Return to Video

Wat is eigendom?

 • 0:02 - 0:04
  De A van anarchie
 • 0:04 - 0:06
  EIGENDOM
 • 0:06 - 0:11
  Anarchisten hebben een welverdiende
  reputatie als het gaat om eigendom.
 • 0:11 - 0:13
  “Ohh - ze slaan de Starbucks in!”
 • 0:15 - 0:16
  “Oh mijn Go-”
  -"Gangster."
 • 0:17 - 0:18
  "Ohhhhhhhhhh!"
 • 0:18 - 0:22
  Doelgericht vandalisme
  en sabotage worden
 • 0:22 - 0:25
  door liberalen, politici
  en commerciële media vaak gebruikt
 • 0:25 - 0:29
  om het anarchisme af te schilderen
  als hersenloos hooliganisme.
 • 0:30 - 0:33
  Dit kleinschalig vandalisme
 • 0:33 - 0:36
  is meer dan een
  oppervlakkige uitbarsting
 • 0:36 - 0:41
  van ongerichte woede of vijandige rituelen
  tegen Starbucks-ruiten.
 • 0:43 - 0:45
  Het staat symbool voor
  een bredere aanval op
 • 0:45 - 0:47
  de filosofische en
  juridische onderbouwing
 • 0:47 - 0:49
  van de staat en het kapitalisme.
 • 0:52 - 0:55
  Oervader van het anarchisme
  Pierre-Joseph Proudhon
 • 0:55 - 0:59
  vatte deze spanning
  175 jaar geleden samen
 • 0:59 - 1:01
  met de woorden
  'eigendom is diefstal'.
 • 1:02 - 1:05
  Elke machtsstructuur is
  geworteld in een ideologie.
 • 1:05 - 1:08
  Een gedeeld geloof in
  deze ideologie is wat
 • 1:08 - 1:10
  deze machtsstructuren
  in het zadel houdt.
 • 1:10 - 1:14
  Onder het kapitalisme is het gebouw
  van sociale overheersing gebouwd
 • 1:14 - 1:16
  op de collectieve illusie
  van privé-eigendom
 • 1:16 - 1:19
  en de heiligverklaarde
  'vrije markt'.
 • 1:20 - 1:22
  Elke poging om deze logica
  aan te vechten zal daarom
 • 1:22 - 1:25
  op tegenstand stuiten
  van het systeem
 • 1:25 - 1:27
  van geïndoctrineerde
  aanhangers en zal zeker
 • 1:27 - 1:30
  de aandacht trekken van de repressieve en
  recuperatieve functies van de staat.
 • 1:31 - 1:32
  Het spreekwoord luidt -
 • 1:32 - 1:35
  men kan geen omelet maken
  zonder eieren te breken.
 • 1:35 - 1:37
  Het kapitalisme werp
  je zeker niet omver
 • 1:37 - 1:39
  zonder te knoeien met
  de spullen van mensen.
 • 1:39 - 1:41
  Dus... wat is eigendom eigenlijk?
 • 1:42 - 1:44
  Wat hebben anarchisten ertegen?
 • 1:44 - 1:46
  Privé-eigendom is
  een juridisch begrip
 • 1:46 - 1:50
  om eigendom af te bakenen
  en voor overheersing.
 • 1:50 - 1:52
  De regels zijn zo ingebakken
  in de sociale structuur
 • 1:52 - 1:54
  van ons dagelijks leven dat je
  gemakkelijk vergeet
 • 1:54 - 1:57
  dat ze vloeibaar zijn,
  veranderlijk en dat
 • 1:57 - 2:00
  ze vele verschillende vormen
  hebben aangenomen in de geschiedenis.
 • 2:00 - 2:04
  Van de statenloze Anishinaabe-volkeren van
  de Three Fires Confederacy,
 • 2:05 - 2:07
  tot de enorme staatsgeleide bedrijven
 • 2:07 - 2:10
  van de Sovjet-Unie, vormen de verschillen
  in de fundamentele opvattingen
 • 2:10 - 2:13
  over eigendom wezenlijk de
 • 2:13 - 2:17
  sociale verhoudingen, de ontwikkeling
  van cultuur en de werking
 • 2:17 - 2:20
  van macht en gezag
  in hun samenlevingen.
 • 2:20 - 2:22
  In het grootste deel van
  de wereld bestaan vandaag
 • 2:22 - 2:24
  nationale en culturele verschillen
  voornamelijk als
 • 2:24 - 2:26
  gelokaliseerde variaties
  van een eenvormige,
 • 2:26 - 2:28
  mondiale kapitalistische
  economie.
 • 2:29 - 2:31
  De dominante ideologie van
  dit rijk is een
 • 2:31 - 2:34
  consument-aangedreven individualisme -
  een wereldbeeld van
 • 2:34 - 2:38
  een door bedrijven gedomineerd systeem dat
  privé-eigendom gelijkstelt aan
 • 2:38 - 2:41
  keuzevrijheid,
  of zelfs vrijheid zelf.
 • 2:42 - 2:44
  Natuurlijk was het
  niet altijd zo.
 • 2:45 - 2:49
  Het kapitalisme ontstond in Europa,
  waar de groeiende rijkdom en macht
 • 2:49 - 2:52
  van rijke landeigenaren,
  kooplieden en financiers
 • 2:52 - 2:56
  geleidelijk het systeem
  begon te ontrafelen en de
 • 2:56 - 2:58
  feodale maatschappelijke
  verhoudingen te ontmantelen.
 • 2:58 - 3:00
  Voorheen werd een groot
  deel van het land en
 • 3:00 - 3:02
  de natuurlijke hulpbronnen
  die nodig zijn om te overleven
 • 3:02 - 3:04
  beschouwd als de meent.
 • 3:04 - 3:06
  Niemand had het in eigendom.
 • 3:06 - 3:11
  Zelfs in christelijke agrarische samenlevingen
  waar het kapitalisme als eerst ontstond,
 • 3:11 - 3:13
  heerste de opvatting
  dat de aarde en de
 • 3:13 - 3:15
  overvloed van de natuur
  God toebehoorde en
 • 3:15 - 3:17
  slechts werd beheerd
  door zijn vertegenwoordigers
 • 3:17 - 3:20
  op aarde, de kerk
  en de monarchie.
 • 3:21 - 3:23
  De overstap naar het kapitalisme
  werd mogelijk gemaakt
 • 3:23 - 3:26
  door grootschalige
  commodificatie.
 • 3:26 - 3:30
  Deze werkwijze is bij marxisten
  bekend als kapitaalvorming,
 • 3:30 - 3:33
  wat neerkomt op door de
  staat toegestane diefstal.
 • 3:33 - 3:37
  Met een wrede goocheltruc worden
  objecten zonder monetaire waarde
 • 3:37 - 3:39
  wettelijk omgezet in grondstoffen
 • 3:39 - 3:42
  die eigendom kunnen worden
  en verhandeldbaar.
 • 3:42 - 3:44
  De anti-koloniale theoreticus Yellowknives Dene
  Glen Coulthard beschrijft het
 • 3:44 - 3:46
  als “de gewelddadige
 • 3:46 - 3:52
  transformatie van niet-kapitalistisch
  leven in kapitalistisch leven.”
 • 3:52 - 3:55
  Het grote omheinen begint
  eind 15e eeuw,
 • 3:55 - 3:58
  wanneer hectare na hectare
  van de Britse commons wordt opgebroken
 • 3:58 - 4:01
  en gecommodificeerd
  in individuele percelen.
 • 4:01 - 4:06
  Tegelijkertijd beginnen Spaanse
  en Portugese handelaren
 • 4:06 - 4:09
  met hun invasie en het plunderen
  van de nieuwe wereld.
