YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Dutch subtitles

← Wat is eigendom?

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 10 created 11/11/2019 by abcc.

 1. De A van anarchie
 2. EIGENDOM
 3. Anarchisten hebben een welverdiende
  reputatie als het gaat om eigendom.
 4. “Ohh - ze slaan de Starbucks in!”
 5. “Oh mijn Go-”
  -"Gangster."
 6. "Ohhhhhhhhhh!"
 7. Doelgericht vandalisme
  en sabotage worden
 8. door liberalen, politici
  en commerciële media vaak gebruikt
 9. om het anarchisme af te schilderen
  als hersenloos hooliganisme.
 10. Dit kleinschalig vandalisme
 11. is meer dan een
  oppervlakkige uitbarsting
 12. van ongerichte woede of vijandige rituelen
  tegen Starbucks-ruiten.
 13. Het staat symbool voor
  een bredere aanval op
 14. de filosofische en
  juridische onderbouwing
 15. van de staat en het kapitalisme.
 16. Oervader van het anarchisme
  Pierre-Joseph Proudhon
 17. vatte deze spanning
  175 jaar geleden samen
 18. met de woorden
  'eigendom is diefstal'.
 19. Elke machtsstructuur is
  geworteld in een ideologie.
 20. Een gedeeld geloof in
  deze ideologie is wat
 21. deze machtsstructuren
  in het zadel houdt.
 22. Onder het kapitalisme is het gebouw
  van sociale overheersing gebouwd
 23. op de collectieve illusie
  van privé-eigendom
 24. en de heiligverklaarde
  'vrije markt'.
 25. Elke poging om deze logica
  aan te vechten zal daarom
 26. op tegenstand stuiten
  van het systeem
 27. van geïndoctrineerde
  aanhangers en zal zeker
 28. de aandacht trekken van de repressieve en
  recuperatieve functies van de staat.
 29. Het spreekwoord luidt -
 30. men kan geen omelet maken
  zonder eieren te breken.
 31. Het kapitalisme werp
  je zeker niet omver
 32. zonder te knoeien met
  de spullen van mensen.
 33. Dus... wat is eigendom eigenlijk?
 34. Wat hebben anarchisten ertegen?
 35. Privé-eigendom is
  een juridisch begrip
 36. om eigendom af te bakenen
  en voor overheersing.
 37. De regels zijn zo ingebakken
  in de sociale structuur
 38. van ons dagelijks leven dat je
  gemakkelijk vergeet
 39. dat ze vloeibaar zijn,
  veranderlijk en dat
 40. ze vele verschillende vormen
  hebben aangenomen in de geschiedenis.
 41. Van de statenloze Anishinaabe-volkeren van
  de Three Fires Confederacy,
 42. tot de enorme staatsgeleide bedrijven
 43. van de Sovjet-Unie, vormen de verschillen
  in de fundamentele opvattingen
 44. over eigendom wezenlijk de
 45. sociale verhoudingen, de ontwikkeling
  van cultuur en de werking
 46. van macht en gezag
  in hun samenlevingen.
 47. In het grootste deel van
  de wereld bestaan vandaag
 48. nationale en culturele verschillen
  voornamelijk als
 49. gelokaliseerde variaties
  van een eenvormige,
 50. mondiale kapitalistische
  economie.
 51. De dominante ideologie van
  dit rijk is een
 52. consument-aangedreven individualisme -
  een wereldbeeld van
 53. een door bedrijven gedomineerd systeem dat
  privé-eigendom gelijkstelt aan
 54. keuzevrijheid,
  of zelfs vrijheid zelf.
 55. Natuurlijk was het
  niet altijd zo.
 56. Het kapitalisme ontstond in Europa,
  waar de groeiende rijkdom en macht
 57. van rijke landeigenaren,
  kooplieden en financiers
 58. geleidelijk het systeem
  begon te ontrafelen en de
 59. feodale maatschappelijke
  verhoudingen te ontmantelen.
 60. Voorheen werd een groot
  deel van het land en
 61. de natuurlijke hulpbronnen
  die nodig zijn om te overleven
 62. beschouwd als de meent.
 63. Niemand had het in eigendom.
 64. Zelfs in christelijke agrarische samenlevingen
  waar het kapitalisme als eerst ontstond,
 65. heerste de opvatting
  dat de aarde en de
 66. overvloed van de natuur
  God toebehoorde en
 67. slechts werd beheerd
  door zijn vertegenwoordigers
 68. op aarde, de kerk
  en de monarchie.
 69. De overstap naar het kapitalisme
  werd mogelijk gemaakt
 70. door grootschalige
  commodificatie.
 71. Deze werkwijze is bij marxisten
  bekend als kapitaalvorming,
 72. wat neerkomt op door de
  staat toegestane diefstal.
 73. Met een wrede goocheltruc worden
  objecten zonder monetaire waarde
 74. wettelijk omgezet in grondstoffen
 75. die eigendom kunnen worden
  en verhandeldbaar.
 76. De anti-koloniale theoreticus Yellowknives Dene
  Glen Coulthard beschrijft het
 77. als “de gewelddadige
 78. transformatie van niet-kapitalistisch
  leven in kapitalistisch leven.”
 79. Het grote omheinen begint
  eind 15e eeuw,
 80. wanneer hectare na hectare
  van de Britse commons wordt opgebroken
 81. en gecommodificeerd
  in individuele percelen.
 82. Tegelijkertijd beginnen Spaanse
  en Portugese handelaren
 83. met hun invasie en het plunderen
  van de nieuwe wereld.
