Return to Video

Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014

 • 0:04 - 0:06
  Re gó ne vé
 • 0:06 - 0:08
  Gó ko ne vé ONU
 • 0:09 - 0:11
  Gó ko ne vé Asamblea General
 • 0:12 - 0:14
  Xha ko ne vé ONU Mujeres
 • 0:15 - 0:17
  Re ta men du tre
 • 0:19 - 0:23
  Nal lash no lo no gó "Ko de li mi xha got"
 • 0:25 - 0:27
  No, dedizh lo gó, li chenó no gó
 • 0:29 - 0:32
  Lash no lus nó xha mud wï no re got
 • 0:33 - 0:37
  Par li no kona, li che re ta men lo xiu
 • 0:38 - 0:41
  Güis re ONUmtete kue
 • 0:42 - 0:46
  Ko lash no nak te güin re mi ner re bien mie
 • 0:46 - 0:48
  Nakin cé no kue.
 • 0:49 - 0:51
  No na lash no yan na lo dizh ta.
 • 0:51 - 0:54
  Lash cé kue.
 • 0:56 - 1:00
  Na nak "embajadora" na ONU Mujeres, xhop bé lin kue,
 • 1:01 - 1:06
  Cé dedizh na kuan nak "feminismo", nen
 • 1:06 - 1:10
  ke kan dien re miy
 • 1:10 - 1:13
  na xhen xha kuan nak ka.
 • 1:15 - 1:18
  Nen,
 • 1:20 - 1:22
  ke na kue luzh ah.
 • 1:24 - 1:28
  Feminismo nak
 • 1:29 - 1:33
  rop na, mgotn ner mi nak na "igual"
 • 1:33 - 1:35
  nakin tak lin reta.
 • 1:35 - 1:40
  Kue nak ko lash no
 • 1:40 - 1:42
  lahs no ke no xhin.
 • 1:45 - 1:48
  Mteten güin xha mud thus kue re men na'
 • 1:49 - 1:54
  Xhe genún xhont lit, re men ne lot lu mtal
 • 1:54 - 1:59
  pó ne lasna talna ló reé ní lo xhunt nó
 • 2:00 - 2:01
  Re biet na de lín tiy.
 • 2:02 - 2:07
  Cé gun 14 lit, re xha ke ko kub kap nien.
 • 2:08 - 2:13
  Cé gun 15, re ta'an bla re ko re xhin xha par kid sa
 • 2:14 - 2:16
  Na last xha nies xha nie re mbí
 • 2:17 - 2:23
  Cé gun 18, re ta'an mbí na xhon ta xha ...
 • 2:24 - 2:27
  Xha men ke ná de' yu chan mgol
 • 2:28 - 2:30
  Xá ne' niy
 • 2:31 - 2:36
  Será dekuan ná ner mnen
 • 2:36 - 2:38
  ke ko de lin na dó last re men na´
 • 2:40 - 2:46
  Re got na last ta xha gak xha "feministas"
 • 2:48 - 2:52
  Nal, reés nien na
 • 2:52 - 2:58
  kap, na nak dib mgol mbí
 • 2:59 - 3:06
  ré mbí na do last ko na
 • 3:08 - 3:13
  ¿Po' ne ke xhian xha?
 • 3:15 - 3:17
  Na nak "Británica"
 • 3:18 - 3:22
  No lash na kis xha na lit ta, mgot ner mbí
 • 3:24 - 3:29
  Na lash na güin kuan lin men dá
 • 3:30 - 3:38
  Na lash ... (men de tes ya'an)
 • 3:41 - 3:44
  Na lash reta mgol te dizh, li
 • 3:44 - 3:49
  Lo re xhin na yes, kuan li chees
 • 3:50 - 3:57
  Na lash güis re no tes xha güis lo re mbí
 • 3:59 - 4:05
  Nal, mnén na xhon ni did yes isluo ko de li kue
 • 4:05 - 4:10
  Yent yes ko güi chan re mgot
 • 4:11 - 4:16
  Yent ni dib yes
 • 4:16 - 4:18
  ko de lí ke re got ner re mbí guen xho
 • 4:19 - 4:23
  Nakin kue nak par re ta nó, mgot ner mbí
 • 4:24 - 4:26
  Na, besta xhon
 • 4:27 - 4:33
  Re xhun ná mkelash re mtán nó re bel nó
 • 4:33 - 4:35
  Na gol mgot, na blit ko na ke re xhun na ke lash na
