Frisian subtitles

← OK Go - WTF?

Get Embed Code
21 Languages

Showing Revision 1 created 12/16/2010 by Wim.

 1. Ik haw besocht it te begripen
 2. wat is der oan de hân?
 3. Ik probearje te begripen mei
 4. watst do dochst mei myn holle
 5. It is as in loftsprong
 6. of high wurd
 7. It soarte dat dy deameitsje kin.
 8. It liket as oft ik each-yn-each stean
 9. mei in wylde liuw.
 10. Oooohh,
 11. Ik wit net wat ik dy fertelle moat.
 12. Der is gewoanwat mei dy.
 13. Dus miskien kinst do my helpe dit op te lossen,
 14. want iksels kin it net.
 15. Bist do ien oft oare dûnkere krêft
 16. Bin ik betovere?
 17. 'Want ik kin noch dagen trochgean,
 18. hielendal gek dêrfan, oh.
 19. Do bist sa respektabel,
 20. in lyts bist.
 21. It is as in loftsprong
 22. of high wurde
 23. It soarte dat dy deameitsje kin.
 24. It liket as oft ik each-yn-each stean
 25. mei in wylde liuw.
 26. Oooohh,
 27. Ik wit net wat ik dy fertelle moat.
 28. Der is gewoanwat mei dy.
 29. Dus fertelst do my wat der no bard,
 30. of moat ik it gewoanwei witte?
 31. Meitsje ik myn eigen kar hjir,
 32. of hast do my ûnder kontrôle?
 33. 'Want ik bin al dagen lykas no,
 34. gewoanwei gek deroer, oh,
 35. en it begjint no, witst do,
 36. in bytsje ûnnoflik.
 37. It is as in loftsprong
 38. of high wurde
 39. It soarte dat dy deameitsje kin.
 40. It liket as oft ik each-yn-each stean
 41. mei in wylde liuw.
 42. Oooohh,
 43. Ik wit net wat ik dy fertelle moat.
 44. Tinkst dat ik net op myn plak bin?
 45. Tinkst dat ik net op myn plak bin?
 46. Ach, miskien is it goed, miskien is it bêst, it is oft ik each-yn-each stean mei in wylde liuw.
 47. ja, ik wit net wat ik dy fertelle sil.
 48. Ik wit net wat ik dy fertelle sil.
 49. Der is gewoanwei wat mei dy..