YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 21-15 A Second Interface

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/28/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Cảnh vật của ta đã khá đẹp, nhưng nó vẫn hơi tĩnh mịch. Hãy thêm một interface nữa
 2. để có thêm vài sự chuyển động. Movable interface có một method để move,
 3. và ta cho nó số giây để di chuyển. Cars bây giờ đã có thể di chuyển (moveable),
 4. Car class của ta đang implements 2 interfaces, drawable, và movable.
 5. Hãy xem bắt đầu như nào. Car class cần phải implement các methods
 6. của cả drawable và movable interface. Đây là draw method mà ta đã có,
 7. đây là move method để làm cho chiếc xe move 10 pixel mỗi giây.
 8. Và mỗi thành phần của cái xe cũng được di chuyển
 9. một lượng như này. Nó sẽ trông như nào? Khi bạn chạy chương trình, bạn có thể thấy là
 10. cái xe này đang di chuyển. Sau này, ta cũng sẽ di chuyển những cái xe khác nhữa, nhưng bây giờ,
 11. hãy làm cho Fido di chyển đi.