Vietnamese subtitles

← An Exercise on Variable Names - Intro to Java Programming

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/15/2015 by Trang Nhân Nguyễn.

  1. Hãy bắt đầu việc đọc khai báo variable. Tên của variable trong khai báo variable
  2. này là gì? Bức hình rocket bằng bới bức hình mariner4.jpg mới. Có phải
  3. cái tên là picture, rocket, new, hay mariner4?