Return to Video

OK Go - WTF?

 • 0:15 - 0:19
  Ik haw besocht it te begripen
 • 0:19 - 0:22
  wat is der oan de hân?
 • 0:23 - 0:27
  Ik probearje te begripen mei
 • 0:27 - 0:30
  watst do dochst mei myn holle
 • 0:32 - 0:34
  It is as in loftsprong
 • 0:34 - 0:36
  of high wurd
 • 0:36 - 0:38
  It soarte dat dy deameitsje kin.
 • 0:40 - 0:42
  It liket as oft ik each-yn-each stean
 • 0:42 - 0:44
  mei in wylde liuw.
 • 0:44 - 0:45
  Oooohh,
 • 0:45 - 0:48
  Ik wit net wat ik dy fertelle moat.
 • 0:48 - 0:50
  Der is gewoanwat mei dy.
 • 1:06 - 1:10
  Dus miskien kinst do my helpe dit op te lossen,
 • 1:10 - 1:13
  want iksels kin it net.
 • 1:14 - 1:18
  Bist do ien oft oare dûnkere krêft
 • 1:18 - 1:21
  Bin ik betovere?
 • 1:22 - 1:24
  'Want ik kin noch dagen trochgean,
 • 1:24 - 1:26
  hielendal gek dêrfan, oh.
 • 1:26 - 1:28
  Do bist sa respektabel,
 • 1:28 - 1:30
  in lyts bist.
 • 1:31 - 1:33
  It is as in loftsprong
 • 1:33 - 1:35
  of high wurde
 • 1:35 - 1:38
  It soarte dat dy deameitsje kin.
 • 1:39 - 1:41
  It liket as oft ik each-yn-each stean
 • 1:41 - 1:43
  mei in wylde liuw.
 • 1:44 - 1:45
  Oooohh,
 • 1:45 - 1:47
  Ik wit net wat ik dy fertelle moat.
 • 1:47 - 1:50
  Der is gewoanwat mei dy.
 • 2:25 - 2:29
  Dus fertelst do my wat der no bard,
 • 2:29 - 2:32
  of moat ik it gewoanwei witte?
 • 2:33 - 2:37
  Meitsje ik myn eigen kar hjir,
 • 2:37 - 2:40
  of hast do my ûnder kontrôle?
 • 2:41 - 2:43
  'Want ik bin al dagen lykas no,
 • 2:43 - 2:46
  gewoanwei gek deroer, oh,
 • 2:46 - 2:48
  en it begjint no, witst do,
 • 2:48 - 2:50
  in bytsje ûnnoflik.
 • 2:51 - 2:52
  It is as in loftsprong
 • 2:52 - 2:54
  of high wurde
 • 2:54 - 2:57
  It soarte dat dy deameitsje kin.
 • 2:58 - 3:01
  It liket as oft ik each-yn-each stean
 • 3:01 - 3:02
  mei in wylde liuw.
 • 3:03 - 3:04
  Oooohh,
 • 3:04 - 3:06
  Ik wit net wat ik dy fertelle moat.
 • 3:07 - 3:08
  Tinkst dat ik net op myn plak bin?
 • 3:09 - 3:10
  Tinkst dat ik net op myn plak bin?
 • 3:10 - 3:16
  Ach, miskien is it goed, miskien is it bêst, it is oft ik each-yn-each stean mei in wylde liuw.
 • 3:17 - 3:20
  ja, ik wit net wat ik dy fertelle sil.
 • 3:20 - 3:21
  Ik wit net wat ik dy fertelle sil.
 • 3:22 - 3:25
  Der is gewoanwei wat mei dy..
Title:
OK Go - WTF?
Video Language:
English
Team:
OK Go Subtitles
Duration:
03:34

Frisian subtitles

Revisions