Return to Video

Làm thế nào để bầu cử tại Texas 2020

 • 0:00 - 0:04
 • 0:04 - 0:08
 • 0:08 - 0:11
 • 0:11 - 0:13
 • 0:13 - 0:14
 • 0:14 - 0:16
 • 0:16 - 0:18
 • 0:18 - 0:20
 • 0:20 - 0:22
 • 0:22 - 0:24
 • 0:24 - 0:25
 • 0:25 - 0:27
 • 0:27 - 0:28
 • 0:28 - 0:31
 • 0:31 - 0:32
 • 0:32 - 0:34
 • 0:34 - 0:35
 • 0:35 - 0:37
 • 0:37 - 0:39
 • 0:39 - 0:41
 • 0:41 - 0:42
 • 0:42 - 0:45
 • 0:45 - 0:47
 • 0:47 - 0:49
 • 0:49 - 0:51
 • 0:51 - 0:52
 • 0:52 - 0:54
 • 0:54 - 0:56
 • 0:56 - 0:58
 • 0:58 - 1:02
 • 1:02 - 1:06
 • 1:06 - 1:09
 • 1:09 - 1:10
 • 1:10 - 1:12
 • 1:12 - 1:16
 • 1:16 - 1:18
 • 1:18 - 1:19
 • 1:19 - 1:21
 • 1:21 - 1:23
 • 1:23 - 1:23
 • 1:23 - 1:26
 • 1:26 - 1:27
 • 1:27 - 1:29
 • 1:29 - 1:30
 • 1:30 - 1:32
 • 1:32 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:35 - 1:37
 • 1:37 - 1:40
 • 1:40 - 1:42
 • 1:42 - 1:44
 • 1:44 - 1:45
 • 1:45 - 1:47
 • 1:47 - 1:50
 • 1:50 - 1:51
 • 1:51 - 1:54
 • 1:54 - 1:55
 • 1:55 - 1:56
 • 1:56 - 1:58
 • 1:58 - 2:00
 • 2:00 - 2:02
Title:
Làm thế nào để bầu cử tại Texas 2020
Description:

Cập nhật mới về bầu cử trong dịch COVID- 19: Thời gian bỏ phiếu sớm cho cuộc tổng tuyển cử đã được kéo dài thêm sáu ngày. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 10. Chỉ những cử tri đáp ứng một trong bốn yêu cầu được chấp thuận mới có thể yêu cầu bỏ phiếu qua thư.

[Cập nhật ngày 4 tháng 9 năm 2020]

***

Kiểm tra trạng thái đăng kí tại: https://teamrv-mvp.sos.texas.gov/MVP/mvp.do

Đăng kí qua mail: https://webservices.sos.state.tx.us/vrapp/index.asp

Tìm văn phòng đăng kí bầu cử: https://www.sos.texas.gov/elections/voter/votregduties.shtml

Yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt: https://webservices.sos.state.tx.us/forms/5-15f.pdf

Theo dõi lá phiếu của bạn tại: https://webservices.sos.state.tx.us/FPCA/index.aspx

Tìm thư ký bỏ phiếu sớm của bạn: https://www.sos.state.tx.us/elections/voter/county.shtml

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:06

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions