Return to Video

پناهندگان برای شروع زندگی تازه به چه چیزی نیاز دارند؟

 • 0:01 - 0:02
  تقریبا دو سال قبل،
 • 0:02 - 0:05
  تماسی دریافت کردم
  که زندگیام را تغییر داد.
 • 0:06 - 0:09
  «سلام، من پسرعمویت حسن هستم.»
 • 0:09 - 0:11
  خشکم زد.
 • 0:11 - 0:14
  میدانید، من بیش از ۳۰ عموزاده دارم،
 • 0:14 - 0:16
  اما هیچکس را به اسم حسن نمیشناختم.
 • 0:18 - 0:20
  معلوم شد که حسن درواقع
  پسرعموی مادرم است
 • 0:20 - 0:23
  و به تازگی به عنوان پناهنده
  به مونترال آمده.
 • 0:23 - 0:25
  طی چند ماه بعد،
 • 0:25 - 0:28
  سه خویشاوند دیگرم با
  درخواست پناهندگی به کانادا آمدند
 • 0:28 - 0:31
  که فقط لباس تنشان در کولهپشتیشان بود.
 • 0:32 - 0:34
  و دو سال بعد از آن تماس تلفنی،
 • 0:34 - 0:36
  زندگی من یکسره تغییر کرد.
 • 0:36 - 0:37
  دانشگاه را ترک کردم
 • 0:37 - 0:42
  و اکنون تیم متنوعی شامل تکنیسینها،
  محققان و پناهندگان را رهبری میکنم
 • 0:42 - 0:46
  که منابع ویژهی مخصوص برای کمک به خود
  را برای تازهواردان فراهم میکند.
 • 0:46 - 0:50
  ما میخواهیم به آنها کمک کنیم تا بر موانع
  زبانی، فرهنگی و غیره غلبه کنند
 • 0:50 - 0:54
  که باعث میشود فکر کنند کنترل
  زندگیشان را از دست دادهاند.
 • 0:54 - 0:57
  و حس میکنیم هوش مصنوعی میتواند
  به احیای حقوق و منزلتی کمک کند
 • 0:57 - 1:00
  که خیلی از افراد موقع درخواست
  کمک از دست میدهند.
 • 1:01 - 1:03
  تجربه پناهندگی خانوادهی من
  منحصر به فرد نیست.
 • 1:04 - 1:06
  به گفته کمیساریای پناهندگان
  سازمان ملل
 • 1:06 - 1:09
  در هر یک دقیقه ۲۰ نفر
 • 1:09 - 1:12
  به دلیل تغییرات آب و هوا،
  بحرانهای اقتصادی
 • 1:12 - 1:14
  و عدم ثبات اجتماعی و سیاسی آواره میشوند.
 • 1:14 - 1:17
  و هنگام کار داوطلبانه در یکی از
  اسکانهای محلی YMCA
 • 1:17 - 1:20
  که پسرعمویم حسن و سایر اقوامم
  فرستاده شده بودند
 • 1:20 - 1:23
  ما دیدیم و یاد گرفتیم قدردان این باشیم
 • 1:23 - 1:27
  که اسکان مجدد چقدر به تلاش
  و هماهنگی نیاز دارد.
 • 1:27 - 1:31
  در ابتدا وقتی میرسید
  باید یک وکیل پیدا کنید
 • 1:31 - 1:33
  و در طول دو هفته
  مدارک قانونی را کامل کنید.
 • 1:33 - 1:37
  همچنین باید برای آزمایشهای پزشکی نزد یکی
  از پزشکان از قبل مشخص شده وقت بگیرید،
 • 1:37 - 1:40
  تا بتوانید برای اجازهی کار اقدام نمایید.
 • 1:40 - 1:42
  و باید به دنبال جایی برای زندگی کردن باشید
 • 1:42 - 1:45
  قبل ازاینکه بتوانید هر نوع
  کمک اجتماعی دریافت کنید.
 • 1:47 - 1:49
  با هزاران نفری که از آمریکا فرار کردند
 • 1:49 - 1:51
  تا در کانادا پناهندگی بگیرند،
  طی چند سال اخیر،
 • 1:51 - 1:53
  خیلی زود فهمیدیم که اوضاع از چه قرار است
 • 1:53 - 1:57
  وقتی تعداد نیازمندان به کمک
  از منابع کمکرسانی بیشتر است.
 • 1:57 - 1:59
  خدمات اجتماعی قادر به پاسخگویی سریع نیست،
 • 2:00 - 2:03
  حتی اگر جوامع تمام تلاششان را بکنند
