Turkish subtitles

← 07-14 Email Directory - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Bu program,
  e-mail altdizinini gösterir.
 2. Just Java Coffee
  Shop içindir.
 3. Just Java
  Coffee Shop çalýþanlarýnýn
  hepsi soyadlarý ve nokta,
 4. ve ilk adlarý @justjava.com
  þeklinde e-mail adresine sahiptir.
 5. Program, çalýþanýn adý ile
 6. email
  adresini bu formatta yazmalý.
 7. Bakalým böyle mi.
 8. Tamam, ilk satýrda ilk ad
  denen bir deðiþken yapýyoruz ve
 9. deðeri, Lyla yapýyoruz.
 10. Tamam, güzel.
 11. Sonraki dizide soy ad
  þeklindeki deðiþken var ve
 12. Fujiwara'ya ayarlý.
 13. Tamam, iletiþim Bilgisi denen
  bir deðiþken yaratýyoruz ve
 14. daha karmaþýk ayar yapýyoruz.
 15. Þimdi bir deðiþken yapayým.
 16. Tamami ayar, ilk ada eþit.
 17. artý boþluk, artý soyadda deðer.
 18. Ýlk ad Lyla.
 19. Son ad Fujiwara.
 20. Tamam, güzel gözüküyor.
 21. Sonraki ifade,
 22. Bu iki parça aslýnda tek bir dizi.
 23. Ýletiþim bilgisini alýyoruz ve
 24. deðeri buna eþitliyoruz.
 25. Bunun ne olduðuna bakalým.
 26. Soy ad Fujiwara,
 27. Ýletiþim bilgisi siliniyor ve
 28. parantez içinde
  Fujiwara'ya ayarlanýyor,
 29. nokta ve Lyla ,
 30. @justjava.com ve
  kapalý parantez bunu izliyor.
 31. Ýletiþim bilgisinin
  mevcut deðeri bu.
 32. Sonraki satýrda iletiþim bilgisi var,
  yani burada gözükecek ama
 33. buradaki string ile
 34. ayný olmayacak.
 35. Sadece stringin bir parçasý.
 36. Lyla Fujiwara yok.
 37. Bu stringi deðiþtirmeden önce,
 38. Lyla Fujiwara saklanýyorsu
  ama üstünden geçtik,
 39. bu satýrda baþka
  bir deðer aldý.
 40. Bu ikisini bireþtirmemiz
  gerek.
 41. Programý düzeltmek isterseniz,
 42. iletiþim bilgisini
  ekleyebilirsiniz.
 43. Ýletiþim bilgisinin þu
  anki deðeri Lyla Fujiwara,
 44. ve bu formatta e-mail adresi.
 45. Ayrýca ne e-mail
  adresimizde
 46. @justjava.com,
  küçük veya büyük
 47. F veya L olmasý
  önemli deðil.
 48. For many email services
  that
  consumers use, this is true.
 49. Mesela Gmail
  için böyle.
 50. Küçük veya bðyðk
  harfli olsun,
 51. ayný kiþiye
  ulaþacak ancak
 52. farklýlýklar konusunda
  endiþeliyseniz bu iyi bir yöntem.
 53. Dediðim gibi, harf
  büyüklüðü önemli deðil,
 54. bilgisayarla ilgili
  birþeyden bahsederken.