YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Persian subtitles

سخنرانی اما واتسون در سازمان ملل متحد ، درخواست رسمی از مردان برای طرفدرای از حقوق برابر زن و مرد

سخنان برجسته و اثرگذار اما واتسون، سفیر خیرخواه زنان سازمان ملل در جلسه ویژه ستادهای سازمان ملل، در20 سپتامبر 2014، در نیویورک دردفاع از برابری حقوق زن و مرد، برای اطلاعات بیشتر به این وبسایت رجوع کنید:
HeForShe.org

Get Embed Code
36 Languages