 • 2:03 - 2:05
  تا با منابع محدود به مردم بیشتری کمک کنند،
 • 2:05 - 2:08
  تازهواردان زمان بیشتری در سردرگمی هستند،
 • 2:08 - 2:10
  و نمیدانند به کجا روی بیاورند.
 • 2:10 - 2:12
  برای مثال، در مونترال،
 • 2:12 - 2:16
  علیرغم هزینه شدن میلیونها دلار برای
  حمایت از اسکان مجدد،
 • 2:16 - 2:18
  تقریبا ۵۰ درصد از
  تازهواردان هنوز نمیدانند
 • 2:18 - 2:21
  امکاناتی رایگان وجود دارد
 • 2:21 - 2:23
  که در همه زمینهها به آنها کمک کند
  ار پر کردن فرم گرفته
 • 2:23 - 2:24
  تا پیدا کردن کار.
 • 2:25 - 2:28
  چالش این نیست که این اطلاعات وجود ندارد.
 • 2:29 - 2:33
  برعکس، افرادی که نیازمند کمک هستند
  با اطلاعات بسیار زیاد سر در گم میشوند
 • 2:33 - 2:36
  که سخت میتوان از همه آنها سر در آورد.
 • 2:37 - 2:41
  «اطلاعات بیشتری به من نده،
  فقط بگو باید چکار کنم،»
 • 2:41 - 2:44
  این نظری بود که بارها و بارها شنیدیم.
 • 2:44 - 2:47
  و این نشان میدهد که چقدر
  یافتن جای خود سخت است
 • 2:47 - 2:50
  وقتی برای اولین بار وارد کشوری میشوید.
 • 2:51 - 2:54
  خود من وقتی برای اولین بار وارد
  مونترال شدم چقدر با همین مسائل درگیر بودم،
 • 2:54 - 2:56
  و من مدرک دکتری هم دارم.
 • 2:56 - 2:58
  (خنده)
 • 2:58 - 3:01
  شخص دیگری از تیم ما، که خودش
  پناهنده است، اینطورعنوان میکند:
 • 3:02 - 3:05
  «در کانادا، یک سیم کارت از غذا مهمتر است،
 • 3:05 - 3:07
  چون ما از گرسنگی نمیمیریم.»
 • 3:08 - 3:11
  اما دسترسی پیدا کردن
  به منابع و اطلاعات درست
 • 3:11 - 3:15
  میتواند تفاوت بین مرگ و زندگی باشد.
 • 3:15 - 3:17
  اجازه بدهید باز هم بگویم:
 • 3:17 - 3:20
  دسترسی پیدا کردن
  به منابع و اطلاعات درست
 • 3:20 - 3:24
  میتواند تفاوت بین مرگ و زندگی باشد.
 • 3:25 - 3:27
  برای رسیدگی کردن به این مسائل،
 • 3:27 - 3:29
  ما Atar را ساختیم،
 • 3:29 - 3:32
  اولین حامی مجازی با پشتیبانی هوش مصنوعی
 • 3:32 - 3:34
  که مرحله به مرحله در هفته اول
 • 3:34 - 3:36
  ورود به شهر جدید
  راهنماییتان میکند.
 • 3:36 - 3:38
  فقط به اتار بگویید چه کمکی نیاز دارید.
 • 3:39 - 3:41
  سپس اتار سوالاتی پایهای از شما میپرسد
 • 3:41 - 3:43
  تا شرایط خاص شما را درک کند
 • 3:43 - 3:46
  و واجد شرایط بودن شما را
  برای دسترسی به منابع تعیین کند.
 • 3:46 - 3:49
  برای مثال جایی برای اقامت امشب دارید؟
 • 3:50 - 3:52
  اگر خیر، یک سرپناه
  کاملا زنانه را ترجیح میدهید؟
 • 3:53 - 3:55
  آیا فرزند دارید؟
 • 3:55 - 3:59
  اتار سپس فهرستی سفارشی
  و مرحله به مرحله تولید میکند
 • 3:59 - 4:01
  که هرچیزی شما نیاز دارید بدانید
  به شما میگوید،
 • 4:01 - 4:04
  از اینکه کجا بروید، چگونه به آنجا بروید،
 • 4:04 - 4:05
  با خودتان چه چیزی ببرید
 • 4:05 - 4:06
  و چه انتظاری داشته باشید.
 • 4:07 - 4:09
  شما میتوانید هر زمانی از آن سوال بپرسید،
 • 4:09 - 4:11
  و اگر اتار پاسخی نداشته باشد،
