Return to Video

Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014

 • 0:04 - 0:06
  גבירותי ורבותי,
 • 0:06 - 0:08
  המזכיר הכללי של האו"ם,
 • 0:09 - 0:11
  נשיא השגרירות הכללית,
 • 0:12 - 0:14
  מנכ"לית נשות האו"ם,
 • 0:15 - 0:17
  ואורחים נכבדים.
 • 0:19 - 0:23
  היום אנו משיקים קמפיין תחת הכותרת "הוא עבורה" (He for She).
 • 0:25 - 0:27
  אני פונה אליכם כיוון שאני זקוקה לעזרתכם.
 • 0:29 - 0:32
  אנחנו רוצים לסיים עם אי-השוויון המגדרי,
 • 0:33 - 0:37
  ולשם כך דרושה ההשתתפות של כולם.
 • 0:38 - 0:41
  זה הקמפיין הראשון מסוגו באו"ם.
 • 0:42 - 0:46
  ברצוננו לנסות ולעורר גברים ונערים רבים ככל האפשר
 • 0:46 - 0:48
  להיות סוכני שינוי.
 • 0:49 - 0:51
  ולא די בדיבורים,
 • 0:51 - 0:54
  צריך שינוי מוחשי.
 • 0:56 - 1:00
  לפני 6 חודשים התמניתי לשגרירה של רצון טוב עבור נשות האו"ם,
 • 1:01 - 1:06
  וככל שדיברתי יותר על פמיניזם כך הבנתי
 • 1:06 - 1:10
  שלעיתים קרובות מדי המאבק למען זכויות נשים
 • 1:10 - 1:13
  נתפס כשם נרדף לשנאת גברים.
 • 1:15 - 1:18
  אני סמוכה ובטוחה
 • 1:20 - 1:22
  שדבר זה חייב להפסק.
 • 1:24 - 1:28
  לפרוטוקול, פמיניזם, בהגדרתו,
 • 1:29 - 1:33
  הוא האמונה כי לנשים וגברים מגיעות אותן זכויות
 • 1:33 - 1:35
  והזדמנויות.
 • 1:35 - 1:40
  זאת התאוריה של שוויון פוליטי, כלכלי,
 • 1:40 - 1:42
  וחברתי בין המינים.
 • 1:45 - 1:48
  התחלתי לפקפק בהנחות מבוססות-מגדר לפני זמן רב.
 • 1:49 - 1:54
  כשהייתי בת 8, לא הבנתי למה קראו לי "שתלטנית"
 • 1:54 - 1:59
  כשרציתי לביים את המחזה שנציג בפני הורינו -
 • 2:00 - 2:01
  ולבנים לא.
 • 2:02 - 2:07
  כשבגיל 14 התחילו לתאר אותי בצורה מינית באמצעי תקשורת מסוימים.
 • 2:08 - 2:13
  כשבגיל 15 חלק מחברותיי החלו לנשור מקבוצות הספורט שאהבו
 • 2:14 - 2:16
  כיוון שלא רצו להיתפס כ"שריריות".
 • 2:17 - 2:23
  כשבגיל 18 חברי הבנים לא יכלו לבטא את רגשותיהם...
 • 2:24 - 2:27
  החלטתי שאני פמיניטית.
 • 2:28 - 2:30
  וזו לא הייתה החלטה מורכבת עבורי.
 • 2:31 - 2:36
  אבל המחקר האחרון שלי בנושא העלה שפמיניזם נהיתה
 • 2:36 - 2:38
  מילה לא אהודה.
 • 2:40 - 2:46
  נשים בוחרות שלא להזדהות כפמיניסטיות.
 • 2:48 - 2:52
  מתברר שאני שייכת לאותה קבוצת נשים
