Persian subtitles

01x-09 Socios Clave del Business Model Canvas

مدل کسب و کار - شراکت های کلیدی

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 05/18/2013 by hrahmadi8.

  1. قسمت بعدی سازمانهای شریک و تامین کننده هستند
  2. این شراکت ها جالب هستند که از قبل از خودمون بپرسیم که به چه طرز
  3. این سازمانها را جذب میکنیم و
  4. دقیقا چه فعالیت هایی را برای ما انجام خواهند داد و کی.
  5. و اینجا خیلی از استارتاپ ها این اشتباه را میکنند که چون شرکت های بزرگ
  6. سازمانهای شریک دارند، پس من هم از روز اول به آنها احتیاج دارم.
  7. به احتمال زیاد، اون شراکت هایی که شما در سال اول احتیاج دارید با
  8. شراکت هایی که در سال 3 و 5 و 10 احتیاج دارید، فرق خواهد داشت و خیلی از این شراکت ها می توانند
  9. شراکت های استراتژیک باشند، تامین کننده ها، خریداران عمده... و شما باید
  10. تحقیق کنید که این سازمان ها کی هستند و بعد با بیرون رفتن از ساختمان آنها را بسنجید.