Return to Video

186th Knowledge Seekers Workshop - Thursday, August 24, 2017

 • 2:10 - 2:12
  มูลนิธิ Keshe,
 • 2:12 - 2:15
  อิสระ, ไม่หวังผลกำไร,
  ไม่ใช่ศาสนา,
 • 2:15 - 2:17
  องค์กรอวกาศ
 • 2:17 - 2:19
  ก่อตั้งโดยวิศวกรนิวเคลียร์
 • 2:19 - 2:21
  Mehran Tavakoli Keshe
 • 2:21 - 2:23
  จะนำไปสู่มนุษยชาติ
 • 2:23 - 2:26
  วิทยาศาสตร์ของจักรวาล,
 • 2:26 - 2:28
  พลาสมาวิทยาศาสตร์
 • 2:28 - 2:30
  มูลนิธิ Keshe พัฒนาขึ้น
 • 2:30 - 2:32
  ความรู้ทั่วไปและเทคโนโลยีอวกาศ
 • 2:32 - 2:35
  ที่ให้การแก้ปัญ-
  หาที่สำคัญทั่วโลก,
 • 2:35 - 2:36
  ปฏิวัติ
 • 2:36 - 2:41
  เกษตรกรรมสุขภาพพลังงา-
  นการขนส่งวัสดุและอื่น ๆ
 • 2:41 - 2:43
  การประยุกต์ใช้พลาส-
  มาวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
 • 2:43 - 2:46
  ของเครื่องปฏิกรณ์พลาสมาที่พัฒน-
  าขึ้นเป็นพิเศษและอุปกรณ์อื่น ๆ ,
 • 2:46 - 2:51
  จะทำให้มนุษยชาติมีเสรีภาพที-
  ่แท้จริงในการเดินทางในอวกาศลึก
 • 2:51 - 2:55
  วิทยาศาสตร์พลาสมาม-
  ีอยู่ทั่วทั้งจักรวาล
 • 2:55 - 2:57
  อยู่ที่นี่และเป็นของคุณ
 • 2:57 - 3:01
  ความรู้การวิจัยและพัฒนา-
  เกี่ยวกับโครงสร้างพลาสม่า
 • 3:01 - 3:06
  ได้ก้าวหน้าไปถึงจุดที่ทำให้-
  ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้
 • 3:06 - 3:09
  เป็นผู้สร้างและเข้-
  าใจการทำงานของจักรวาล
 • 3:09 - 3:13
  สำหรับสิ่งที่ดีของมนุษยชาติ-
  บนโลกใบนี้เช่นเดียวกับในอวกาศ!
 • 3:20 - 3:26
  การใช้ MaGravs, Nanomaterials,
  GANS, Plasma Liquid, Plasma Field
 • 3:26 - 3:28
  และเทคโนโลยี Plasma อื่น ๆ
 • 3:28 - 3:31
  ได้มาเป็นรุ่งอรุณใหม่สำหร-
  ับมนุษยชาติเพื่อความคืบหน้า
 • 3:31 - 3:33
  และทำงานอย่างกลมกลืนกับจักรวาล
 • 3:34 - 3:36
  การใช้เทคโนโลยีแบ-
  บเดิมนั้นสิ้นเปลือง
 • 3:36 - 3:41
  ทำให้เกิดอันตรายและก่อให้เกิดม-
  ลภาวะต่อโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
 • 3:41 - 3:45
  พลาสมาวิทยาศาสตร์ให้บริการโซล-
  ูชั่นและปรับปรุงวิธีการที่มีอยู่
 • 3:45 - 3:50
  และการใช้ทรัพยากรในทุกด้านที่-
  สัมผัสชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
 • 3:50 - 3:54
  พลาสม่ากำหนดโดยมูลนิธิเป็-
  นเนื้อหาทั้งหมดของเขตข้อมูล
 • 3:54 - 3:56
  ซึ่งสะสมและสร้างเรื่อง
 • 3:56 - 3:59
  และไม่ได้ถูกกำหนดโด-
  ยลักษณะทางกายภาพของมัน
 • 3:59 - 4:01
  ไอออไนซ์หรืออุณหภูมิ
 • 4:01 - 4:03
  นอกจากนี้ยังมีพลาสม่าวิทยาศาสตร์,
 • 4:03 - 4:07
  เราเข้าใจว่าเราสามารถเปลี่ย-
  นเรื่องกลับสู่ฟิลด์ได้อย่างไร
 • 4:08 - 4:09
  คำพูดจากนาย Keshe,
 • 4:09 - 4:15
  "MaGrav ย่อมาจาก Magnetic-Gravitational
  ซึ่งหมายถึง Plasma ดูดซับหรือให้
 • 4:15 - 4:20
  และพลาสม่าทุกคนมีทั้งที-
  ่มันมีให้และได้ใช้เวลา...
 • 4:20 - 4:23
  และเมื่อพวกเขาไม่สามาร-
  ถหาสมดุลพวกเขาห่างตัวเอง
 • 4:23 - 4:26
  จนกว่าพวกเขาจะพบความสมดุลท-
  ี่พวกเขาสามารถให้กับคนอื่น ๆ
 • 4:26 - 4:30
  ที่พวกเขาสามารถได้รับสิ่งที่พ-
  วกเขาต้องการได้รับและให้ต่อไป. "
 • 4:30 - 4:35
  อะตอมและโมเลกุลบางชนิดปลดปล่อยและด-
  ูดซับสนามแม่เหล็กหรือสนามแรงโน้มถ่วง
 • 4:35 - 4:39
  ฟิลด์ที่ปล่อยออกมาพร้อมที-
  ่จะถูกดูดกลืนโดยวัตถุอื่น ๆ
 • 4:39 - 4:43
  มูลนิธิ Keshe
  ได้พัฒนาวิธีการรวบรวมเขตข้อมูลที่ไหลลื่นเหล่านี้
 • 4:43 - 4:46
  จากสภาพแวดล้อมภายใน-
  ไหวพริบและเป็นประโยชน์
 • 4:46 - 4:51
  สถานะใหม่ของเรื่องการเปลี่ยนผ่านซึ่ง M.T.
  Keshe ตั้งชื่อว่า GANS
 • 4:51 - 4:53
  ขั้นตอนแรกของกระบวนการสร้าง
 • 4:53 - 4:57
  ชนิดพื้นฐานต่างๆของ
  GANS คือโลหะเคลือบนาโน
 • 4:57 - 4:59
  นี้จะดำเนินการทั้ง-
  ทางเคมีโดยการแกะสลัก
 • 4:59 - 5:02
  (อบไอน้ำด้วย Sodium Hydroxide)
 • 5:02 - 5:05
  หรือความร้อนโดยการให้ความร้อน (Fire
  Coating โดยใช้เครื่องเขียนแก๊ส)
 • 5:05 - 5:07
  ในระหว่างกระบวนการเคลือบผิว,
 • 5:07 - 5:10
  ช่องว่างระหว่างชั้นนอก-
  สุดของอะตอมจะถูกสร้างขึ้น
 • 5:10 - 5:14
  เคลือบที่เหลือมักจ-
  ะเรียกว่านาโนเคลือบ,
 • 5:14 - 5:17
  กำหนดโดยชั้นโครง-
  สร้างของวัสดุนาโน,
 • 5:17 - 5:21
  ที่สร้างขึ้นในระหว่างขั้-
  นตอนการสร้างของการเคลือบผิว
 • 5:21 - 5:25
  โลหะนาโนเคลือบในการปฏิสัมพันธ์กับแผ่นโลหะอื่น
  ๆ ,
 • 5:25 - 5:28
  ในสารละลายเกลือจะสร้าง
  MaGrav Fields
 • 5:28 - 5:33
  เขตข้อมูลเหล่านี้จะดึงดูดองค์ประกอบที่มีอยู่เพื่อสร้าง
  GANS เฉพาะเจาะจง
 • 5:33 - 5:37
  ซึ่งเก็บรวบรวมและปักหลั-
  กที่ด้านล่างของภาชนะบรรจุ
 • 5:37 - 5:42
  GANS นี้สร้างขึ้นจากโมเลกุลพลังงานที่เป็นอิสระ
  (เช่นดวงอาทิตย์นิดหน่อย)
 • 5:42 - 5:45
  ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
 • 11:06 - 11:12
  (RC) ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การ-
  ประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ 186th
 • 11:12 - 11:17
  สำหรับพฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2017
 • 11:17 - 11:22
  นี่เป็นการผลิตของ Keshe
  Foundation Spaceship Institute
 • 11:22 - 11:29
  และอีกครั้งเรายินดีที่จะมีนาย Keshe
  จากมูลนิธิ Keshe ร่วมกับเราในวันนี้
 • 11:30 - 11:33
  ฉันคิดว่าเขาพร้อม-
  ที่จะไปแสดงในวันนี้
 • 11:33 - 11:36
  นายคีเซ่คุณอยู่ที่นั่นจริงๆหรือ?
 • 11:36 - 11:39
  (MK) ใช่!
  สวัสดีวันดีให้กับคุณตามปกติ
 • 11:39 - 11:44
  ทุกที่ทุกเวลาที่คุณฟังการฝึ-
  กอบรมผู้แสวงหาความรู้เหล่านี้
 • 11:44 - 11:49
  ฉันอยากพูดถึงบางส-
  ิ่งที่สำคัญสำหรับเรา
 • 11:49 - 11:53
  เข้าใจและเราไปในควา-
  มลึกของการเรียนการสอน
 • 11:53 - 11:58
  ลึกมากขึ้นที่เราเข้าใ-
  จมากขึ้นขณะที่เราขยายตัว
 • 11:58 - 12:03
  มีข้อความสำหรับสมาชิก
  Keshe Foundation Chinese
 • 12:03 - 12:10
  โปรดอ้างอิงกลับไปที่ QQ
  ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้สนับสนุนชาวจีน
 • 12:10 - 12:15
  สำหรับการประชุมในวันพรุ่งนี้เช้าเวลา
  8 นาฬิกา ณ กรุงปักกิ่ง
 • 12:16 - 12:24
  เป็นสิ่งสำคัญที่สมาชิกชาวจีนทุกคนจะเข-
  ้าร่วมหรืออย่างน้อยก็จะเข้าร่วมการประชุม
 • 12:24 - 12:27
  เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งมูลนิธิ
  Keshe
 • 12:27 - 12:34
  คำสอนและการจัดการตามที่เราสัญญาไว้-
  ว่าเราจะสนับสนุนมูลนิธิคิเซ่ประเทศจีน
 • 12:34 - 12:39
  ในทางที่แตกต่างกันเนื่องจากมีชา-
  วจีนจำนวนมากที่ทำงานอยู่รอบมูลนิธิ
 • 12:39 - 12:43
  เราพยายามที่จะนำ-
  องค์กรบางแห่งเข้ามา
 • 12:43 - 12:46
  การจัดตั้งทีมผู้บริหารของ
  Keshe Foundation
 • 12:46 - 12:49
  เรากำลังมองหาสิ่งที่กำลังทำอยู่
 • 12:49 - 12:54
  มูลนิธิ Keshe Foundation
  และมูลนิธิ Keshe
 • 12:55 - 12:59
  ทั้งหมดใน...
  หรือสนับสนุนผู้ผลิตทุกคนที่ทำวิจัยบางอย่าง,
 • 12:59 - 13:02
  นักวิทยาศาสตร์ที่กำ-
  ลังทำงานอยู่รอบมูลนิธิ
 • 13:02 - 13:05
  เรากำลังมองหาคุณอย-
  ู่ที่นั่นพรุ่งนี้เช้า
 • 13:05 - 13:15
  ฉันจะเข้าร่วมกับคุณใน QQ หรือใน Whats
  App และจากนั้นเราไปที่ขั้นตอนถัดไป
 • 13:15 - 13:19
  เราพยายามที่จะจัดระเบ-
  ียบคำสอนโดยตรงในภาษาจีน
 • 13:21 - 13:25
  แล้วการสอนจะแปล-
  กลับเป็นภาษาอังกฤษ
 • 13:25 - 13:28
  หรือถ้าจำเป็นต้องเป็นเช่-
  นเดียวกับสิ่งที่เราทำที่นี่
 • 13:29 - 13:31
  ย้อนกลับการนำความรู้จากจีน
 • 13:31 - 13:35
  ในทางตรงสู่มูลนิธิ Keshe ทั่วโลก
 • 13:35 - 13:39
  ...
  นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราในขั้นตอนที่กำลังเกิดขึ้น
 • 13:39 - 13:46
  และเพื่อสร้างสภาพท-
  ี่ชุมชนชาวจีนทั้งหมด
 • 13:46 - 13:51
  ของมูลนิธิ Keshe
  จะมาทำงานและทำงานร่วมกัน
 • 13:51 - 13:56
  วิธีที่เราเคยเป็นประมาณสองป-
  ีที่ผ่านมาและเรานำมันกลับมาใน,
 • 13:56 - 14:00
  ว่าจีนมีคำสอนของตัวเ-
  องและการฝึกอบรมของตนเอง
 • 14:01 - 14:06
  และเราไปที่กระบวนการเดียวกับ
  Kfssi แต่ในภาษาจีน
 • 14:06 - 14:09
  นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครง-
  สร้างที่เราสัญญาว่าจะนำมา
 • 14:09 - 14:14
  และตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะทำมัน
  Kf China ได้รับการจัดตั้งขึ้น
 • 14:15 - 14:18
  .... สิ่งที่เราเรียกว่า
  Keshe China QQ
 • 14:18 - 14:25
  มูลนิธิ Keshe
  นี้จุดของคำสอนจากจุดนี้เป็นต้นไป
 • 14:26 - 14:29
  การพัฒนา Keshe Foundation
  China management
 • 14:29 - 14:32
  จะมีรูปร่างในไม่กี่เดือนถัดไป
 • 14:32 - 14:34
  แล้วเราจะเข้าสู่
 • 14:34 - 14:37
  มากสนับสนุนมูลนิธิ Keshe ทั้งหมด
 • 14:37 - 14:40
  คนจีนผู้ผลิตผลิต
 • 14:40 - 14:43
  หรือได้รับความร-
  ู้ที่คุณต้องการสอน
 • 14:44 - 14:49
  ดังนั้นไม่จำเป็นต้องแ-
  ปลทุกอย่างจะเป็นภาษาจีน
 • 14:49 - 14:54
  และบางส่วนของงานของพวกเขา-
  อาจถูกแปลกลับเป็นภาษาอื่น ๆ
 • 14:55 - 14:58
  จุดต่อไปสำหรับเราก็คือ
 • 14:58 - 15:00
  เรามีข่าวดี
 • 15:00 - 15:03
  บางส่วนของคุณได้ยินจากใ-
  ต้ซูดานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
 • 15:04 - 15:06
  เราได้รับภาพของสมาชิกของ
 • 15:06 - 15:09
  องค์กรที่แตกต่างกันและอื่น ๆ คุณ...
  สิ่งที่คุณเรียกว่า
 • 15:09 - 15:11
  องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • 15:11 - 15:16
  และสำนักงานของรัฐ-
  ที่เข้าร่วมการประชุม
 • 15:16 - 15:20
  พวกเขาได้ลงนามในภาพของ
  'สนธิสัญญาสันติภาพ'
 • 15:20 - 15:22
  และพวกเขาได้ถ่ายภาพของมัน
 • 15:22 - 15:25
  Rick
  คุณมีมันอยู่ด้านหลังคุณสามารถแบ่งปัน?
 • 15:26 - 15:30
  นี่เป็นเรื่องสำคัญเมื่-
  อเราก้าวเข้าสู่ส่วนราชการ
 • 15:30 - 15:33
  ในประเทศต่างๆที่-
  พวกเขาต้องการจะสอน,
 • 15:33 - 15:37
  ดังที่เราเคยได้ยินมาจากหนึ่ง-
  ในคณะผู้แทนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
 • 15:37 - 15:41
  เราจะเน้นแอฟริกาเพื-
  ่อขยายความรู้ในขณะนี้
 • 15:42 - 15:44
  ผ่านประเทศแอฟริกัน
 • 15:44 - 15:45
  นี่คือ...
 • 15:46 - 15:51
  สวยงามเพื่อดูสิ่งที่ได้ร-
  ับความสำเร็จและสิ่งที่เป็น
 • 15:52 - 15:54
  และวิธีการที่พวกเขาจะบรรลุเป้าหมายนี้
 • 15:54 - 16:02
  แอฟริกาสำหรับเราเป็นสิ่งสำคัญท-
  ี่เราสามารถนำทุกอย่างกลับมาในนี้
 • 16:07 - 16:12
  นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราส-
  นับสนุนทุกประเทศในแอฟริกา
 • 16:12 - 16:15
  เราจะไป a
 • 16:16 - 16:23
  ประเทศต่างๆเช่นไลบีเรีย,
  โตโกอยู่ในสายของเราและเคนยา, แอฟริกาใต้
 • 16:23 - 16:26
  และมูลนิธิยูกันดาเ-
  คสจะได้รับการสนับสนุน
 • 16:26 - 16:29
  เข้ามาผลิตได้ในระยะเวลาสั้น ๆ
 • 16:29 - 16:32
  โปรดติดต่อและติดต่อมูลนิธิ
 • 16:32 - 16:35
  เพราะเราเริ่มมีการเคลื่อนไห-
  วอย่างรวดเร็วในประเทศแอฟริกัน,
 • 16:35 - 16:37
  เป็นหนึ่งในความสำคัญของเรา
 • 16:39 - 16:45
  ประเด็นอื่น ๆ ที่เรามีอยู่คือ
  Keshe Foundation Ghana
 • 16:45 - 16:49
  และเราจะกลับไปผลิตหวังว่-
  าในอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้า
 • 16:49 - 16:53
  สถานที่ได้รับการรักษาความปลอดภัย-
  ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการตั้งค่ามัน
 • 16:53 - 16:58
  และเราจัดระเบียบอุปกรณ์ทั้งหมดและ-
  เครื่องจักรที่จะจัดส่งจากประเทศจีน,
 • 16:59 - 17:01
  เพื่อตั้งค่าขั้นตอนมาตรฐาน
 • 17:02 - 17:06
  บรรดาผู้ที่กำลังม-
  องหาการสนับสนุนใน...
 • 17:07 - 17:12
  กานา... โปรดติดต่อ Benjamin...
  การพัฒนาที่นั่น
 • 17:12 - 17:17
  คือสถานที่แห่งใหม่จ-
  ะมีอุปกรณ์ครบถ้วนแล้ว
 • 17:17 - 17:20
  จะขยายสองถึงสามพันตารางเมตร
 • 17:20 - 17:22
  เรามีความสุขมากกับ-
  สิ่งที่เกิดขึ้นในกานา
 • 17:22 - 17:25
  เราอยู่ในหลักสูตรอ-
  อนไลน์ด้วยการย้ายจาก
 • 17:25 - 17:28
  สถานที่ขนาดเล็กไปย-
  ังสถานที่ขนาดใหญ่มาก
 • 17:29 - 17:32
  มีข้อความจากเราไปถึง Alekz
 • 17:32 - 17:35
  เราเสียใจที่ได้ยิน-
  ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ
 • 17:35 - 17:37
  เราดีใจที่คุณกลับมา
 • 17:38 - 17:41
  และฉันหวังและหวังว่าค-
  ุณจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
 • 17:42 - 17:47
  เป็นส่วนหนึ่งของงานที่เกิดข-
  ึ้นและเป็นเรื่องที่โชคร้ายที่
 • 17:48 - 17:50
  หนึ่งในสมาชิกของมูลนิธิ
  Keshe Universal Council
 • 17:50 - 17:52
  และสภาโลก
 • 17:53 - 17:54
  ได้รับการ
 • 17:55 - 18:00
  เสียหายอย่างรุนแรงมันถูกโจม-
  ตีและเขาอยู่ในช่วงของการกู้คืน
 • 18:00 - 18:06
  เราหวังว่าทุกอย่างจะดีที่สุดแ-
  ละหวังว่าจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว -
 • 18:07 - 18:11
  เรามีเครื่องหมายคำถามใน
  Universal Council
 • 18:11 - 18:13
  ในเรื่องที่ว่า
 • 18:13 - 18:16
  ในการประชุมดูไบเป็นส่วนหนึ่งของ
 • 18:17 - 18:21
  การตั้งค่าของกลุ่ม Keshe
  มูลนิธิสากลสภา 12 's
 • 18:21 - 18:23
  ซึ่งเพิ่มเป็น 12
 • 18:23 - 18:29
  มีความเข้าใจผิดเพรา-
  ะคนอ่านเพียงส่วนเดียว
 • 18:29 - 18:32
  อาณัติไม่ทั้งหมดของมัน
 • 18:32 - 18:36
  คุณต้องไปต่อเมื่อคุณลงมา
 • 18:36 - 18:39
  การเป็นสมาชิกของสภ-
  าสามัญมีไว้เพื่อชีวิต
 • 18:39 - 18:42
  ตราบเท่าที่คุณรู้สึกว่าคุณสาม-
  ารถให้บริการมนุษยชาติต่อสันติภาพ
 • 18:42 - 18:43
  และแบ่งปันความรู้
 • 18:44 - 18:52
  ตำแหน่งที่นั่ง 12
  ที่นั่งช่วยให้สมาชิกทุกคนสามารถนั่งได้ 1 ที่นั่ง
 • 18:52 - 18:56
  เป็นเวลา 12
  เดือนเพื่อให้สามารถหมุนได้ในแบบต่างๆ
 • 18:56 - 18:59
  วงกลมของความรู้แ-
  ละสิ่งที่เราเรียก,
 • 18:59 - 19:02
  ความเข้าใจในเทคโนโลยีในภาษา
 • 19:04 - 19:07
  ได้รับการเข้าใจผิดเนื่องจากบางคนคิดว่าสมาชิก
  Universal Council
 • 19:07 - 19:11
  เป็นเวลาหนึ่งปีไม่มีสิ่งดังกล่าว
 • 19:11 - 19:16
  ถ้าคุณ...
  คุณต้องอ่านโครงสร้างที่ตั้งขึ้น
 • 19:16 - 19:18
  คุณมี 12 เก้าอี้กลาง,
 • 19:18 - 19:22
  กับเก้าอี้แต่ละตัวเป็นส่วนที่สอง
  12
 • 19:22 - 19:25
  คุณมีภาพของดูไบไหม
 • 19:26 - 19:28
  ว่าสิ่งที่เราเรียกว่า
 • 19:29 - 19:32
  Universal Council mandate
 • 19:32 - 19:34
  ถ้าคุณสามารถแบ่งปันกับเรา?
 • 19:34 - 19:36
  ดังนั้นความหมาย
 • 19:36 - 19:38
  ทุกปี
 • 19:38 - 19:40
  หนึ่งในสมาชิก 12 คน
 • 19:40 - 19:44
  เลื่อนเข้ากลางที่นั่งเ-
  ข้าหาที่นั่งของวงกลมถัดไป
 • 19:44 - 19:46
  นี้เป็นสิ่งสำคัญที่
 • 19:46 - 19:50
  ไม่ได้สร้างสมาช-
  ิกถาวรในแต่ละแวดวง
 • 19:50 - 19:55
  นั่นหมายความว่าทุกคนจะอยู่ในฐานะ
  One Nation One Planet
 • 19:55 - 19:57
  และเรารู้จักกันดีกว่า
 • 19:57 - 20:01
  เราเข้าใจว่าแต่ละคนทำงานไ-
  ด้ดีขึ้นเราเห็นในแวดวงต่างๆ
 • 20:01 - 20:06
  ในการดำเนินการใด-
  ที่เกิดขึ้นตามภาษา
 • 20:06 - 20:12
  นี่เป็นเหตุผลเดียวที่ทำใ-
  ห้เราไม่ได้สร้างที่นั่งถาวร
 • 20:12 - 20:15
  ที่นั่งถาวรเป็น-
  สาเหตุของปัญหาเสมอ
 • 20:15 - 20:18
  คนที่คิดว่าพวกเขามีดี
 • 20:18 - 20:22
  ดังนั้นวิธีนี้มากกว่าหน-
  ึ่งปีคุณสามารถนั่งในศูนย์,
 • 20:22 - 20:27
  ...
  สิ่งที่ฉันเรียกที่นั่งของสภาในส่วนนี้,
 • 20:27 - 20:30
  นี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา-
  ทุกคนที่จะรู้เพราะเห็นได้ชัด
 • 20:30 - 20:35
  นี้ได้ยกก่อนที่สม-
  าชิกเป็นเพียงหนึ่งปี
 • 20:35 - 20:39
  สำหรับชีวิตคุณจะอยู่ในฐ-
  านะสมาชิกสภาสามัญแห่งชีวิต
 • 20:39 - 20:42
  ตราบเท่าที่คุณคิดว่-
  าคุณสามารถรับใช้สภาได้
 • 20:43 - 20:49
  ที่ดีที่สุดของความสามารถของคุณที่จะเป็นสาเหตุ,
  ริเริ่มและผู้พิทักษ์แห่งสันติภาพ,
 • 20:49 - 20:52
  และการแพร่กระจายของความรู้อย่า-
  งเท่าเทียมกันในหมู่มนุษย์ทั้งหมด
 • 20:53 - 20:55
  นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา
 • 20:55 - 21:00
  และนี่ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานของ
  Universal Council
 • 21:01 - 21:06
  เรากำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทิศทางของ
  One Nation, One Planet
 • 21:06 - 21:08
  จะมีการประกาศในเวลาต่อมา
 • 21:08 - 21:12
  ซึ่งพาเราไปอย่างรวดเร-
  ็วเพื่อสิ่งที่เราปรารถนา
 • 21:12 - 21:16
  เราอยู่ในสนามเพื่อพัฒนา
  One Nation One ???
 • 21:16 - 21:21
  กฎบัตรมนุษยชาติได้รับการ-
  จัดทำขึ้นโดยสภาในเบื้องหลัง
 • 21:22 - 21:26
  เป็นสิ่งสำคัญที่บรรดา-
  ผู้ที่เป็นสมาชิกของสภา,
 • 21:26 - 21:29
  และบรรดาผู้ที่เป็นสมา-
  ชิกสภาเพื่อทำความเข้าใจ
 • 21:29 - 21:34
  กฎบัตรต้องเชื่อมต่อกับ
  Soul of Man,
 • 21:34 - 21:37
  ซึ่งในทางที่เชื่อมโยงก-
  ับวิญญาณของจักรวาลทั้งหมด
 • 21:37 - 21:40
  ซึ่งหมายความว่านี่เป-
  ็นวิธีเดียวที่เราทำงาน
 • 21:40 - 21:44
  ไม่ใช่โดยการปรากฏตัวของ Physicality
  แต่โดยการทำความเข้าใจ Soul of Man,
 • 21:44 - 21:49
  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึง-
  ความเป็นกายภาพของมนุษย์
 • 21:49 - 21:54
  นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจ-
  ของเราแล้วเมื่อเราเข้าสู่การสอน
 • 21:54 - 21:57
  ฉันพยายามที่จะขยายตัวในวั-
  นนี้เล็กน้อยมากขึ้นในวันนี้,
 • 21:57 - 22:02
  เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จ-
  ะเข้าใจว่าที่ไหนและอย่างไรนี้จะขยาย,
 • 22:02 - 22:04
  และสถานที่ที่จะพาเราไป
 • 22:04 - 22:09
  ในความเข้าใจนี้ท-
  ี่เราสามารถมองเห็น,
 • 22:09 - 22:14
  วงกลมของความรู้ยืนและอยู่ที่ 144
 • 22:14 - 22:21
  ซึ่งหมายความว่า 12 กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
  12 และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราทุกคน
 • 22:21 - 22:25
  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดของ
  12 สร้างสภาตอนนี้ขณะนี้เรามีเกี่ยวกับ
 • 22:25 - 22:29
  26 สมาชิกจาก 20 ภาษาที่แตกต่างกัน...
  ของโลก
 • 22:29 - 22:32
  เราครอบคลุมภาษาส่วนใหญ่ทั่วโลก
 • 22:32 - 22:38
  สมาชิกรัสเซียถอนตัวเนื่-
  องจากไม่สามารถให้บริการได้
 • 22:38 - 22:41
  ตามที่เธอไม่ได้เห็นว-
  ่าตัวเองไม่สามารถทำได้
 • 22:41 - 22:45
  ดังนั้นที่นั่งรัสเซียได้ร-
  ับการเปิดขึ้นถ้าใครที่คิดว่า
 • 22:45 - 22:48
  ที่สามารถให้บริกา-
  รสภากับภาษารัสเซีย,
 • 22:48 - 22:55
  คุณสามารถสมัครที่นั่ง-
  ได้ง่ายมีวิธีการตั้งค่า
 • 22:55 - 23:00
  เรามีตำแหน่งกับสภาอิ-
  หร่านหรือภาษาเปอร์เซีย
 • 23:00 - 23:04
  ดร. Parvis
  ย้ายเข้าไปอยู่ในสภาโลก
 • 23:04 - 23:10
  มีหลายภาษาที่ต้องปฏ-
  ิบัติตามและจะขยายออกไป
 • 23:10 - 23:16
  คนของคุณในหลาย ๆ ภาษาที่คิดว่าคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ
  Universal Council,
 • 23:16 - 23:22
  โปรดใส่คำขอของคุณต-
  ามที่คุณต้องการในคำขอ
 • 23:22 - 23:25
  เข้าร่วมเป็นสมาชิกส-
  ภาสามัญแห่งสหประชาชาติ
 • 23:25 - 23:32
  และในขณะที่คุณเขียนถึง Universal
  Council อีเมลอยู่ในไซต์
 • 23:33 - 23:36
  คุณสามารถส่งใบสมัครของคุ-
  ณที่คุณต้องการเป็นสมาชิกสภา
 • 23:36 - 23:40
  และขั้นตอนมาตรฐานจะเกิดขึ-
  ้นหลังจากตรวจสอบความปลอดภัย
 • 23:42 - 23:44
  นี่คือวรรคตรงที่ฉันพูดถึง,
 • 23:44 - 23:46
  นี่คือที่ที่มีการสับสนบางอย่าง,
 • 23:46 - 23:52
  มันบอกว่าการหมุนเวียนของสมาชิก
  12 คนและสมาชิกสภา 12 ใบ
 • 23:52 - 23:56
  ในหลัก 144
  สภาคือโดยการหมุนของสมาชิก,
 • 23:56 - 24:01
  และจะเป็นระยะเวลาหนึ่งร-
  อบของมนุษย์เป็นเวลาหนึ่งปี
 • 24:02 - 24:08
  นี่หมายความว่าเมื่อคุณเห็นแวดวงคุณหม-
  ุนคุณไม่สามารถนั่งอยู่ในที่นั่งเดียวได้
 • 24:08 - 24:10
  นี่คือทุกคนคิดว่าเป็นเวลาหนึ่งปี
 • 24:10 - 24:13
  คุณสามารถทำหน้าที่เป็นเวลาหลายสิบปีหร-
  ือคุณสามารถอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือน
 • 24:13 - 24:17
  ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกว่-
  าคุณสามารถให้บริการมนุษยชาติได้
 • 24:17 - 24:21
  ไม่มีชื่อและไม่ม-
  ีตำแหน่งเป็นเช่นนี้
 • 24:21 - 24:23
  ว่าจะสามารถถูกทารุณกรรม-
  ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 • 24:23 - 24:27
  มันเป็นเพียงที่ปรารถนาของมนุ-
  ษย์เพื่อสร้างสันติภาพในโลกนี้,
 • 24:27 - 24:32
  และผ่านความปรารถนาของคุณคุณส่งเสริ-
  มและคุณทำงานเพื่อการทำงานของมนุษยชาติ
 • 24:32 - 24:34
  เพื่อความก้าวหน้าในทิศทางที่ถูกต้อง
 • 24:36 - 24:41
  ถ้าเรากลับไปทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับ
  Soul of Man
 • 24:42 - 24:48
  ในคำสอนเราต้องเข้าใจและก้-
  าวต่อไปในเรื่องนี้ในระดับนี้
 • 24:48 - 24:54
  สิ่งที่สำคัญสำหรับเราคือว่าด้วย
  Soul of Man,
 • 24:54 - 24:58
  เราเข้าใจ Physicality ง่ายมาก
 • 24:58 - 25:03
  ฉันกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอนเพ-
  ราะเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจ
 • 25:03 - 25:07
  ว่าทุกสิ่งทุกอย่า-
  งทุกระดับก็เหมือนกัน
 • 25:07 - 25:12
  เป็นเรื่องที่เราเข้าใจ
  Rick ฉันพยายามที่จะแบ่งปันหน้าจอ,
 • 25:12 - 25:13
  ถ้าคุณสามารถอนุญาตให้ฉันโปรด?
