Return to Video

03-15 Data_Structures_Trace.endSection

 • 0:00 - 0:02
  Nào, tôi có một câu hỏi cho các bạn.
 • 0:02 - 0:04
  Bây giờ, nếu bạn tiếp tục và
 • 0:04 - 0:07
  tính thời gian chạy của vùng dump
  bằng phương pháp mức độ phổ biến,
 • 0:08 - 0:10
  Vậy phần Trace.endSection có
  khả năng sẽ đứng sau dòng nào?
Title:
03-15 Data_Structures_Trace.endSection
Description:

03-15 Data_Structures_Trace.endSection

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
ud825 - Android Performance
Duration:
0:11

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions