Vietnamese subtitles

← 05-04 Add a Weather w/Location UriBuilder Quiz

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 07/28/2015 by Thanh Pham.

  1. Viết code để tạo một URI truy vấn đến thời tiết
  2. với vị trí trong weatherEntry inner class trong weatherContract.
  3. Xem instuctor notes để lấy link đến URI builder class
  4. và cách để thực hiện nó
  5. Uncomment out the test
    weatherLocation function within
  6. test weatherContract để kiểm tra code của bạn