Return to Video

07-70 Polish Our Code

 • 0:00 - 0:05
  Chúng ta cần phải sửa firstOccurrenceOfMadHatter và occurrencesOfAlice.
 • 0:05 - 0:10
  FirstOccurrenceOfMadHatter có lẽ nên được tổng quát để thực hiện với bất kỳ từ nào.
 • 0:10 - 0:15
  Về mặt kỹ thuật tôi có lẽ nên kiểm tra sự thay đổi đó, nhưng tôi sẽ không làm phiền bạn. Và
 • 0:15 - 0:21
  occurencesOfAlice có lẽ nên được loại bỏ vì chúng tôi có một bản chung.
Title:
07-70 Polish Our Code
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:22

Vietnamese subtitles

Revisions