YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 13-04 Dữ Liệu Dạng Boolean - Giải Pháp

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2015 by Cat Tuong Mai Xuan.

 1. Sau khi bạn đã gõ xong,
  nó sẽ giống thế này.
 2. Hi vọng bạn đã nghĩ về công dụng
  của mỗi dòng lệnh.
 3. Dòng lệnh nào tạo ra một biến boolean
  tên hasWhippedCream
 4. và giá trị ban đầu là false.
 5. Dòng tiếp theo,
  chúng ta dùng lại biến đó
 6. và cập nhật giá trị mới là true.
 7. Và chúng ta tiếp tục
  cập nhật thành false.
 8. Bạn có thể thay đổi giá trị
  bao nhiêu lần tùy thích
 9. như việc bạn cập nhật giá trị
  biến số hay biến chuỗi.
 10. Về việc sử dụng, tôi đã chỉ bạn
  một vài trên điện thoại,
 11. hi vọng bạn sẽ tìm được thêm.