 84. Als onderdeel van hun genocidale kolonisatie
  van het zogenoemde Amerika
 85. leggen Europese kolonisten dit nieuwe
  systeem van privé-grondbezit op
 86. aan inheemse volken met
  een hele andere
 87. opvatting over eigendom - een waarin mensen
  tot het land behoren,
 88. niet andersom.
 89. Vervolgens wordt dit koloniale proces
  van commodificatie toegepast
 90. op de medemens.
 91. In de eeuwen erna ontvoeren
  Europese slavenhandelaren
 92. miljoenen Afrikanen en reduceren
 93. hun juridische status tot
  roerend eigendom en verkopen hen
 94. aan de eigenaars van
  enorme agrarische plantages.
 95. De enorme rijkdommen die deze gestolen
  grond en arbeid opleveren,
 96. verstevigt de macht van een
  opkomende kapitalistische klasse
 97. die als springplank dient voor
  daaropvolgende veroveringsoorlogen.
 98. Met deze golven
  van Euro-Amerikaanse
 99. expansie brengt het
  omheinen van nieuwe landen,
 100. het creëren van nieuwe markten
  en de verspreiding
 101. van kapitalistische sociale
  relaties, wereldwijd.
 102. Opvattingen over privé-eigendom
  passen zich na verloop van tijd aan.
 103. Door een ingebakken streven
  naar constante groei
 104. moet het kapitalisme zich
  voortdurend aanpassen,
 105. misvormen en zich
  opnieuw uitvinden.
 106. Technologische vooruitgang bracht een
  revolutie teweeg bij de productie
 107. en vervoer van producten.
 108. Tegelijk vertroebelen de
  eigendomsverhoudingen door
 109. de opkomst van bedrijven
  in handen van de overheid,
 110. beleggingsinstellingen en
  financiële schuld-instrumenten.
 111. De logica van de
  commoditeiten-vorm blijft
 112. nieuwe gebieden koloniseren.
 113. Van intellectuele eigendom,
  tot genetische blauwdrukken,
 114. tot informatie zelf.
 115. Het gevolg is een wereld waar
  bijna al het denkbare
 116. is omgezet in eigendom.
 117. Dit eigendom is in toenemende mate
 118. in handen van een krimpende groep
 119. onvoorstelbaar rijke individuen.
 120. Dit oppotten van middelen
  door een kleine minderheid
 121. vindt zijn weerslag
  in de explosieve
 122. groei van extreme armoede
  bij de meerderheid van de bevolking.
 123. In het Zuiden huren
  olie- en mijnbouwbedrijven
 124. paramilitaire doodseskaders
  in om
 125. dorpsbewoners te verdrijven
  naar de favela's,
 126. sloppenwijken en
  mega-sloppenwijken
 127. die uit hun voegen barsten.
 128. Intussen in de zogenaamde 'ontwikkelde wereld',
  zijn miljoenen mensen dakloos
 129. terwijl er tien keer meer
  woningen leeg staan,
 130. stilletjes waarde te vergaren voor
  onroerendgoed-speculanten
 131. en investeringsfondsen die eigendom
  zijn van publieke pensioenfondsen.
 132. Deze niveaus van diepgewortelde
  ongelijkheden steunen op
 133. de massale toepassing
  van staatsgeweld
 134. en het geïnternaliseerde gevoel
  van collectieve
 135. hulpeloosheid die
  dit geweld voortbrengt.
 136. Maar dit fatalisme kent
  grenzen en velen zien
 137. wat het regime van
  privé-eigendom echt is: -
 138. een sociale oorlog.
 139. En handelen dienovereenkomstig.
 140. Wereldwijd staan anarchisten
  vooraan stedelijke kraakbewegingen.
 141. Door leegstaande gebouwen open te breken
  en deze om te vormen tot
 142. sociale centra en
  collectieve huisvesting.
 143. In landelijke gebieden
  bezetten gemeenschappen
 144. van ontheemde boeren grond
  van private of staatsbedrijven
 145. en verdedigen zich tegen
  dreigende uitzettingen,
 146. terwijl inheemse groepen
  de wapens opnemen,
 147. de ontwikkeling van
  projecten tegenhouden
 148. en kolonisten uit
  hun grondgebied verjagen.
 149. Anarchisten scherpen hun
  vervalsings-vaardigheden aan,
 150. drukken valse identiteitspapieren,
 151. staatsvaluta en reischeques
 152. voor gewapende verzetsbewegingen
  wereldwijd.
 153. Andere anarchisten,
  zoals de Griekse kameraden
 154. van de Revolutionaire Strijd,
 155. verrichten gewapende onteigeningen,
  beroven banken
 156. voor de financiering van hun
  aanvallen op de staat.
 157. Anarchisten hebben supermarkten
  afgesloten en genoeg
 158. voedsel ontsloten om de
  hele buurt te voorzien,
 159. terwijl anderen omheiningen
  hebben neergehaald
 160. om gemeenschappelijke tuinen
  en autonome parken aan te leggen.
 161. De strijd om het anarchisme
  is vooral een strijd
 162. om de vervreemding en uitbuiting
  van sociale relaties van het
 163. kapitalisme te vervangen
  door relaties
 164. op basis van solidariteit
  en wederzijdse hulp.
 165. Het betekent een de-commodificatie
  van ons leven
 166. en van alle spullen die nodig
  zijn voor een goed leven.
 167. Het betekent de meent heroveren...
 168. en alles wat ze van
  ons gestolen hebben.