Vietnamese subtitles

← 05-12 Code the ContentProvider getType Quiz

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 2 created 07/29/2015 by Thanh Pham.

  1. Kết liễu getType, thêm những case chưa xử lí và câu lệnh switch
  2. để trả về kiểu mime cho những kiểu URI còn lại
  3. Một lần nữa,
  4. dùng testGetType trong TestProvider để kiểm tra câu trả lời của bạn là đúng
  5. Nhớ là, thêm vào trong weather contract