YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← How Many Numbers Does This Loop Print - Intro to Java Programming

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 12/11/2015 by dat trinh.

  1. hãy nghĩ xem có bao nhiêu số
    mà vòng lặp này in ra. đầu tiên,
  2. Những số nào được in ra bởi vòng lặp
    và có bao nhiêu số ở đây?