 • 4:11 - 4:14
  شما به شخصی واقعی
  متصل میشوید که پاسخ را میداند.
 • 4:15 - 4:16
  اما هیجانانگیزتر این است
 • 4:17 - 4:20
  که ما به سازمانهای خدماتی
  و انساندوستانه کمک میکنیم
 • 4:20 - 4:24
  تا اطلاعات و تحلیلهای لازم برای فهم
 • 4:24 - 4:26
  نیازهای درحال تغییر تازهواردان را
 • 4:26 - 4:27
  در زمان حال جمع آوری کند.
 • 4:28 - 4:29
  این همه چیز را عوض میکند.
 • 4:30 - 4:32
  ما با کمیساریای
  پناهندگان همکاری میکنیم
 • 4:32 - 4:34
  تا این تکنولوژی را در کانادا فراهم کنیم
 • 4:34 - 4:38
  و در کارمان کمپینهایی به عربی، انگلیسی،
 • 4:38 - 4:41
  فرانسوی، کریولی و اسپانیایی
  راه انداختهلیم.
 • 4:42 - 4:45
  وقتی در مورد مسائل پناهندگان صحبت میکنیم،
 • 4:45 - 4:47
  اغلب روی آمار رسمی تمرکز داریم
 • 4:47 - 4:51
  در مورد ۶۸ و نیم میلیون نفری که به اجبار
  در سرتاسر دنیا جا به جا شدهاند.
 • 4:52 - 4:54
  اما واقعیت به مراتب بزرگتر است.
 • 4:55 - 5:00
  تا سال ۲۰۵۰، ۱۴۰ میلیون نفر دیگر
 • 5:00 - 5:04
  در خطر آوارگی بر اثر
  تخریب محیط زیست خواهند بود.
 • 5:04 - 5:09
  و امروز--همین امروز--
  تقریبا یک میلیارد نفر
 • 5:09 - 5:12
  در زاغههای غیرقانونی زندگی میکنند.
 • 5:13 - 5:15
  اسکان مجدد و جذب شدن به جامعه جدید
 • 5:15 - 5:18
  یکی از بزرگترین چالشهای زمان ماست.
 • 5:19 - 5:23
  و امید ما این است که اتار بتواند برای
  هرکدام از تازهواردان یک حامی فراهم کند.
 • 5:24 - 5:28
  امید ما این است که اتار بتواند
  تلاشهای فعلی را بیشتر کند
 • 5:29 - 5:31
  و فشارهای شبکهی امنیت
  اجتماعی را کاهش دهد
 • 5:31 - 5:34
  که تا همین حالا نیز
  آسیب بسیار زیادی خورده.
 • 5:35 - 5:38
  اما مهمترین چیز برای ما
 • 5:38 - 5:42
  این است که کار ما کمک کند
  به احیای حقوق و منزلتی
 • 5:42 - 5:46
  که پناهندگان در فرایند اسکان مجدد
  و جذب شدن در جامعه از دست میدهند
 • 5:46 - 5:50
  با ارائه منابعی که آنان برای
  کمک به خود نیاز دارند.
 • 5:50 - 5:51
  متشکرم.
 • 5:51 - 5:54
  (تشویق)
Title:
پناهندگان برای شروع زندگی تازه به چه چیزی نیاز دارند؟
Speaker:
محمد ادریس
Description:

بر اساس اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هر دقیقه، ۲۰ نفر به دلیل تغییرات آب و‌هوا، بحران‌های اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی آواره می‌شوند. چطور می‌توانیم به آنان کمک کنیم تا بر موانع بر سر راه شروع یک زندگی جدید فائق آیند؟ مقیم تد، محمد ادریس تیمی از تکنیسین‌ها، محققان و پناهندگان را رهبری می‌کند تا اتار را توسعه دهند. اتار اولین حامی مجازی با پشتیبانی هوش مصنوعی است که آوارگان را از طریق اسکان مجدد راهنمایی می‌کند و کمک می‌کند حقوق و منزلت خود را بازیابند. ادریس می‌گوید: «دسترسی به منابع و اطلاعات درست می‌تواند تفاوت بین مرگ و زندگی باشد.»

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
06:07

Persian subtitles

Revisions