 • 25:16 - 25:25
  ความเข้าใจของ Totality
  คือการที่เราพยายามที่จะเข้าใจ
 • 25:25 - 25:30
  สิ่งที่เรากำลังพูดถึง
  นี่เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้
 • 25:30 - 25:33
  ถ้าคุณจำได้และสิ่-
  งที่เราได้อธิบายไว้,
 • 25:33 - 25:39
  ในคำสอนอื่น ๆ
  ก็คือเมื่อเรามีดวงอาทิตย์
 • 25:39 - 25:46
  รังสีของดวงอาทิตย์ในการปฏ-
  ิสัมพันธ์กับรังสีของสนามโลก
 • 25:46 - 25:52
  นำไปสู่การสร้างแสงและในร-
  ูปทรงและรูปแบบที่แตกต่างกัน
 • 25:52 - 25:56
  ถ้าคุณมองไปที่การปฏิสัมพันธ์ของสอง
  Fields,
 • 25:57 - 26:04
  ทั้งจากดวงอาทิตย์และโ-
  ลกอ่านถึงการสร้างเรื่อง
 • 26:04 - 26:11
  นี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำนี้ไม่ว่าจะเป็นไฮ-
  โดรเจนนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบใด ๆ ,
 • 26:11 - 26:17
  ไนโตรเจนทองซิลิคอนนี่ค-
  ือสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจ
 • 26:17 - 26:20
  ในโลกวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
  ว่าวัสดุส่วนใหญ่
 • 26:20 - 26:24
  ซึ่งตกลงบนพื้นผิวหรือ-
  ระงับไปในบรรยากาศของโลก
 • 26:24 - 26:29
  ถูกสร้างขึ้นโดยแรงดึ-
  งดูดสนามแม่เหล็กของโลก,
 • 26:29 - 26:32
  และบางส่วนโดยการป-
  ฏิสัมพันธ์ของทุ่งนา
 • 26:32 - 26:39
  ดังนั้นในกระบวนการที่ถ้าคุณเข้าใจสิ-
  ่งที่มันหมายความว่าถ้าเรามองไปที่มัน,
 • 26:40 - 26:44
  ความแรงของสนามภา-
  ยในโครงสร้างของโลก,
 • 26:44 - 26:49
  และความแรงของสนา-
  มในดวงอาทิตย์และโลก
 • 26:49 - 26:52
  ได้นำไปสู่การสร้าง Physicality,
 • 26:52 - 26:55
  และเนื้อหาของสิ่-
  งของภายในดาวเคราะห์
 • 26:58 - 27:02
  แรงโน้มถ่วงของสนาม
 • 27:02 - 27:13
  ดังนั้นในความเป็นจริงถ้าเรามองฟิลด์ของดวงอาท-
  ิตย์ไม่ได้เป็นเพียงด้านหนึ่งมันอยู่ใน Totality
 • 27:13 - 27:19
  ดังนั้นเมื่อเขตข้อมูลของดวงอาทิตย์มีปฏิ-
  สัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงของโลก,
 • 27:20 - 27:22
  สั่งการทางกายภาพของโลก
 • 27:22 - 27:27
  ดังนั้นการสำแดงทางกายภาพ
  Physicality of the Earth,
 • 27:27 - 27:32
  ในหลาย ๆ
  ด้านขึ้นอยู่กับการนำเสนอของวิญญาณ
 • 27:32 - 27:36
  ถ้าเราเรียกวิญญาณของระ-
  บบสุริยะว่าเป็นดวงอาทิตย์
 • 27:36 - 27:41
  ปฏิสัมพันธ์ของเขตข้อมู-
  ลของดวงวิญญาณและสนามโลก,
 • 27:41 - 27:46
  ได้นำไปสู่การปรากฏตัวของ
  Physicality ของโลกเอง
 • 27:47 - 27:50
  นี่คือสิ่งที่มันสั่งให้มีก็ต-
  ้องการที่จะมีทองแดงอยู่ในนั้น,
 • 27:50 - 27:55
  มันต้องการที่จะมีสังกะสีอยู่ในนั้น
  แต่เนื่องจากสนามแรงแม่เหล็ก - แรงโน้มถ่วงของมัน,
 • 27:55 - 27:58
  ไม่ต้องการให้องค์ประกอบอื่น ๆ
 • 27:58 - 28:02
  ดังนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญที-
  ่เราจะเข้าใจในการขยายความรู้
 • 28:02 - 28:10
  ที่ปฏิสัมพันธ์ของเขตข้อมูล-
  ภายในโครงสร้างของระบบสุริยะ,
 • 28:10 - 28:17
  ได้นำไปสู่การสร้างการสำแดง-
  และการมีอยู่จริงในเรื่องต่างๆ
 • 28:17 - 28:21
  ในโครงสร้างของโลก
 • 28:22 - 28:25
  ตอนนี้เราต้องก้าวต่อไป
 • 28:26 - 28:29
  ถ้าเราก้าวต่อไปแล-
  ะทำซ้ำในสิ่งเดียวกัน
 • 28:29 - 28:33
  ที่นี่คือดวงอาทิตย์และนี่คือโลก,
 • 28:33 - 28:40
  ตอนนี้ถ้าเราวางโลกเป็น-
  สนามแม่เหล็กแรงโน้มถ่วง,
 • 28:40 - 28:49
  และเราวางวิญญาณของมนุษย์การปฏิสัมพันธ์ของ
  Physicality ของมนุษย์
 • 28:49 - 28:53
  ซึ่งแสดงให้เห็นตัว-
  เองมีสองขาและสองแขน,
 • 28:53 - 28:58
  และตาเป็น dictated
  โดยปฏิสัมพันธ์ของ Field of Soul,
 • 28:58 - 29:00
  เกี่ยวกับ Field of the Earth
 • 29:01 - 29:05
  นั่นคือเหตุผลที่ในท-
  ุกสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้,
 • 29:05 - 29:09
  เราเห็นการกำหนดค่าเด-
  ียวกันของสมองในสองครึ่ง
 • 29:09 - 29:13
  ถ้าคุณมีทองแดงในตัว-
  คุณถ้าคุณมีแมกนีเซียม,
 • 29:13 - 29:16
  ต้นไม้และสาขาและทุกสิ่งทุกอย่าง
 • 29:16 - 29:23
  ดังนั้นในหลาย ๆ
  ด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ที่มีทุ่งนามันแผ่กระจายออกไป,
 • 29:23 - 29:28
  กับปฏิสัมพันธ์กับฟิลด์,
  ของดวงอาทิตย์และตัวเอง,
 • 29:28 - 29:31
  นำไปสู่การสร้างสมร-
  รถภาพทางกายของมนุษย์
 • 29:31 - 29:35
  เพียงแค่หนึ่งวิน-
  าทีฉันต้องตอบประตู
 • 29:55 - 29:56
  ขอโทษด้วยกับเรื่องนั้น.
 • 29:56 - 30:02
  ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทำไ-
  มเราถึงมีลักษณะทางกายเช่นนี้
 • 30:02 - 30:05
  เพราะเราทำตามแบบเดียวกัน
 • 30:06 - 30:09
  เช่นเดียวกับเราไ-
  ปไกลขึ้นปฏิสัมพันธ์
 • 30:09 - 30:14
  ของทุ่งนาของกาแล็-
  กซี่ในการปฏิสัมพันธ์
 • 30:14 - 30:18
  ดวงอาทิตย์กำหนดขนาดของระบบสุริยะ
 • 30:18 - 30:27
  ตอนนี้คุณไปจากจักรวาลไปยังจักรว-
  าลแล้วมันจะให้รูปร่างของกาแล็กซี่
 • 30:29 - 30:35
  จากนั้นเราเข้าใจมิติทางกายภาพของเราบน
  Planet นี้
 • 30:35 - 30:40
  ถูกบังคับโดยกองกำลังภ-
  าคพื้นดินบนดาวเคราะห์เอง
 • 30:40 - 30:46
  เรามีแขนสองข้างขาสองข้าง-
  นี้เป็นเงื่อนไขที่เหมาะกับ
 • 30:46 - 30:51
  ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้เมื่อ
  Man ถึง Soul และเข้าใจ
 • 30:51 - 30:56
  การดำเนินงานของจิตวิญญาณของเขาใ-
  นมิติของการเดินทางเข้าไปในกาแลคซี
 • 30:56 - 31:02
  หรือในสภาพสากลแล้วคุณ-
  จะเข้าใจว่าเมื่อคุณมาถึง
 • 31:02 - 31:09
  ไปยังเงื่อนไขอื่นแล้วให้เรียกสภาพแทนการเป็นโลก
  Planet A
 • 31:09 - 31:13
  แล้วจิตวิญญาณของเราย-
  ังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 • 31:13 - 31:18
  แต่ตอนนี้ในมิติของ
  Field-Strength ใหม่,
 • 31:18 - 31:23
  อาจต้องมีการสำแดงทา-
  งกายภาพที่แตกต่างออกไป
 • 31:23 - 31:28
  ดังนั้นในหลาย ๆ
  ด้านตอนนี้เรามีเหมือนกันโดยมีปฏิสัมพันธ์เดียวกัน
 • 31:28 - 31:35
  นี่เป็นวิธีที่ร่างกายของเราเป-
  ลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งที่เราไปถึง
 • 31:35 - 31:38
  ตามความปรารถนาขอ-
  งจิตวิญญาณของมนุษย์
 • 31:40 - 31:44
  นี่เป็นพื้นฐานสำหรั-
  บผู้ที่เข้าสู่อวกาศและ
 • 31:44 - 31:48
  เข้าใจความคืบหน้-
  าในการสร้างความรู้
 • 31:51 - 31:57
  นี่คือวิธีการในคำสอนทั้งหม-
  ดของอดีตที่เราอธิบายการสำแดง
 • 31:57 - 32:03
  ของ Physicality ขึ้นอยู่กับจุดที่
  Field-Strength
 • 32:03 - 32:07
  เป็นวิญญาณตัดสิน-
  ใจที่จะประจักษ์เอง
 • 32:07 - 32:14
  ถ้าคุณดูแค่วิญญาณก็เหมือนกัน
 • 32:15 - 32:21
  เป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี-
  ่ยนแปลงและกับที่เราแสดงตัวเอง
 • 32:21 - 32:26
  ในทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใน-
  พื้นที่ที่แตกต่างกันตามความแข็งแรง
 • 32:26 - 32:30
  เป็นอย่างมากมันเป็น
  H20 เดียวกันในสภาพ
 • 32:31 - 32:35
  ของตู้แช่แข็งมันป-
  รากฏตัวเป็นน้ำแข็ง,
 • 32:35 - 32:39
  ในสภาพของห้องที่มีอุณหภูมิสูงและ
 • 32:39 - 32:42
  เย็นข้างนอกมันปราก-
  ฏตัวเป็นไอน้ำบนกระจก.
 • 32:42 - 32:48
  หรือในสภาพที่เหมาะ-
  สมมันปรากฏตัวเป็นน้ำ
 • 32:49 - 32:52
  ขณะนี้มีจิตวิญญาณขอ-
  งมนุษย์ในสภาพพลาสม่า,
 • 32:52 - 32:57
  ที่เราเข้าใจการดำรงอยู่ของพลาสม่าตอ-
  นนี้เรามีการปรับอากาศในสถานที่เดียวกัน
 • 32:57 - 33:04
  ใน Space เราไม่ได้มี Physicality
  เช่นสมมติว่าฟิลด์ใน A
 • 33:04 - 33:13
  อาจมีมากในฟิลด์ในโลกบนโลก
  แต่สมมติว่าอยู่ในสภาพไอ
 • 33:13 - 33:18
  ดังนั้นในเงื่อนไขสำหรับการ-
  สำแดงทางกายภาพเราอาจจะอุทธรณ์
 • 33:18 - 33:22
  และเราต้องปรากฏว่าสิ่ง-
  ที่มันพอดีไม่ใช่ไอระเหย,
 • 33:22 - 33:27
  แต่เพื่อดูว่าสิ่งมีชี-
  วิตที่จุดนั้นปรากฏตัวใน,
 • 33:27 - 33:31
  เป็นนกปลาเป็นพันธุ์ระหว่างสอง
 • 33:31 - 33:34
  เราได้เห็นเรื่องนี้กับการ-
  เกิดของมนุษย์ในครรภ์ของมารดา
 • 33:34 - 33:40
  และในเมื่อเกิดมาจะกลาย-
  เป็นในสภาพโลกสภาพอากาศ...
 • 33:40 - 33:43
  คุณมีไมโครโฟนเปิ-
  ดอยู่ในพื้นหลังโปรด
 • 33:45 - 33:49
  นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเข้าใจ
  (ไม่ได้ยิน)
 • 33:56 - 34:01
  นี่เป็นสิ่งสำคัญสำห-
  รับเราในการก้าวเข้าสู่
 • 34:01 - 34:08
  ตอนนี้มันทำให้มันชัดเจนมากสำหรับเราทุกคนท-
  ำไมและอย่างไรเมื่อเราเริ่มต้นการเรียนการสอน,
 • 34:08 - 34:16
  ที่เราจะปรากฏตัวเองตาม-
  ที่เราแสดงรายการที่เรามา
 • 34:18 - 34:24
  นี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนส-
  ิ่งนี้ทำให้เราต้องกลัวการเดินทางในอวกาศ
 • 34:24 - 34:29
  นี้จะช่วยให้คนที่จะเข-
  ้าใจในขณะนี้เขาตัดสินใจ
 • 34:30 - 34:32
  ณ จุดนี้ฉันไม่ต้-
  องการที่จะประจักษ์
 • 34:32 - 34:34
  ฉันต้องการจะดูว่ารู้สึกยังไงบ้าง
 • 34:34 - 34:38
  ถ้าฉันอยู่ในทุ่งนา-
  มิติที่ไม่มีทางกายภาพ
 • 34:38 - 34:43
  ระหว่างกาแลคซี่,
  เรื่องรัฐของดาว,
 • 34:43 - 34:50
  ฉันต้องการที่จะเห็นว่าชีวิตอยู่ใน-
  สภาพที่กำหนดซึ่งเป็นของเหลวเท่านั้น
 • 34:50 - 34:55
  ในครั้งต่อไปเราจะแสดงสิ่งนี้ใน
  Physicality ในการทดสอบ
 • 34:55 - 34:59
  ดังที่ฉันกล่าวว่าเราได้ให้ความสำค-
  ัญกับเทคโนโลยีอวกาศของมูลนิธิ Keshe
 • 34:59 - 35:02
  Spaceship Program
  ให้กับรัฐบาลจีน
 • 35:02 - 35:06
  และการทดสอบทั้งหมดนี้จ-
  ะทำโดยร่วมมือกับรัฐบาลจีน
 • 35:07 - 35:09
  การสร้างชีวิตการสำแดง-
  ของสิ่งมีชีวิตในทะเลลึก,
 • 35:09 - 35:16
  ในบรรยากาศและบรรยากาศ-
  ด้านล่างและบรรยากาศเหนือ
 • 35:16 - 35:22
  ที่ค่อยๆเราได้รับความมั่นใจ-
  ว่าการสำแดงของเรานำเสนอของเรา
 • 35:22 - 35:27
  ความเป็นกายภาพของเราขึ้น-
  อยู่กับเงื่อนไขของการสำแดง
 • 35:28 - 35:33
  เหตุนี้เมื่อเราดูภาพดาวเทียมที่ผลิตโดย
  Space Agencies
 • 35:33 - 35:39
  เรามองเห็นอวัยวะที่เคลื่อนไหว
  แต่เราไม่เห็นถึงความสามารถทางกายภาพของพวกเขา
 • 35:39 - 35:44
  ถ้าเราอยู่ในกำลังของพวกเขาเราจะเห็น
  physicality ในพวกเขา
 • 35:44 - 35:48
  ทำไมเราเห็นเพียงกลิ่นอ-
  ายของการดำรงอยู่ของพวกเขา
 • 35:48 - 35:51
  เราได้แสดงวิดีโ-
  อเหล่านี้หลายครั้ง
 • 35:51 - 35:56
  ผลิตโดย NASA
  นำมาจากอวกาศลึกหรือจากอวกาศจาก...
 • 35:56 - 36:05
  จาก Space Platform เราเห็นรูปร่างลอยตัว
  แต่สำหรับเราเราไม่เข้าใจ
 • 36:05 - 36:12
  เพราะในตอนนั้นเราไม่ได้มีกำลังใจ-
  ในสิ่งที่พวกเขามีอยู่ในตำแหน่งนั้น
 • 36:12 - 36:18
  นกตัวนี้ชอบนกมากถ้าผู้-
  ชายคนนี้ประสงค์จะพกติดตัว
 • 36:18 - 36:21
  ความแข็งแรงของนกที่-
  เขาสามารถกลายเป็นนกได้
 • 36:21 - 36:26
  นี่คือความกลัวที่เรามี-
  ตอนนี้เราเข้าใจการรวมกัน,
 • 36:26 - 36:31
  สิ่งที่นำไปสู่
  การกลายพันธุ์ขององค์ประกอบไม่ใช่องค์ประกอบเพียงอย่างเดียว
 • 36:31 - 36:34
  คือการรวมกันขององค์ประกอบ
 • 36:36 - 36:43
  สิ่งนี้เราจะกลายเป็นอะไรก็ได้ตามค-
  วามปรารถนาและความแข็งแกร่งของวิญญาณ
 • 36:43 - 36:46
  เมื่อคุณมองไปที่ดวงวิญญาณของปลาเ-
  มื่อคุณมองไปที่ดวงวิญญาณของมนุษย์,
 • 36:46 - 36:49
  เมื่อคุณมองไปที่วิญญาณของนก,
 • 36:49 - 36:56
  มนุษย์ถ้าไปจากความกลัวสามารถไ-
  ด้รับวิญญาณของปลาดวงวิญญาณของนก
 • 36:56 - 37:02
  การขาดความเข้าใจของเราทำให้เ-
  กิดความกลัวนี้และไม่สามารถทำได้
 • 37:02 - 37:05
  ตอนนี้เราเปิด Space to Man แล้ว
 • 37:05 - 37:13
  คนเข้าใจความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของเขา-
  เองเข้าใจว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
 • 37:15 - 37:17
  ถามตัวเองหนึ่งคำถามง่ายๆ
 • 37:17 - 37:23
  ถ้าสิ่งที่เราได้แสดงให้เห็นในที่นี้ว่าค-
  ุณกลายเป็นไปตามวิญญาณของคุณเพื่อการสำแดง,
 • 37:23 - 37:27
  ตอนนี้คุณสามารถควบคุมและเข้าใจพลังของ
  Soul ได้
 • 37:27 - 37:36
  แล้วคุณเข้าใจว่าวิธีการที่เราสา-
  มารถทำเช่นนี้บนดาวเคราะห์ดวงนี้ได้
 • 37:36 - 37:41
  นี้กำลังได้รับความแข็งแรงในความรู้
  นี่คือสิ่งที่เราพูด
 • 37:41 - 37:45
  ถ้าเทคโนโลยีนี้เข้าใจอย่าง-
  เต็มที่จะเปิดขึ้นโดยสิ้นเชิง
 • 37:45 - 37:48
  มิติใหม่สำหรับ Soul of Man
 • 37:48 - 37:53
  และกลายเป็นส่วนหนึ่งของจ-
  ิตวิญญาณแห่งจักรวาลทั้งหมด
 • 37:53 - 37:58
  จากนั้นมนุษย์จะกลายเป็นคนแห-
  ่งสันติและผู้ที่อยู่ในระดับนี้
 • 37:58 - 38:04
  พวกเขาจะเข้าใจว่าชายผู้นี้จะก้าวหน้าได้อย่างไร
 • 38:04 - 38:08
  และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสากล
 • 38:09 - 38:14
  ดังที่เรากล่าวมาหลายครั้งว่า "เมื่อเราพา
  Man to Space เราจะพาเขาไปเท่าเทียมกัน
 • 38:14 - 38:18
  ไม่ใช่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่เขาไม่เข้าใจ Totality "
 • 38:19 - 38:23
  แต่เราต้องเข้าใจค-
  วามเข้าใจของความรู้
 • 38:23 - 38:28
  แผ่กระจายไปทั่วค-
  วามเข้าใจของมนุษย์
 • 38:28 - 38:32
  บางคนชอบที่จะโง่ที่จะลา,
  บางคนยังคงเดิน
 • 38:32 - 38:36
  และบางส่วนบนเครื่องบินเจ-
  ็ทและบางส่วนขับรถของพวกเขา
 • 38:36 - 38:38
  ไม่มีใครได้พูดอะไรผิด,
 • 38:38 - 38:44
  มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณต้องการจ-
  ะอยู่บนเส้นทางของการเดินทางจาก A ถึง B.
 • 38:45 - 38:50
  คุณยังสามารถแล่นเรือไปในทะเลเพื่อไปจาก
  A ไป B และใช้เวลาคุณ 80 วัน,
 • 38:50 - 38:53
  คุณสามารถทำสิ่งเดียวกันได้ภายใน
  10 ชั่วโมงหรือ
 • 38:53 - 38:57
  คุณจะได้รับในรถและทำในหนึ่งปี
 • 38:57 - 39:04
  ตอนนี้มนุษย์มีความรู้ที่จะได้รับ-
  และเข้าใจถึงพลังของจิตวิญญาณของเขา
 • 39:04 - 39:07
  และในการที่เขาตัดสิน-
  ใจการสำแดงตัวของมันเอง
 • 39:07 - 39:12
  ในมิติของความแข็งแรงของ
  Physicality ของจุดของการสำแดง
 • 39:13 - 39:15
  เราชอบแสดงตัวเองอย่างไร?
 • 39:15 - 39:18
  ดังที่เรากล่าวมาเรา-
  ได้นำคุณไปทีละขั้นตอน
 • 39:18 - 39:20
  จากเรื่องสู่ GANS เป็นพลังงาน
 • 39:20 - 39:25
  ตอนนี้คุณเข้าใจปฏิสั-
  มพันธ์โดยรวมของพลังงาน,
 • 39:25 - 39:28
  สนามแม่เหล็กและสน-
  ามแรงโน้มถ่วงในครรภ์
 • 39:28 - 39:32
  ของมารดานำไปสู่การส-
  ร้างจิตวิญญาณของมนุษย์
 • 39:32 - 39:36
  ตอนนี้จากวิญญาณเราสั่งการ
  Physicality
 • 39:36 - 39:41
  ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในคว-
  ามรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของมนุษย์
 • 39:42 - 39:46
  การอภิปรายไม่ได้เมื่อ,
 • 39:46 - 39:52
  การอภิปรายเกี่ยวกับระดับความสมบูรณ์ของการทำความเข้าใจ
  Totality และความจริง
 • 39:53 - 40:01
  ความรู้มีอยู่สำหรับเราในความลึกซ-
  ึ้งที่เราต้องการจะไปในกระบวนการนี้
 • 40:02 - 40:06
  หนึ่งในการสื่อสารของฉันมาก...
  ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • 40:06 - 40:09
  สมาชิกสภาสามัญแห่งสหประชาช-
  าติคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมสภาโลก
 • 40:09 - 40:12
  ฉันอธิบายวิธีง่ายๆ
 • 40:14 - 40:18
  มีบางอย่างในคำสอนทั้งหมดที-
  ่คุณพลาดหรืออาจพลาดไม่มากนัก
 • 40:18 - 40:25
  แต่บางคนไม่เข้าใจหรื-
  อไม่เข้าใจกระบวนการนี้
 • 40:25 - 40:29
  ถ้าคุณกลับไปที่คำสอนเราเข้าใจ
 • 40:29 - 40:34
  ความเจ็บปวดที่เกิดจากแรงแม่เหล็ก
  - สนามแรงโน้มถ่วง
 • 40:34 - 40:38
  ว่าในสมองของเราตระหนักว่าตัวเองเป็นความเจ็บปวด
 • 40:38 - 40:47
  ความสุขเหมือนกันรักเหมือนกันกลัวเหมือนกันมันมีแรงแม่เหล็ก
  - แรงโน้มถ่วง
 • 40:47 - 40:53
  สนามซึ่งเป็นจุดแข็งจาก
  Soul of Man
 • 40:53 - 41:00
  สิ่งนี้หมายความว่าเราตัดสินใจแ-
  ละในกระบวนการของสมองของเราถ้านี้
 • 41:00 - 41:05
  คือสมองของเราและนี่คือจิตวิญญา-
  ณของเราซึ่งเป็นศูนย์กลางของทุ่งนา
 • 41:05 - 41:13
  เป็นสนามที่มาที่ความแรงที่กำหนด-
  นี้ที่นี่เป็นสาขาที่มีปฏิสัมพันธ์
 • 41:13 - 41:19
  กับส่วนประกอบของสมองหรือชิ้น-
  ส่วนหรือสิ่งที่คุณต้องการเรียก
 • 41:20 - 41:26
  ที่ความแข็งแรงนี้เราตระหนักว่ามันเป็น-
  ความเจ็บปวดที่กำลังใกล้ชิดกับวิญญาณนี้,
 • 41:26 - 41:30
  เรารับรู้ว่า Joy เป็นความแรงนี้
 • 41:30 - 41:34
  ที่แข็งแกร่งมากเราตระ-
  หนักดีว่านี่เป็นความรัก
 • 41:34 - 41:39
  หรือให้เพราะแล้วมันจะใกล้เคียงที่สุดก-
  ับจิตวิญญาณสัมผัสส่วนนิรันดร์ของมนุษย์,
 • 41:39 - 41:44
  แต่มีจุดหนึ่งที่เราพลาดไปบ-
  างทีตอนนี้เราสามารถเข้าใจได้
 • 41:45 - 41:51
  ความคิด... สิ่งที่เราคิดว่ามี
  Field-Strength ดังนั้น
 • 41:51 - 41:57
  เมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณ-
  จะเข้าใจความคิดของมนุษย์
 • 41:59 - 42:03
  สิ่งที่เราคิด...
  ตัวเองมี Field-Strength
 • 42:04 - 42:07
  จากนั้นลึกเราคิด-
  ว่าเราเข้าใจมากขึ้น
 • 42:07 - 42:13
  เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของความคิดของเราในส่วนที่เก-
  ี่ยวกับความใกล้ชิดยิ่งขึ้นเรากลายเป็นจุดแข็งของ Soul
 • 42:13 - 42:16
  ใกล้ชิดใกล้กว่า
 • 42:16 - 42:22
  จากนั้นอาจถึงจุดที่เราทุ-
  กคนมีตัวหารร่วมกันหนึ่งตัว
 • 42:22 - 42:28
  ที่เราทุกคนถึงแล้วเราสามารถสื่อสารได้จาก
  Soul to Soul
 • 42:32 - 42:35
  นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า
  zero-time communication
 • 42:35 - 42:39
  นี่คือช่วงเวลาที่คุณเจ็บปวด,
  แม่รู้สึก,
 • 42:39 - 42:42
  พ่อรู้สึกเพราะความคิด
 • 42:42 - 42:47
  ลึกไปกว่าที่มันสัมผัส-
  เกินกว่าระดับของความรัก
 • 42:47 - 42:52
  ซึ่งเป็นระดับของความ-
  คิดที่ใกล้ชิดกับวิญญาณ
 • 42:52 - 42:57
  และเมื่อถึงจุดนี้เราทุกคนมี-
  ส่วนร่วมหนึ่งเดียวตามกรดอะมิโน
 • 42:57 - 43:00
  ของดาวเคราะห์ดวงนี้ซ-
  ึ่งสร้างวิญญาณของมนุษย์
 • 43:02 - 43:06
  จากนั้นเราถึงระดับของการสื-
  ่อสารเป็นศูนย์เวลาและสิ่งนี้
 • 43:06 - 43:11
  คือเวลาที่เรามาเราไม่จำเป็นต้-
  องพูดคุยกันเรารู้สึกถึงกันและกัน
 • 43:11 - 43:16
  จากนั้นก็มาถึงการทำความเข้าใจว่า-
  ทำไมจึงมีผู้เผยพระวจนะมากมายในอดีต
 • 43:17 - 43:23
  กลายเป็นใกล้กับดวงวิญญาณของพวกเขาที่พ-
  วกเขากลายเป็นสัมผัสจิตวิญญาณบุรุษอื่น ๆ
 • 43:23 - 43:28
  เพราะพวกเขารู้สึกเจ็บปวดและความ-
  เจ็บปวดจากมันทำให้พวกเขามีความสุข
 • 43:28 - 43:31
  ที่พวกเขาสามารถอยู่-
  รอดเพื่อให้กับคนอื่น ๆ
 • 43:31 - 43:33
  และนั่นก็นำพวกเขาไปสู่โ-
  รงเรียนแห่งความคิดนั่นเอง
 • 43:33 - 43:37
  พวกเขากลายเป็นใกล้ชิด
  แต่ความแข็งแรงที่จะแยกตัวออกจากร่างกาย
 • 43:37 - 43:41
  ในขณะที่คุณไปต่อในทางวิญญาณ,
 • 43:41 - 43:44
  คุณแยกออกจากส่วน
  Physicality ของสมองมากขึ้น
 • 43:44 - 43:49
  ตามที่คุณเข้าใจในคำ-
  สอนนี่คือที่ที่เรานั่ง
 • 43:49 - 43:55
  ร่างกายอยู่ที่เขตแดนอารมณ์ความรู้-
  สึกตั้งอยู่และความคิดที่อยู่ตรงกลาง
 • 43:55 - 43:59
  ดังนั้นเมื่อเราไปสู่ความเข้าใจ
 • 43:59 - 44:04
  ของการดำเนินงานและใกล้เคีย-
  งกับจิตวิญญาณเขตที่แข็งแกร่ง
 • 44:04 - 44:07
  ส่วนร่วมของความเข้าใจมากขึ้น
 • 44:07 - 44:14
  ในช่วงเวลาที่ Man
  ก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปว่าเขาเข้าใจ Totality
 • 44:14 - 44:21
  จากนั้นเขาก็มีพลังเข้มแข็งใกล้-
  เคียงกับพลังแห่งวิญญาณของผู้สร้าง
 • 44:22 - 44:29
  แล้วคุณสามารถเดินทางในกระบวนการท-
  ี่มาจากความแข็งแกร่งของดาวเคราะห์,
 • 44:29 - 44:32
  กับความเข้มแข็งของ-
  ดวงอาทิตย์ระบบสุริยะ
 • 44:32 - 44:38
  แล้วคุณจะเข้าใจมากขึ้นคุณสามารถเ-
  ดินทางไปในอวกาศของกาแลคซีและจักรวาล
 • 44:38 - 44:39
  และจักรวาล
 • 44:39 - 44:48
  แล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งอาจเป็นก-
  ระบวนการของความเข้าใจของทั้งมาก
 • 44:49 - 44:53
  นี่คือความงามของมันและนี่เป็นส่วนหนึ่งของมัน
 • 44:54 - 45:00
  และเราต้องเข้าใจเรื่องนี้น-
  ี่เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่
 • 45:00 - 45:06
  นี้เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการทำความเข้-
  าใจความเป็นจริงเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์,
 • 45:06 - 45:08
  แล้วเราสามารถไปในอวกาศลึก
 • 45:08 - 45:13
  จากนั้นเมื่อเราไปในอว-
  กาศลึกเราเข้าใจจุดหนึ่ง
 • 45:13 - 45:16
  ว่าผู้ชายทุกคนเท่าเทียมกัน
 • 45:17 - 45:23
  สิ่งมีชีวิตทั้งหมดของพระเจ-
  ้ามีค่าเท่ากันเพราะเราทุกคนมี
 • 45:23 - 45:28
  ความแข็งแรงเดียวกันในมิ-
  ติของจิตวิญญาณของการสร้าง
 • 45:29 - 45:37
  จากนั้นมนุษย์แห่งอวกาศจะตัดสินใจว่าเขา-
  ต้องการเดินทางกับส่วนนี้ซึ่งเป็นลาหรือไม่
 • 45:37 - 45:43
  หรือเท้าเปล่าหรือคุณต้องการท-
  ี่จะไปในความแข็งแรงของยานอวกาศ
 • 45:43 - 45:47
  และเกินกว่าความเข้าใจของวิญญาณ
 • 45:47 - 45:50
  นี่เป็นสิ่งสำคัญใน-
  ส่วนของคำสอนเหล่านี้
 • 45:50 - 45:55
  เพราะหลายคน...
