Return to Video

05-23 Efficient Updates / Inserts

 • 0:00 - 0:03
  Hãy xem cách ta thêm một method tùy chọn,
 • 0:03 - 0:05
  ta đã có trong content provider.
 • 0:05 - 0:07
  Bất kỳ ai ngoài này mà đã làm việc xong với SQLite,
 • 0:07 - 0:10
  biết rằng thêm một đống lệnh inserts vào trong một lần giải quyết
 • 0:10 - 0:13
  nhanh hơn rất nhiều so với insert nó từng cái một.
 • 0:13 - 0:15
  BulkInsert cho phép chúng ta làm như thế.
 • 0:15 - 0:19
  Việc thực hiện mặc định, chỉ việc gọi insert rất nhiều lần.
 • 0:19 - 0:23
  Nhưng, ta có thể gói nó vào trong một vụ giao dịch (transaction), nếu ta thêm nó cho chúng ta.
 • 0:23 - 0:26
  Chú ý rằng ta chỉ thêm hỗ trợ cho vụ giao dịch weather forecast ở đây,
 • 0:26 - 0:29
  vì chúng là thứ duy nhất ta chèn với số lượng lớn.
 • 0:29 - 0:32
  Ta bắt đầu bằng cách gọi db.beginTransaction.
 • 0:32 - 0:37
  Với mỗi content values được truyền vào, ta insert
 • 0:37 - 0:39
  và update số lượng record đã inserted.
 • 0:39 - 0:43
  Khi ta xong, ta set transaction thành successful.
 • 0:43 - 0:46
  Và sau đó dùng câu lệnh cuối cùng endtransaction.
 • 0:46 - 0:49
  Chú ý rằng, nếu ta không set transaction thành successful,
 • 0:49 - 0:52
  các records sẽ không được committed khi ta gọi endTransaction.
Title:
05-23 Efficient Updates / Inserts
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD853 - Developing Android Apps
Duration:
0:53

Vietnamese subtitles

Revisions