Vietnamese subtitles

← 03-26 Use SharedPreferences Solution

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/19/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Trong forecast fragment class,
  2. khi refresh menu item được chọn,
  3. ta đọc từ SharedPreferences.
  4. Vì nó là một cặp key-value,
  5. ta lấy giá trị được lưu cho location key.
  6. Nếu không có giá trị nào được lưu,
  7. thì ta sẽ quay lại dùng default location.
  8. Sau đó ta truyền location vào fetch weather task.