  เข้าใจและเคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้น
 • 45:55 - 46:01
  ดังที่ฉันได้กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเริ-
  ่มสอนสำหรับผู้ที่เดินหน้าไปยัง Space Development
 • 46:01 - 46:06
  สิ่งที่คุณเรียกยานอวกาศ?
  ตอนนี้จำเป็นต้องได้รับการสอน
 • 46:06 - 46:10
  จำเป็นที่จะต้องชี้แจงว่าเราทุก-
  คนเข้าใจกระบวนการก้าวหน้าเหล่านี้
 • 46:10 - 46:13
  ของมนุษย์ในความรู้ขอ-
  งวิทยาศาสตร์ของการสร้าง
 • 46:23 - 46:26
  (K2) สวัสดีนาย Keshe นี้เป็น Klaus
  จากออสเตรียขอโทษสำหรับการหยุดชะงัก,
 • 46:26 - 46:32
  ฉันอยู่ในเบาะหลังของรถฉันสา-
  มารถนำเสนอที่ผ่านมาสิบเอ็ดปี?
 • 46:34 - 46:39
  (MK) Pardon?
  คุณสามารถพูดคุยเบื้องหลังกับทีมได้หรือไม่?
 • 46:39 - 46:42
  (K2) เอาล่ะ ขอขอบคุณ.
  (MK) คุณต้องพูดกับ Rick ขอขอบคุณ
 • 46:42 - 46:46
  นี่เป็นสิ่งสำคัญนี่-
  เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา
 • 46:46 - 46:51
  ที่เราพูดและเราเข้-
  าใจในสิ่งที่เราพูดถึง
 • 46:53 - 46:58
  นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราเข้าใจ
  Totality of the Knowledge
 • 46:58 - 47:02
  ขณะที่เรากำลังดำเนินการและ-
  เรามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
 • 47:02 - 47:08
  ผู้ที่ก้าวไปด้วยความเร็วที่แตกต่างกั-
  นในการทำความเข้าใจกับความก้าวหน้าใหญ่โต
 • 47:08 - 47:12
  ในความเข้าใจและการพัฒนาของพวกเขา-
  พวกเขาสามารถเข้าถึงอุปสรรคเหล่านี้,
 • 47:14 - 47:16
  เราต้องมาถึงจุดนั้นหรือไม่
 • 47:16 - 47:22
  หรือเราจำเป็นต้องได้รับสิ่งที่เร-
  าสามารถยกระดับจิตวิญญาณของเราซึ่งจะ
 • 47:22 - 47:24
  ลาให้มากขึ้นจะช่ว-
  ยให้เรามีความแข็งแรง
 • 47:24 - 47:28
  ที่ถึงในช่วงเวลาของการสื่อสาร
 • 47:28 - 47:35
  ด้วยจิตวิญญาณของผู้อื่น
  จากนั้นความกลัวที่จะถูกทิ้งไว้ตามลำพัง
 • 47:35 - 47:40
  ในพื้นที่ไม่สร้างความกลัวในตอนท้ายของ
  Physicality
 • 47:40 - 47:44
  เป็นวิญญาณของมนุษย์สั่งการงานนำเสนอและ
  Manifestation
 • 47:44 - 47:48
  ของ Physicality ณ
  จุดใดก็ตามที่เขา Wishes
 • 47:51 - 47:55
  หนึ่งในความกลัวที่เ-
  รามีคือเราได้ใช้ในการ
 • 47:55 - 47:57
  เรามีเงื่อนไขและในทางที่เราเป็น
 • 47:57 - 48:03
  สร้างขึ้นจากสนามแม่เ-
  หล็กของดาวเคราะห์ดวงนี้
 • 48:03 - 48:08
  และเราได้ตั้งทุกอ-
  ย่างให้อยู่ในสภาพนี้
 • 48:08 - 48:11
  ตอนนี้เรามีอิสระ-
  ที่จะอยู่ในอวกาศและ
 • 48:12 - 48:16
  ดำเนินการและพัฒนาจุดที่เวลาอวกาศ
 • 48:17 - 48:19
  การเดินทางเป็นศูนย์
 • 48:19 - 48:24
  การพัฒนาด้านการสื-
  ่อสารเป็นศูนย์ที่เรา
 • 48:24 - 48:29
  ติดต่อเราสื่อสารผ่านทา-
  งวิญญาณและไม่ผ่านทางวาจา,
 • 48:29 - 48:33
  เสียงรบกวนจาก Physicality
  ของการสั่นสะเทือนของเสียง
 • 48:33 - 48:35
  ซึ่งมาจากปากของมนุษย์
 • 48:36 - 48:40
  แล้วจะไม่มีความกล-
  ัวและจะไม่มีการโกหก
 • 48:40 - 48:45
  เป็นวิญญาณที่สมบูรณ์-
  แบบในการสำแดงของพวกเขา
 • 48:46 - 48:54
  แล้วเราเข้าใจว่า Physicality
  นำไปสู่ปัญหามากสำหรับ Man,
 • 48:54 - 49:00
  เพราะตอนนี้ต้องปรับตัวให้เข้-
  ากับสภาพแวดล้อมที่เขาสร้างขึ้น
 • 49:00 - 49:06
  ตามปฏิสัมพันธ์ของวิญญ-
  าณของเขาในมิติทางกายภาพ
 • 49:06 - 49:12
  ของสิ่งที่เราเรียกว่า Physicality
  ของมนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงนี้
 • 49:12 - 49:18
  สภาพร่างกายของดาวเคราะห์ดวงน-
  ี้ซึ่งได้นำมนุษย์หรือการรวมกัน
 • 49:18 - 49:22
  ปฏิสัมพันธ์ของวิญญา-
  ณของมนุษย์ที่จะนำเขาไป
 • 49:22 - 49:27
  การใช้พลังงานมากสำ-
  หรับส่วนทางกายภาพนั้น
 • 49:27 - 49:31
  คุณต้องตระหนักถึงสิ่งที่สำค-
  ัญมากและเป็นส่วนหนึ่งของการสอน
 • 49:31 - 49:34
  ในการสอนส่วนตัวฉันได-
  ้สอนเรื่องนี้หลายครั้ง
 • 49:34 - 49:37
  แต่ผมอธิบายให้คุณเข้าใจ
 • 49:39 - 49:44
  เรารู้ว่า Man
  ถูกสร้างขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของ Fields
 • 49:44 - 49:48
  ระหว่างสนามแม่เหล็กแ-
  รงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์
 • 49:50 - 49:55
  ในกระบวนการดังกล่าวได้-
  นำไปสู่การสร้างกรดอะมิโน
 • 49:56 - 50:00
  กรดอะมิโนมาจากส่วนแก๊สซึ่งมี
 • 50:00 - 50:04
  มิติของเสรีภาพของต-
  ัวเองในกระบวนการนั้น
 • 50:04 - 50:09
  ว่าใบของส่วนที่ไม่ใช่ทางกายภาพ
  แต่ส่วน Matter,
 • 50:09 - 50:13
  GANS เป็นส่วนหนึ่งของสภาพชีวิต
 • 50:13 - 50:20
  แต่ยึดติดกับแรงโน้มถ่วง-
  ของส่วนทางกายภาพของเอนทิตี
 • 50:20 - 50:25
  ซึ่งเป็นผลมาจากแรงเฉื่อยและแรงโน้มถ่วง
  - สนามแม่เหล็ก
 • 50:25 - 50:31
  มนุษย์ในกระบวนการนี้ได้เลือกที่จะกลายเป็น
  Physicality
 • 50:31 - 50:35
  ดังนั้นถ้าคุณเข้าใจเ-
  รื่องนี้มันทำให้ง่ายมาก
 • 50:35 - 50:40
  ส่วนทางกายภาพของเราที-
  ่เชื่อมต่อกับความเฉื่อย
 • 50:40 - 50:45
  เป็นผู้บริโภคทางกายภาพของอาหารและคนอื่น
  ๆ เป็นชุด
 • 50:46 - 50:47
  ไม่...
 • 50:48 - 50:52
  กรดอะมิโนซึ่งเป็นเงื่อนไขข-
  องการสร้างจิตวิญญาณของมนุษย์
 • 50:53 - 50:56
  เนื่องจากว่ามาจากส่วนก๊าซ,
 • 50:56 - 51:00
  ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อม-
  ต่อกับร่างกายของมนุษย์
 • 51:00 - 51:05
  ดังนั้นใน Space ถ้าเราสามารถสร้าง
  Field-Strength ของ Physicality ได้
 • 51:05 - 51:12
  แล้วเราไม่จำเป็นต้องให้อาหารเพราะเรา-
  สามารถเลี้ยงได้โดยตรงกับวิญญาณของมนุษย์
 • 51:13 - 51:18
  นี่คือที่ที่ส่วนใหญ่ของความกลัวข-
  องมนุษย์ในอวกาศลึกจะต้องมีการหดกลับ
 • 51:18 - 51:24
  ความเชื่อมั่นต้องสร้างขึ้นในอวก-
  าศที่ลึกเราเป็นส่วนหนึ่งของ Space
 • 51:24 - 51:29
  แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือก-
  ารเข้าสู่ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
 • 51:29 - 51:32
  ของพลาสมา
 • 51:32 - 51:38
  ในหลาย ๆ
  ด้านแล้วในขณะที่เราอาศัยอยู่ในมิติทางกายภาพที่จุดแข็งนี้
 • 51:38 - 51:42
  ตอนนี้เราไปเช่นนี้เป-
  ็นพลาสม่าของกรดอะมิโน,
 • 51:42 - 51:44
  ซึ่งนำไปสู่การสร้างวิญญาณของเรา,
 • 51:44 - 51:51
  ในการมีปฏิสัมพันธ์กับ Matter-State
  ของส่วนที่เป็นส่วนความเฉื่อย
 • 51:51 - 51:55
  จากนั้นเมื่อเราใช้ส่วนความเฉ-
  ื่อยที่จะกินอาหารที่ความแรงนั้น
 • 51:55 - 51:58
  เราก้าวไปไกลและสูงขึ้น
 • 51:58 - 52:02
  ยิ่งเราเข้าใจถึงการมีปฏิสั-
  มพันธ์ของสิ่งแวดล้อมมากเท่าใด
 • 52:02 - 52:05
  เงื่อนไขทางกายภาพ Field-Strength,
 • 52:05 - 52:09
  แล้วเราจะได้ใกล้ชิดและด้วยควา-
  มเร็วที่สูงขึ้นตามลำดับความสำคัญ
 • 52:09 - 52:14
  การเดินทางในเชิงลึกของอวกาศ,
  สื่อสารกับผู้อื่น,
 • 52:14 - 52:19
  ไม่มีคำพูดที่เราร-
  ู้สึกภาษาการสื่อสาร
 • 52:19 - 52:24
  ของวิญญาณของจักรวาลไม่ใช่เ-
  สียงของมนุษย์ผ่านเสียงของเขา
 • 52:27 - 52:30
  ตอนนี้คุณเข้าใจมากขึ้นแล้ว
 • 52:30 - 52:37
  ตอนนี้คุณเข้าใจว่าทำไมและอย่างไรแ-
  ละเหตุผลที่เรากำลังพัฒนาในทิศทางนี้
 • 52:40 - 52:42
  สำหรับเรา...
 • 52:44 - 52:45
  เพื่อ...
 • 52:46 - 52:50
  ใช้กุญแจมือของข้อ
  จำกัด ที่เราเข้าใจ
 • 52:50 - 52:54
  สิ่งที่เราต้องการทำค-
  วามเข้าใจในตอนที่ปรากฏ
 • 52:56 - 53:01
  เมื่อมนุษย์เข้าใจเรื่องนี้แล-
  ้วมนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีร่อซู้ล
 • 53:01 - 53:06
  เพราะร่อซู้ลแห่งชีวิตของเขาค-
  ือการสื่อสารระหว่างวิญญาณของเขา
 • 53:06 - 53:09
  และ Physicality
  ที่จุดของการสำแดง
 • 53:09 - 53:13
  ซึ่งหมายถึงตำแหน่งที่-
  คุณปรากฏในมิติทางกายภาพ
 • 53:13 - 53:16
  ตามจุดของการสำแดง
 • 53:16 - 53:21
  แล้วคุณตัดสินใจว่า-
  คุณเข้าใจสภาพแวดล้อม
 • 53:21 - 53:24
  คุณต้องการเข้าใจสภาพแวดล้อม
 • 53:24 - 53:28
  และสภาพแวดล้อมนี้ไม่มีเงื่อนไขอื-
  ่นนอกเหนือจากสิ่งที่คุณมีอยู่บนโลก
 • 53:28 - 53:34
  แต่ไม่มีชายคนใดสั่งสอนตัวคุณเอง
 • 53:34 - 53:39
  เพราะเป็นจุดที่คุณได้ตัดสินใจที่จะยอมรับความแรง
  Field,
 • 53:39 - 53:43
  ในการปฏิสัมพันธ์กับวิญญาณของตัวเอง
 • 53:44 - 53:48
  บรรดาร่อซู้ลทั้งหมดซึ่-
  งพวกเขาได้สอนไว้ในตอนนี้
 • 53:48 - 53:52
  เกี่ยวกับ Physicality
  ในการปฏิสัมพันธ์กับ Physicality อื่น
 • 53:53 - 53:58
  ตอนนี้เราเข้าใจตำแหน่งของจิตวิญ-
  ญาณเราเข้าใจว่าวิญญาณเป็นผู้สร้าง,
 • 53:58 - 54:05
  Physicality
  ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะถูกทารุณกรรมหรือถูกทำร้าย
 • 54:05 - 54:09
  เพราะตอนนี้คุณเข้าใจว่า-
  นั่นคือจิตวิญญาณของมนุษย์
 • 54:09 - 54:13
  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอ-
  บต่อพฤติกรรมของมนุษย์
 • 54:13 - 54:19
  จากนั้นด้วยวิธีนี้มนุษย์ไม่ต้องการผู้เ-
  ผยพระวจนะคนใดในขณะที่เขาเปลี่ยนดาวเคราะห์
 • 54:19 - 54:21
  บนโลกนี้เป็นคริสเตียน
 • 54:21 - 54:24
  บนดาวดวงอื่นเพราะมี-
  เงื่อนไขอีกประการหนึ่ง
 • 54:24 - 54:28
  กลายเป็นศาสนาอื่น X, Y หรือ Z
 • 54:29 - 54:32
  ศาสนาเป็นเส้นทางแห่งความเชื่อ
 • 54:32 - 54:37
  ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่-
  างจิตวิญญาณกับสมรรถภาพทางกายของมนุษย์
 • 54:37 - 54:40
  และตอนนี้มนุษย์กลายเป็นผู้เผยพระวจนะของตัวเอง
 • 54:40 - 54:43
  มันกลายเป็นตัวควบคุม-
  พฤติกรรมของวิญญาณของเขา
 • 54:44 - 54:51
  แล้วคนที่เข้าใจว่าสิ่งท-
  ี่ความแข็งแรงมันต้องทำงาน,
 • 54:51 - 54:53
  มนุษย์ไม่จำเป็นต้องลงโทษ
 • 54:54 - 54:59
  การลงโทษได้รับการคว-
  บคุมคนออกจากความกลัว,
 • 54:59 - 55:02
  ของการขาดความเข้าใ-
  จในการสร้างของเขาเอง
 • 55:02 - 55:05
  ตอนนี้เราเข้าใจมากขึ้นแล้ว...
 • 55:05 - 55:08
  เราเข้าใจไม่มีการลงโทษ
 • 55:08 - 55:15
  ยกเว้นว่าเราเราสูญเสียตัวจากกา-
  รได้รับสิ่งที่สามารถยกระดับเราได้
 • 55:17 - 55:21
  ไม่มีคนชอบที่จะยากจน
  และมันก็เหมือนกัน
 • 55:21 - 55:25
  เมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้ในระดับของ
  Soul of Man,
 • 55:25 - 55:30
  คุณต้องการที่จะร่ำรวยที่คุณสามารถ-
  ให้มากขึ้นและนี่คือสิ่งที่จะโทรหาเรา
 • 55:30 - 55:34
  "ความรักของผู้สร้าง"
  นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า "ความรักของพระเจ้า"
 • 55:34 - 55:39
  ซึ่งหมายความว่าฉันให้โดยไม่มีเงื่อ-
  นไขและฉันไม่ได้ใช้สิ่งที่ไม่ได้ของฉัน
 • 55:39 - 55:42
  แล้ว 'เจ้าจะไม่ฆ่า'
 • 55:43 - 55:49
  อย่าฆ่าคนของท่านอย่าใ-
  ห้ฆ่าคนอื่นอย่าฆ่าคนอื่น
 • 55:50 - 55:54
  เรามาหาผู้ชายคนหนึ่งเข้-
  าคุกเพื่อฆ่าชายอีกคนหนึ่ง
 • 55:54 - 55:58
  แต่เราฆ่าสัตว์อย่างไม่หยุดยั้ง
 • 55:59 - 56:00
  ตอนนี้คุณเข้าใจแล้ว
 • 56:03 - 56:09
  ชายคนนั้นเห็นแก่ตัวมากจนเขาได้รั-
  บส่วนหนึ่งส่วนที่เลี้ยงเขาเท่านั้น
 • 56:09 - 56:13
  นี่เป็นข้อความที่พระเยซูคริสต์-
  และศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้ในอดีต
 • 56:13 - 56:15
  'เจ้าจะไม่ฆ่า'
 • 56:15 - 56:20
  ชีวิตเป็นของล้ำค่าวิญญาณของมนุษย์หรือสิ่งใด
  ๆ ที่ไม่สามารถสัมผัสได้
 • 56:24 - 56:29
  ตอนนี้คุณเข้าใจว่าหนังสือศักดิ์สิทธ-
  ิ์ทั้งหมดต้องได้รับการเขียนใหม่อย่างไร
 • 56:29 - 56:33
  เพราะเราพิจารณาเฉพาะ
  Man ไม่ใช่คนอื่น
 • 56:35 - 56:38
  มีข้อแตกต่างอะไรบ้-
  างที่คุณเข้าใจระหว่าง
 • 56:38 - 56:44
  วิญญาณของวัว, มนุษย์, ปลา, หิน,
  ต้นไม้, สิ่งมีชีวิตอื่นในจักรวาล?
 • 56:45 - 56:50
  พวกเขาทั้งหมดอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับส-
  ภาพแวดล้อมของสาระสำคัญของการสร้างสรรค์
 • 56:50 - 56:54
  ตอนนี้คุณเข้าใจว่าเหตุใด-
  เราจึงก้าวเข้าสู่มิติข้อมูล
 • 56:54 - 56:58
  ที่เราเข้าใจว่าเราใช้สิ่งที่เราต้องการ
 • 56:58 - 57:01
  และตามสิ่งที่เราให้เราได้รับ
 • 57:01 - 57:03
  จากนั้นการฆ่าจะหยุดลง
 • 57:03 - 57:07
  จากนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความ-
  คืบหน้าของสนธิสัญญาสันติภาพโลก
 • 57:08 - 57:11
  ตอนนี้เราเริ่มต้นด้วย Man เพื่อสันติ
 • 57:11 - 57:16
  และในความก้าวหน้าที่มนุษย์เข้าใจ:
  'เจ้าจะไม่ฆ่า'
 • 57:16 - 57:21
  นำไปใช้กับทุกสิ่งที่อยู่ในจั-
  กรวาลและไม่ใช่กับมนุษย์คนเดียว
 • 57:26 - 57:32
  ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงสร้าง
  One Nation-One Planet
 • 57:32 - 57:38
  Nation คือ Totality
  ของการสร้างหน่วยงานของจักรวาล
 • 57:38 - 57:42
  ไม่ใช่ชายและชายแดนที่สร้างขึ้น
 • 57:46 - 57:50
  เมื่อคุณเข้าใจเพิ่มเติมเก-
  ี่ยวกับกระบวนการของการพัฒนา
 • 57:50 - 57:54
  ของความรู้,
  การทำความเข้าใจคนสร้าง,
 • 57:54 - 57:59
  ตอนนี้คุณเข้าใกล้เข้าใจผู-
  ้สร้างซึ่งเป็นฉันภายในตัวฉัน
 • 57:59 - 58:03
  และในขณะที่เรากล่าวว่าเป็นในการเรียนการสอนอื่น
  ๆ ที่,
 • 58:03 - 58:08
  ตามที่คุณ Soul
  นำไปสู่การปฏิสัมพันธ์กับ Fields
 • 58:08 - 58:12
  ของสนามแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงของโลก
 • 58:12 - 58:16
  การสร้างสมรรถภาพทางกาย-
  ของมนุษย์เพื่อประจักษ์เอง
 • 58:16 - 58:20
  มีสองขาและสองแขนเพื่อ-
  แสดงให้เห็นว่าเขามีอยู่,
 • 58:20 - 58:25
  ตอนนี้คุณเข้าใจการส-
  ร้างจักรวาลและจักรวาล,
 • 58:25 - 58:31
  และสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นกาแลกซี่และด-
  วงจันทร์และดวงดาวและส่วนที่เหลือของมัน,
 • 58:31 - 58:36
  คือการปฏิสัมพันธ์ของ
  Fields of the Creator
 • 58:36 - 58:40
  วิญญาณของผู้ทรงสร้างด้วย-
  สภาพแวดล้อมของสนามทั้งสิ้น
 • 58:40 - 58:45
  ซึ่งนำไปสู่การสำแดงทางกายภ-
  าพของความเป็นเอกภาพของจักรวาล
 • 58:46 - 58:52
  ถ้า Soul of Man
  ปฏิสัมพันธ์กับทุ่งนาโลก
 • 58:52 - 58:56
  นำไปสู่การสร้าง
  Physicality ของมนุษย์,
 • 58:56 - 58:59
  มีความแตกต่างกับจิตวิญ-
  ญาณและความรักของผู้สร้าง?
 • 58:59 - 59:03
  ที่สนามจากจิตวิญญาณของมันใ-
  นการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
 • 59:03 - 59:07
  ได้นำไปสู่การประกาศของ
  Physicality ของตัวเอง,
 • 59:07 - 59:13
  ซึ่งเป็นจักรวาลและจักรวาลแ-
  ละทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใน
 • 59:13 - 59:18
  ถ้าคุณเรียกจักรวาลว่า 'ตับ'
  ตับมีส่วนต่างกัน
 • 59:18 - 59:20
  เราเรียกว่า Galaxies
 • 59:20 - 59:24
  จากนั้นจะมีส่วนย่อยที่เราเรียกว่า
  Solar Systems
 • 59:24 - 59:28
  เรามีส่วนย่อยคือโลกดวงจัน-
  ทร์ฝุ่นและสัตว์ที่อยู่ภายใน
 • 59:29 - 59:35
  จากนั้นคุณเข้าใจว่า-
  ไม่มีมิติใดในการสร้าง
 • 59:35 - 59:41
  จนกว่าคุณจะกลายเป็นแข็งแรงพอที่จะเข้าใจว่า
  Totality of Soul of Man
 • 59:42 - 59:44
  อยู่ภายในวิญญาณของผู้สร้าง
 • 59:44 - 59:47
  "ฉันทำ Man ในรูปของฉัน"
 • 59:50 - 59:51
  ตอนนี้...
 • 59:52 - 59:56
  ปริศนาของการสร้า-
  งเป็นแฉสำหรับมนุษย์
 • 60:01 - 60:04
  เราจำเป็นต้องฆ่า,
 • 60:05 - 60:10
  ตอนนี้เราได้กำหนดกฎข้อแรก-
  ไว้ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์แล้ว
 • 60:12 - 60:15
  "ตาสำหรับตาฟันสำหรับฟัน"
 • 60:21 - 60:23
  ตอนนี้เราเข้าใจแล้ว
 • 60:23 - 60:27
  มันเหมือนกันในการสร้างทั้งหมด
 • 60:27 - 60:32
  เหมือนกันในความเข้าใจทั้งหมดของ
  Totality ของความรู้
 • 60:32 - 60:35
  ของการสร้างจักรวาลทั้งหมด
 • 60:35 - 60:39
  ไม่ใช่สำหรับคนที่ถูกค-
  รอบครองโดยเฉพาะกับตัวเอง
 • 60:40 - 60:42
  กับที่เขาอาศัยอย-
  ู่และสิ่งที่เขากิน
 • 60:43 - 60:47
  บ้านของมนุษย์ไม่ควรมีสี่ผนัง
  แต่ควรเป็นจักรวาล
 • 60:47 - 60:50
  ตามการขยายตัวและความ-
  เข้าใจในจิตวิญญาณของเขา
 • 60:50 - 60:56
  และความแข็งแรงของวิญญาณของเขาในข-
  ณะที่เขาชอบและพยายามที่จะโต้ตอบกับ
 • 60:56 - 60:59
  กลับไปที่การสอนท-
  ี่ฉันพูดถึงบางครั้ง
 • 61:01 - 61:07
  หนึ่งไฮโดรเจนอะตอมสามารถเ-
  ติมเต็มระบบสุริยะทั้งระบบได้
 • 61:08 - 61:10
  วิญญาณของมนุษย์เป็นเช่นนั้น
 • 61:14 - 61:17
  เราเป็นใครที่ยอมรับข้อ จำกัด นี้
 • 61:17 - 61:23
  และด้วยเหตุนี้เราจึงได้-
  สร้างการประทุษร้ายสงคราม,
 • 61:23 - 61:27
  อยากมีและต้องการครอบครอง
 • 61:27 - 61:32
  เมื่อเราเข้าใจว่าเรามีอยู-
  ่แล้วเราเป็นใครที่ไม่เข้าใจ
 • 61:32 - 61:37
  ที่เราตัดสินใจเกี่ยวกับความแ-
  ข็งแรงของสิ่งที่เราต้องการจะมี,
 • 61:37 - 61:40
  แล้วเราจะแยกออกจาก Physicality
 • 61:42 - 61:47
  เพราะแล้วเราเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของ
  Totality of Physicality ภายในตัวเรา
 • 61:49 - 61:56
  เราเป็นคนที่มีวุฒิภาวะในการทำความเข้าใจ...
  ไม่สามารถขโมยของขวัญได้
 • 61:56 - 61:58
  เมื่อมันถูกมอบให้เขาเป็นของขวัญ
 • 61:58 - 62:00
  เว้นเสียแต่ว่าเขาเป็นคนขโมยโดยธรรมชาติ
 • 62:04 - 62:08
  เป็นของประทานแห่งการสร้างส-
  รรค์และชีวิตให้กับมนุษย์ทุกคน
 • 62:09 - 62:11
  ในอวกาศเราไม่มีเสื้อผ้า
 • 62:11 - 62:17
  ใน Space
  เราไม่มีมิติทางกายภาพในการปกคลุมตัวเอง
 • 62:17 - 62:25
  กลับไปสอน Iranians
  เมื่อชาวมุสลิมรุกรานอิหร่าน
 • 62:25 - 62:28
  พวกเขากล่าวว่า
  "ทำไมคุณไม่ครอบคลุมผู้หญิงของคุณ?"
 • 62:30 - 62:36
  ชาวอิหร่านตอบคำถามง่ายๆหนึ่งข-
  ้อและหลายคนเสียชีวิตเพราะเหตุนี้
 • 62:37 - 62:42
  "เราชอบที่จะปิดตาของเราเองมาก-
  กว่าที่จะครอบคลุมผู้หญิงของเรา"
 • 62:42 - 62:46
  เราคือผู้ที่ต้องควบคุมตัวเองไม-
  ่ใช่เราพยายามที่จะควบคุมคนอื่น ๆ
 • 62:46 - 62:52
  เราคือใครที่ต้องเข้าใจ
  Totality ว่าเราเป็นส่วนหนึ่ง
 • 62:52 - 62:56
  และอิสรภาพของจิตวิญญา-
  ณของเราก็เท่ากับคนอื่น ๆ
 • 62:56 - 63:01
  เราเป็นคนเข้าใจและเข้-
  าใจว่าระดับของความเข้าใจ
 • 63:01 - 63:04
  ต่อจากนี้ไปก็คือเรา
 • 63:07 - 63:12
  คุณยุ่งกับหน่วยพลังงานคุณยุ่งกับ
  GANSes อาหารและส่วนที่เหลือ
 • 63:12 - 63:15
  ผมได้พาคุณผ่านเส้นทาง-
  นี้เพื่อให้คุณโตเต็มที่
 • 63:15 - 63:19
  เพื่อค้นหาผ่านพลังแห่งกา-
  รสร้างสรรค์วิญญาณของมนุษย์
 • 63:19 - 63:23
  และตอนนี้ผ่าน Soul of
  Man คุณสามารถสร้างอะไร
 • 63:23 - 63:27
  คุณต้องเข้าใจความแ-
  ข็งแกร่งของวิญญาณไหม
 • 63:27 - 63:32
  จิตวิญญาณของคุณเองและไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่น
  ๆ เพราะเป็นเหมือนกัน
 • 63:34 - 63:39
  คุณคือผู้ที่ได้ตัดสินใจ-
  ที่จะแสดงตัวเองในระดับนั้น
 • 63:40 - 63:46
  เราต้องเคารพเราต้องเข้าใจ-
  เราต้องไปสู่ความเข้าใจโดยรวม
 • 63:46 - 63:48
  อย่างที่ฉันพูด
 • 63:50 - 63:52
  ในภาษาอังกฤษเราพูดได้ดีมาก
 • 63:52 - 63:56
  เราพูดว่า
  "สิ่งที่ดีสำหรับห่านเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนพเนจร."