 • 2:52 - 2:58
  שהתבטאויותיה נחשבות לחזקות מדי, אגרסיביות מדי,
 • 2:59 - 3:06
  מבודדות, אנטי-גבריות ובלתי מושכות.
 • 3:08 - 3:13
  למה המילה הזאת גורמת מבוכה?
 • 3:15 - 3:17
  אני בת-בריטניה,
 • 3:18 - 3:22
  ומאמינה כי זכותי בתור אישה להשתכר שכר שווה כמו עמיתיי הגברים.
 • 3:24 - 3:29
  אני מאמינה כי יש לי הזכות לקבל החלטות ביחס לגופי.
 • 3:30 - 3:38
  אני מאמינה -
  (מחיאות כפיים)
 • 3:41 - 3:44
 • 3:44 - 3:49
 • 3:50 - 3:57
 • 3:59 - 4:05
 • 4:05 - 4:10
 • 4:11 - 4:16
 • 4:16 - 4:18
 • 4:19 - 4:23
 • 4:24 - 4:26
 • 4:27 - 4:33
 • 4:33 - 4:35
 • 4:36 - 4:40
 • 4:41 - 4:45
 • 4:46 - 4:48
 • 4:50 - 4:54
 • 4:54 - 4:56
 • 4:57 - 5:01
 • 5:01 - 5:03
 • 5:04 - 5:06
 • 5:07 - 5:13
 • 5:14 - 5:18
 • 5:19 - 5:23
 • 5:24 - 5:29
 • 5:31 - 5:36
 • 5:36 - 5:38
 • 5:38 - 5:44
 • 5:45 - 5:50
 • 5:51 - 5:54
 • 5:56 - 6:01
 • 6:01 - 6:05
 • 6:07 - 6:08
 • 6:10 - 6:15
 • 6:16 - 6:26
 • 6:28 - 6:32
 • 6:33 - 6:37
 • 6:37 - 6:42
 • 6:42 - 6:46
 • 6:46 - 6:50
 • 6:50 - 6:54
 • 6:54 - 6:58
 • 6:59 - 7:05
 • 7:05 - 7:12
 • 7:14 - 7:19
 • 7:19 - 7:23
 • 7:24 - 7:28
 • 7:30 - 7:34
 • 7:34 - 7:37
 • 7:38 - 7:42
 • 7:42 - 7:44
 • 7:46 - 7:50
 • 7:50 - 7:53
 • 7:54 - 7:59
 • 8:00 - 8:04
 • 8:04 - 8:08
 • 8:09 - 8:12
 • 8:13 - 8:17
 • 8:18 - 8:25
 • 8:25 - 8:28
 • 8:29 - 8:34
 • 8:35 - 8:38
 • 8:39 - 8:41
 • 8:43 - 8:46
 • 8:46 - 8:50
 • 8:50 - 8:55
 • 8:56 - 8:59
 • 8:59 - 9:05
 • 9:06 - 9:10
 • 9:10 - 9:12
 • 9:12 - 9:16
 • 9:16 - 9:18
 • 9:19 - 9:24
 • 9:24 - 9:25
 • 9:26 - 9:30
 • 9:31 - 9:35
 • 9:37 - 9:39
 • 9:39 - 9:43
 • 9:44 - 9:47
 • 9:50 - 9:55
 • 9:56 - 9:59
 • 10:00 - 10:02
 • 10:03 - 10:06
 • 10:07 - 10:12
 • 10:13 - 10:15
 • 10:17 - 10:18
 • 10:20 - 10:27
 • 10:27 - 10:32
 • 10:32 - 10:34
 • 10:35 - 10:37
 • 10:38 - 10:44
 • 10:45 - 10:53
 • 10:53 - 10:55
 • 10:58 - 11:03
 • 11:03 - 11:06
 • 11:07 - 11:09
 • 11:11 - 11:17
 • 11:17 - 11:19
 • 11:20 - 11:22
 • 11:24 - 11:31
 • 11:33 - 11:39
 • 11:40 - 11:46
Title:
Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:48

Hebrew subtitles

Incomplete

Revisions