YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Persian subtitles

سخنرانی اما واتسون در سازمان ملل متحد ، درخواست رسمی از مردان برای طرفدرای از حقوق برابر زن و مرد

سخنان برجسته و اثرگذار اما واتسون، سفیر خیرخواه زنان سازمان ملل در جلسه ویژه ستادهای سازمان ملل، در20 سپتامبر 2014، در نیویورک دردفاع از برابری حقوق زن و مرد، برای اطلاعات بیشتر به این وبسایت رجوع کنید:
HeForShe.org

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 4 created 12/31/2017 by Retired user.

 1. مقامات عالیرتبه سازمان ملل متحد،
 2. دبیرکل محترم سازمان متحد،
 3. رئیس محترم مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
 4. مدیراجرایی محترم زنان سازمان ملل،
 5. و مهمانان برجسته سازمان ملل.
 6. امروز ما کمپین طرفداری مردان و زنان
 7. ازبرابری حقوق زن بامرد را شروع می کنیم.
 8. مصمم هستیم تا به نابرابری جنسی پایان دهیم.
 9. برای پایان دادن به این نابراری ،
 10. همه ما باید دست بکار شویم.
 11. این نخستین کمپین ما در سازمان ملل است،
 12. تا کنون چنین کمپینی نداشته ایم.
 13. باید نهایت سعی خود را برای تشویق مردان و
 14. پسران به طرفداری از برابری بکاربریم.
 15. نمی خواهیم صرفا حرف بزنیم،
 16. باید وجود این برابری حقوق را تضمین کنیم.
 17. من 6 ماه پیش به عنوان سفیر خیرخواه زنان
 18. سازمان ملل انتخاب شدم.
 19. من اغلب اوقات ،هرچه بیشتر سعی کرده ام
 20. تا طرفدار حقوق زن باشم،
 21. مبارزه برای دفاع از حقوق زن ،
 22. نفرت مردان را از من، از آنچه که باید،
 23. بیشتر کرده ، یقین دارم تنها اتفاقی که باید بیفتد،
 24. این است که باید زنان و مردان ،
 25. از حقوق برابر برخوردارباشند.