 • 63:56 - 64:00
  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเป็ด-
  หญิงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเป็ดชาย
 • 64:01 - 64:06
  สิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์ใช้กับสิ่งมีชีวิตอื่น
  ๆ ของพระเจ้าด้วย
 • 64:06 - 64:11
  ไม่ว่าจะเป็นพืชไม่ว่าจะเป็นสัตว-
  ์ไม่ว่าจะเป็นเอนทิตีอื่นจากจักรวาล
 • 64:11 - 64:17
  เราต้องหยุดนิสัยของการบริโภค,
  แพคเกจพลังงาน,
 • 64:17 - 64:22
  เพราะ Physicality
  ของตำแหน่งได้บอกเรา
 • 64:22 - 64:26
  ถ้าเรายกระดับจิตวิญญาณของเราในการท-
  ำความเข้าใจตำแหน่งของจิตวิญญาณของเรา
 • 64:26 - 64:32
  และพลังของจิตวิญญาณของเราเราจะกลา-
  ยเป็นกระบวนการที่แยกออกจากการบริโภค
 • 64:32 - 64:34
  ของ Physicality จากดาวเคราะห์ดวงนี้
 • 64:35 - 64:40
  หลายคนประสบความสำเร็จตามท-
  ี่พวกเขาเข้าใจการสอนมากขึ้น
 • 64:40 - 64:43
  หลายคนกำลังอยู่ในเส้นทางแห่งความเข้าใจ
 • 64:43 - 64:48
  หลายคนกำลังเปรียบเทียบและแปล-
  งร่างจากอาณาจักรสัตว์ลงไปในน้ำ
 • 64:48 - 64:50
  เพื่อรับพลังงาน
 • 64:51 - 64:55
  บางคนได้ผ่านขั้นตอน-
  ไปแล้วและเข้าใจมากขึ้น
 • 64:59 - 65:05
  เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราตั้งแต่ตอน-
  นี้เพื่อทำความเข้าใจกับความเป็นจริง
 • 65:05 - 65:10
  เพื่อทำความเข้าใจ Totality
  เพื่อไม่ให้... ใจเย็น ๆ
 • 65:10 - 65:14
  กับสิ่งที่มันเหมาะกับฉ-
  ันในหมู่บ้านของฉันของโลก,
 • 65:14 - 65:21
  แต่สิ่งที่เหมาะสมกับจิตวิญญาณของฉ-
  ันในชุมชนสากลและในทั้งหมดของจักรวาล
 • 65:21 - 65:25
  เมื่อเราเปิดประตูสู่จักร-
  วาลด้วยความรู้ที่เราแบ่งปัน
 • 65:26 - 65:32
  ตอนนี้เราอยู่ในห้องที่ใหญ่กว่า
 • 65:32 - 65:37
  ในเมืองที่ใหญ่กว่าซ-
  ึ่งเป็นของหนึ่งประเทศ
 • 65:37 - 65:39
  โลกเป็นห้องเดียว
 • 65:40 - 65:45
  ตอนนี้คุณเปิดประตูเข้า-
  ไปในห้องโถงเพื่อดูภาพใหญ่
 • 65:45 - 65:51
  อันดับแรกเราต้องเข้าใจสิ่งที่เรา-
  มีกับเราวิธีการแต่งกายวิญญาณของเรา,
 • 65:51 - 65:56
  ว่าเมื่อเราเปิดประตูเราไม่ได้เด-
  ินเข้าไปในความหนาวเย็นของฤดูหนาว,
 • 65:56 - 65:58
  เมื่อเราใส่เสื้อผ้าในช่วงฤดูร้อน
 • 66:03 - 66:08
  เราต้องเริ่มเข้-
  าใจขั้นตอนการสร้าง
 • 66:08 - 66:16
  เราต้องเข้าใจว่าเราเป็นใครเป็นเผด็จการของ
  Physicality ของเรา,
 • 66:16 - 66:21
  และไม่โทษและปล่อยให้คนอื่นทำร้-
  ายเราเพื่อบอกให้เราเลี้ยงดูพวกเขา
 • 66:22 - 66:27
  จากนั้นทุกที่ที่เราลงไปในจั-
  กรวาลนี้เราไม่ได้มองหามัสยิด,
 • 66:27 - 66:31
  สำหรับคริสตจักร,
  สำหรับวัดที่จะหาคนที่จะให้คำแนะนำเรา,
 • 66:31 - 66:34
  เพราะคำแนะนำในจักรวาลคือ One
 • 66:36 - 66:41
  และมีเพียงกฎเดียวเท่านั้นโดย-
  โลกแห่งการสร้างสรรค์และผู้สร้าง
 • 66:42 - 66:47
  รักและแบ่งปันและให้โ-
  ดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับ
 • 66:52 - 66:57
  เมื่อคุณมีความคาดหวังหมายถึงคุณได้นำมิติของ
  Physicality
 • 66:57 - 67:00
  ฉันคาดหวังว่าจะได้อยู่ในสถานที่นี้
 • 67:00 - 67:04
  ตอนนี้ที่นี่ฉันมีสี่แขนและสองขา
 • 67:07 - 67:11
  ความคาดหวังฉันอยากเป็นเศรษ-
  ฐีดังนั้นฉันต้องปล้นคนอื่น ๆ
 • 67:11 - 67:15
  เพื่อรวบรวมความคาดหวังของฉันไว้
 • 67:18 - 67:24
  ความเป็นกายภาพของมนุษย์คือสาระส-
  ำคัญของการดำเนินการทางกายภาพของเขา
 • 67:24 - 67:26
  จากทุ่งแห่งวิญญาณของเขา
 • 67:28 - 67:34
  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเรารายงานว่าเราได้เห็นหลาย
  ๆ คน,
 • 67:34 - 67:38
  จากดาวเคราะห์อื่น ๆ
  และยูเอฟโอและฉันกล่าวว่าหลายครั้ง,
 • 67:38 - 67:42
  "กี่คนใส่เสื้อทักซิโ-
  ดและกี่คนในชุดว่ายน้ำ,
 • 67:42 - 67:47
  หรือมีกี่คนปรากฏตัวในชุดแต่งงาน?
 • 67:51 - 67:52
  ไม่มี.
 • 67:56 - 68:03
  ชายของชายผู้นั้นมี...
  ต้องเป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพของเขา
 • 68:03 - 68:05
  จากพลังแห่งวิญญาณของเขา
 • 68:09 - 68:16
  จากนั้นชายไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อผ้-
  าเพื่อยืนยันตำแหน่งและตำแหน่งของเขา
 • 68:16 - 68:18
  นี่เป็นนิสัยของมนุษย์
 • 68:19 - 68:24
  วางไว้บนเสื้อคลุมของปุโร-
  หิตและทำในสิ่งที่คุณต้องการ
 • 68:27 - 68:32
  มอบเสื้อคลุมของศาส-
  นาและทำร้ายทุกวิญญาณ
 • 68:33 - 68:38
  มอบมงกุฎแห่งราชอาณาจักร-
  และทำร้ายร่างกายของพวกเขา
 • 68:40 - 68:44
  เมื่อชายคนนี้เข้าใจว่า-
  เขาเป็นกษัตริย์ของตัวเอง
 • 68:44 - 68:49
  และเขาเป็นปุโรหิตของตนเองเพื่อพร-
  ะองค์จะทรงตัดสินสิ่งที่เขาครอบครอง
 • 68:49 - 68:52
  และเท่ากับคนอื่น ๆ และไม่มีใครต้องการ
 • 68:52 - 68:57
  เพราะตอนนี้เขาเข้าใจว่าวิญญาณขอ-
  งเขาเป็นเผด็จการแห่งตำแหน่งของเขา
 • 68:57 - 69:02
  ในส่วนที่เกี่ยวกับคนอื่น ๆ
  มนุษย์ไม่ต้องการศาสนาและไม่มีกษัตริย์
 • 69:02 - 69:05
  จากนั้นเขาก็สามารถเดินทางไปในอวกาศของจักรวาล
 • 69:05 - 69:11
  เพราะนอกขอบเขตของไม-
  ่กี่เมตรของที่ดินนี้,
 • 69:11 - 69:14
  เราเรียกว่า 'โลก' ไม่มีกษัตริย์ใด ๆ
 • 69:15 - 69:18
  และไม่มีปุโรหิตในจักรวาล
 • 69:18 - 69:25
  เช่นเคยกล่าวหลายครั้งแล้วว่า
  "มีใครเห็นคริสตจักรในอวกาศบ้างไหม?"
 • 69:25 - 69:27
  ถ้ามีก็คริสร์คงยุ่งอยู่
 • 69:27 - 69:31
  สร้างจำนวนมากบนดวงจั-
  นทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ
 • 69:31 - 69:34
  เหมือนกับศาสดาพยากรณ์คนอื่น ๆ
 • 69:34 - 69:36
  ดังนั้นมนุษย์ต้องเรียนรู้...
 • 69:38 - 69:40
  ต้องเข้าใจ
 • 69:40 - 69:44
  ไม่ได้มาโดยการทำสม-
  าธิมันมาโดยความเข้าใจ
 • 69:44 - 69:48
  ของความแข็งแรงและการดำ-
  รงอยู่ของจิตวิญญาณของเขา
 • 69:49 - 69:54
  ฉันได้พาคุณไปตามที่ฉันได้ก-
  ล่าวมาหลายครั้งเพื่อดูทุ่งนา
 • 69:54 - 69:58
  ตอนนี้ในการมองเห็นแล-
  ะการทดสอบและคุณวัดมัน,
 • 69:58 - 70:02
  คุณทำปากกาและคุณใส่มันไ-
  ม่มีอะไรจะไปผ่านผิวของคุณ,
 • 70:02 - 70:07
  แต่ความเจ็บปวดของคุณไป,
  ตอนนี้คุณรู้ว่ามีฟิลด์ที่สามารถใช้ความเจ็บปวด,
 • 70:07 - 70:12
  ทำไมฟิลด์ถึงรู้สึกเจ็บ?
 • 70:12 - 70:18
  เพราะสัมผัสความแข็งแกร่งของ-
  เอนทิตี้ที่เรียกว่าความเจ็บปวด
 • 70:18 - 70:23
  ซึ่งมาจากการปรากฏตัวของระดับจาก
  Soul of Man
 • 70:23 - 70:27
  ไปยังจุด Physicality
  ของสมองของ Man,
 • 70:27 - 70:30
  สิ่งที่เราเรียกว่านี่ค-
  ือที่ที่เรารู้สึกเจ็บปวด
 • 70:32 - 70:36
  เราตระหนักถึงความแข็งแกร่งนี้เป็นความเจ-
  ็บปวดและเราพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างกับมัน
 • 70:36 - 70:41
  ตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าเราตระ-
  หนักถึงความแข็งแกร่งของความคิด
 • 70:41 - 70:45
  แล้วรายละเอียดที่เราคิ-
  ดว่าเป็นมากขึ้นให้เราทำ,
 • 70:45 - 70:51
  ใกล้ชิดเราจะกลาย-
  เป็นวิญญาณของมนุษย์
 • 70:51 - 70:57
  เพื่อให้เข้าใจถึงความแข็งแก-
  ร่งและในจุดนั้นเราจะติดต่อกัน
 • 70:57 - 71:01
  เรากลายเป็นเข้าใจว่าเราไ-
  ม่จำเป็นต้องแม้แต่ยานพาหนะ,
 • 71:01 - 71:05
  สิ่งที่เราเรียกว่าเรืออวกาศเ-
  พื่อเดินทางไปยังอวกาศของจักรวาล
 • 71:10 - 71:17
  ฉันถามคำถามจากชายชราเมื-
  ่อหลายสมัยก่อนฉันพูดว่า "
 • 71:19 - 71:23
  "เมื่อผู้เผยพระวจนะไ-
  ด้รับข้อความจากพระเจ้า
 • 71:23 - 71:29
  เขามาในเรือพื้นที่หรือตี-
  เขาที่ดินที่ด้านหลังของลา?
 • 71:33 - 71:37
  หรือว่าเขามาในฐาน-
  ะผู้รู้แจ้งในข้อความ
 • 71:37 - 71:42
  จากบรรดาร่อซู้ลผู้ซึ่งนำข-
  ่าวนั้นมาสู่ผู้ที่แจ้งข่าว?
 • 71:43 - 71:46
  เขากล่าวว่า
  "ช่วงเวลาที่เราไม่อยู่ที่นั่นเราไม่ทราบ"
 • 71:46 - 71:51
  ฉันพูดว่า
  "คุณทำตามชายคนนั้นคุณต้องรู้ว่าเขาได้รับมันอย่างไร"
 • 71:51 - 71:56
  เมื่อคุณไปซื้อรถค-
  ุณถามชายคนนั้นว่า "
 • 71:56 - 72:01
  "รถคันนี้ถูกขโมยหร-
  ือดีไหมที่คุณจ่ายเงิน
 • 72:01 - 72:05
  คุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันไม่ต-
  ้องการรับสินค้าที่ถูกขโมย? "
 • 72:06 - 72:09
  แล้วเราจะอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้น-
  กับเส้นทางความเชื่อของเราได้อย่างไร
 • 72:09 - 72:14
  ในสภาพของการส่งวิญญา-
  ณของเราไปในทิศทางนั้น?
 • 72:16 - 72:19
  จากนั้นเมื่อเราโตพอที่จะเข้าใจ
 • 72:20 - 72:24
  เราจะทำจากการปฏิสัมพัน-
  ธ์ของเขตข้อมูลของจักรวาล,
 • 72:24 - 72:26
  เราไม่ได้โผล่ขึ้นมาในอวกาศ
 • 72:27 - 72:31
  เขตข้อมูลของจักรวาลชะลอตัวลงพอ-
  ที่จะทำให้ความแข็งแรงของกาแลคซี่,
 • 72:31 - 72:35
  และจากนั้นก็ชะลอตัวลงมากพอที่จะทำ-
  ให้ความแรงของระบบพลังงานแสงอาทิตย์,
 • 72:35 - 72:38
  จากนั้นก็ชะลอตัวลงพ-
  อที่จะทำให้ดาวเคราะห์,
 • 72:38 - 72:42
  และปฏิสัมพันธ์ชะลอตัวลง-
  พอที่จะกลายเป็นจิตวิญญาณ,
 • 72:42 - 72:44
  ความแข็งแรงของร่างกายของมนุษย์
 • 72:45 - 72:50
  ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเรามี
  Totality อยู่ภายในตัวเรา
 • 72:50 - 72:54
  เมื่อเรามาจากองค์รวมจ-
  ากหลักการจากพระผู้สร้าง
 • 72:55 - 73:00
  แล้วเราสามารถย้อนกลับไปเพื่อกลับ-
  ไปยังจุดแข็งของพระผู้สร้างหรือไม่?
 • 73:00 - 73:02
  และคำตอบคือใช่
  ทำไมไม่?
 • 73:02 - 73:08
  จากนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำผิดเราต้องสามารถเข้าใจ
  Totality ได้
 • 73:09 - 73:13
  ลึกที่เราคิดว่าที่ผมกล่าวว่า
  "ไม่ได้มาด้วยการทำสมาธิ,
 • 73:13 - 73:20
  ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้-
  างเกี่ยวกับการโต้ตอบภาคสนาม
 • 73:20 - 73:24
  จากนั้นเราเข้าใจถึงความเป็น-
  เลิศของความรู้เรื่องการสร้าง "
 • 73:28 - 73:32
  และนี่คือที่ที่ผู-
  ้ชายหลายคนจะมาสับสน
 • 73:32 - 73:38
  เพราะฉันต้องยอมรับว่าฉันเป็นผู้-
  รับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์ของฉันเอง
 • 73:38 - 73:43
  ฉันเป็นผู้รับผิดชอบการแสดงออกของฉันเอง
  ณ จุดที่ Field-Strength
 • 73:43 - 73:49
  ที่ฉันต้องการจะแสดงตัวเองและฉัน-
  สามารถยอมรับที่จะมีสี่ขาและสองแขน,
 • 73:49 - 73:53
  และฉันสามารถยอมรับได้ว-
  ่าฉันไม่สามารถสัมผัสอะไร,
 • 73:53 - 73:57
  แต่เพื่อสรรเสริญควา-
  มรักของผู้สร้างโดยให้,
 • 73:57 - 74:00
  ที่ฉันสามารถเพลิดเพลินกับการปรากฏตัวของคนอื่น
  ๆ โดยการรับ
 • 74:07 - 74:13
  ตอนนี้อาจจะวันนี้ฉันเปิดปร-
  ะตูอื่นในความเข้าใจของมนุษย์,
 • 74:13 - 74:16
  ขณะที่เราเปิดประตู
  Mans เข้า Space,
 • 74:16 - 74:19
  ที่เขาสามารถโต้ตอบกับส่วนที่เหลือของ
  Universal Community
 • 74:20 - 74:26
  ไม่ใช่วิธีการที่เราสร้างระบบ MaGrav
  เพื่อทำให้พลังงานบางส่วนมีอิสระ
 • 74:26 - 74:31
  เพราะพวกเขาได้กดขี่ข่มเหงพวกเราว่าค-
  วามคิดและความรู้ของเราไม่ได้ถูกมองเห็น
 • 74:31 - 74:36
  ที่เราสามารถดูดซับพลังงานตั-
  วเองที่เราสามารถสร้างพลังงาน,
 • 74:37 - 74:39
  เราเรียกมันว่า Aura
  ของร่างกายของเรา,
 • 74:39 - 74:43
  ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ของสนามวิญญาณ
  Mans กับ Physicality ของเขา,
 • 74:43 - 74:49
  กับสภาพแวดล้อมของ Entity of the
  Earth และ Universal Fields
 • 74:49 - 74:54
  จากนั้นเราไม่จำเป็นต้องฆ่า Entity
  อื่นเพื่อให้เราได้รับแพคเกจนี้
 • 74:54 - 75:00
  แทนเรารู้ว่าฉันได้รับสิ่งที่ได้รับอย่างอิสระ
  แต่ฉันไม่ได้ใช้สิ่งที่ไม่ใช่ของฉัน
 • 75:02 - 75:09
  จากนั้นเราจะกลายเป็นมนุษย์แห่งอวกาศที่แท้จริ-
  งแล้วกลายเป็นมนุษย์ที่แท้จริงของชีวิตทางกายนี้
 • 75:09 - 75:15
  ไม่ว่าเราจะวางหัวไว้ที่ใดก็ตามเ-
  ราเป็นบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นบนโลก
 • 75:15 - 75:18
  ไม่ว่าจะเป็นในกาแลคซี่ไม่ว่าจะเป็นใน
  Planet Zeus
 • 75:20 - 75:23
  ตามที่ฉันพูดหลายครั้ง
  "ฉันสอนให้ความกระจ่าง
 • 75:23 - 75:28
  ที่คุณพบเส้นทางของคุณเ-
  องคุณจะพบมิติของคุณเอง "
 • 75:28 - 75:34
  ฉันไม่ได้สอนเพราะมันกลายเป็น-
  หนังสือและมันก็ต้องมีการต่อสู้
 • 75:38 - 75:39
  มีคำถามอะไรไหม?
 • 75:42 - 75:46
  (RdF)... เช้านายเคเซ
  (MK) สวัสดีตอนเช้า
 • 75:46 - 75:49
  (RdF) นี่คือราล์ฟ...
  (MK) จากไหน?
 • 75:49 - 75:52
  (RdF)... เท็กซัส
  (MK) ใช่ไหม?
 • 75:52 - 75:56
  (RdF) ฉันกำลังคิด...
  ขอบคุณสำหรับคำสอนโดยวิธีการ...
 • 75:56 - 76:06
  ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้... ในอดีต...
  ความรู้นี้... ถูก...
 • 76:07 - 76:13
  ให้... แก่เราในไม่กี่อย่างเช่น...
  เพราะมันเป็น, มันเป็น,
 • 76:13 - 76:16
  เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจค-
  วามรู้นี้จึงถูกเก็บเป็นความลับ
 • 76:17 - 76:22
  ดังนั้นคุณคุณได้รับการให้ประชาชน-
  ในวันนี้และผมขอขอบคุณสำหรับสิ่งที่
 • 76:23 - 76:28
  (MK) คุณยินดีต้อนรับ
  (RdF)... ฉันกำลังคิดถึงในสายของ...
 • 76:30 - 76:37
  ... การพัฒนาเทคนิคหรือวิธีการ...
  เสริมสร้างจิตวิญญาณ...
 • 76:37 - 76:43
  เสริมสร้างความรู้สึกเสียใจ
  เพื่อให้เราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • 76:43 - 76:47
  ... ฉัน... สวัสดีค่ะ?
  (MK) ดำเนินการต่อ
 • 76:47 - 76:54
  (RdF) ใช่ฉันคิดว่าคุณอาจจะทำในชั้นเรียน
  MOZHAN... MOHAN...
 • 76:54 - 76:58
  (MK) กระบวนการนี้ไม่ใช่การสอน,
 • 76:58 - 77:02
  กระบวนการคือการที่คุณ-
  ต้องไปหาเส้นทางของคุณเอง
 • 77:02 - 77:06
  เราแนะนำให้ทราบว่าเป้าหมายอยู่ที่ใด
  (RdF) เอาล่ะ
 • 77:06 - 77:08
  (MK) สิ่งที่คุณกำลังเล็ง
  เราทุกคน,
 • 77:09 - 77:13
  ตามที่พวกเขากล่าวว่าถนนทุกสายรัชกาล...
  สิ้นสุดที่กรุงโรม
 • 77:13 - 77:17
  เราทุกคนเข้าถึงวิญญาณของเรา
  แต่ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เราใช้
 • 77:17 - 77:20
  และที่เราล้มเหลวที่-
  เราต้องเรียนรู้จากมัน
 • 77:22 - 77:24
  ถ้าคุณไปผิดเราจะกลับมาอีกครั้ง
 • 77:24 - 77:30
  ฉันเอาถนนผิดมันเป็น Cul-de-Sac
  มันเป็นวิธีเดียวหรือมันเป็นปลายตาย
 • 77:30 - 77:32
  (RdF) Uh-hm
  (MK) จนกว่าเราจะไม่จบ,
 • 77:32 - 77:36
  จนกว่าเราจะไม่ได-
  ้เรียนรู้ที่เราต้อง
 • 77:36 - 77:42
  ไปที่เส้นทางของพฤติกรรมที่ถ-
  ูกต้องเรามักจะจบลงด้วยความตาย
 • 77:42 - 77:47
  แล้วเราตำหนิคนที่ใส่เครื่องหม-
  ายผิดและพวกเขาไม่ได้ทำแผนที่ผิด
 • 77:47 - 77:52
  เราไม่ได้มองว่า
  "ฉันผิดฉันเอาเส้นทางผิด"
 • 77:52 - 77:55
  ด้วยวิธีนี้เราจะไม่โทษใครเลย
 • 77:56 - 78:00
  พวกเราหลายคนโทษคนอื-
  ่นเพราะสิ่งที่เราทำเอง
 • 78:00 - 78:05
  แล้วเราตำหนิพวกเขาว่าคุณผ-
  ิดเพราะฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเลย
 • 78:05 - 78:08
  ที่ฉันเป็นสาเหตุฉันเ-
  อาเส้นทางและฉันล้มเหลว
 • 78:08 - 78:11
  และฉันยังคงกลับมาและฉ-
  ันกลับไปที่เดิมอีกครั้ง
 • 78:11 - 78:13
  เพราะฉันยุ่งมากกับคนอื่น ๆ
 • 78:13 - 78:17
  ฉันไม่เห็นฉันคือผู้ที่ล้มเห-
  ลวในการเลือกเส้นทางที่ถูกต้อง
 • 78:18 - 78:22
  เข้าถึงวิญญาณคุณไม-
  ่จำเป็นต้องสอนวิญญาณ
 • 78:22 - 78:28
  เข้าใจคุณไม่จำเป็นต้องคัดลอก
 • 78:28 - 78:32
  ไม่มีทางที่ฉันจะสอนคุณได้,
  แล้วฉันต้องนั่งที่นี่,
 • 78:32 - 78:38
  สอนวิญญาณของมนุษย์แม-
  วสุนัขปลาและสิ่งอื่น ๆ
 • 78:38 - 78:41
  และเป็นสิ่งมีชีวิตมาก-
  มายบนโลกนี้ฉันไม่มีเวลา
 • 78:41 - 78:46
  เราสอนคุณแล้วคุณสามารถสอนผ่านวิญญ-
  าณของคุณกับสัตว์ของดาวเคราะห์ดวงนี้
 • 78:46 - 78:50
  การพิจารณามนุษย์เป็นส-
  ่วนหนึ่งของอาณาจักรสัตว์
 • 78:51 - 78:55
  ไม่มีทางลัดเป็นทาง-
  ลัดเฉพาะสำหรับมนุษย์
 • 78:55 - 78:58
  เพื่อทำความเข้าใจ Essence
  ของการสร้างของเขาเอง
 • 79:01 - 79:04
  (RdF)
  นอกจากนี้ฉันคิดตามเส้นพร้อมเส้นของ...
 • 79:04 - 79:08
  ลายเซ็นวาดของคุณที่คุณมักจะทำ...
  spiral,
 • 79:08 - 79:11
  ขณะที่มันขยายตัวและทำไมมี
  outwards และ outwards,
 • 79:12 - 79:22
  คุณรู้ไหม... ฉันคิดไปพร้อม ๆ กัน...
  สิ่งที่ฉัน... จุดหนึ่งบนเกลียว,
 • 79:22 - 79:26
  อาจเป็นได้...
  ความแข็งแรงเฉพาะ,
 • 79:26 - 79:30
  เกี่ยวกับ...
  เกี่ยวกับอารมณ์ที่เฉพาะเจาะจง
 • 79:30 - 79:33
  (MK)
  แน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่ฉันได้รับการสอนอยู่ตลอดเวลา
 • 79:33 - 79:36
  แต่ละอารมณ์มีความแข็งแรงบางอย่าง
 • 79:37 - 79:38
  (RdF) Uh-hm
 • 79:38 - 79:41
  (MK) ดังนั้นคุณต้องหาจุดแข็ง
 • 79:41 - 79:45
  คุณรู้ว่าบางคนพูดว่า
  "ฉันไม่รู้สึกเจ็บปวดใด ๆ "
 • 79:46 - 79:51
  เป็นเส้นทางที่จะเข้-
  าใจว่าพวกเขาได้พบว่า,
 • 79:51 - 79:55
  ความแรงที่ฉันเรียกว่า
  'ความเจ็บปวด' ไม่ได้เป็นของฉัน,
 • 79:55 - 79:59
  ฉันไม่ทราบฉันไม่อย-
  ากรู้จักเพราะฉันทำได้
 • 79:59 - 80:03
  มันไม่สามารถทำอะไรให้ฉันได้เพราะมันสามา-
  รถเปลี่ยนฉันได้นั่นก็คือทั้งหมดที่กล่าวมา
 • 80:04 - 80:08
  อาจเป็นเส้นทางสำหรับบางคนท-
  ี่จะปฏิบัติตามเพื่อให้เข้าใจ
 • 80:11 - 80:16
  (RdF) ดังนั้นเราจึงต้องมา...
  เราต้องปรับตัวให้เข้ากับ
 • 80:17 - 80:21
  ความรู้สึกและอารมณ์ของร่างกาย
  Essence ร่างกายของเรา
 • 80:21 - 80:24
  (MK)
  ไม่ใช่คุณต้องแยกออกจากร่างกายของคุณ
 • 80:24 - 80:27
  แต่เข้าใจอารมณ์-
  ของจิตวิญญาณของคุณ
 • 80:27 - 80:30
  ซึ่งแสดงออกใน Physicality ของคุณ
 • 80:30 - 80:30
  (RdF) ขวา
 • 80:30 - 80:32
  (MK) ย้อนกลับไป...
 • 80:32 - 80:35
  (RdF) ทุกๆเซลล์ทุกเซลล์ดำเนินต่อไป...
 • 80:36 - 80:37
  (MK) แน่นอน
  (RdF) เป็นวิญญาณ
 • 80:38 - 80:39
  (MK) แน่นอน
 • 80:40 - 80:45
  ถ้าคุณพิจารณาเซ-
  ลล์ในร่างกายของคุณ
 • 80:46 - 80:49
  สมมติว่าดวงจันทร์
 • 80:50 - 80:55
  จากนั้นเซลล์ทั้ง-
  หมดจะรวมเข้าด้วยกัน
 • 80:55 - 81:01
  ของตับของหัวใจและทุกสิ่งทุกอย่-
  างได้นำไปสู่การสร้างคนที่เป็นคุณ
 • 81:02 - 81:04
  เช่นเดียวกันกับพระผู้สร้าง
 • 81:05 - 81:09
  จากนั้นให้อยู่ในสาย-
  เดียวกันคุณจะเหมือนกัน
 • 81:20 - 81:22
  คำถามอื่น ๆ หรือไม่?
 • 81:22 - 81:24
  (JB) สวัสดีนายเคสฮี
 • 81:24 - 81:25
  (MK) ใช่
 • 81:25 - 81:27
  (JB) นี่คือจอนจากแอริโซนา
 • 81:27 - 81:29
  (MK) สวัสดีจอห์น คุณเป็นอย่างไร?
 • 81:29 - 81:30
  (JB) โอ้ฉันสบายดีขอบคุณ
 • 81:31 - 81:33
  เอาล่ะฉันมีคำถามสองสามข้อ
 • 81:33 - 81:38
  ... ขณะนี้เรากำลังทำการทดสอบเป็นจำนวนมากใ-
  นขณะนี้ซึ่งมีรูปแบบต่างๆมากมายในการทดสอบด้วย
 • 81:38 - 81:39
  ไดนามิก...
 • 81:39 - 81:43
  (MK) คุณสามารถลดระดับเสียงได้หรือไม่?
  สูงมาก
 • 81:43 - 81:43
  (JB) เอาล่ะ...
 • 81:45 - 81:48
  ... ดังนั้นเราจึงทำมาก...
  เป็นที่ที่ดีกว่า?
 • 81:50 - 81:54
  มันดีหรือไม่?
  (MK) ใช่ใช่จะดีกว่าต่อไป
 • 81:54 - 81:57
  (JB)...
  ดังนั้นเราจึงมีการทดสอบที่แตกต่างกันด้วย
 • 81:57 - 82:02
  เครื่องปฏิกรณ์แบบไดนามิก...
  การกำหนดค่าต่างๆ
 • 82:03 - 82:11
  ...
  ฉันนิดหน่อยว่าอะไรที่เราพยายามจะทำคือการเปิดขึ้น
 • 82:11 - 82:17
  Hydrogen Adams ที่พวกเขาอยู่ใน
  Essence สว่างขึ้น
 • 82:17 - 82:20
  และเปิดขึ้นในทุ่งใหญ่
 • 82:20 - 82:27
  และเราหมุน 'em
  ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันและ...
 • 82:29 - 82:34
  ดูเหมือนว่า...
  เราได้ลองกำหนดค่าลูกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
 • 82:34 - 82:36
  กับวัสดุทั้งหมดของลูกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • 82:36 - 82:39
  เราได้ลองการกำหนดค่าบอลสองแบบเ-
  ราได้ลองกำหนดค่าลูกบอลสามแบบแล้ว
 • 82:40 - 82:43
  และทั้งหมดของพวกเขาด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน
  ฯลฯ ?
 • 82:43 - 82:48
  ... สิ่งที่เราไม่สามารถเข้าถึงประเด็นคือ...
  คือ...
 • 82:48 - 82:54
  จริงการบีบอัดไฮโดรเจนไปยังตำแหน่งที่สามารถเปิดได้...
  เปิดขึ้น
 • 82:54 - 82:57
  (MK) ฉันสามารถให้คำแนะนำได้หรือไม่?
 • 82:57 - 82:58
  (JB) เอาล่ะ
 • 82:59 - 83:01
  (MK) ฉันได้เห็นการกำหนดค่าของคุณแล้ว
 • 83:01 - 83:09
  และฉันได้เห็นจุดยึดของระ-
  บบสี่ดาวที่คุณวางไว้บนโต๊ะ
 • 83:10 - 83:14
  เริ่มย้ายระบบ,
 • 83:15 - 83:18
  ไม่สร้างความเร็วสูงขึ้น
 • 83:19 - 83:24
  อย่าลืมว่า MaGrav
  Gravitational Positioning
 • 83:26 - 83:30
  ระบบของคุณต้องได-
  ้รับการปรับระยะทาง
 • 83:31 - 83:36
  ว่าปฏิสัมพันธ์ช่วยให้การเปิด
  Plasma
 • 83:36 - 83:39
  (JB) ฉันคิดว่าการกำหนดค่าแบบไดนามิกจะได้รับจำนวนมาก
  Magnetic,
 • 83:39 - 83:43
  มีแรงแม่เหล็กและควา-
  มแรงโน้มถ่วงไม่เพียงพอ
 • 83:44 - 83:47
  (MK)
  ใช่คุณไม่ทราบว่าคุณต้องวางตำแหน่งไว้
 • 83:47 - 83:52
  ย้ายพวกเขาไม่ได้แก้ไขพวกเขา-
  ย้ายพวกเขาจนกว่าคุณจะหาตำแหน่ง
 • 83:53 - 83:54
  ฉันอธิบายเรื่องนี้ในหนึ่งคำสอน
 • 83:54 - 83:57
  ฉันอธิบายกับคุณใน-
  คำสอนส่วนตัวบางส่วน
 • 83:57 - 83:59
  ฉันอธิบายให้คุณเข้าใจ
 • 84:00 - 84:02
  ให้ฉันอธิบาย...
 • 84:07 - 84:11
  เมื่อคุณมีแกน
 • 84:11 - 84:16
  ตอนนี้คุณกำลังหมุนแกนของคุณด้ว-
  ยระบบต่างๆที่มีความหมายแตกต่างกัน
 • 84:16 - 84:17
  มอเตอร์หรืออะไรก็ตาม
 • 84:18 - 84:21
  กลับไปและถ้าคุณจำได้...