 • 4:10 - 4:14
  Als onderdeel van hun genocidale kolonisatie
  van het zogenoemde Amerika
 • 4:14 - 4:17
  leggen Europese kolonisten dit nieuwe
  systeem van privé-grondbezit op
 • 4:17 - 4:20
  aan inheemse volken met
  een hele andere
 • 4:20 - 4:24
  opvatting over eigendom - een waarin mensen
  tot het land behoren,
 • 4:24 - 4:26
  niet andersom.
 • 4:26 - 4:29
  Vervolgens wordt dit koloniale proces
  van commodificatie toegepast
 • 4:29 - 4:31
  op de medemens.
 • 4:32 - 4:36
  In de eeuwen erna ontvoeren
  Europese slavenhandelaren
 • 4:36 - 4:38
  miljoenen Afrikanen en reduceren
 • 4:38 - 4:41
  hun juridische status tot
  roerend eigendom en verkopen hen
 • 4:41 - 4:44
  aan de eigenaars van
  enorme agrarische plantages.
 • 4:44 - 4:48
  De enorme rijkdommen die deze gestolen
  grond en arbeid opleveren,
 • 4:48 - 4:50
  verstevigt de macht van een
  opkomende kapitalistische klasse
 • 4:50 - 4:54
  die als springplank dient voor
  daaropvolgende veroveringsoorlogen.
 • 4:54 - 4:57
  Met deze golven
  van Euro-Amerikaanse
 • 4:57 - 5:00
  expansie brengt het
  omheinen van nieuwe landen,
 • 5:00 - 5:02
  het creëren van nieuwe markten
  en de verspreiding
 • 5:02 - 5:06
  van kapitalistische sociale
  relaties, wereldwijd.
 • 5:10 - 5:13
  Opvattingen over privé-eigendom
  passen zich na verloop van tijd aan.
 • 5:13 - 5:16
  Door een ingebakken streven
  naar constante groei
 • 5:16 - 5:19
  moet het kapitalisme zich
  voortdurend aanpassen,
 • 5:19 - 5:23
  misvormen en zich
  opnieuw uitvinden.
 • 5:23 - 5:26
  Technologische vooruitgang bracht een
  revolutie teweeg bij de productie
 • 5:26 - 5:28
  en vervoer van producten.
 • 5:28 - 5:31
  Tegelijk vertroebelen de
  eigendomsverhoudingen door
 • 5:31 - 5:34
  de opkomst van bedrijven
  in handen van de overheid,
 • 5:34 - 5:37
  beleggingsinstellingen en
  financiële schuld-instrumenten.
 • 5:37 - 5:40
  De logica van de
  commoditeiten-vorm blijft
 • 5:40 - 5:42
  nieuwe gebieden koloniseren.
 • 5:42 - 5:44
  Van intellectuele eigendom,
  tot genetische blauwdrukken,
 • 5:44 - 5:47
  tot informatie zelf.
 • 5:49 - 5:52
  Het gevolg is een wereld waar
  bijna al het denkbare
 • 5:52 - 5:54
  is omgezet in eigendom.
 • 5:54 - 5:56
  Dit eigendom is in toenemende mate
 • 5:56 - 5:58
  in handen van een krimpende groep
 • 5:58 - 6:01
  onvoorstelbaar rijke individuen.
 • 6:02 - 6:05
  Dit oppotten van middelen
  door een kleine minderheid
 • 6:05 - 6:07
  vindt zijn weerslag
  in de explosieve
 • 6:07 - 6:11
  groei van extreme armoede
  bij de meerderheid van de bevolking.
 • 6:11 - 6:14
  In het Zuiden huren
  olie- en mijnbouwbedrijven
 • 6:14 - 6:17
  paramilitaire doodseskaders
  in om
 • 6:17 - 6:20
  dorpsbewoners te verdrijven
  naar de favela's,
 • 6:20 - 6:22
  sloppenwijken en
  mega-sloppenwijken
 • 6:22 - 6:24
  die uit hun voegen barsten.
