Vietnamese subtitles

← 04-14 Whats_Causing_the_Churn_Solution

04-14 Whats_Causing_the_Churn_Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 5 created 02/26/2016 by sp4.

 1. Các sự kiện garbage collection xảy ra
  thường xuyên là kết quả của hai lý do.
 2. Thứ nhất, việc liên hệ giá trị của
  mỗi ô đòi hỏi sự hình thành
 3. một mảng đặc trưng mới và
 4. điều này đã kết hợp với việc xảy ra
  liên tiếp của nó trong loop.
 5. Vì vậy đó cũng là lý do này.
 6. Bạn cũng có thể xác nhận
  mảng đặc trưng này nhờ allocation tracker.
 7. Chúng ta sẽ tiếp tục
  và cải tiến mã
 8. hãy xem điều gì
  diễn ra trong video tiếp theo.