 • 84:21 - 84:25
  ah, ฉันไม่มีกล้องของฉันมันเ-
  ป็นสิ่งที่ฉันได้แสดงให้เห็นคุณ
 • 84:25 - 84:29
  ถ้าคุณจำได้เมื่อเราใส่-
  แหนบแม่เหล็กใกล้กันและกัน
 • 84:29 - 84:34
  แม่เหล็กตัวหนึ่งเคลื่อนที-
  ่เมื่อคุณนำคนอื่นเข้ามาใกล้
 • 84:34 - 84:40
  ถ้าคุณสามารถยึดแม่เหล็กไว-
  ้ในตำแหน่งได้คุณจะได้ใกล้ชิด
 • 84:41 - 84:44
  แม่เหล็กเริ่มหมุน
 • 84:44 - 84:49
  นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจและฉัน-
  ก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกในรูปทรงหรือแบบฟอร์ม
 • 84:50 - 84:53
  แล้วเมื่อที่มาคุณไม่มีมอเตอร์
 • 84:53 - 84:57
  นี่คือวิธีที่ความเร็วของการหมุนของดาวเคราะห์เป็น
  dictated
 • 84:57 - 85:00
  เราไม่เห็นมอเตอร์ใด
  ๆ ที่จะเริ่มต้นอะไร
 • 85:00 - 85:06
  การจัดตำแหน่งตามแรงดึงดูดจากแม่-
  เหล็กเป็นแบบใดแบบหนึ่งในส่วนอื่น ๆ
 • 85:06 - 85:09
  ซึ่งตัดสินใจและกำห-
  นดความเร็วของการหมุน
 • 85:09 - 85:12
  ตอนนี้คุณสร้างการหมุน
 • 85:12 - 85:17
  จากนั้นการหมุนนี้จะสร้างแรงกดของ
  Field
 • 85:17 - 85:21
  เกี่ยวกับพลาสม่าของ-
  ไฮโดรเจนที่คุณต้องการ?
 • 85:21 - 85:23
  เป็นวิธีที่คุณเรียกเก็บเงิน
 • 85:24 - 85:28
  เมื่อคุณดูในโครงส-
  ร้างอะตอมนิวเคลียร์
 • 85:28 - 85:31
  คุณดูโปรตอนและอิเลคตรอน
 • 85:32 - 85:34
  และเราเรียกว่าแบนด์วิดท์
 • 85:37 - 85:40
  ซึ่งอิเล็กตรอนเคลื่อนที่
 • 85:42 - 85:47
  ถ้าคุณดูมันมีเหตุผลสำหรับการหมุน-
  ของเขามันไม่ได้เป็นเพียงเข้ามาใกล้
 • 85:47 - 85:51
  และจะหายไปเพราะการ-
  บีบอัดความแรงของสนาม
 • 85:51 - 85:54
  สร้างการหมุนและอารมณ์ของเขา
 • 85:55 - 85:58
  จากนั้นเมื่อถึงจุดนี้-
  ก็จะเป็นการเพิ่มพลังงาน
 • 85:59 - 86:03
  เมื่อถึงจุดนี้จะได้รับค่าสู-
  งสุดแล้วมันจะกลับมาเก็บสะสมอีก
 • 86:04 - 86:06
  นี่ไม่เข้าใจคำพูดของฟิสิกส์และ
 • 86:06 - 86:09
  นี่คือที่ที่เราเรียกมันว่า
  Bandwidth และนั่นแหละครับ
 • 86:09 - 86:14
  ไม่...
  คือจุดที่สร้างการหมุนของเขาพ่นมันออกไป
 • 86:14 - 86:18
  และจากนั้นก็กลับมาและมันต้องกา-
  รมากขึ้นที่จะได้รับจากแรงโน้มถ่วง
 • 86:18 - 86:23
  ที่นี่เขามีแรงโน้มถ่วงมากขึ้นที่นี่เขามีสนาม
  Magnetical มากขึ้น
 • 86:23 - 86:25
  เกี่ยวกับโปรตอน
 • 86:26 - 86:30
  ดังนั้นปัญหาของคุณคือการวา-
  งตำแหน่งเครื่องปฏิกรณ์ของคุณ
 • 86:31 - 86:37
  เครื่องปฏิกรณ์เหล่านี้ได้รับการแก้ไขโดย
  Fields และคุณต้องการสร้างเงื่อนไข
 • 86:37 - 86:40
  คุณต้องสามารถนำไปสู่-
  จุดที่สร้างการหมุนเวียน
 • 86:40 - 86:44
  ใน... Plasma โดยไม่มีมอเตอร์
 • 86:45 - 86:48
  ฉันได้ทำแบบนั้นพร้อมกับการสาธิตเมื่อเร็ว
  ๆ นี้
 • 86:48 - 86:51
  ฉันได้สร้างระบบเพื-
  ่อแสดงให้แตกต่างออกไป
 • 86:54 - 87:00
  ดังนั้นคุณจึงหวังโดยการหมุน -
  การหมุนเวียนคือเอนทิตีทางกายภาพ
 • 87:00 - 87:02
  มีขีด จำกัด ที่คุณสามารถหมุนได้
 • 87:03 - 87:07
  ตอนนี้คุณต้องสร้างการบีบอัดส-
  นามแม่เหล็กและคุณไม่ได้สร้างมัน
 • 87:07 - 87:09
  นั่นคือเหตุผลที่ Plasma ของคุณไม่เปิดขึ้น
 • 87:14 - 87:16
  (JB) เอาล่ะที่สมเหตุสมผล ดังนั้น...
 • 87:18 - 87:19
  (MK) คุณเข้าถึงได้คุณมี...
 • 87:19 - 87:24
  ถ้าคุณใช้แกนของคุณเพียงแก้ไ-
  ขแกนของคุณภายใต้ตามที่เป็นอยู่
 • 87:24 - 87:26
  แต่ปล่อยให้พวกเขาหลวมพอ
 • 87:26 - 87:29
  แต่คุณสร้างเงื่อน-
  ไขของการหมุนในหนึ่ง
 • 87:29 - 87:31
  แล้วคุณจะเห็นคนอื่นกำลังหมุนอยู่
 • 87:31 - 87:35
  เราได้เห็นสิ่งนี้ถ้าคุณมองไปที่หน่วย
  MaGrav เหล่านี้ซึ่งเป็นกล่อง
 • 87:35 - 87:39
  ที่ GANSes
  กำลังหมุนอยู่สองหรือสามปีที่ผ่านมาผู้คนกำลังแสดง,
 • 87:39 - 87:40
  ไม่มีใครเข้าใจ
 • 87:40 - 87:45
  เมื่อคุณได้รับ GANS ในมือคุณและเห็น
  GANS กำลังเคลื่อนที่ไปที่ด้านบน
 • 87:45 - 87:47
  และ GANS ด้านล่างยังคงอยู่ที่นั่น
 • 87:47 - 87:52
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณผลิต Zinc
  Oxide และ CO2, Zinc จะเคลื่อนตัวขึ้น
 • 87:53 - 87:57
  หากคุณแนะนำเล็กน้อยเนื-
  ้อหาอื่นที่อยู่ถัดจากนี้
 • 87:57 - 87:59
  คุณเริ่มเห็นการหมุนสังกะสีของคุณ
 • 88:02 - 88:08
  เนื่องจากแรงกด Field ระหว่างทั้งสอง
  pushes ปล่อยฟิลด์นี้
 • 88:09 - 88:10
  และไม่มีใครเข้าใจ
 • 88:10 - 88:14
  เราไม่จำเป็นต้องใช้มอเ-
  ตอร์เพื่อสร้างการหมุนแกน
 • 88:14 - 88:16
  แต่คุณกำลังมองหาการหมุนทางกายภาพ
 • 88:16 - 88:22
  แต่มีขีด จำกัด 2500 rpm
  เป็นค่าสูงสุดอาจถึง 3000
 • 88:22 - 88:28
  จากนั้นคุณจะต้องเข้าไปอยู่ใน Essence
  of rotation of the Fields ภายใน GANS
 • 88:32 - 88:34
  เราได้แสดงให้เห็นหลายครั้งแล้ว
 • 88:34 - 88:37
  นี่คือวิธีที่เราส-
  ร้างขึ้นด้วยค่าคงที่
 • 88:37 - 88:41
  เราไม่ได้เปลี่ยนความเร็วของการ-
  หมุนที่เราเพิ่งสร้างขึ้นสร้างขึ้น
 • 88:41 - 88:44
  และเราไปที่ 129 Tesla
 • 88:44 - 88:47
  นี้ควรได้รับการเข้า-
  ใจสองปีสามปีที่ผ่านมา
 • 88:47 - 88:49
  และไม่มีใครเข้าใจเรื่องนี้
 • 88:51 - 88:55
  จากนั้นเมื่อคุณไปในระดับนั้น
  Essence of the Emotion
 • 88:55 - 88:57
  กลายเป็นตัวควบคุมของมัน
 • 88:57 - 89:00
  จากนั้นคุณสามารถควบคุมความเร็วในการหมุนด้วย
  Emotion ของคุณได้
 • 89:00 - 89:03
  เพราะคุณมาถึงจุดแข็ง
 • 89:03 - 89:04
  เพราะคุณสร้างเนื้อหานี้
 • 89:04 - 89:09
  คุณถือกรดอะมิโนอยู่บ้างแม้ว่ามันจะควบคุม
  Man ได้
 • 89:11 - 89:12
  ง่ายมาก.
 • 89:13 - 89:17
  คุณซ่อมเครื่องปฏิกรณ์ของคุณและคุณกำลังพยายามบีบอัด...
  คุณไปที่ 100 พันรอบต่อนาที
 • 89:17 - 89:20
  ไม่สร้างความแตกต่างใด ๆ
  เนื่องจากคุณไม่ได้สร้าง
 • 89:20 - 89:23
  สนามแม่เหล็กแรงโน้มถ่วง
 • 89:27 - 89:29
  (JB) เอาล่ะว่า... นั่นเป็นความช่วยเหลือใหญ่
 • 89:30 - 89:31
  (MK) ตอนนี้คุณเข้าใจ...
 • 89:31 - 89:33
  คุณควรจะใกล้ชิดกับระบบ
  Flight ด้วยระบบของคุณ
 • 89:33 - 89:36
  ฉันดูเป็นสิ่งที่ส-
  วยงามที่คุณตั้งขึ้น
 • 89:37 - 89:40
  แต่ตอนนี้คุณต้อง-
  ย้ายไปจนกว่าคุณจะพบ
 • 89:40 - 89:44
  นาฬิกาไม่ได้มองห-
  าการหมุนของมอเตอร์,
 • 89:44 - 89:47
  มองหาการหมุนของ GANS
 • 89:48 - 89:48
  (JB) เอาล่ะ
 • 89:48 - 89:54
  (MK) ในอีเมลของคุณคุณส่งข้อความถึงคุ-
  ณคุณได้ส่งให้ฉันในวันนี้หรือเมื่อวานนี้
 • 89:54 - 89:59
  คุณขอให้คุณเห็นว่าวั-
  สดุทั้งหมดไปที่ด้านหลัง
 • 89:59 - 90:02
  ไปที่ผนังของ GANS กับผนังของแกน
 • 90:03 - 90:09
  ถ้าคุณใส่เพียงพอของมันในระบบอิ่มตัวกับสมมติว่า
  30, 30%
 • 90:09 - 90:12
  ดูเลเยอร์ที่เริ่มหมุน
 • 90:13 - 90:15
  เมื่อคุณนำระบบเข้าด้วยกัน-
  แล้วจะทำให้คุณมีความแข็งแรง
 • 90:15 - 90:20
  คุณต้องเริ่มต้นการสอบเทียบแล-
  ้วคุณจะพบการเคลื่อนไหวไม่มีเวลา
 • 90:21 - 90:24
  เป็นค่าบริการสนามที่คุณต้องค้นหา
 • 90:24 - 90:29
  เครื่องปฏิกรณ์หรือเครื่องปฏิกรณ์ด้านล่าง-
  เครื่องหนึ่งของคุณต้องกลายเป็นค่าบริการสนาม
 • 90:31 - 90:34
  (JB)
  ต้องเป็นคุณเป็นอะไรคุณเรียกมันว่า?
 • 90:34 - 90:38
  (MK) มันเป็น,
  มันเป็นสนามแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงค่าใช้จ่ายของระบบ
 • 90:38 - 90:41
  มีระบบคิดค่าบริการ
 • 90:41 - 90:44
  ถ้าคุณมาถึงโลกจะขับไล่คุณออกไป
 • 90:45 - 90:48
  ถึงจุดที่คุณสามารถสร้าง
  Gravity ได้
 • 90:48 - 90:53
  หลาย ๆ
  ครั้งเมื่อคุณต้องการที่จะออกจากจุดพื้นจากจุดศูนย์
 • 90:53 - 90:57
  คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะ-
  คุณไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบกับยก,
 • 90:57 - 91:00
  คุณต้องสร้างค่าบริการ Field
 • 91:00 - 91:04
  ซึ่งหมายความว่าคุณใช้แกนหลักของคุณเป็นค่าบริการ
  Field ในการเปรียบเทียบ
 • 91:04 - 91:07
  ไปยังฐานสามแฉกและ-
  แกนหมุนรอบตัวของคุณ
 • 91:07 - 91:12
  แล้วที่จุดนั้นเพราะสนาม...
  ในทางถ้าคุณมองไปที่มัน,
 • 91:12 - 91:16
  สามด้านล่างของคุณกลายเป็นค่าล-
  บและด้านบนของคุณจะกลายเป็นค่าบวก
 • 91:16 - 91:17
  ซึ่งเป็นผู้ให้
 • 91:18 - 91:20
  จากนั้นคุณจะต้องสร้าง
  Field Strength,
 • 91:20 - 91:23
  ซึ่งในแง่ของสนามแม่-
  เหล็กแรงโน้มถ่วงของโลก
 • 91:23 - 91:26
  สนามแรงโน้มถ่วงของโลกยิงคุณออก,
 • 91:26 - 91:30
  จากนั้นระบบจะตัดสินตัวเองในตำแหน่ง
  Space
 • 91:31 - 91:36
  การเดินทางอวกาศใช้เวลาออก-
  จากจุดศูนย์ก็คือสามารถทำได้
 • 91:36 - 91:42
  เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดที่จ-
  ะทำคือการสร้างสภาพของการปลดประจำการ
 • 91:42 - 91:48
  หรือความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นใน-
  ทางบวกและลบในการเคารพในระบบของคุณ
 • 91:48 - 91:51
  และระบบสนามแม่เหล-
  ็กแรงโน้มถ่วงของโลก
 • 91:51 - 91:56
  ตัวอย่างเช่นระบบของคุณกลายเป็น
  Proton และ... ขอโทษ Electron
 • 91:56 - 91:58
  และโลกคือโปรตอนที่มีความชุ่มชื้น
 • 91:58 - 92:02
  ขณะที่ฉันอธิบายมัน
  pushes ไปถึงจุด,
 • 92:02 - 92:06
  ณ จุดที่คุณเดินทางไปกับ Sp ..
  สร้างขึ้นเพื่อความเร็วของแสง,
 • 92:06 - 92:12
  และเมื่อถึงจุดที่-
  สนามแรงเฉื่อยของโลก
 • 92:12 - 92:16
  กับสนามแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงข-
  องโลกกลายเป็นสมดุลกับบรรยากาศ,
 • 92:16 - 92:19
  แล้วคุณสร้างขึ้นในควา-
  มเร็วของแสงที่จะเดินทาง
 • 92:19 - 92:24
  ภายในโลกคุณสามารถทำได้ยากที-
  ่จะเดินทางภายในความเร็วของแสง
 • 92:24 - 92:28
  เพราะบรรยากาศจะบางดังนั้นมันเป็นเพียงไม่กี่
  100, 10-50 กิโลเมตร,
 • 92:28 - 92:30
  สูงสุด 100 กิโลเมตร
 • 92:33 - 92:39
  ดังนั้นลองมองภายในและฉันได้กล่า-
  วว่าหลายครั้งนี้เพื่อดูว่าแกนหมุน,
 • 92:39 - 92:44
  แล้วคุณสามารถสะกดก้าวขึ้-
  นสู่การเคลื่อนไหวและยกขึ้น
 • 92:44 - 92:49
  เพราะเมื่อคุณจัดการกับคุณได้เข้าสู่สถานะ
  - รัฐ
 • 92:49 - 92:54
  คุณกำลังรับมือกับแรงเฉื่อย
  Field field สนามแรงโน้มถ่วง
 • 92:54 - 92:58
  คุณต้องผลักดันตัวเองให้ห่า-
  งจากสนามแม่เหล็กสุริยะเฉื่อย
 • 92:58 - 93:00
  โดยยิงตัวเองออกจากพื้นดิน
 • 93:00 - 93:03
  ในทิศทางลบบวกถ้าคุณเข้าใจ,
 • 93:03 - 93:07
  แล้วคุณจะได้รับควา-
  มเร็วและตำแหน่งของคุณ
 • 93:07 - 93:10
  (JB) เอาล่ะ อีกคำถามหนึ่ง...
 • 93:12 - 93:21
  ดังนั้นถ้าเรา... คือ...
  สิ่งหนึ่งที่เรากำลังพยายามทำก็คือการสร้างยานอวกาศ
 • 93:23 - 93:27
  ด้วยความคิดของเรา... และ
 • 93:29 - 93:35
  ในช่วงสัปดาห์ที่ถูกกล่าวถึง-
  และฉันพบว่ามันแปลกมากที่เมื่อ
 • 93:35 - 93:39
  หน่วยงานต่างเดินทางไปต่างประเทศ...
  อีกยานอวกาศ,
 • 93:39 - 93:45
  ว่าวิญญาณของพวกเขาคือ...
  มอบให้กับยานอวกาศ
 • 93:45 - 93:49
  เพื่อให้ทุกคนเดินทางร่วมกัน
  ดังนั้น...
 • 93:49 - 93:53
  (MK) ไม่ได้รับยานอวกาศที่คุณม-
  อบให้อีกวิญญาณหนึ่งที่จะพกติดตัว
 • 93:55 - 93:59
  นี่เป็นระบบการฝึกที่ดีมาก
  คุณกลายเป็นผู้โดยสาร
 • 93:59 - 94:03
  มันเหมือนกับคุณให้ร่างกายของคุณ-
  ไปยังนักบินเพื่อพาคุณไปยังที่ต่างๆ
 • 94:06 - 94:08
  (JB)
  แต่สำหรับฉันก็เหมือนฉันไม่รู้
 • 94:08 - 94:11
  วิธีที่คุณจะดำเนินการโดยไม่ต้องวิญญาณของคุณ
  แต่...
 • 94:11 - 94:14
  (MK) ไม่มีคุณสามารถใช้งานได้ง่ายมากที่คุณมี
  Soul
 • 94:14 - 94:17
  เพราะ Physicality
  ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าไม่มี Soul เลย
 • 94:18 - 94:20
  คุณพูดในระดับ Soul
  ไม่ใช่ Physical,
 • 94:20 - 94:25
  ขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าสู่ความเข้าใจเรื่อง
  Totality of Knowledge อย่างไร
 • 94:25 - 94:28
  (JB)
  ดีนี่คือที่ที่คำถามของฉันขึ้นมา
 • 94:28 - 94:37
  ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะใช้ด้านของจิตวิญญาณของเราและโหลดลงใน...
  ฉันจะเรียกมันว่า 'เครื่องปฏิกรณ์'
 • 94:37 - 94:41
  ที่เราสร้างขึ้นในใจขอ-
  งเราและใส่แง่มุมหนึ่ง...
 • 94:41 - 94:46
  (MK)
  ฉันสามารถฉันก่อนที่คุณจะไปต่อไปอธิบาย?
 • 94:47 - 94:53
  เครื่องปฏิกรณ์ของคุณมีพลังของจิตวิญ-
  ญาณของคุณหรือคุณคิดว่ามันเป็นอย่างไร?
 • 94:55 - 95:00
  (JB)...
  ดังนั้นถ้าเรากำลังสร้างมันขึ้นมาก็สามารถทำได้
 • 95:01 - 95:03
  ฉันไม่ทราบนั่นคือความคิดของฉัน
  (MK) ดังนั้นคุณไม่มีปัญหา
 • 95:07 - 95:12
  (JB) เพื่อให้เราสามารถสร้างเราส-
  ามารถใส่ลักษณะของจิตวิญญาณของเรา,
 • 95:12 - 95:20
  ไม่เพียง
  แต่อารมณ์ลงในเครื่องปฏิกรณ์จินตภาพเหล่านี้และ...
 • 95:21 - 95:22
  ว่า...
 • 95:22 - 95:27
  (MK) คุณไปได้ไหมฉันสามารถตอบคุณไ-
  ด้ไหมจอนฉันสามารถฉันพูดอะไรได้ไหม?
 • 95:27 - 95:29
  (JB) ใช่
  (MK) จินตนาการของคุณคืออะไร?
 • 95:30 - 95:32
  (JB) ไม่มันไม่ใช่!
 • 95:32 - 95:34
  (MK) งั้นคุณไม่ใส่มันสักนิดเดียว
 • 95:34 - 95:37
  คุณต้องเข้าใจว่านี่เป็-
  นส่วนหนึ่งของที่ฉันวางไว้
 • 95:40 - 95:45
  (JB) ดังนั้นฉันพูดถึงแง่มุมของจิตวิญญาณขอ-
  งเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของเรา ย...
 • 95:45 - 95:50
  (MK) ใช่
  ทำไมคุณถึงต้องการส่งอิเล็กตรอนแทนชุดทั้งหมดของนิวตรอน?
 • 95:54 - 95:56
  (JB)... สิ่งที่ฉันพยายามจะทำก็คือ
  (MK) (หัวเราะ)
 • 95:56 - 96:00
  (JB) เพื่อให้ได้ยานอวกาศของฉันคำพูดของฉัน
  "Spaceship สมมุติ"
 • 96:00 - 96:07
  เพื่อให้สามารถส่องสว่างขึ้นและพกติดตัวพกพา...
  พลังงานของทั้งหมด
 • 96:08 - 96:12
  (MK) ใช่แล้ว...
  มันจะสว่างขึ้นภายในตัวคุณ
 • 96:14 - 96:15
  ในระดับที่คุณเข้าใจ
 • 96:19 - 96:21
  คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึง?
 • 96:23 - 96:25
  ไม่มีใครจะเห็น แต่คุณเข้าใจ
 • 96:25 - 96:29
  และตามที่คุณเข้าใจ
  Space คุณได้สร้างขึ้น
 • 96:29 - 96:31
  สำหรับระดับความสูงของ... สิ่งที่ฉันเรียกว่า 'ระดับความสูง'
 • 96:34 - 96:36
  (JB) เอาล่ะ...
  ฉันจะคิดเกี่ยวกับมัน
 • 96:36 - 96:39
  (MK)
  ลองใช้ระบบที่คุณเข้าใจลองใช้ระบบของคุณ
 • 96:39 - 96:42
  จนกว่าคุณจะเห็นปฏิสัมพันธ์ของ
  Field Force
 • 96:43 - 96:47
  ฉันทำระบบกับ Armen...
 • 96:48 - 96:50
  สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา,
 • 96:50 - 96:52
  และ...
 • 96:53 - 96:55
  ... เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
 • 96:55 - 96:58
  มันเป็นสิ่งที่ดีมาก
  แต่ยังไม่ได้มีการจัดการเพื่อแสดงวิธีการดำเนินงาน
 • 96:58 - 97:02
  หวังว่าสัปดาห์หน้าเมื่อเราอย-
  ู่ด้วยกันเราสามารถแสดงให้เขาได้
 • 97:02 - 97:08
  ที่คุณสามารถหมุนเครื่องปฏิกรณ์แบบไดนามิกจาก
  Fields,
 • 97:08 - 97:15
  และถ้าคุณวางตำแหน่งนั้นขึ้-
  นหรือใกล้กับจำนวนของแม่เหล็ก,
 • 97:15 - 97:18
  คุณจะเห็นว่าแม่เหล็กจะเริ่มหมุน
 • 97:19 - 97:22
  เราได้สร้างมันไว้อาร์-
  เมนเพิ่งเสร็จสิ้นแล้ว...
 • 97:23 - 97:26
  จากนั้นเราจะเห็นว่าเร-
  าไม่จำเป็นต้องใช้มอเตอร์
 • 97:28 - 97:30
  เราต้องการกองกำล-
  ังฟิลด์ที่เราเรียก
 • 97:30 - 97:33
  สมมติว่าวิญญาณของระบบจาก-
  เครื่องปฏิกรณ์เครื่องหนึ่ง,
 • 97:33 - 97:42
  ที่อยู่ในความแข็งแรงลดพอที่จะหมุนแม่เหล็กในรัฐ
  - เรื่อง
 • 97:42 - 97:47
  นี่คือวิธีการที่ Field Forces of
  the Sun สร้างการหมุนภายในโครงสร้าง
 • 97:47 - 97:51
  ของสนามพลังของสนามแม่เ-
  หล็กแรงโน้มถ่วงของโลกเอง
 • 97:52 - 97:55
  ในกรณีที่สนามแม่เหล็กแ-
  รงโน้มถ่วงของโลกเกิดขึ้น
 • 97:55 - 98:00
  นำไปสู่การหมุนของร-
  ่างกายของดาวเคราะห์,
 • 98:00 - 98:06
  ที่ปฏิสัมพันธ์ของเข-
  ตข้อมูลของระบบของโลก,
 • 98:06 - 98:09
  สิ่งที่เราเรียกว่า
  'บรรยากาศ', กับดวงอาทิตย์,
 • 98:09 - 98:13
  สร้างการหมุนของโ-
  ลกรอบดวงอาทิตย์นี้
 • 98:14 - 98:18
  ปฏิสัมพันธ์ของสนามแม่เหล-
  ็กสนามแรงโน้มถ่วงของฟิลด์,
 • 98:18 - 98:22
  เขตข้อมูลภายในของโ-
  ลกสร้างการหมุนของโลก
 • 98:22 - 98:27
  จากนั้นปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์-
  สมดุลระหว่างทั้งสองและดวงอาทิตย์
 • 98:27 - 98:33
  สร้างการหมุนของการเคลื่-
  อนที่ของโลกภายในระบบสุริยะ
 • 98:35 - 98:41
  แล้วปฏิสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กดารา-
  ศาสตร์ของดวงอาทิตย์ของเรากับกาแล็กซี่
 • 98:41 - 98:46
  สั่งการหมุนของดวงอาทิ-
  ตย์ระบบสุริยะในกาแล็กซี่
 • 98:47 - 98:49
  นี่เป็นการสร้างการเคลื่อนไหว
 • 98:49 - 98:52
  คุณต้องมีอีกคนหนึ่งที่จะสั่ง-
  การการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • 98:52 - 98:56
  ในขณะที่ตัวเองมีการหมุนของตัวเ-
  องนี่คือสิ่งที่ไม่ได้รับการเข้าใจ
 • 98:56 - 98:59
  และฉันได้พยายามที่จะสอนเร-
  ื่องนี้อย่างหนักมาหลายปีแล้ว
 • 99:05 - 99:08
  แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถย้ายในมิติใด
  ๆ ,
 • 99:09 - 99:13
  ตามความแรงที่คุณสร-
  ้างขึ้นภายในระบบภายใน
 • 99:13 - 99:17
  ว่าปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
  ๆ สร้างมัน
 • 99:17 - 99:20
  นี่คือกี่ครั้งใ-
  นคำสอนที่เราอธิบาย
 • 99:20 - 99:26
  พวกเขากล่าวว่าวีนัสหมุนตาม-
  เข็มนาฬิกาเพราะอุกกาบาตตีมัน
 • 99:26 - 99:30
  No!
  ดาวศุกร์หมุนตามเข็มนาฬิกาเพราะ
 • 99:30 - 99:34
  สนามแม่เหล็กแรงโน-
  ้มถ่วงภายในของตัวเอง
 • 99:34 - 99:41
  มียอดคงเหลือที่สั่งการหมุ-
  นบวกหมุนตามเข็มนาฬิกาของคุณ
 • 99:41 - 99:46
  หรือ Field-Strength
  จากภายนอกซึ่งบังคับใช้กับมัน
 • 99:46 - 99:49
  เพราะความสนิทสนมกับสนา-
  มอันแรงกล้าของดวงอาทิตย์
 • 99:49 - 99:53
  ได้บังคับให้มีการแทรกแซง
  Field Force ซึ่งหมายความว่า,
 • 99:53 - 99:57
  พลังสนามระหว่างดว-
  งอาทิตย์และดาวศุกร์
 • 99:57 - 100:03
  ไม่เพียง แต่ได้รับอนุญาตให้หมุน,
  ภายในระบบสุริยะ,
 • 100:03 - 100:08
  ตอนนี้อาหารที่แข็งแรงขึ้น,
  มันต้องกลายเป็นหมุนตรงข้าม,
 • 100:08 - 100:12
  เพื่อหาตำแหน่งและสั่งการการหมุน
 • 100:12 - 100:16
  เราได้เห็นสิ่งนี้ในการทดสอบเครื่องปฏิกรณ์
  10 ปีที่ผ่านมาเมื่อเราเรา...
 • 100:16 - 100:20
  ฉันอธิบายได้แม้กระทั่งในกรุงเตหะรานเมื่อเรา-
  เมื่อเราใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องแรก
 • 100:20 - 100:24
  แกนด้านในของคุณหยุดลง-
  และเริ่มหมุนไปทางตรงข้าม
 • 100:26 - 100:32
  ตอนนี้คุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วค่อยๆวิท-
  ยาศาสตร์เมื่อมีคนเข้าใจมากขึ้นเปิดขึ้น
 • 100:34 - 100:37
  นี่คือสิ่งที่ฉันพู-
  ดคู่ของคำสอนที่ผ่านมา
 • 100:37 - 100:41
  Man ไม่เข้าใจการทำงานร่วมกับ
  Field
 • 100:41 - 100:45
  ระหว่างสนามแรงโน้มถ่วงและ-
  สนามแม่เหล็กที่สร้างพลังงาน
 • 100:45 - 100:49
  นี่เป็นวิธีที่ทำใ-
  ห้เมฆได้รับค่าบริการ
 • 100:50 - 100:54
  นั่นคือวิธีที่คุณสร้างการไ-
  หลของอากาศบนดาวเคราะห์ดวงนี้
 • 100:55 - 100:57
  เป็นปฏิสัมพันธ์ของ Fields,
 • 100:57 - 101:01
  ผู้ชายควรมองเมื่อคุณบอกว-
  ่ามันเป็นเช่นสภาพบรรยากาศ,
 • 101:01 - 101:05
  ดูเกี่ยวกับตำแหน่งของ
  Fields ภายในแกนหลักของระบบ
 • 101:05 - 101:09
  ในการปฏิสัมพันธ์กับแม็กซ์แม็กม่าแล-
  ะความเฉื่อยซึ่งเป็นส่วนที่เป็นของแข็ง
 • 101:09 - 101:12
  ของเรื่องส่วนหนึ่งของมัน
 • 101:12 - 101:16
  จากนั้นเราสามารถคาดการณ์ห-
  ลายพันปีก่อนหน้าถ้าคุณเข้าใจ
 • 101:16 - 101:19
  ว่าอากาศจะเป็นอย่างไร
 • 101:19 - 101:23
  วิธีที่เราคาดการณ์ไว้ว่าจะเป็น
  Ma, Earth จะอยู่ในเดือนกันยายน
 • 101:23 - 101:27
  ในตำแหน่งนี้ในระบบสุริยะแ-
  ละในเดือนตุลาคมในตำแหน่งนั้น
 • 101:30 - 101:34
  เราต้องเข้าใจความรู้ที่ลึกขึ้น
 • 101:40 - 101:42
  (JB)
  ขอบคุณมากที่คุณให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
 • 101:43 - 101:46
  อ่าเราจะไม่คิดว่าจะท-
  ำอะไรกับมันคุณจะเห็นมัน
 • 101:46 - 101:49
  (JB) โอ้เรามักจะแสดง
  เราทำมันเป็นอย่างมาก
 • 101:49 - 101:51
  มากกว่าที่คุณรู้
  (MK) ขอบคุณมากครับ
 • 101:51 - 101:53
  ขอบคุณจอนมาก
  ขอขอบคุณ.
 • 101:54 - 101:58
  (AB) สวัสดีนายเคสเฮ
  (MK) สวัสดี Azar ฉันกำลังรอคุณ
 • 101:58 - 102:01
  หวังว่าเราจะได้พบคุณในกรุ-
  งเตหะรานด้วยรูปลักษณ์ของมัน
 • 102:01 - 102:04
  (AB) ใช่... แน่นอน...
  (MK) ขอบคุณมากครับ
 • 102:04 - 102:07
  (AB) ขอบคุณนายเคสฮี
  นายเคเซะเป็นครั้งสุดท้าย
 • 102:07 - 102:10
  ฉันถามคุณสองสาม-
  คำถามและฉันมักจะไป
 • 102:10 - 102:13
  และฉันฟังมันสอง-
  ครั้งเพราะบางครั้ง
 • 102:13 - 102:18
  ฉันต้องผ่าคำตอบขอ-
  งคุณเพื่อดูรับคะแนน
 • 102:18 - 102:23
  ดังนั้นขณะที่ฉันกำลังจะผ่านวันของฉันข้อมูล
  popped ในหัวของฉัน
 • 102:23 - 102:27
  ฉันถูกต้องที่จะบอกว่-
  าเราทุกอย่างเป็นฟิลด์,
 • 102:27 - 102:32
  เราสตรีมในฟิลด์แล-
  ะถ้าฉันให้หมายเลข...