 • 6:25 - 6:29
  Intussen in de zogenaamde 'ontwikkelde wereld',
  zijn miljoenen mensen dakloos
 • 6:29 - 6:33
  terwijl er tien keer meer
  woningen leeg staan,
 • 6:33 - 6:36
  stilletjes waarde te vergaren voor
  onroerendgoed-speculanten
 • 6:36 - 6:40
  en investeringsfondsen die eigendom
  zijn van publieke pensioenfondsen.
 • 6:41 - 6:44
  Deze niveaus van diepgewortelde
  ongelijkheden steunen op
 • 6:44 - 6:46
  de massale toepassing
  van staatsgeweld
 • 6:46 - 6:48
  en het geïnternaliseerde gevoel
  van collectieve
 • 6:48 - 6:52
  hulpeloosheid die
  dit geweld voortbrengt.
 • 6:52 - 6:55
  Maar dit fatalisme kent
  grenzen en velen zien
 • 6:55 - 6:57
  wat het regime van
  privé-eigendom echt is: -
 • 6:57 - 6:59
  een sociale oorlog.
 • 6:59 - 7:01
  En handelen dienovereenkomstig.
 • 7:03 - 7:08
  Wereldwijd staan anarchisten
  vooraan stedelijke kraakbewegingen.
 • 7:08 - 7:10
  Door leegstaande gebouwen open te breken
  en deze om te vormen tot
 • 7:10 - 7:13
  sociale centra en
  collectieve huisvesting.
 • 7:13 - 7:16
  In landelijke gebieden
  bezetten gemeenschappen
 • 7:16 - 7:20
  van ontheemde boeren grond
  van private of staatsbedrijven
 • 7:20 - 7:23
  en verdedigen zich tegen
  dreigende uitzettingen,
 • 7:23 - 7:25
  terwijl inheemse groepen
  de wapens opnemen,
 • 7:25 - 7:27
  de ontwikkeling van
  projecten tegenhouden
 • 7:27 - 7:30
  en kolonisten uit
  hun grondgebied verjagen.
 • 7:33 - 7:35
  Anarchisten scherpen hun
  vervalsings-vaardigheden aan,
 • 7:35 - 7:37
  drukken valse identiteitspapieren,
 • 7:37 - 7:40
  staatsvaluta en reischeques
 • 7:40 - 7:42
  voor gewapende verzetsbewegingen
  wereldwijd.
 • 7:43 - 7:45
  Andere anarchisten,
  zoals de Griekse kameraden
 • 7:45 - 7:48
  van de Revolutionaire Strijd,
 • 7:48 - 7:50
  verrichten gewapende onteigeningen,
  beroven banken
 • 7:50 - 7:53
  voor de financiering van hun
  aanvallen op de staat.
 • 7:53 - 7:57
  Anarchisten hebben supermarkten
  afgesloten en genoeg
 • 7:57 - 7:59
  voedsel ontsloten om de
  hele buurt te voorzien,
 • 7:59 - 8:01
  terwijl anderen omheiningen
  hebben neergehaald
 • 8:01 - 8:04
  om gemeenschappelijke tuinen
  en autonome parken aan te leggen.
 • 8:04 - 8:07
  De strijd om het anarchisme
  is vooral een strijd
 • 8:07 - 8:10
  om de vervreemding en uitbuiting
  van sociale relaties van het
 • 8:10 - 8:12
  kapitalisme te vervangen
  door relaties
 • 8:12 - 8:15
  op basis van solidariteit
  en wederzijdse hulp.
 • 8:15 - 8:17
  Het betekent een de-commodificatie
  van ons leven
 • 8:17 - 8:19
  en van alle spullen die nodig
  zijn voor een goed leven.
 • 8:19 - 8:21
  Het betekent de meent heroveren...
 • 8:21 - 8:23
  en alles wat ze van
  ons gestolen hebben.
Title:
Wat is eigendom?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:33

Dutch subtitles

Revisions