Vietnamese subtitles

← 07-70 Polish Our Code

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 11/15/2015 by Thành Ngô.

  1. Chúng ta cần phải sửa firstOccurrenceOfMadHatter và occurrencesOfAlice.
  2. FirstOccurrenceOfMadHatter có lẽ nên được tổng quát để thực hiện với bất kỳ từ nào.
  3. Về mặt kỹ thuật tôi có lẽ nên kiểm tra sự thay đổi đó, nhưng tôi sẽ không làm phiền bạn. Và
  4. occurencesOfAlice có lẽ nên được loại bỏ vì chúng tôi có một bản chung.