 • 102:32 - 102:37
  พูดกล้วยมีฟิลด์ 10,
  ถ้าฉันสร้างสนาม 10 ในมือของฉัน,
 • 102:37 - 102:41
  ฉันจะได้รับกล้วย ฉันคุณ...
  (MK) คุณได้รับ Field of the banana
 • 102:41 - 102:45
  จากนั้นคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการที่จะทำเพื่อ
  Physicality ของกล้วย
 • 102:45 - 102:49
  (AB) ฉัน... อย่าง...
  แล้วฉันถ้าฉันมีถ้าฉันต้องการมีแถบทอง
 • 102:49 - 102:54
  ซึ่งเป็น 5 ถ้าฉันสร้างสนาม
  5 ฉันจะได้รับแถบทอง
 • 102:54 - 102:58
  ดังนั้นถ้าคุณมาถึง Emotion, Emotion
  ฉันสามารถให้มันเป็นจำนวนมากเกินไป,
 • 102:58 - 103:06
  รักคือ 100, ความสุขคือ 50,
  ความโกรธคือ 15, และ, แล้ว...
 • 103:06 - 103:10
  จากนั้นเราก็มี Emotion
  Physicality และ Soul Emotion
 • 103:10 - 103:16
  ดังนั้นตัวอย่างเช่นถ้าคุณแ-
  ละฉันกำลังยืนอยู่บนสถานการณ์,
 • 103:16 - 103:19
  และความสัมพันธ์ของเรา-
  กับสถานการณ์ก็เหมือนกัน
 • 103:19 - 103:23
  และทั้งสองมีความสุขและจำนวนของเราคือ
  50 ทั้งสอง,
 • 103:23 - 103:28
  ทันใดกับสถานการณ์ที่เรากำลังสังเกตคุณโกรธคุณลดลงถึง
  15,
 • 103:28 - 103:35
  ฉันยังคงสนุกสนานดังนั้นถ้าฉันมี
  35 สนามและฉันยืมและคุณยืมจากฉัน,
 • 103:35 - 103:39
  คุณอยู่ยังคงสามารถอยู่ในความสุขเพราะคุณมาถึง
  50
 • 103:39 - 103:44
  ดังนั้นมีสถานการณ์ในชีวิตไม่ค-
  วรทำให้เราโกรธหรือเศร้าหรืออะไร,
 • 103:44 - 103:47
  มันเป็นเรื่องของสนาม
  (MK) ขอแสดงความยินดี
 • 103:48 - 103:51
  (AB) เอาล่ะ ขอขอบคุณ.
  แล้วตอนนี้ฉันกำลังคิด ..
 • 103:51 - 103:53
  (MK) นี่คือ, ให้ฉัน,
  ให้ฉันอธิบาย,
 • 103:53 - 103:55
  ฉันชอบที่จะขยายเล็กน้อยเกี่ยวกับ
  Azarjan นี้
 • 103:55 - 103:57
  (AB) ขอบคุณ
 • 103:57 - 103:59
  (MK)
  นี่คือเหตุผลที่ไม่มีความขัดแย้งในจักรวาล
 • 103:59 - 104:01
  ไม่มีสงคราม
 • 104:06 - 104:07
  ไม่มีความโกรธ
 • 104:08 - 104:12
  ในฐานะที่มนุษย์ได้รับอง-
  ค์กรจะได้รับเท่าที่ต้องการ
 • 104:12 - 104:15
  ที่จะตอบสนองความสมดุลของมัน
 • 104:18 - 104:19
  ดำเนินการต่อ
 • 104:22 - 104:25
  (AB)
  เอาล่ะฉันคิดว่าฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
 • 104:25 - 104:29
  ฉันคิดว่ามันเป็นวิญญาณเท่านั้นที่มีความรักซึ่งเป็น
  100,
 • 104:29 - 104:32
  มันไม่สามารถมีอะไรอ-
  ื่นเพราะมันเป็นวิญญาณ
 • 104:32 - 104:36
  วิญญาณถ้าวิญญาณไม่ได้รัก-
  มันจะไม่สามารถผ่านจักรวาล,
 • 104:36 - 104:39
  สิ่งเดียวที่วิญญาณดำเนินคือความรัก,
  ไม่มีอะไรอื่น,
 • 104:39 - 104:41
  วิญญาณไม่มีความโก-
  รธวิญญาณไม่ได้มี...
 • 104:41 - 104:45
  (MK) ใช่ใช่ แต่รอคอยรอสักครู่ ..
  คุณสัมผัสสิ่งที่สำคัญมาก
 • 104:45 - 104:47
  ฉันจะอธิบายคุณมีสิทธิ์
 • 104:47 - 104:50
  แต่ขอให้ฉันอธิบายบา-
  งสิ่งให้คุณน่าสนใจมาก
 • 104:52 - 104:55
  นี่เป็นส่วนหนึ่งของ-
  การสอนที่ฉันไม่อยากทำ
 • 104:55 - 104:57
  คุณใส่มันไว้ฉันจะบอกคุณ
 • 104:58 - 105:07
  นี่คือจิตวิญญาณของคุณนี่คื-
  อสมองของคุณตามที่ฉันอธิบายไว้
 • 105:07 - 105:11
  วิญญาณเป็นผู้ให้ 100% ตลอดเวลา
 • 105:13 - 105:20
  เป็น Physicality
  ของสมองในสภาพของ Physical Earth,
 • 105:20 - 105:24
  ซึ่งสร้างความแข็งแก-
  ร่งที่เราเรียกว่าโกรธ
 • 105:27 - 105:34
  ฉันเพิ่งอธิบายเรื่องนี้
  ดังนั้นวิญญาณของคุณเสมอให้ 100
 • 105:35 - 105:46
  มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังจับความแข็งแ-
  รงนี้ให้คุณเป็นความโกรธนี้ให้ฉันเป็นความโกรธ
 • 105:46 - 105:50
  เพราะฉันเข้าใจมากขึ้น-
  ฉันเข้ามาใกล้ชิดมากขึ้น
 • 105:50 - 105:52
  ฉันไม่โกรธกับสิ่งนั้น
 • 105:56 - 106:00
  คนอื่นนี่คือความโกร-
  ธเพราะมันกลายเป็นอิสระ
 • 106:00 - 106:03
  จากขอบเขตทางกายภาพของการดำรงอยู่
 • 106:04 - 106:10
  ดังนั้นสิ่งที่เป็นความโกรธให้ฉันซึ่งผมเข้าใจ-
  ความโกรธก็หมายความว่าฉันไม่ต้องการที่จะยอมรับ,
 • 106:10 - 106:13
  ฉันไม่ต้องการที่จะใช้-
  มันเป็นความแตกต่างใหญ่,
 • 106:13 - 106:17
  แต่ถ้าคุณดู, วิญญาณ,
  ทั้งวิญญาณของฉันและคุณ,
 • 106:17 - 106:20
  แผ่กระจาย 100%
  ตลอดเวลา.
 • 106:21 - 106:23
  เป็นตำแหน่งตัวกรองที่เราใส่ไว้
 • 106:30 - 106:32
  เป็นวิธีที่เรายอมรับ
 • 106:35 - 106:41
  ฉันอธิบายเรื่องนี้เมื่อไม่นาน-
  มานี้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็ก
 • 106:42 - 106:47
  ทางทิศตะวันตกเราบอกว่าอายุ
  18 ปีเป็นจุดที่ครบกำหนด
 • 106:48 - 106:51
  ในอิสลามแต่งงานกับเด็กอายุ 9 ขวบ
 • 106:53 - 106:57
  และอิสลามโลกยอมรับเร-
  ื่องนี้เป็นที่ยอมรับได้
 • 106:58 - 107:01
  ในที่อื่น ๆ ที่เราทำไม่ได้
 • 107:02 - 107:07
  เพราะเหตุนี้เราจึงยอมรับเพร-
  าะเป็นวิธีที่เรายอมรับเงื่อนไข
 • 107:07 - 107:09
  โดยที่เราทำไม่ได้
 • 107:11 - 107:16
  เป็นอย่างไรความหมายของเร-
  าคืออะไรที่จะเป็นจุดยอมรับ
 • 107:22 - 107:24
  ในสิ่งที่เรารู้สึก
 • 107:24 - 107:28
  และสิ่งที่เรายอมรับได้กลายเป็นข้อ
  จำกัด ในการยอมรับ
 • 107:28 - 107:33
  ว่าคนบางคนผิดต่อพวกเขาเป็นเรื่องปกติ
  พวกเขาปล้นทุกวันและพวกเขาฆ่าทุกวัน
 • 107:33 - 107:36
  พวกเขาเรียกว่าสิ่งที-
  ่คุณต้องการเรียกพวกเขา
 • 107:36 - 107:39
  เพื่อคนอื่น ๆ
  พวกเขาไปที่ส่วนอื่น ๆ ของโลก,
 • 107:39 - 107:43
  เพื่อส่งผ่านมดที่คุณอ-
  าจไม่ได้วางเท้าของคุณบน
 • 107:44 - 107:46
  ว่ามันอาจเป็นอันตรายต่อมัน
 • 107:50 - 107:55
  เป็นสิ่งที่เรายอมรับใ-
  นความเข้าใจในความเข้าใจ
 • 108:04 - 108:07
  (AB)... ขอบคุณนายเคเซ่
  นายเคสเฮ้ตอนนี้ฉันเข้าใจเรื่องนี้แล้ว
 • 108:07 - 108:11
  ตอนนี้ฉันมีคำถามใหม่
  คุณได้เพียงแค่พูดคุยเกี่ยวกับเราทุกวิญญาณ,
 • 108:11 - 108:15
  เราแต่ละคนต้องทำตั-
  วเองหากเราไปที่ถนนผิด
 • 108:15 - 108:18
  เราไม่ควรหมายความว-
  ่าเราไม่ควรโทษคนอื่น
 • 108:18 - 108:23
  คำถามของฉันคือมีสรรพสินค้าใหญ่...
  พันของคนในประเทศซีเรียได้รับการทิ้งระเบิด,
 • 108:23 - 108:27
  พวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเรามีกา-
  รดำเนินการที่ผิดพลาดทิ้งระเบิด,
 • 108:27 - 108:31
  ดังนั้นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับที่?
  ฉันหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ทำ ..
 • 108:31 - 108:34
  (MK) ไปและพูดไปและพูดคุยกับคนที่พาลูก
  ๆ ไป
 • 108:34 - 108:37
  ไปยังบาฮามาสสำหรับวันหย-
  ุดโดยการขายระเบิดเหล่านั้น
 • 108:38 - 108:40
  ไปถามว่ามีอะไรผิดพลาดไปบ้าง
 • 108:40 - 108:44
  (AB) ใช่ แต่ถ้าคนเหล่านั้นร้องเรี-
  ยนการร้องเรียนของพวกเขาถูกต้องเพราะ,
 • 108:44 - 108:46
  เรากำลังทำสิ่งที่ไม่ดีต่อพวกเขา
 • 108:46 - 108:49
  แล้วพวกเขาจะนั่งอยู่ที่บ้-
  านอย่างสงบและถ้าพวกเขามา...
 • 108:49 - 108:57
  (MK) มี แต่, แต่นี่คือสิ่งที่เราตั้งค่า,
  One Nation, One Planet,
 • 108:58 - 109:05
  นี่คือสิ่งที่เราเรียกเราเรียกสิ่งนี้ว่า
  "การฆาตกรรมโดยผู้มอบฉันทะ"
 • 109:07 - 109:12
  ไม่ใช่คนที่ยิงระ-
  เบิดหรือปล่อยระเบิด
 • 109:13 - 109:16
  คุณต้องกลับไปหาคน-
  ที่ทำระเบิดและตอนนี้
 • 109:16 - 109:19
  เขามีรางหญ้าที่ได้รับค่าจ้-
  างสำหรับการผลิตระเบิดมากขึ้น,
 • 109:19 - 109:23
  และเขาได้รับโบนัสสำหรับมันและมันนั่งอยู่ใน
  Bah, ในบ้านวันหยุด,
 • 109:23 - 109:26
  หรือในสถานที่ที่สวยง-
  ามบนชายหาดที่ไหนสักแห่ง
 • 109:26 - 109:30
  เพราะเขาผลิต ..
  นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องเข้าใจ
 • 109:30 - 109:34
  มันไม่ได้เป็นคนที่ปล่อยระเบิด,
  ตอนนี้, ตอนนี้เราเข้าใจ,
 • 109:34 - 109:37
  คนที่ได้รับค่าคอมม-
  ิชชั่นแม้จะทำระเบิด,
 • 109:37 - 109:40
  คนที่คิดถึงระเบิด,
  ตอนนี้เราเข้าใจ,
 • 109:40 - 109:42
  วิญญาณของพวกเขาเป็นผู้รับผิ-
  ดชอบต่อความเป็นกายภาพของพวกเขา
 • 109:42 - 109:45
  มันเป็นเหตุผลที่มีมะเร็งมากใน
  United States,
 • 109:45 - 109:49
  ทำไมมีปัญหามากมายกับผู้คนใน
  United States
 • 109:49 - 109:52
  สอบถามกี่วิญญาณที่พวกเขาได้ฆ่าตายในช่วง
  50 ปีที่ผ่านมา
 • 109:56 - 109:58
  เพราะตอนนี้เราเข้าใจแล้ว
 • 109:58 - 110:02
  ไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้ทิ้งระเ-
  บิดลงบนคนนั่งที่บ้านในซีเรีย
 • 110:02 - 110:04
  มันเป็นระเบิดคน-
  ที่มีค่าคอมมิชชั่น
 • 110:04 - 110:08
  ผลิตในแอริโซนาหรือแคล-
  ิฟอร์เนียหรือที่ใดก็ได้
 • 110:08 - 110:12
  แล้วคนที่ขายเนื้อให้ชาย-
  คนนั้นกินเพื่อจะมีวันหยุด
 • 110:12 - 110:15
  เพราะเขารู้ว่า
  "สวัสดีคุณชายทำงานอย่างไรคุณเป็นผู้อำนวยการของ
 • 110:15 - 110:19
  เช่นการผลิตระเบิด ฉันรู้ว่าฉันกินอาหาร
  ฉันเป็นผู้รับผิดชอบมัน "
 • 110:19 - 110:21
  นี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจ
 • 110:21 - 110:24
  นี่คือเหตุผลที่เ-
  ราสนับสนุนรัฐบาลจีน
 • 110:24 - 110:29
  การกระทำที่สงบสุขพวกเขาเข้าใจ
  พวกเขาเข้าใจ.
 • 110:30 - 110:34
  และเราเห็นปัญหาทั้งหมดที่เ-
  กิดขึ้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 110:34 - 110:37
  ทุกประเทศในยุโรปที-
  ่ส่งเสริมสงครามและปืน
 • 110:37 - 110:42
  พวกเขาจ่ายเงิน
  ดูการระบาดในสังคมเหล่านี้
 • 110:44 - 110:47
  เพราะตอนนี้พวกเขามีส่วนรั-
  บผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา,
 • 110:47 - 110:49
  เพราะตอนนี้เราเข้าใจแล้ว
 • 110:49 - 110:53
  คุณวางแม่เหล็กไว้บนโต-
  ๊ะและโยนแม่เหล็กตรงกลาง
 • 110:53 - 110:56
  ดูวิธีที่แม่เหล็กตัวอื่น ๆ
  กระโดดออกและไกลจากระยะไกล
 • 110:56 - 110:58
  พวกเขาแยกกัน
 • 110:58 - 111:02
  เพราะพวกเขาใช้เวลาห่างจากค-
  วามเป็นจริงของตำแหน่งของศูนย์
 • 111:03 - 111:06
  นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้
 • 111:07 - 111:11
  จากนั้นไม่มีใครแม้-
  แต่จะคิดว่าจะทำกระสุน
 • 111:11 - 111:15
  ปล่อยให้โลหะเป็นของตัวเอ-
  งเพื่อให้สามารถใช้กระสุนได้
 • 111:16 - 111:20
  ฉันได้รับสัญญาจำนวนมากเพ-
  ื่อส่งโลหะให้กับผู้ผลิตปืน
 • 111:20 - 111:23
  ฉันรับผิดชอบต่อทหาร-
  ที่กำลังจะตายในซีเรีย
 • 111:23 - 111:28
  ฉันต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตรหลานขอ-
  งฉันไปเป็นมะเร็งและทุกอย่างที่เกิดขึ้น
 • 111:29 - 111:33
  เราต้องเข้าใจว่าเราเ-
  ป็นผู้รับผิดชอบต่อกลุ่ม
 • 111:33 - 111:36
  การดำเนินการของผลิตภัณฑ์สิ้น
 • 111:38 - 111:42
  ฉันหวังว่าฉันตอบคุณ Azar?
 • 111:44 - 111:45
  คำถามอื่น ๆ หรือไม่?
 • 111:45 - 111:49
  (AB) ขอบคุณนายเคสฮี
  นั่นคือถูกที่ถูกต้อง ขอขอบคุณ.
 • 111:50 - 111:55
  (RP) สวัสดีนายเคสเฮ
  Rui พูดจากโปรตุเกส
 • 111:55 - 111:58
  (MK) ใช่วันดีหรือเช้าวันดี
  หรือบ่ายดี
 • 111:59 - 112:03
  (RP)
  ฉันมีคำถามเพื่อชี้แจงบางจุดที่นี่ที่?
 • 112:03 - 112:05
  (MK) คุณต้องอธิบายว่าคุณเป็นใคร
 • 112:06 - 112:11
  (PR)
  ฉันบอกมาแล้วอาจจะไม่ฟังไม่ดังพอ
 • 112:11 - 112:15
  (MK) คุณเป็นสมาชิกของ
  Universal Council
 • 112:15 - 112:19
  (RP) ถูกต้อง
  และฉันเป็นตัวแทนของภาษาโปรตุเกส
 • 112:19 - 112:21
  (MK) ขอบคุณมากครับ
 • 112:21 - 112:28
  (RP) และคำถามของฉันอยู่ในลิ้นชัก
  มันอยู่ที่นี่ในสมองของคุณมาก่อน
 • 112:28 - 112:35
  เราแสดงให้เห็นปร-
  ะมาณของเราจากวิญญาณ
 • 112:37 - 112:46
  แตกต่างกัน... พระเจ้า,
  จอย, อารมณ์และความเจ็บปวด
 • 112:46 - 112:50
  และฉันเข้าใจแล้วมีความแตกต่างระหว่าง
  Emotion of the Soul
 • 112:50 - 112:53
  และอารมณ์ความรู้สึกทางกายภาพ
 • 112:53 - 113:00
  สิ่งที่เป็นความกังวลของฉันก็คือ...
  ที่...
 • 113:00 - 113:09
  ของการจัดการอารมณ์-
  ใส่ในแสงของจิตวิญญาณ
 • 113:10 - 113:18
  ฉันคิดว่ามันเป็นป-
  ัญหาของมนุษย์ที่นี่
 • 113:19 - 113:23
  ดังนั้นมันจะถูกจัดก-
  ารก็เป็นเหมือนไม่แสดง
 • 113:23 - 113:30
  และมันถูกจัดการไปสู่ใจ...
  ใจฉันเรียกว่า 'ความคิด'
 • 113:30 - 113:34
  และความคิดใจจะถูกจัดการผ่าน
 • 113:34 - 113:41
  คุณรู้ผ่านการสะกดจิตเช-
  ่นและอิทธิพลที่แตกต่างกัน
 • 113:41 - 113:48
  ดังนั้นสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณอธิบายคือวิธีการ...
  ที่ทำงานและวิธีการที่คุณสามารถ
 • 113:48 - 113:54
  ปราศจากที่สำหรับวิญญา-
  ณของเราจะส่องแสงสมบูรณ์
 • 113:54 - 113:56
  ขอขอบคุณเป็นคำถามของฉัน
 • 113:56 - 113:57
  (MK) ขอบคุณมากครับ
 • 113:57 - 114:04
  คุณต้องเข้าใจตำแหน่งของจิต-
  วิญญาณและความเป็นกายภาพของคุณ
 • 114:04 - 114:09
  ในแง่ของสนาม,
  สนามแรงโน้มถ่วงเป็นความแรงของโลก,
 • 114:09 - 114:16
  เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง มีความเกี่ยวข้อง
  และวิธีจัดการกับตำแหน่ง
 • 114:16 - 114:21
  วิญญาณของคุณเกี่ยวกับ Physicality
  ของสนามแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงของโลก
 • 114:22 - 114:27
  เราเห็นบางประเทศมีควา-
  มสงบเพราะในพื้นที่นั้น,
 • 114:27 - 114:34
  ความแข็งแรงสนามของส่วนผสม,
  องค์ประกอบของ MaGrav ของแกนกลาง,
 • 114:34 - 114:37
  และความเฉื่อยของส่วนเรื่อง,
 • 114:37 - 114:44
  สร้างสภาพที่มีต่อส่วน Peaceful
  Emotion ส่วน Joyful หรือ
 • 114:44 - 114:51
  รักส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ของเรา
  หรือวัสดุที่ใช้และบริโภค
 • 114:51 - 114:58
  โดย Man
  ในตำแหน่งที่ยกระดับฟีดจุดแข็งที่จะมากขึ้นในระดับนี้
 • 114:58 - 115:02
  ซึ่งหมายความว่าพลังงานจะถ-
  ูกดูดซึมได้มากขึ้นในระดับนี้
 • 115:02 - 115:03
  ในสมองของมนุษย์
 • 115:05 - 115:09
  ดังนั้นตอนนี้เราเข้าใจที่ผมอธิบ-
  ายไว้ก่อนหน้านี้ในการเรียนการสอน,
 • 115:09 - 115:13
  ปฏิสัมพันธ์ทางวิญญาณของ-
  เราการสำแดงทางกายภาพของเรา
 • 115:14 - 115:20
  ในสาระสำคัญวิญญาณเป็นผู้ให้
  แต่ในการปฏิสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมสนาม
 • 115:21 - 115:24
  และสิ่งที่จะถูกบริโภคใ-
  นส่วนที่เป็นกายภาพของเรา,
 • 115:24 - 115:29
  ซึ่งมีผลต่อการมีอยู่ของ Emotion
 • 115:29 - 115:32
  ในจิตวิญญาณของมน-
  ุษย์ในสมองของมนุษย์
 • 115:32 - 115:36
  คุณต้องตระหนักถึงสิ่งที่ง่ายมาก
  นี่เป็นร่างของมนุษย์
 • 115:36 - 115:40
  ฉันแค่อธิบาย
  นี่คือ, สมมุติว่า,
 • 115:45 - 115:53
  เรากิน, สมมติว่า,
  จำนวนมากของอาหารซึ่งเป็นที่สูงมากใน,
 • 115:53 - 115:56
  สมมติว่าแมกนีเซียม
  หรือสมมติว่าสังกะสี
 • 115:57 - 116:04
  ร่างกายส่วนทางกายภาพของเรามี-
  ความเข้มแข็งทางอารมณ์ของตัวเอง
 • 116:04 - 116:07
  ความแข็งแรงสนามของสังกะสี
 • 116:07 - 116:13
  แต่สมองทางกายภาพของเรามีเหมือ-
  นกันซึ่งเป็นของที่แข็งแกร่งขึ้น
 • 116:13 - 116:17
  ดังนั้นตามที่คุณเห็นอาหารของเรามีผลต-
  ่ออารมณ์ความรู้สึกของเราในร่างกายของเรา
 • 116:17 - 116:22
  มันไม่ใช่ว่ามันไปที่นั่น,
  embeds ในส่วนทางกายภาพ,
 • 116:22 - 116:30
  ซึ่งเป็นผลกระทบปฏิสัมพันธ์ส-
  ่วนที่เชื่อมต่อกับส่วนของสมอง,
 • 116:30 - 116:33
  ซึ่งเป็นศูนย์กลางข-
  องจิตวิญญาณของมนุษย์
 • 116:33 - 116:38
  ซึ่งแผ่กระจายออกไปซึ่งนั-
  ่งอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์
 • 116:41 - 116:47
  เมื่อเราเป็นผู้ให้มากขึ้นเรา-
  จะได้รับความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
 • 116:47 - 116:52
  ดังนั้นวิธีการที่เราเห็นว่-
  าทำไมฝรั่งเศสจึงโรแมนติกมาก?
 • 116:52 - 116:54
  มองไปทางพวกเขากิน
 • 116:55 - 117:01
  ทำไมพวกเขา...
  ฉันมักจะอธิบายระหว่างปากีสถานและอินเดีย?
 • 117:01 - 117:02
  เป็นดินแดนเดียวกัน
 • 117:03 - 117:08
  ตอนนี้มันเป็นอาหารที่นำมิติที-
  ่แตกต่างกันของแพคเกจที่ใหญ่กว่า
 • 117:08 - 117:10
  ใช้พลังงานน้อยลง
 • 117:12 - 117:16
  เพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้น
  ฉันต้องตอบประตู เพียงหนึ่งวินาที
 • 117:35 - 117:40
  นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจ
  นี่คือระดับของตำแหน่ง
 • 117:43 - 117:49
  นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจในวันนี-
  ้เพราะเราไม่เคยอธิบายเรื่องนี้มาก่อน
 • 117:50 - 117:52
  เพราะเรายังไม่โตพอที่จะเข้าใจ
 • 117:52 - 117:55
  ขณะที่เราสอนเราเข้าใจมากขึ้น
 • 117:55 - 118:00
  ถ้าคุณมองไปที่อินเดียและปากีสถาน-
  พวกเขาเป็นเลือดเดียวกันพวกเขามาจาก
 • 118:01 - 118:11
  ในเส้นทางที่แตกต่างกันของความ-
  เชื่อพวกเขากินพวกเขาใช้พวกเขาใช้
 • 118:12 - 118:22
  วิธีที่แตกต่างกันของอาหารที่พลังงานของ-
  ส่วนทางกายภาพของมันมีผลต่ออารมณ์ของพวกเขา
 • 118:23 - 118:28
  ซึ่งหมายความว่าในความเป็นจริงถ้าคุณมองไปที่มั-
  นเป็นสิ่งที่พวกเขาใส่ในส่วนของร่างกายของพวกเขา,
 • 118:28 - 118:33
  ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นก๊าซของคุณส่ว-
  นนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญทางกายภาพของคุณ
 • 118:33 - 118:36
  ของโลกเพราะตอนนี้มีเลือดพ-
  วกเขาจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
 • 118:36 - 118:43
  นี้จะย้ายไปโอบกอดที่
  ดังนั้นทั้งจำนวนมากไม่ได้รับการเข้าใจ
 • 118:45 - 118:51
  นี่คือเราที่ต้องเข้าใจ-
  ความคืบหน้าในด้านความรู้
 • 118:51 - 118:58
  ในความเข้าใจมากขึ้นและความสามารถในกา-
  รใช้มันเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเราเอง,
 • 118:58 - 119:03
  เพื่อยกระดับดูดซับให้เข-
  ้าใกล้วิญญาณของเรามากขึ้น
 • 119:05 - 119:10
  ที่เรามาใกล้...
  พลังชีวิตแรงนับพัน ๆ
 • 119:10 - 119:13
  ของปี,
  ล้านปีเดียวกันเมื่อมีการสร้างขึ้น
 • 119:13 - 119:17
  เราเป็นผู้ยกระดับตัวเราให-
  ้เข้าใกล้และเมื่อเราใกล้ชิด
 • 119:17 - 119:21
  Physicality
  ในระดับนี้จะไม่เกี่ยวข้อง
 • 119:21 - 119:25
  เมื่อเราโตพอที่จะเข้าสู่อวกาศได้
 • 119:25 - 119:29
  แล้วสนามแรงโน้มถ่วงของโ-
  ลกจะกลายเป็นไม่เกี่ยวข้อง
 • 119:32 - 119:38
  จากนั้นเราจะแยกออกจากส-
  ่วนนี้ซึ่งเชื่อมต่อกับโลก
 • 119:38 - 119:45
  เราทำงานมากขึ้นในส่วนทางกายภา-
  พเมื่อเราอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้,
 • 119:45 - 119:49
  และเราทำงานน้อยลงเม-
  ื่อเราไปในอีกมิติหนึ่ง
 • 119:49 - 119:54
  ซึ่งหมายความว่าเมื่อเราทำงานในพื-
  ้นที่วิญญาณซึ่งเป็นส่วนที่เป็นก๊าซ,
 • 119:54 - 119:57
  มันเป็นเรื่องที่น้อยตรง,
  ความแข็งแรง,
 • 119:57 - 120:01
  ในระดับของเรื่องของส-
  ถานะของร่างกายของมนุษย์
 • 120:01 - 120:05
  แล้วเราจะกลายเป็นสิ่-
  งที่เรากำลังอยู่ในอวกาศ
 • 120:07 - 120:13
  นี่เป็นวิธีที่อาหารที่เรากินก่อใ-
  ห้เกิดปฏิสัมพันธ์กับวิญญาณที่เรามี
 • 120:14 - 120:19
  เหนื่อยอ่อนฟีดที่แข็งแกร่งดังนั้นตอ-
  นนี้แข็งแรงซึ่งเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์,
 • 120:19 - 120:24
  ต้องใช้พลังงานส่วนหนึ-
  ่งเพื่อให้อาหารอ่อนแอลง
 • 120:26 - 120:28
  เนื้อสัตว์อ่อนแอ,
 • 120:32 - 120:34
  แต่มากขึ้นของมัน
 • 120:37 - 120:43
  พืชมีความแข็งแรงมาก
  แต่อยู่ในความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของมนุษย์
 • 120:44 - 120:47
  นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้า-
  ใจแล้วเราก็สามารถปรับตัวได้
 • 120:51 - 120:57
  (RP)
  ขอบคุณนายเคเซ่ฉันสามารถถามคำถามต่อไปได้หรือไม่?
 • 120:58 - 121:03
  (MK) ใช่
  (RP)... ฉันเห็นภาพวาดที่คุณใส่ไว้...
 • 121:03 - 121:10
  อย่างน้อยที่สุด... ในสมอง...
  ที่ไปถึงสุดขีด,
 • 121:10 - 121:18
  ไปยังจุดกึ่งกลางของจิตวิญญาณของมนุษย์อยู่ที่ไหน,
  และนั่นคือความเจ็บปวด,
 • 121:19 - 121:22
  แล้วความสุขแล้ว-
  ความรักแล้วความคิด
 • 121:23 - 121:31
  ดังนั้นในคำสั่งนี้...
  และมีสมองของเขากำลังติดตามดี...
 • 121:31 - 121:40
  ความกังวลของฉันมันเป็นวิธีที่คุณ-
  สามารถนำแสงของดวงวิญญาณผ่านทางนี้,
 • 121:40 - 121:47
  ...
  ผ่านความคิดเพราะความคิดของเราถูกจัดการ
 • 121:47 - 121:55
  ผ่านอาหารที่เราแสดงให้แน่ใจว่าเพื่อให้แน-
  ่ใจและหลายสิ่งหลายอย่างและผ่านจิตใจของเรา,
 • 121:55 - 122:00
  ... ความคิดที่แตกต่างกันสิ่-
  งที่ว่าสภาพแวดล้อมที่วางกับเรา
 • 122:00 - 122:12
  ดังนั้นสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อพิจารณาม่าน-
  ว่ามันเป็นระหว่างจิตวิญญาณและความคิดของเรา,
 • 122:12 - 122:15
  และดินสอของการจัดก-
  ารที่จะเลี้ยงมนุษย์?
 • 122:15 - 122:21
  วิธีที่คุณตัดสิ-
  นใจเลือกอาหารอะไร?
 • 122:23 - 122:27
  (MK)
  ให้ฉันอธิบายเรื่องนี้ด้วยวิธีที่ต่างกัน
 • 122:27 - 122:37
  ถ้าเราเรียกสิ่งนี้ว่า Field
  ซึ่งเล็ดลอดออกมาจาก Soul of Man
 • 122:47 - 122:57
  จากนั้นถ้าเราวางสมองของคนในนั้น
 • 123:07 - 123:16
  แล้วเราวางไว้ในนั้น Physicality
  ถ้านี่คือหูของคุณและนี่คือหูของคุณ,
 • 123:16 - 123:24
  และนี่คือกะโหลกศีรษะของคุณ,
  ส่วนนี้ของมัน, เป็นแขนของคุณ,
 • 123:24 - 123:27
  ส่วนนี้เป็นนิ้วมือและมือของคุณ,
 • 123:28 - 123:34
  ส่วนหนึ่งของมันคืออารมณ์ความรู-
  ้สึกของความแข็งแรงที่แตกต่างกัน,
 • 123:34 - 123:44
  ส่วนนี้ของมันอยู่ใกล้กับ Totality,
  ความคิดของเราเป็นอย่างมากถ้าคุณมองไปที่มัน,
 • 123:46 - 123:50
  เป็นสนามพลังแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 • 123:55 - 124:01
  แต่เนื่องจากสัมผัสจิตวิญญาณของเราเราจึงสามารถเข้าถึง
  Total ได้
 • 124:11 - 124:19
  จากนั้นเราเข้าใจดีว่าถึงแม้ Fields
  of Earth จะมีปฏิสัมพันธ์กับเรา
 • 124:20 - 124:26
  ด้วยอารมณ์ของเราด้วยความรู้สึก-
  ของเราด้วยสนามวิญญาณของเราถูกฉาย
 • 124:26 - 124:31
  จากนั้นเราเข้าใจว่าสิ่งนี้ส-
  ามารถเคลื่อนไปในทิศทางใดก็ได้
 • 124:46 - 124:49
  นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเข้าใจ
 • 124:50 - 124:54
  จากนั้นเราเข้าใจความคิดครอบคลุมสเปกตรัมไม่เพียง
  แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • 125:02 - 125:05
  ฉันหวังว่าฉันจะสามา-
  รถตอบได้ถ้าคุณทำได้ดี
 • 125:28 - 125:29
  คำถามอื่น ๆ หรือไม่?
 • 125:39 - 125:41
  (RP) ขอบคุณนายเคเซ่ฉันแค่อยากรู้
 • 125:41 - 125:46
  วิธีปลดปล่อยความคิด-
  ของมนุษย์ให้เป็นอิสระ
 • 125:46 - 125:51
  จากด้านนอกของเขาโดยไม่ต้องของเขาจะ
  นั้นคือทั้งหมด.
 • 126:03 - 126:08
  (RC) เรามี Erik
  ด้วยมือของเขาขึ้นเขาอาจจะมีคำถาม?
 • 126:10 - 126:17
  เอริคมาและเปิดไมโครโฟนขอ-
  งฉันที่นั่นฉันจะช่วยคุณได้
 • 126:18 - 126:20
  คุณจะได้รับการแจ้งเตือนไปข้างหน้า
 • 126:20 - 126:32
  (EK) สวัสดีนี่เป็น Erik จากเดนมาร์ก
  สวัสดีนายเคเซ่... คุณขอให้ฉันกลับมา
 • 126:32 - 126:39
  ... เกี่ยวกับระบบทำความร้อน-
  และฉันได้ลองสิ่งที่แตกต่างกัน,
 • 126:39 - 126:49
  และตอนแรกฉันสามารถบอกได้ว่าบ้-
  านสวีเดนไม่มีถุงในห้องพักทั้งหมด
 • 126:50 - 126:56
  และฉันอยู่ที่นั่นเมื่อสัปดา-
  ห์ที่แล้วและอุณหภูมิภายในบ้าน
 • 126:57 - 127:05
  อุณหภูมิภายในบ้านอยู่ที่ประมาณ
  19 องศาและเซลเซียส
 • 127:05 - 127:16
  และ... แล้วฉันเพิ่มถุงบางมากขึ้นไป-
  ที่ห้องสุดท้ายและยังไปที่ห้องใต้ดิน,
 • 127:16 - 127:24
  และในขณะที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง
  21 องศาเซลเซียส
 • 127:24 - 127:32
  พอลอดีต... อดีต...
  อธิบายให้ฉันฟังว่าส่วนหนึ่งของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้
 • 127:32 - 127:39
  เนื่องจากฟิลด์ของฉันเอง...
  เหตุผลที่มันทำงานที่นั่น,
 • 127:39 - 127:46
  อาจเป็นเพราะมีจุดพลังงาน
  4 เมตรจากบ้าน,
 • 127:46 - 127:53
  และนี่คือสิ่งที่เปาโลเรียก...
  'พลังงานในสิ่งแวดล้อม'
 • 127:53 - 128:00
  แต่ฉันเป็นฉันเพิ่มถุงมากขึ้น...
  ไปยังห้องที่เหลือก็ทำงานได้ดี,
 • 128:00 - 128:06
  และมันก็ดีมากสำหรับฉันที่จะเห็นว่-
  ามันได้ทำงานโดยไม่ต้องแสดงตนของฉัน,
 • 128:06 - 128:11
  และทำงานได้โดยไม่มีแผ่นท-
  องแดงแผ่นเคลือบทองแดงนาโน,
 • 128:11 - 128:17
  และมันทำงานโดยไม่ต้องฉันฉีดพ่นทุกบ้านด้วย
  CO2 Gans,
 • 128:17 - 128:21
  ที่ฉันได้ทำที่บ้านในเดนมาร์ก
 • 128:21 - 128:31
  และฉันยังได้ทดสอบว่าคุณถามฉันส-
  ำหรับฉันที่ฉันเพิ่มขึ้นจำนวน CH3,
 • 128:32 - 128:40
  ...
  พลาสมาน้ำเหลวและผลที่ได้คือค่อนข้างแปลกกับฉัน,
 • 128:40 - 128:48
  เพราะในบางนาทีอุณหภูมิจ-
  ะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งองศา
 • 128:49 - 128:51
  แล้วมันจะกลับมาอีกครั้ง
 • 128:51 - 128:57
  อาจจะมากกว่าที่เคยเป็น
  แต่เกือบกลับไปที่อุณหภูมิเดิม
 • 128:58 - 129:04
  และฉันแน่ใจว่ามีคำอธิบายที่ดีสำหรับ
  แต่
 • 129:05 - 129:07
  ฉันไม่แน่ใจว่าฉันสามารถทำได้
 • 129:11 - 129:14
  ดังนั้นสิ่งที่คุณพูดในที่?
 • 129:17 - 129:20
  (MK)
  ฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นฉันแค่ฉันตกลงมา
 • 129:20 - 129:23
  ดังนั้นฉันไม่เข้าใจฉ-
  ันไม่ได้รับคำถามของคุณ
 • 129:24 - 129:27
  (EK)... เท่าไหร่ที่คุณได้รับ?
 • 129:27 - 129:31
  (MK) ฉันไม่ได้ยินคุณมาเลยล่ะ
 • 129:31 - 129:35
  (EK) เอาล่ะ ดังนั้นสวัสดีนาย
  Keshe ฉัน Erik จากเดนมาร์ก
 • 129:36 - 129:42
  เรากำลังพูดถึงระบบทำความร-
  ้อนและคุณขอให้ฉันกลับมาด้วย
 • 129:42 - 129:52
  กับการทดสอบด้วย CH3, การเพิ่ม
  CH3 ไปยังห้องและผลจากที่
 • 129:53 - 129:59
  คือเมื่อฉันเพิ่มปริมาณ
  CH3 พลาสม่าเหลวในห้อง,
 • 130:00 - 130:04
  อุณหภูมิหลังจากบางนาที-
  เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งองศา
 • 130:04 - 130:07
  แล้วมันจะกลับมาอีกครั้ง
  อาจจะไม่เต็มที่ แต่ฉัน...
 • 130:07 - 130:11
  (MK) คุณช่วย...
  คุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าคุณเพิ่ม CH3 ที่ไหน?
 • 130:11 - 130:15
  คุณเพิ่ม CH3 ลงในถุงหรือในแกน?
 • 130:15 - 130:19
  เป็นแบบไดนามิกหรือแบบคงที่?
  (EK) ไม่เลขที่ มัน... มันคงที่
 • 130:19 - 130:26
  มันเป็นเพียง... ถุงบาง...
  ถุงพลาสติกที่มีของเหลว GANS,
 • 130:26 - 130:28
  น้ำ GANS ของเหลว,
 • 130:29 - 130:33
  ... ไม่ใช่น้ำ Liquid-Plasma ใช่.
 • 130:33 - 130:36
  (MK)
  หลังจากผ่านไปสักพักอุณหภูมิก็ลดลง
 • 130:36 - 130:39
  เช่นเดียวกับก่อนมากหรือน้อย?
 • 130:39 - 130:42
  (EK) ใช่อาจสูงขึ้นนิดหน่อย
  แต่ไม่มากนัก
 • 130:43 - 130:46
  (MK) แต่มีคุณ...
 • 130:47 - 130:52
  พยายามที่จะทดสอบถ้าเช่น...
 • 130:52 - 130:54
  บางสิ่งบางอย่างสำหรับเราที่จะเรียนรู้
 • 130:54 - 131:03
  ถ้าคุณไปครึ่งเมตรต่อไป-
  ออกมีขนาดของฟิลด์ได้ขยาย?
 • 131:04 - 131:09
  ตอนนี้ถ้าก่อนที่คุณจะ-
  ครอบคลุมสมมติว่าสิบเมตร,
 • 131:09 - 131:14
  ตอนนี้คุณครอบคลุมสิบและครึ่งเมตรห-
  รือสิบเอ็ดเมตรที่มีอุณหภูมิเดียวกัน?
 • 131:15 - 131:16
  คุณเข้าใจไหม?
 • 131:17 - 131:20
  (MK) จากนั้น ใช่ (EK)
  ใช่ แต่ [ไม่ได้ยิน]
 • 131:20 - 131:25
  (MK) เรื่องนี้น่าสนใจมากถ้า...
  อุณหภูมิ
 • 131:26 - 131:29
  ... นี้เป็นเพียงสำหรับเราที่คุณกำล-
  ังทดสอบเพื่อให้คุณเป็นหนูตะเภาของเรา
 • 131:29 - 131:31
  คุณ...
  คุณรายงานว่าเป็นลูกน้อยของคุณ
 • 131:31 - 131:37
  ดังนั้นถ้าคุณสามารถอธิบายให-
  ้เราถ้าคุณมีถ้านี่คือห้องพัก,
 • 131:38 - 131:40
  และคุณใส่กระเป๋าของคุณที่นี่
 • 131:41 - 131:42
  และ a
 • 131:43 - 131:47
  สมมติว่าก่อนที่คุณจะพิจารณาเสมอ
 • 131:47 - 131:51
  นี้เป็นเพียงคุณพิจารณา-
  การวัดอุณหภูมิภายในห้อง,
 • 131:51 - 131:55
  ตอนนี้มันเพิ่มขึ้-
  นอีกครึ่งหนึ่งเมตร?
 • 131:55 - 132:01
  เพราะตอนนี้ทั้งครึ่งเมตรอยู่ที่
  22 องศาหรือ 23 องศา
 • 132:04 - 132:08
  นี่คือนี่คือสิ่งที่เราได้-
  รับนี่คือการขยายตัวของฟิลด์
 • 132:10 - 132:13
  มันจะน่าสนใจที่จะเห็นคือ...
 • 132:13 - 132:16
  คุณเปลี่ยนมันในทุก-
  ห้องหรือในห้องเดียว?
 • 132:18 - 132:24
  (EK)... ที่นี่ฉัน...
  ฉันเปลี่ยนฉันเปลี่ยนมันในสองห้องจริง
 • 132:24 - 132:26
  แต่คุณต้องรู้
 • 132:27 - 132:34
  คุณต้องรู้ว่า... ฉันมี...
  สี่, สี่ถุงของ Liquid-Plasma,
 • 132:34 - 132:38
  และตั้งอยู่ที่ผนังแต่ละด้าน
  ดังนั้นถ้าฉันออกไปข้างนอก
 • 132:38 - 132:44
  ฉันออกไปนอกบ้านยกเว้นที-
  ่ใช่เมื่อเรามีบ้านมันเป็น
 • 132:44 - 132:47
  มีสองห้องในความกว้างของบ้าน,
 • 132:47 - 132:50
  ดังนั้นในห้องครัว...
  (MK) ฉันสามารถใช่
 • 132:50 - 132:53
  ใช่ฉันขอให้ฉัน...
  ฉันมักจะกลับไปที่เรื่องนี้
 • 132:53 - 132:55
  เป็นสิ่งที่น่าสนใจ-
  มากที่คุณกำลังทำอยู่
 • 132:55 - 132:58
  กลายเป็นมากหรือน้อย-
  สิ้นฤดูร้อนในฤดูหนาว,
 • 132:58 - 133:03
  สิ่งที่น่าสนใจคุณ-
  เก็บกระเป๋าไว้ที่นี่
 • 133:03 - 133:06
  และเมื่อมันมาถึง, เวลาหิมะ,
 • 133:06 - 133:10
  ที่คุณจะเห็นการละลาย-
  ของหิมะที่อยู่ข้างนอก?
 • 133:11 - 133:13
  (EK) ใช่
  (MK) คุณกำลังจัดการกับทุ่ง
 • 133:13 - 133:15
  ไม่ใช่เรื่องที่คุณใส่กระเป๋า
 • 133:15 - 133:18
  สนามครอบคลุมเท่าไหร่
 • 133:19 - 133:20
  (EK) ใช่
 • 133:21 - 133:24
  (MK)
  มันจะน่าสนใจถ้าคุณแจ้งให้เราทราบ
 • 133:24 - 133:28
  ถูก ตอนนี้คุณเพิ่มขึ้นโดย...
  และหลังจากนั้นสักครู่ก็มาถึงที่เดิม
 • 133:28 - 133:34
  แต่การขยายสนามขยายจาก 10
  เมตรเป็น 11 เมตรหรือไม่?
 • 133:34 - 133:38
  (EK) ฉันคาดหวังว่า
  (MK) ใช่แล้วตอนนี้คุณ
 • 133:38 - 133:40
  สถานะ 22 เป็นอุณหภูมิที่สมดุล,
 • 133:41 - 133:43
  ใช่หรือ 23?
  (EK) ใช่
 • 133:44 - 133:49
  (MK)
  ดังนั้นด้วยผนังของบ้านและทุกสิ่งทุกอย่าง
 • 133:49 - 133:53
  ฟิลด์นี้จะอยู่ที่ 22 - 23
  เรารู้เรื่องนี้
 • 133:53 - 133:56
  ตอนนี้คุณยืนยันแล้ว
 • 133:56 - 133:58
  แต่สิ่งที่น่าสนใจ-
  ก็คือฤดูหนาวจะมาถึง
 • 133:59 - 134:04
  ถ้าคุณเพิ่ม CH3
  ขึ้นไปที่ผนังด้านข้างหรือทั้งบ้าน
 • 134:04 - 134:06
  คุณจะผลักดันอุปสรรคของ 22 องศา
 • 134:06 - 134:11
  ไกลออกไปทางด้านนอกของผนังบ้าน?
 • 134:13 - 134:18
  (EK) ฉันฉันคิดว่าฉันจะ...
  บางทีฉันควรพยายามที่จะ...
 • 134:19 - 134:25
  เพื่อเพิ่มจำนวนของ...
  Liquid-Plasma in ในปลายด้านหนึ่งของบ้าน
 • 134:25 - 134:30
  และไม่ได้อยู่ในส่วนที่เหลือ
  ดังนั้นในห้องนั่งเล่นที่นี่ตอนเหนือสุดของบ้าน
 • 134:30 - 134:37
  ถ้าฉันพูดว่าฉัน... ตอนแรกฉันสามารถใช้
  GANSes พิเศษจาก Paul ได้
 • 134:37 - 134:40
  เพื่อสร้างสนามที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
  แล้วฉันจะทำ...
 • 134:40 - 134:44
  (MK) GANSes กำลังใช้งานอยู่?
  ขออภัยคุณใช้ GANSes อยู่
 • 134:44 - 134:49
  (EK) GANSes
  ฉันฉันใช้ตอนนี้ได้รับการผลิตโดย Eva
 • 134:49 - 134:53
  แต่ฉันมี GANSes
  ฉันได้รับจากพอลที่เขาทำด้วยใจของเขา
 • 134:53 - 134:57
  (MK) ใช่ แต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ใน GANSes?
  เรากำลังพูดถึง GANSes บ้าง
 • 134:57 - 135:00
  (EK) เรากำลังพูดถึง
  GANSes พื้นฐานทั้งสี่
 • 135:00 - 135:06
  CUO
  (MK) CH3, COU, CO2 และ
 • 135:06 - 135:08
  (EK) สังกะสี (MK) ZnO ใช่
 • 135:08 - 135:09
  (EK) ใช่
 • 135:10 - 135:15
  และ... ฉันได้พิจารณาถึง...
  ลองใช้ GANSes ของ Paul
 • 135:15 - 135:19
  และบางทีฉันควรจะลองที่นี่-
  ในห้องนั่งเล่นเพื่อแทนที่...
 • 135:19 - 135:25
  ถุงที่มี Eva's GANSes ถึง...
  กับ GANSes ของเปาโล
 • 135:25 - 135:30
  และอาจลองสามสามถึงสี่ครั้ง
 • 135:30 - 135:33
  ปริมาณของพลาสม่าของเหลว
 • 135:33 - 135:37
  เพราะฉันเดาว่าทั้งหมดนี้เรายังเพิ่ม
  Fields
 • 135:40 - 135:44
  (MK) แจ้งให้เราทราบ
  อย่าลืมว่าคุณมีปัจจัย
 • 135:44 - 135:46
  น่าสนใจมากที่รู้
 • 135:46 - 135:52
  มันอุ่นที่ระดับพื้นดินห-
  รือเย็นลงในชั้นแรกหรือไม่?
 • 135:54 - 135:56
  (EK) มันเย็นลงเล็กน้อยที่ชั้น 1
 • 135:56 - 136:02
  บางทีมันอาจจะประมาณหนึ่งอ-
  งศาเย็นที่ชั้นแรกกว่าชั้นสอง
 • 136:03 - 136:07
  และคุณต้องรู้ว่า...
  (MK) บ้านของฉันเย็นลงที่ชั้นล่าง
 • 136:07 - 136:09
  กว่าชั้นบน
 • 136:10 - 136:11
  (EK) ใช่ นิดหน่อย
 • 136:11 - 136:16
  คุณรู้ว่า...
  คุณต้องรู้ว่าบ้านของฉันอยู่บนด้านใดด้านหนึ่งเป็นสองเรื่อง,
 • 136:16 - 136:20
  และในด้านอื่น ๆ
  ก็เป็นเรื่องหนึ่ง
 • 136:20 - 136:25
  ดังนั้นส่วนหนึ่งของห้อง-
  พักชั้นล่างเป็นห้องใต้ดิน
 • 136:25 - 136:32
  และคนอื่น ๆ
  ก็ยืนฟรีหรือไม่เช่นเดียวกับในบ้านปกติบนพื้นดิน
 • 136:34 - 136:42
  แต่ถ้าฉันวัดอุณหภู-
  มิบนพื้นของระดับล่าง
 • 136:42 - 136:47
  ที่นั่นฉันมีประมาณ 22 องศาบนพื้น
 • 136:52 - 136:58
  และฉันพูด...
  ครั้งสุดท้ายฉันมีฉัน MaGrav...
 • 136:58 - 137:03
  ที่ปลายด้านเหนือของบ้า-
  นและผลกระทบของความร้อนนี้
 • 137:04 - 137:07
  ไปทางด้านใต้ของบ้าน
 • 137:08 - 137:12
  บนชั้นแรกบนพื้นห้องใต้ดิน
 • 137:12 - 137:18
  มัน... ฉันคิดว่านี่น่าทึ่งที่....
  เพราะก่อนที่ฉันจะได้รับ MaGrav
 • 137:18 - 137:22
  ฉันรู้สึกอ่อนแรงมาก
 • 137:23 - 137:26
  ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่า-
  งอาจจะมีผลเพียงเล็กน้อย
 • 137:26 - 137:30
  อุณหภูมิในบ้านที-
  ่ฉันควรจะมีมากขึ้น
 • 137:30 - 137:34
  โดยไม่ต้องให้ความร้อน
  แต่ทันทีที่ฉันใส่ใน MaGrav
 • 137:34 - 137:36
  แล้วเครื่องทำความร้อนก็เริ่มทำงานได้
 • 137:42 - 137:46
  (MK) นี่คือสิ่งที่เราเห็น
  เรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเรื่องนี้
 • 137:46 - 137:47
  สำหรับการค้า
 • 137:48 - 137:53
  เพราะ 22
  องศาเป็นเขตความสุขของมนุษย์
 • 137:53 - 137:56
  สิ่งที่เราพอใจที่จะทำงานด้วย
 • 137:56 - 138:02
  สิ่งที่เรากำลังมองหาเช่นเ-
  ดียวกับในกานาในการผลิตวัสดุ
 • 138:02 - 138:05
  ว่าเราไม่ต้องการความรู้สึก
  20, สิ่งที่คุณเรียกว่า,
 • 138:05 - 138:08
  30 และ 40 องศาภายใน
 • 138:08 - 138:12
  เราสามารถแยกตัวเราออกจากเรื่องนี้ได้โดยใช้
  MaGravs ที่แตกต่างกัน
 • 138:12 - 138:15
  หรือ GANSes อื่น
 • 138:15 - 138:21
  เรารู้ว่าสามารถทำได้
  และถ้าคุณมองไปที่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์,
 • 138:21 - 138:28
  เรา, เรา, เราสามารถอาศัยอยู่ในบ้าน-
  ไม้ซุงหรือเราอาศัยอยู่ในบ้านที่มีฟาง
 • 138:28 - 138:30
  รู้สึกอบอุ่น
 • 138:30 - 138:34
  เนื่องจากโครงสร้างในขณะนั้นเมื-
  ่อได้รับความชุ่มชื้นในหลาย ๆ ด้าน
 • 138:34 - 138:40
  มันเผยแพร่หรือทำงานร่วมกับ
  GANS ของวัสดุหรือไม้
 • 138:40 - 138:42
  จากนั้นเป็นบ้านอิฐ
 • 138:42 - 138:43
  การรวมกัน
 • 138:44 - 138:46
  ดังนั้นสิ่งที่เรากำลังพ-
  ยายามทำคือการเริ่มวางหลอด
 • 138:46 - 138:49
  เรากำลังผสมลงในวัสดุ GANS
 • 138:49 - 138:53
  ซึ่งช่วยให้การถ่ายโอ-
  นพลังงานและระบบที่สมดุล
 • 138:53 - 138:55
  เราได้ทดสอบกับปร-
  ะเทศนี้ในประเทศกานา
 • 138:56 - 138:59
  และเป็นข้อมูลที่น่า-
  สนใจมากที่กำลังจะมาถึง
 • 138:59 - 139:01
  จำเป็นต้องทำวิจัยเพิ่มเติม
 • 139:01 - 139:06
  เพื่อให้เราสามารถสร้าง...
  ... เงื่อนไขที่อุณหภูมิภายใน
 • 139:06 - 139:09
  อยู่เสมอประมาณ 20-22
 • 139:11 - 139:14
  ในแบบที่เราแนะนำ 'ฟางแบบไดนามิก'
 • 139:14 - 139:17
  ถ้าคุณเรียกมันว่า-
  เป็นโครงสร้างของบ้าน
 • 139:21 - 139:22
  ... แล้ว...
  (EK) เราจะทำ...
 • 139:23 - 139:24
  (MK) Pardon?
 • 139:24 - 139:28
  (EK) ใช่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล-
  ะนี่เป็นเรื่องที่คุ้มค่าสำหรับบ้านใหม่
 • 139:28 - 139:33
  แต่ที่คุณอาจรู้ฉั-
  นฉันยังทำงานบางอย่าง
 • 139:33 - 139:39
  ที่อาจจะทำงานในหนึ่งสัปดา-
  ห์เพื่อช่วยให้บ้านที่มีอยู่
 • 139:39 - 139:42
  เพียงกับถุงและสิ่งเล็ก ๆ นี้
 • 139:43 - 139:47
  และจะน่าสนใจมากสำหรับ-
  การดูว่าจะใช้ได้อย่างไร
 • 139:47 - 139:55
  (MK) สิ่งที่น่าสนใจน่าดูคือ...
  ถ้าคุณใส่สังกะสีลงไปบ้าง
 • 139:56 - 139:59
  ความรู้สึกของคนในบ้า-
  นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?
 • 140:01 - 140:03
  หรือพวกเขากลายเป็นน่ารักมากขึ้นกับแต่ละอื่น
  ๆ ?
 • 140:03 - 140:08
  เพราะตอนนี้คุณใส่สังกะสีในบ้านจริ-
  งๆแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีหอยนางรม
 • 140:09 - 140:15
  (EK) ใช่ฉัน....
  ฉันคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากสำหรับชีวิต harmonic more,
 • 140:15 - 140:20
  มีสังกะสีบางส่วนในบริเว-
  ณใกล้เคียงไม่ต้องสงสัยเลย
 • 140:20 - 140:21
  และ...
  (MK) ฉันไม่สามารถค่อนข้าง...
 • 140:21 - 140:23
  ฉันชอบที่จะรู้ว่าพวกเขาตอบสนองอย่างไร
 • 140:24 - 140:29
  (EK) ใช่ ฉันจะ... ฉันจะ...
  ฉันจะปล่อยให้สี่แพ็ค
 • 140:31 - 140:39
  ฉันสามารถบอกคุณได้อีกว่า...
  ฉันได้เริ่มต้นในการรักษาของ Paul สำหรับการสูญเสียน้ำหนัก,
 • 140:39 - 140:42
  และจนถึงขณะนี้ไม่ป-
  ระสบความสำเร็จดังนั้น
 • 140:42 - 140:48
  ฉันสูญเสียน้ำหนักไปบ้าง
  แต่พอลบอกว่าเขาไม่เคยลองทำอะไรกับคนที่อายุของฉัน
 • 140:48 - 140:56
  แล้วเขา... เขาถามฉัน...
  หายใจออกจาก... สังกะสี
 • 140:56 - 141:01
  ดังนั้นผมจึงทำขวดง่ายๆกับหล-
  อดบางและใส่ในบางส่วนของเขา...
 • 141:01 - 141:04
  จักรวาลสังกะสีเหลวพลาสมา
 • 141:04 - 141:07
  (MK) ฉันจะให้ทิป
  ฉันจะให้ทิปสำหรับ...
 • 141:07 - 141:11
  มันอาจจะทำงานกับคนบางคน
  แต่ฉันให้ผลของวิทยาศาสตร์...
 • 141:11 - 141:14
  รายละเอียดด้วยหลังมัน
 • 141:14 - 141:15
  (EK) ขอบคุณ
 • 141:20 - 141:24
  (MK)
  คุณสามารถลดน้ำหนักโดยการกินมากขึ้น
 • 141:26 - 141:31
  แต่คุณต้องรู้วิธีที่คุณกิ-
  นสิ่งที่คุณกินในแบบที่คุณกิน
 • 141:33 - 141:38
  ... ฉันอธิบายเรื่องนี้ในอาหารจีน
 • 141:38 - 141:41
  เมื่อคุณปรุงอาหารที่มีอุณหภูมิสูง
 • 141:41 - 141:43
  ฉันกล่าวว่า
  "เราเป็นผู้ผลิตนาโนมานานแล้ว"
 • 141:43 - 141:46
  จีนได้รับในนาโนธุรกิจต-
  ั้งแต่จุดเริ่มต้นของเวลา,
 • 141:46 - 141:52
  เมื่อพวกเขาสร้างกระทะแล้วเพิ่มเกลือลงไปพวกเขาก็จะสร้าง
  GANS ขึ้น
 • 141:52 - 141:57
  เมื่อคุณกินอาหารคุณจะได-
  ้รับการขุดโดยอัตโนมัติ...
 • 141:57 - 141:59
  อาหารถูกย่อยแล้วอย-
  ู่ในตำแหน่งของคุณแล้ว
 • 141:59 - 142:02
  กระเพาะอาหารต้องการที-
  ่จะทำเพื่อต้มเพื่อสร้าง
 • 142:02 - 142:05
  สิ่งที่คุณเรียกว่าเ-
  อนไซม์และทุกอย่างอื่น
 • 142:05 - 142:13
  พลังงานถูกใช้โดยร่างกายจาก...
  คุณทำ Pre-GANSing ไว้ในหม้อแล้ว
 • 142:13 - 142:18
  ดังนั้นตอนนี้เมื่อคุณกินอาหารร-
  ่างกายต้องทำงานเพื่อกำจัดอาหารนี้
 • 142:18 - 142:21
  เพราะตอนนี้ได้รับพลัง-
  งานทั้งหมดที่ต้องการแล้ว
 • 142:21 - 142:24
  ดังนั้นตอนนี้คุณน้ำหนักหล-
  วมเนื่องจากสิ่งที่คุณได้กิน
 • 142:24 - 142:27
  นี่เป็นหนึ่งในเหตุ-
  ผลที่จีนมีรูปร่างผอม
 • 142:29 - 142:34
  เว้นเสียแต่ว่าพวกเขากินอาหารไม่ถูกต้อ-
  งคุณจะเห็นว่าชาวจีนทานอาหารเป็นจำนวนมาก
 • 142:35 - 142:39
  ฉันพูดว่า "พวกเขากินอาหารแบบเดิมไ-
  ด้เท่าไรกลางวันกลางวันและมื้อเช้า?"
 • 142:40 - 142:48
  และ... ขั้นตอนทั้งหมดเป็นเพราะเมื่-
  อพวกเขาปรุงอาหารเมื่อพวกเขาใช้กระทะ,
 • 142:48 - 142:54
  ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูง...
  ผักหรือเนื้อสัมผัสกระทะ,
 • 142:55 - 142:59
  มันมีอยู่แล้วนาโนเคลือบแล้วพวกเขาใ-
  ส่น้ำและพวกเขาใส่เกลือบางอย่างในนั้น
 • 142:59 - 143:02
  มันไปที่ระยะเวลาอันสั้นเพื่อการผลิตอย่างรวดเร็วของ
  GANS,
 • 143:02 - 143:04
  ดังนั้นตอนนี้มันเป็นพลังงานฟรี
 • 143:04 - 143:09
  นาทีที่พวกเขากินอ-
  าหารพลังงานที่ได้รับ
 • 143:10 - 143:13
  ไม่จำเป็นต้องผ่านกร-
  ะบวนการย่อยอาหารในทาง
 • 143:13 - 143:16
  ตอนนี้แครอทเนื้-
  อหรือสิ่งที่คุณกิน
 • 143:16 - 143:19
  ตอนนี้ร่างกายต้อ-
  งทำงานเพื่อกำจัดมัน
 • 143:19 - 143:22
  เพราะมันได้รับพลังงานมั-
  นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ
 • 143:23 - 143:27
  ดังนั้นตอนนี้คุณน้ำหนักหลวม-
  คุณใช้พลังงานเป็นพลังงานเชิงลบ
 • 143:27 - 143:32
  อาหารจีนในสาระสำคัญจำนวนมากมีสุขภา-
  พดีเพราะเรื่องนี้และไม่มีใครเคยเข้าใจ
 • 143:32 - 143:34
  ฉันได้กล่าวหลายครั้-
  งฉันได้อธิบายเรื่องนี้
 • 143:34 - 143:42
  ดังนั้นในทางของมันชอบ... ฉันอธิบาย...
  ถ้าคุณกินทุกวันหนึ่งในสี่ของแตงโม,
 • 143:42 - 143:46
  ร่างกายใช้ปริมาณน้ำ-
  ตาลที่คุณต้องการจากมัน
 • 143:46 - 143:48
  ส่วนที่เหลือต้องทำงานเพื่อกำจัดมัน
  คุณหลวมน้ำหนัก
 • 143:48 - 143:52
  พลังงานเชิงลบหลังจากขีด
  จำกัด ของน้ำหนัก
 • 143:52 - 143:54
  สิ่งเดียวกันกับอาหารจีน
 • 143:55 - 144:06
  สิ่งเดียวก็คือเมื่อคุณเพิ่มสังกะสีออกไซด์...