 • 4:36 - 4:40
  Guan go ló
 • 4:41 - 4:45
  Yent cho mne ke na xhien ná
 • 4:46 - 4:48
  Xín dib güis kan dib bet.
 • 4:50 - 4:54
 • 4:54 - 4:56
 • 4:57 - 5:01
 • 5:01 - 5:03
 • 5:04 - 5:06
  Na kín li chen re en ko li esgab kue.
 • 5:07 - 5:13
  This na lo lats xha mub xhab dis re
 • 5:14 - 5:18
  ko tak nak kuan liy
 • 5:19 - 5:23
  Re ta mgot na genún re kue
 • 5:24 - 5:29
  Lut xha tak liy
 • 5:31 - 5:36
  Hillary Clinton dedizh li 199 let Beijing
 • 5:36 - 5:38
  Niet kuan tak li re mgot
 • 5:38 - 5:44
  Nal, lut ko shab xha na de yak tiy nal
 • 5:45 - 5:50
  Ko güin nak ke
 • 5:51 - 5:54
  lut mbí gua (30%)
 • 5:56 - 6:01
  Xha mud lash na xét isluo this na dunt re ta ná
 • 6:01 - 6:05
  nakin kues na re men
 • 6:07 - 6:08
  na kin kues na re mbí
 • 6:10 - 6:15
  Ko nal, debes na gó
 • 6:16 - 6:26
  (men detees ya'an)
 • 6:28 - 6:32
  Nú gó nakin li goy
 • 6:33 - 6:37
  Nal mnen ke ko li xhun ná
 • 6:37 - 6:42
  na tag tiy
 • 6:42 - 6:46
  Cé lut na, li chen xhun na ner snan
 • 6:46 - 6:50
  Niet re miu diak yis yek
 • 6:50 - 6:54
 • 6:54 - 6:58
 • 6:59 - 7:05
 • 7:05 - 7:12
 • 7:14 - 7:19
 • 7:19 - 7:23
 • 7:24 - 7:28
 • 7:30 - 7:34
 • 7:34 - 7:37
 • 7:38 - 7:42
 • 7:42 - 7:44
 • 7:46 - 7:50
 • 7:50 - 7:53
 • 7:54 - 7:59
 • 8:00 - 8:04
 • 8:04 - 8:08
 • 8:09 - 8:12
 • 8:13 - 8:17
 • 8:18 - 8:25
 • 8:25 - 8:28
 • 8:29 - 8:34
 • 8:35 - 8:38
 • 8:39 - 8:41
 • 8:43 - 8:46
 • 8:46 - 8:50
 • 8:50 - 8:55
 • 8:56 - 8:59
 • 8:59 - 9:05
 • 9:06 - 9:10
 • 9:10 - 9:12
 • 9:12 - 9:16
 • 9:16 - 9:18
 • 9:19 - 9:24
 • 9:24 - 9:25
 • 9:26 - 9:30
 • 9:31 - 9:35
 • 9:37 - 9:39
 • 9:39 - 9:43
 • 9:44 - 9:47
 • 9:50 - 9:55
 • 9:56 - 9:59
 • 10:00 - 10:02
  ¿This na lit nay? ¿Cho liy?
 • 10:03 - 10:06
  ¿This nak nay nal queer lit niy?
 • 10:07 - 10:12
  This na xheen gooy
 • 10:13 - 10:15
  Re dizh re tak li xhin lo gó
 • 10:17 - 10:18
  this
 • 10:20 - 10:27
  na lit niy nal, li che 75 lit
 • 10:27 - 10:32
  na last na genún 100 lit ner nien
 • 10:32 - 10:34
  ke re got ner re mbí na lit ta gash loós
 • 10:35 - 10:37
  cé de ques xhin
 • 10:38 - 10:44
  15.5 millón mgot xelia tat ta nak xha beet lut
 • 10:45 - 10:53
  Ner kuen na xhin 2086 xha re mgot na Áfrca
 • 10:53 - 10:55
  tak ya gó loó
 • 10:58 - 11:03
  This de kuan que re mgot ner re mbí
 • 11:03 - 11:06
 • 11:07 - 11:09
 • 11:11 - 11:17
 • 11:17 - 11:19
 • 11:20 - 11:22
  Kue le "mbí mtá yaan lo mgot"
 • 11:24 - 11:31
  Lasna güi gó kuan nak ah
 • 11:33 - 11:39
  This na lit nayc ¿Cho liy?, ¿This nak nay nal queer lit niy?
 • 11:40 - 11:46
  Tes kis gó (men de tes ya'an)
Title:
Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:48

Zapotec, Miahuatlán subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions