứng dụng sử dụng ngữ cảnh.
 • 1:18 - 1:20
  Và đó là các phương pháp TextView.
 • 1:20 - 1:24
  Phương pháp setText
  lấy đây làm đầu vào chuỗi văn bản.
 • 1:24 - 1:29
  Sau đó cập nhật biến toàn cầu
  mText để sử dụng giá trị mới này.
 • 1:29 - 1:32
  Tương tự, setTextColor
  lấy đầu vào 1 màu mới.
 • 1:32 - 1:36
  Và cập nhật trạng thái nội bộ
  để có giá trị màu mới.
 • 1:36 - 1:39
  Cũng có phương pháp khác như
  getText và getTextColor,
 • 1:39 - 1:43
  có trả về chuỗi văn bản nội bộ
  hoặc TextColor nội bộ.
 • 1:44 - 1:48
  Môt điều nữa bạn có thể nhận ra
  những biến toàn cầu này
 • 1:48 - 1:50
  đều bắt đầu bằng chữ m thường.
 • 1:50 - 1:52
  M nghĩa là biến số thành viên,
 • 1:52 - 1:55
  Đây là tất cả biến số thành viên
  của lớp TextView.
 • 1:55 - 1:59
  Biến số thành viên
  là một cách nói khác của trường
 • 1:59 - 2:01
  hay trạng thái của lớp TextView.
 • 2:01 - 2:03
  Đây là ví dụ lớp chế độ xem
  hình ảnh đơn giản.
 • 2:03 - 2:05
  Bạn sẽ thấy trong
  tập tin imageview.java
  42
  00:02:06,400 --> 00:02:10,580
  bắt đầu bằng lớp công khai,
  và ImageView là tên của lớp.
  43
  00:02:10,580 --> 00:02:13,550
  Rồi ta có đóng và mở ngoặc.
 • 2:14 - 2:16
  Chỗ này tạo thành trạng thái
  của chế độ xem hình ảnh.
 • 2:16 - 2:18
  Thông thường có nhiều trường
  jơn thế này,
 • 2:18 - 2:20
  Nhưng tôi chỉ muốn trình bày
  cho bạn một ví dụ.
 • 2:20 - 2:24
  Đây là biến số nguyên
  và có tên mImageId.
 • 2:24 - 2:26
  M nghĩa là biến thành viên.
 • 2:26 - 2:28
  Biến này chứa ID nguồn
 • 2:28 - 2:31
  cho hình ảnh cần được hiển thị
  trong chế độ xem hình ảnh này.
 • 2:31 - 2:34
  Kéo xuống đây ta có hàm tạo
  dùng để tạo
 • 2:34 - 2:39
  đối tượng chế độ xem hình ảnh mới
  lấy đầu vào, ngữ cảnh,
 • 2:39 - 2:41
  rồi khởi chạy những biến này.
 • 2:42 - 2:46
  Ta có một phương pháp có tên
  SetImage rồi lấy đầu vào,
 • 2:46 - 2:50
  ID nguồn cho hình ảnh mới cần hiển thị
  trong chế độ xem hình ảnh này.
 • 2:50 - 2:54
  Ở phương pháp này, ta cập nhật
  biến nội bộ cho ID hình ảnh.
 • 2:55 - 2:59
  Chúng tôi tạo các lớp TextView
  và ImageView đơn giản này
  58
  00:02:58,790 --> 00:03:01,880
  để giúp bạn hiểu
  khái niệm về lớp.
 • 3:02 - 3:05
  Giờ ta cùng xem phiên bản thực
  của các lớp này
 • 3:05 - 3:06
  bên trong khung Android.
 • 3:08 - 3:09
  Để xem mã cho
 • 3:09 - 3:13
  các lớp Java trong Android,
  bạn có thể cài đặt Chrome mở rộng.
 • 3:13 - 3:16
  Nếu không dùng trình duyệt Chrome
  Bạn có thể xem lưu ý hướng dẫn bên dưới
 • 3:16 - 3:18
  về cách truy cập các tập tin này.
 • 3:19 - 3:20
  Okay.
  Được rồi.
 • 3:22 - 3:26
  Sau khi đã cài đặt Chrome mở rộng,
  tôi tìm kiếm những thứ như
 • 3:26 - 3:31
  TextView Android và tôi xem
  tài liệu tham khảo cho lớp này,
 • 3:31 - 3:35
  thì có liên kết bổ sung ở đây,
  hiển thị nguồn chế độ xem.
 • 3:35 - 3:37
  Đây thực sự dành cho
  nhà phát triển nâng cao.
 • 3:37 - 3:41
  Nếu bạn tò mò mã được dùng
  để tạo TextView này
 • 3:41 - 3:46
  Đây là tập tinTextView Java được
  xác định bởi người trong nhóm Android.
 • 3:46 - 3:47
  Như bạn thấy, tập này dài
 • 3:47 - 3:50
  và phức tạp nhưng
  vẫn có phần chính của 1 lớp.
 • 3:51 - 3:55
  Bắt đầu là lớp công khai,
  rồi TextView, tên của lớp,
 • 3:55 - 3:57
  rồi mở ngoặc
 • 3:57 - 4:00
  Và đóng ngoặc ở cuối là xong.
 • 4:01 - 4:04
  Ví dụ, chúng ta thấy
  TextColor là một trường.
 • 4:05 - 4:06
  Chúng ta cũng thấy
  Text là một trường.
 • 4:06 - 4:11
  Và đây là hàm tạo cho TextView
  lấy đầu vào, ngữ cảnh,
 • 4:11 - 4:16
  Nếu ấn vào Command+F hoặc Ctrl+F
  nếu dùng Windows thì có thể tìm kiếm
 • 4:16 - 4:20
  settext và đây là phương pháp setText.
 • 4:20 - 4:24
  Phương pháp này sẽ lập
  giá trị chuỗi của TextView
 • 4:24 - 4:25
  và nếu tôi tìm kiếm getText
 • 4:25 - 4:29
  Tôi cũng thấy phương pháp này trả lại
  văn bản TextView đang hiển thị.
 • 4:29 - 4:32
  Bạn có ý tưởng, bạn có thể tự
  trình duyệt qua đây nếu muốn.
 • 4:33 - 4:36
  Nếu tôi tìm kiếm
  trang tài liệu ImageView
 • 4:36 - 4:40
  tôi có thể nhấp vào nguồn chế độ xem
  để xem tất cả mã cho lớp ImageView.
 • 4:40 - 4:43
  Tập tin này cho thấy chế độ xem
  hình ảnh lớp công khai
 • 4:43 - 4:46
  và đây là các trường hình thành
  trạng thái của ImageView,
 • 4:46 - 4:50
  và có nhiều phương pháp
  ở cuối tập tin.
 • 4:50 - 4:52
  Mã trong tập tin này
  cũng khá phức tạp
 • 4:52 - 4:54
  và có hàng nghìn dòng mã.
 • 4:54 - 4:57
  Phần hay nhất về chương trình
  định hướng đối tượng
 • 4:57 - 5:00
  là bạn không cần biết hết
  về những chi tiết này.
 • 5:00 - 5:04
  Là một nhà phát triển, bạn có thể dùng
  TextView và ImageView trong ứng dụng.
 • 5:04 - 5:07
  mà không cần biết hết về
  các chi tiết bên trong.
Title:
What Are Java Objects? Pt. 2
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
05:09

Vietnamese subtitles

Revisions