Vietnamese subtitles

← 07-14 Email Directory - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Chương trình ở đây là một phần của
  chương trình hiển thị danh bạ email.
 2. cho Just Java Coffee Shop.
 3. Và các nhân viên của Just Java Coffee Shop
  đều có những địa chỉ email này
 4. đó là họ và tên của họ
  kết hợp với @justjava.com.
 5. Và đây là chương trình sẽ in ra
  tên của các nhân viên
 6. theo sau đó là địa chỉ email của họ.
 7. Chúng ta hãy cùng xem nó làm thế nào.
 8. Okay, như vậy, ở dòng đầu tiên ta tạo ra
  một biến gọi là firstName
 9. thiết lập giá trị cho nó là Lyla.
 10. Được rồi, tốt.
 11. Và trong dòng tiếp theo là biến
  gọi là last name, nó được tạo và
 12. được thiết lập giá trị Fujiwara.
 13. và bây giờ chúng ta tạo ra một biến
  gọi là contactInfo, và
 14. thiết lập cho nó một giá
  trị
  hơi phức tạp một chút.
 15. Để tôi thiết lập
  giá trị này ngay.
 16. Okay,vậy tôi đang thiết lập nó bằng cách
  ghép chuỗi giá trị của firstName
 17. thêm một khoảng trắng,
 18. Như vậy,
  firstName là Lyla.
 19. lastName là Fujiwara.
 20. Và chuỗi ta có
  được là
  Lyla Fujiwara.
 21. Okay, nhìn tương đối ổn rồi.
 22. Chúng ta chuyển
  sang câu lệnh tiếp theo,
 23. Tôi chỉ muốn nói rằng cả hai phần
  này đều được coi là một dòng.
 24. Vì vậy chúng ta lấy contactInfo
  mà chúng ta đã khai báo, và
 25. đặt lại giá trị của nó
 26. Vậy hãy tính toán
  xem nó như thế nào.
 27. Vâng, lastName là Fujiwara,
  và giá trị của firstName là Lyla.
 28. vậy chúng ta sẽ xóa giá trị của
  contactInfo trước đây, và
 29. bây giờ chúng ta thiết lập nó bằng với
  một móc mở, nối với Fujiwara,
 30. nối với một dấu chấm,
 31. nối với @justjava.com
  and
  và một dấu móc đóng.
 32. Vậy đây chính là giá trị
  hiện tại của contactInfo.
 33. Và ở dòng tiếp theo,
  chúng ta hiển thị contactInfo,
 34. nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện
  hiển thị nó tại đây, nhưng
 35. chuỗi ở đây không
  giống với chuỗi ở đây.
 36. Thực tế nó chỉ là một phần của chuỗi này.
  Phần này.
 37. Chúng ta đã mất phần Lyla Fujiwara.
 38. Bây giờ,
  trước khi thay đổi chuỗi,
 39. nó đang chứa Lyla Fujiwara
  nhưng chúng ta sẽ ghi đè nó
 40. ở dòng này khi chúng ta nói nó
  bằng với một giá trị hoàn toàn khác.
 41. Cái chúng ta thực sự muốn đó là
  ghép nối giữa hai phần tử này.
 42. Vì vậy nếu bạn muốn sửa
  chương trình này,
 43. bạn phải thêm vào ngay đây
  contactInfo+
 44. Nó sẽ lấy giá trị hiện thời của
  contactInfo Lyla Fujiwara,
 45. và ghép với
  địa chỉ
  email dưới định dạng này.
 46. Một lưu ý nhỏ khác,
 47. địa chỉ email của chúng ta là @justjava.com
 48. chữ F hoa hay chữ thường hoặc
  chữ L hoa hay L thường.
 49. Đối với nhiều dịch vụ email
  khác hàng sử dụng, điều này là đúng.
 50. Ví dụ đối với Gmail, điều này là đúng.
 51. Bạn có thể để nó là
  chữ hoa hay chữ thường và
 52. nó vẫn chỉ đến cùng một người, nhưng
 53. nếu bạn lo lắng về sự khác nhau này,
  thì đây là một bắt ngoại lệ tốt.
 54. Như tôi đã từng nói và tôi sẽ nhắc
  lại lần nữa,
  sẽ mất rất nhiều thời gian
 55. khi chúng ta đang nói về
  bất
  cứ điều gì liên quan đến máy tính.