  ไปที่... กับ CH3
 • 144:06 - 144:10
  มันตอบสนองด้านล่างและจากนั้นคุณสามา-
  รถจินตนาการคุณเดินเข้ามาและภรรยาของคุณ
 • 144:10 - 144:12
  เพียงแค่เดินไปทางคุณ
  "สวัสดีดาร์ลิ่งคุณอยู่ที่ไหน?"
 • 144:12 - 144:15
  เพราะคุณพอใจในส่วน
  Emotional ที่เธอต้องการ
 • 144:15 - 144:18
  หรือคุณกลับบ้านและพูดว่า
  "ฉันมีความสุขมากในบ้าน"
 • 144:18 - 144:21
  "ฉันออกมาฉันโกรธมา-
  กหรือฉันจะฉันเครียด"
 • 144:21 - 144:24
  เพราะในบ้านคุณได้รับ
  Fields ที่คุณต้องการ
 • 144:25 - 144:30
  ฉันกำลังมองหาการพัฒนานี้เป็นเวลานาน
  เราเข้าใจอย่างเต็มที่
 • 144:32 - 144:37
  ดังนั้น...
  ความหิวที่คุณต้องเข้าใจว่าทำไม?
 • 144:37 - 144:41
  ทำงานได้บางอย่างไม่ได้ผลกับบางอย่างเพราะ...
  กระบวนการนี้
 • 144:41 - 144:45
  คุณดูความอ้วนในโล-
  กตะวันตกโรคอ้วนในคน
 • 144:45 - 144:53
  เราเดินออกไปจากกระบวนการตามธรร-
  มชาติของสิ่งที่เราได้รับมาเพื่อทำ
 • 144:54 - 145:00
  คุณเห็น 'อ้วน', 'คนอ้วนไฟ'
  ในประเทศจีนมามากหรือในประเทศอื่น ๆ
 • 145:01 - 145:03
  เนื่องจากปริมาณเกลือสร้างสภาพ
 • 145:03 - 145:05
  ปริมาณเกลือที่พวกเขาใส่ในอาหาร,
 • 145:05 - 145:10
  มันสร้างสภาพที่บังคับให้การส-
  ร้างถุงสำหรับเกลือที่จะถือน้ำ,
 • 145:10 - 145:14
  เพราะวันนี้ร่างกาย-
  ต้องการเกลือโซเดียม,
 • 145:14 - 145:17
  ในเลือดและในสภาพของ-
  กระเพาะอาหารของมนุษย์
 • 145:17 - 145:23
  เนื่องจากร่างกายของเราทำงานในสภา-
  พเกลือไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่เป็นกรด
 • 145:24 - 145:32
  ดังนั้นจึงต้องการเกลือเพื่อ-
  ถือสำหรับอนาคตมันดูดซับโปรตีน,
 • 145:32 - 145:37
  ที่สามารถสร้างกระสอบเพื่อเก็บไว้เป็นน้ำได้
  ไม่ถือเป็นของแข็ง
 • 145:37 - 145:40
  ถือเป็นของเหลว GANS ของเกลือ
 • 145:40 - 145:45
  ดังนั้นตอนนี้ที่นำไปสู่โรคอ้วน-
  จะนำไปสู่สภาพอ้วนขึ้นและอ้วนขึ้น
 • 145:45 - 145:54
  เราเป็น...
  เรามีอารมณ์ถูกเก็บไว้ภายในความแรงของเกลือของร่างกาย,
 • 145:55 - 145:58
  ซึ่งหมายความว่าเราอ-
  ้วนขึ้นเมื่อเราเครียด
 • 145:58 - 146:04
  เนื่องจากเป็น Field-Strength
  ที่เชื่อมต่อกับ Amino Acid
 • 146:04 - 146:09
  ของความแรงของเกลื-
  อของร่างกายของมนุษย์
 • 146:09 - 146:12
  การทำความเข้าใจกระบว-
  นการนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก
 • 146:13 - 146:16
  หากคุณเปลี่ยนศู-
  นย์บริการข้อมูล...
 • 146:16 - 146:19
  คุณจะพบทุกคนสูญเสีย แต่ถ้าคุณดู,
 • 146:19 - 146:24
  ถ้าคุณเคยอยู่ในบางประเทศคุณไ-
  ม่เคยเห็นเกลือและพริกไทยบนโต๊ะ
 • 146:24 - 146:25
  ยกเว้นกรณีที่คุณขอ
 • 146:25 - 146:28
  ในโลกตะวันตกต้องอยู่บนโต๊ะ
 • 146:30 - 146:34
  ในหลายประเทศคุณ-
  ไม่เห็นในบางประเทศ
 • 146:35 - 146:39
  เนื่องจากร่างกายได้รับการปรับให้เข้ากับว-
  ิธีการดังกล่าวและคุณไม่สามารถวางน้ำหนักได้
 • 146:41 - 146:44
  คุณต้องการลดน้ำหนักเข้าใจกระบวนการ,
 • 146:44 - 146:48
  มันไม่ได้เป็นถ้าฉันกินอาหารจีนฉันได้รับ...
  ฉันลดน้ำหนัก
 • 146:48 - 146:52
  ทำความเข้าใจกับวิธีการปร-
  ุงอาหารและสิ่งที่ใส่ในนั้น
 • 146:52 - 146:55
  ว่ามันไม่ได้แทนกัน
 • 146:58 - 147:03
  ในอาหารจีนตะวันตกอาหารพวกเข-
  าเพิ่มจำนวนมากของแป้งลงในนั้น
 • 147:03 - 147:05
  เพราะมันเป็นสิ่งที่ต-
  ้องเป็นเหนียวและเป็นกาว
 • 147:05 - 147:08
  ที่เราไม่เห็นว่ามากใน...
  ในทางเดิม
 • 147:08 - 147:13
  ความร้อนจะสร้างสารเคลือบผิว GANS Nano ทันที
 • 147:15 - 147:17
  คุณต้องการลดน้ำหน-
  ักมีหลายวิธีที่จะทำ,
 • 147:17 - 147:24
  เพื่อให้กระบวนการลบอาหารของคุณ
  หรือตอบสนองความต้องการของอารมณ์
 • 147:24 - 147:26
  คุณจะพบว่าร่างกายไม่จำเป็นต้อง
 • 147:26 - 147:32
  มีเกลือเฉพาะในร่างกายของม-
  นุษย์ที่เชื่อมต่อกับอารมณ์,
 • 147:33 - 147:37
  ซึ่งเชื่อมต่อกับกรดอะมิ-
  โนเพื่อยึดมั่นในเรื่องนี้
 • 147:37 - 147:40
  ว่ามันทำให้คุณถุงของไขมัน
 • 147:42 - 147:48
  ความรู้สึกของเกลือเป็นสิ่งที่เฉพาะเ-
  จาะจงและควบคุมโดยตรงกับสังกะสีออกไซด์
 • 147:48 - 147:54
  เกลือของสังกะสีเชื่อมต่-
  อโดยตรงกับอารมณ์ของมนุษย์
 • 147:56 - 147:58
  และไม่มีใครถึงตอนนี-
  ้มีการจัดการเพื่อให้,
 • 147:58 - 148:02
  เพราะมันถูกสร้างขึ้นภาย-
  ในร่างกายของมนุษย์เท่านั้น
 • 148:02 - 148:06
  ในสนามแม่เหล็กแรงโน้มถ่วง
  - ความแรงของร่างกาย
 • 148:06 - 148:10
  ซึ่งเป็นการปิดผนึกบรรจุของ
  Physicality ของเขตข้อมูล
 • 148:13 - 148:20
  เราสามารถให้เวลากับพอลเข้ามาได้หรือไม่?
  เขาขอให้มาที่นี่หลังจาก 11 โมง
 • 148:21 - 148:25
  คือ... ขอโทษ Klaus Klaus อยู่ตรงไหน?
  (KP)... Klaus, Klaus ถาม...
 • 148:26 - 148:27
  ใช่เขาอยู่ที่นี่
 • 148:31 - 148:33
  คุณได้ยินฉันหรือ Klaus-Dieter?
 • 148:33 - 148:38
  (RC) ผมส่งข้อความมาให้เขา...
  ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเพื่อถามเขาว่าเขาพร้อมที่จะนำเสนอหรือไม่?
 • 148:38 - 148:42
  แต่... ลองดูว่าเขาสามารถ...
  (K2) ฉันอยู่ที่นี่!
 • 148:42 - 148:44
  (MK) ฉันมาที่นี่ (K2) ช่วงเวลา
 • 148:46 - 148:48
  (MK) สวัสดี! สวัสดีเคลาส์
  (K2)... สวัสดีนาย Keshe,
 • 148:48 - 148:50
  สวัสดี Rick,
  สวัสดีเคลาส์, ทั้งหมด
 • 148:50 - 148:53
  (MK) สวัสดีคุณเป็นอย่างไร?
  คุณยังคงอยู่ที่ออสเตรียหรือ?
 • 148:53 - 148:58
  (K2) ใช่ฉันล่าช้า
  แต่ฉันสามารถนำเสนอเมื่อคุณต้องการได้หรือไม่?
 • 148:58 - 149:02
  (MK) โอเคคุณสามารถไปข้างหน้านำเสนอให้เรา
  คุณพร้อมแล้วหรือยัง?
 • 149:02 - 149:06
  (K2) ใช่ (MK)
  เอาล่ะฉันหยุดแบ่งปันคุณเข้ามา
 • 149:06 - 149:07
  (K2) ขอบคุณ
 • 149:08 - 149:11
  (MK) ก่อนอื่นเคลาส์อธิบายว่าคุณเป็นใครและสิ่งที่คุณทำ
 • 149:11 - 149:14
  คนเข้าใจและบันทึกไว้ กรุณา.
 • 149:15 - 149:21
  (K2) เอาล่ะฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์มา 30 ปีแล้ว อาชีพของฉันคือ...
 • 149:21 - 149:29
  เพื่อสร้างน้ำและดิ-
  นและเรายังทำพิเศษ...
 • 149:29 - 149:34
  โครงการพิเศษสำหรับ บริษัท
  ขนาดใหญ่สำหรับด้านสุขภาพ,
 • 149:34 - 149:39
  สำหรับคนที่ทำงานใน
  บริษัท เหล่านี้และเรา...
 • 149:39 - 149:43
  มีผลดีมากในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา
 • 149:43 - 149:47
  ตอนนี้เราทำงาน... ไม่ใช่ตอนนี้...
 • 149:47 - 149:53
  เราทำงานที่ผ่านมา 20 ปีและ
  5 ปีที่ผ่านมากขึ้น,
 • 149:53 - 150:02
  ด้วยเทคนิคการสแกนจากรัสเซีย...
  Space.... Program
 • 150:03 - 150:11
  และเทคโนโลยีการสแกนนี้สามารถแสดงให้เห็นว่า
  GANS ทำงานได้ดีกับร่างกายอย่างไร
 • 150:11 - 150:20
  ตอนแรกเราทำการศึกษาบางส่วนและใส่แผ่นแปะเล็ก
  ๆ กับ GANS,
 • 150:20 - 150:26
  ในจุดฝังเข็มและวั-
  ดพวกเขาคนก่อนและหลัง
 • 150:26 - 150:34
  และเราเห็นผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อด้วยระ-
  บบการปรับแต่งค่านี้สำหรับเส้นเมอริเดียน
 • 150:34 - 150:43
  และเพื่อให้สามารถแสดงวิธีการทำงานของระบบนี้แ-
  ละเรายังสามารถแสดงให้เห็นว่า GANS ทำงานอย่างไร,
 • 150:43 - 150:46
  เกี่ยวกับระบบชีวภาพจากร่างกาย
 • 150:49 - 150:57
  ตอนแรกนี่เป็น PDF ขนาดเล็ก
  คุณสามารถดูสิ่งนี้ได้หรือไม่?
 • 150:59 - 151:01
  (RC) ใช่เราสามารถดูได้
  (K2) เอาล่ะ
 • 151:01 - 151:06
  (MK) ฉันเปลี่ยนไมโครโฟนของฉันออ-
  กที่คุณสามารถพูดเพื่อดำเนินการโปรด
 • 151:06 - 151:12
  (K2) ขอบคุณ IQ-WELL
  การสแกนเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีพลังในการทำงาน,
 • 151:12 - 151:18
  สำหรับการวิเคราะห์และข้อม-
  ูลยาและมีสองระบบผู้เชี่ยวชาญ
 • 151:18 - 151:25
  และด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญทั้งสองแบบนี้เร-
  าสามารถวัดรูปแบบการสั่นสะเทือนทั้งหมดได้
 • 151:25 - 151:28
  จากกรอบข้อมูลจากร่างกายมนุษย์,
 • 151:28 - 151:36
  ยังสิ่งที่แม่เหล็กชีวภาพและ-
  ระบบนี้แสดงให้เราเห็นยี่สิบ...
 • 151:37 - 151:43
  สองร้อยห้าสิบพารามิเตอร์ที่แตกต่า-
  งกันสำหรับสิ่งที่ทำหน้าที่ทางชีวภาพ,
 • 151:43 - 151:47
  และเราวัดค่านี้ในเวลาเพี-
  ยงหนึ่งหรือสองนาทีเท่านั้น
 • 151:47 - 151:53
  ...
  ก่อนที่จะมีระบบเก่าเราวัดหนึ่งถึงสองชั่วโมง,
 • 151:53 - 152:00
  และนี่คือความซับซ้อนมากในการศึกษาน-
  ี้และตอนนี้สำหรับทุกคนง่ายต่อการแสดง,
 • 152:01 - 152:04
  เมื่อเราเปลี่ยนสิ่งต่างๆ
 • 152:21 - 152:31
  นี่คืออุปกรณ์อุปกรณ์ขนาดเล็กและคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์,
  แก้ไขปัญหา,
 • 152:31 - 152:40
  และมีสองขั้วไฟฟ้าสำหรับ...
  สำหรับหัวและหนึ่งเซ็นเซอร์สำหรับมือ
 • 152:42 - 152:46
  และคุณเห็นฉันเป็นนั่ง probant
 • 152:49 - 152:58
  และหลังจากการวิเคราะห์เราสาม-
  ารถแสดงสิ่งนี้ได้ในแบบต่างๆ...
 • 152:58 - 153:05
  ภาพที่แตกต่างกัน...
  และเราเห็นคือนี่คือในบรรทัดฐาน,
 • 153:05 - 153:09
  มีใครบางคนมากเกินไ-
  ปหรือต้องการใครสักคน
 • 153:09 - 153:13
  และสำหรับอวัยวะสำหรั-
  บวิตามินสำหรับเอนไซม์,
 • 153:13 - 153:20
  สำหรับหลายสิ่งหลายอย่างที่-
  คุณสามารถแสดงได้ภายในสองนาที
 • 153:21 - 153:30
  และตอนนี้เราเริ่มต้นนี้เพื่อนของ-
  ฉันมีสิทธิระหว่างประเทศในการขายนี้,
 • 153:30 - 153:37
  และเราเตรียมนี้และตอนนี้เราเริ่ม-
  ต้นการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการสแกนนี้,
 • 153:37 - 153:40
  ทุกสิ่งที่เราทำกับ GANSes
 • 153:42 - 153:46
  ถูก มันมาจากตัวฉัน
  คำถามใด ๆ โปรด?
 • 153:52 - 153:57
  (MK) สิ่งที่ไม่ได้หมายความว่า?
  หมายความว่าอย่างไร คุณช่วยอธิบายให้เราฟังได้ไหม?
 • 153:58 - 154:00
  สิ่งที่คุณสามารถวัดด้วย Ganses?
 • 154:01 - 154:03
  (K2) เราสามารถวัด...
 • 154:08 - 154:13
  คุณมีหน้าที่ทางชีวภาพ...
  ระดับในร่างกายของคุณ
 • 154:14 - 154:18
  และเมื่อคุณกินอะไร-
  บางอย่างหรือดื่มอะไร
 • 154:18 - 154:23
  หรือคุณทำให้การใช้งาน-
  ที่แตกต่างกันกับร่างกาย,
 • 154:23 - 154:25
  เราสามารถแสดงขอโทษได้
 • 154:28 - 154:31
  เราสามารถแสดงความแตก-
  ต่างได้ทั้งก่อนและหลัง
 • 154:33 - 154:41
  ที่นี่ในหน้านี้คุณจะเห็นวิตามินและเราทำการทดสอบกับ
  probant ในออสเตรีย,
 • 154:41 - 154:45
  และเราให้แล้วสองแพทช์ขนาดเล็กที่มี
  CH3,
 • 154:45 - 154:52
  จุดฝังเข็มสำหรับปอด 1
  จากยาแผนโบราณของจีน
 • 154:52 - 154:57
  และหลังจากนั้นห้านาทีต่อมาเราจะวัดค่า
  probant อีกครั้ง,
 • 154:57 - 155:03
  และเราเห็นว่าระดับว-
  ิตามินมีการเปลี่ยนแปลง
 • 155:04 - 155:09
  พารามิเตอร์ทางชีวเคมีอื่น
  ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
 • 155:09 - 155:17
  และเพื่อให้เราสามารถแสดงและดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราทำงานกับ
  GANSes ในร่างกาย
 • 155:19 - 155:22
  (MK) มันเพิ่มขึ้นไม่ลดลงบ้างไหม?
 • 155:22 - 155:26
  หรือคุณดูว่าคุณมี GANS
  ของสังกะสีตัวอย่างเช่น
 • 155:26 - 155:31
  คุณเห็นการเพิ่มขึ้นของร่างกายสังกะสีหรือไม่?
  (K2) เป็น... คือการปรับ
 • 155:31 - 155:36
  จะนำมาจากที่สูงขึ้นในช่ว-
  งกลางและยังเมื่อคุณมีน้อย,
 • 155:37 - 155:40
  ทำให้มันอยู่ตรงกลาง
  เรียกว่า 'modulation system'
 • 155:42 - 155:45
  (MK) ใช่
  แต่เราจะเห็นอะไรเมื่อเราใช้จุดฝังเข็ม?
 • 155:45 - 155:47
  สมมติว่าเราใส่ GANS ของ ZnO?
 • 155:47 - 155:53
  (K2) probant
  นี้มีน้อยลงในวิตามินที่แตกต่างกันและเราให้เขา CH3
 • 155:53 - 155:59
  บนปอดแล้ววิตามินเหล-
  ่านี้ถูกว่าในบรรทัดฐาน
 • 156:01 - 156:05
  (MK) คุณต้องอธิบายมากขึ้นว่าคุณ-
  เป็นนักวิทยาศาสตร์เราเป็นคนธรรมดา
 • 156:05 - 156:06
  (K2) เอาล่ะ
 • 156:10 - 156:17
  ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับระบ-
  บทางชีวภาพทางกายภาพต่อประชาชน
 • 156:19 - 156:25
  เปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์
  เมื่อคุณกินคน
 • 156:25 - 156:34
  สิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของคุณ,
  ท้อง, สิ่งที่แตกต่างกันต้องทำงาน,
 • 156:34 - 156:39
  และเราสามารถแสดงสิ่งที่เป็-
  นสิ่งที่ทำงานและวิธีการทำงาน
 • 156:46 - 156:51
  (MK) เราสามารถมองเห็นผลกระทบของวั-
  สดุในส่วนต่างๆของร่างกายได้หรือไม่?
 • 156:51 - 156:54
  (K2) ใช่ ที่...
  (MK) และถ้าเราถ้าเราถ้าเราจะบอกว่า
 • 156:54 - 157:00
  เราใช้ ZnO, เราสามารถดูได้ว่า...
  ที่มันมีผลในอ้อมแขนหรือในตับ?
 • 157:00 - 157:05
  (K2) ใช่เราสามารถดูได้
  และในเดือนถัดไปเราต้องศึกษาเรื่องนี้
 • 157:05 - 157:14
  และมีการทดสอบบางคนแล-
  ะเพื่อแสดงชนิดของวัสดุ,
 • 157:14 - 157:17
  และสิ่งที่ทำให้-
  เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • 157:18 - 157:20
  (MK) เอาล่ะ ฉันสามารถก้าวต่อไปได้หรือไม่?
 • 157:20 - 157:25
  สิ่งที่เกี่ยวกับสิ่ง-
  ที่เราเพิ่งพูดถึงก่อน,
 • 157:25 - 157:32
  เกี่ยวกับการวางถุง
  G ZnO ไว้ในห้อง
 • 157:32 - 157:36
  ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ใช้การฝังเข็ม
  แต่เราใช้สิ่งแวดล้อม,
 • 157:36 - 157:40
  เราสามารถดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม-
  ่เราสามารถวัดชนิดของสิ่งนี้ได้หรือไม่?
 • 157:40 - 157:47
  (K2) ใช่
  เราแสดงให้เห็นในโรงงานเมื่อเราเปลี่ยนคุณภาพห้อง
 • 157:48 - 157:50
  นี่คือสิ่งอื่นที่มีแร่ธาตุ
 • 157:50 - 157:58
  และเราสามารถทำได้เราได้เห็นแล-
  ้วนั่นคือการเปลี่ยนแปลงในการวัด
 • 157:58 - 158:04
  ใช่เราจะเห็นสิ่งนี้ เมื่อเราเมื่อเราได้ใช้เ-
  ครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กที่มี ZnO นี้,
 • 158:05 - 158:08
  และเราวัดคนก่อนและจา-
  กนั้นเขาก็เข้ามาในห้อง
 • 158:08 - 158:14
  และเราให้พวกเขานั่งสำหรับสิบห้-
  านาทียี่สิบแล้วเราวัดเขาอีกครั้ง,
 • 158:14 - 158:18
  เพื่อให้เราสามารถแสดงความแตกต่าง
 • 158:18 - 158:20
  (MK) อะไรคือความแตกต่าง?
 • 158:21 - 158:26
  (K2) ตอนนี้เราเริ่มเรียนรู้สิ่ง-
  เหล่านี้แล้วเรามีหลายหลายงานวิจัย,
 • 158:26 - 158:31
  กับวัสดุอื่น ๆ และตอนนี้เราเริ่มศึกษาเรื่องนี้กับ
  GANS... GANSes
 • 158:31 - 158:36
  (MK) อะไรคือวัสดุอื่น ๆ ?
  ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่คุณนำมาคืออะไร?
 • 158:36 - 158:39
  (K2)...
  ฉันสามารถแสดงให้คุณเห็นในงานนำเสนอครั้งต่อไป,
 • 158:39 - 158:45
  สิ่งที่ฉันทำในช่วงยี่สิบห้าปีที่ผ่านมากับ
  บริษัท อื่น
 • 158:45 - 158:50
  เมื่อ Dr Priller
  กลับมาที่ประเทศออสเตรียแล้วเราจะเตรียมตัวและแสดง
 • 158:50 - 158:55
  และนำเสนอที่ดีเกี่ยวก-
  ับการศึกษาที่แตกต่างกัน
 • 158:55 - 159:00
  สิ่งที่เรา... สิ่งที่เราทำกับ
  GANSes และมีคุณภาพห้องพัก,
 • 159:00 - 159:05
  เมื่อเราปล่อยให้...
  ได้ใช้เครื่องปฏิกรณ์ที่แตกต่างกัน
 • 159:05 - 159:10
  (MK)
  ต้นฉบับเมื่อเราได้พบคุณคุณควรจะสร้างระบบให้กับเรา
 • 159:10 - 159:14
  ที่เราสามารถเข้าใจความแข็งแรงของสมมติว่า
  CO2,
 • 159:14 - 159:21
  ที่เราสามารถพูดได้ว่าวัสดุนี้เป็น CO2
  หรือวัสดุนี้เป็น ZnO หรือเปอร์เซ็นต์ของ
 • 159:21 - 159:24
  เรามีอุปกรณ์เหล่านี้มากแค่ไหน?
 • 159:24 - 159:28
  คุณ...
  (K2) ฉันใช้สิ่งนี้มานานกว่า
 • 159:28 - 159:31
  ใช่... ยังยี่สิบปี
 • 159:31 - 159:34
  (MK) งั้นคุณสามารถบอกได้สิ...
  ฉันหมายความว่าคุณได้ทดสอบกับ GANS หรือไม่?
 • 159:34 - 159:36
  (K2) ใช่
  (MK) ที่เราสามารถบอกเราได้
 • 159:36 - 159:42
  เอาล่ะนี่คือ GANS ระดับของ
  GANS อยู่ในส่วนผสม
 • 159:43 - 159:46
  เพราะคุณควรจะทำกล้อง-
  กับมันหรือวิดีโอกับมัน,
 • 159:46 - 159:49
  ที่คุณสามารถสแกนได-
  ้และเราสามารถเห็นได้
 • 159:50 - 159:54
  (K2)... การตกผลึกสิ่งที่ฉันสิ่งที่ฉัน...
  (MK) ใช่ใช่แล้ว...
 • 159:54 - 160:03
  (K2) ใช่ไหม? เราต้องเราต้องรู้ว่า
  GANS ชนิดใดที่คุณต้องการวัด
 • 160:03 - 160:06
  และ...
  และเราสามารถสร้างมันขึ้นในแรงงาน
 • 160:06 - 160:09
  และสามารถแสดงได้
 • 160:10 - 160:16
  (MK) เราอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถ...
  ให้หน่วยแบบพกพากับคน,
 • 160:16 - 160:18
  ที่บ้านพวกเขาเห็-
  นสิ่งที่พวกเขาผลิต
 • 160:18 - 160:21
  หรือในห้องปฏิบัติการที่พ-
  วกเขาเห็นสิ่งที่พวกเขาผลิต?
 • 160:21 - 160:25
  (K2)... คุณต้องการห้องสะอาดมาก...
  ด้วย...
 • 160:25 - 160:28
  (MK) ไม่มีปัญหา
  เนื่องจากเรากำลังเจรจากับ
 • 160:28 - 160:31
  บริษัท วัดทั่วโลก
 • 160:31 - 160:33
  (K2) ใช่
  (MK) ที่พวกเขาต้องการเห็นระบบ....
 • 160:33 - 160:39
  ถ้าเราสามารถพัฒนาได้เช่นคนสามารถส่งข-
  ้อมูลไปยังห้องปฏิบัติการได้และพูดว่า "
 • 160:39 - 160:43
  "ฉันได้ทำสิ่งนี้... มันคืออะไร
  GANS ของ CO2 หรือ ZnO หรืออะไร?"
 • 160:44 - 160:48
  (K2) ใช่ แต่... ที่... ที่...
  สิ่งที่ง่ายที่สุดคือ... วัดนี้
 • 160:48 - 160:55
  ด้วยเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ...
  เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมเรามี... บางอย่าง...
 • 160:55 - 161:03
  ของอุปกรณ์นี้ แต่... ไม่ถูกดังนั้น...
  เล็กน้อยแพง
 • 161:03 - 161:05
  (MK) อะไรนิดหน่อยแพง?
 • 161:05 - 161:08
  (K2)... วิธีการวัด...
  สำหรับแก๊สโครเมียม...
 • 161:08 - 161:13
  (MK) ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
  (K2) ฉันคิดว่า 30-50,000
 • 161:14 - 161:20
  (MK) เพื่อให้เราสามารถวัด GANSes ว่า...
  เราสามารถส่งวัสดุและพูด,
 • 161:20 - 161:22
  "นี่คือ GANS" หรือ "ไม่ใช่
  GANS" หรืออะไรก็ตาม
 • 161:22 - 161:23
  นี่คือสิ่งที่กำลังมองหา
 • 161:23 - 161:28
  (K2) ฉันคิดว่า... Atom หรือ...
  สถาบันกานายังสามารถวัดได้เช่นกัน
 • 161:28 - 161:30
  ฉันคิดว่าพวกเขามี chromatographs
  ก๊าซหรือ... หรือ.... หรือ...
 • 161:30 - 161:32
  (MK) ไม่, ไม่, ไม่เรา....
  เราไม่ต้องการทำอย่างนั้น...
 • 161:32 - 161:37
  เรากำลังพูดถึงการวัด GANSes ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้
 • 161:37 - 161:41
  เพราะคุณ...
  ฉันจำได้ว่าคุณพูดว่าคุณสามารถสร้างระบบดังกล่าวให้เราได้
 • 161:41 - 161:45
  (K2) ใช่... สำหรับ... สำหรับแผ่นกระดาษ
  ระบบนี้พร้อมแล้ว
 • 161:45 - 161:52
  แต่... ระบบอื่น ๆ...
  เรามีสถาบันในออสเตรีย
 • 161:52 - 161:56
  และ... ฉันส่งพวกเขา probes
  และพวกเขาทำเพื่อฉัน
 • 161:57 - 162:02
  (MK) เอาล่ะ ดังนั้น...
  เราสามารถพบกันในไม่ช้าและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไร
 • 162:02 - 162:06
  (K2) ใช่... เมื่อเคลาส์กลับมาที่ออสเ-
  ตรียแล้วเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ใช่.
 • 162:06 - 162:09
  (MK) เอาล่ะ ที่สมบูรณ์แบบ
  ขอบคุณมากครับ
 • 162:09 - 162:13
  (K2) ขอบคุณค่ะ
  มีดีดี... ขอบคุณลาก่อน
 • 162:13 - 162:15
  (MK) ขอบคุณ Klaus...
  ลาก่อน.
 • 162:15 - 162:19
  กำลังพยายาม...
  ฉันเพิ่งเห็นข้อความในพื้นหลัง...
 • 162:19 - 162:25
  เรามี Herbert ใน...
  (KP) ซูดานใต้
 • 162:25 - 162:30
  (MK) University
  เขาพร้อมให้เขาบรรยายในมหาวิทยาลัยหรือไม่?
 • 162:31 - 162:35
  เราได้เห็นภาพของเขาแล้ว...
  (KP) ใช่.... ใช่เขาอยู่ค่ะ
 • 162:36 - 162:40
  (MK)
  เขาบรรยายหรือจบการบรรยายในมหาวิทยาลัยหรือไม่?
 • 162:41 - 162:45
  (KP)
  เขายังคงบรรยายอยู่เขาเพิ่งเขียนนายเคเซะ
 • 162:45 - 162:51
  เขาอัล... นอกจากนี้เขายังส่งรูปครึ่งชั่วโมงก่อนฉันส่งมันให้ริค
  บางทีริกคุณสามารถแสดงได้
 • 162:51 - 162:53
  (RC) ใช่ใช่
 • 162:53 - 162:58
  (KP) แต่แบนด์วิธของเขาแย่มากที่นั่น-
  ฉันไม่รู้ว่าเขาได้ยินเราตอนนี้หรือไม่?
 • 162:59 - 163:03
  (MK) Rick Crammond เราสามารถเห็นคุณ...
  ภาพของคุณอยู่บนแล็ปท็อป
 • 163:04 - 163:07
  คุณต้องการออกไปแล-
  ะกลับมาอีกครั้งหรือ?
 • 163:12 - 163:13
  ถูก
 • 163:18 - 163:21
  ... จากการบรรยายในมหาวิทยาลัย?
 • 163:25 - 163:28
  (KP)
  ใช่นี่เป็นภาพที่เขาส่งมาให้ฉันครึ่งชั่วโมงก่อน
 • 163:28 - 163:31
  และเขายังอยู่ในรายการแผงที่ฉันเห็น
 • 163:31 - 163:33
  เฮอร์เบิร์ตคุณได้ยินเราไหม?
 • 163:36 - 163:43
  (RC) ฉันจะพยายามเปิดโป่งเขาและดูว่า...
  (KP) ถ้าการบรรยายยังคงดำเนินอยู่...
 • 163:46 - 163:48
  (RC) สวัสดี?
 • 163:49 - 163:56
  (HB) สวัสดี... สวัสดี...
  คนอื่น ๆ อยู่ที่นี่...
 • 164:01 - 164:04
  (MK) เขามีปัญหากับแบนด์วิธ
 • 164:04 - 164:06
  (HB) ฉันได้ยินคุณ
  (RC) เอาล่ะ
 • 164:06 - 164:10
  คุณได้ยินฉันนี่คือเฮอร์เบิร์ต?
  (MK) ใช่ เฮอร์เบิร์ตเราได้ยินคุณ
 • 164:10 - 164:12
  (HB) ใช่ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก
  (MK) ขอบคุณมากครับ
 • 164:12 - 164:15
  สำหรับการทำงานของคุณ...
  ในซูดานใต้
 • 164:15 - 164:17
  การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไร?
 • 164:21 - 164:30
  (HB) ที่นี่... การบรรยายครั้งนี้เป็นจริงเร-
  าอยู่ในสดอาศัยอยู่ออนไลน์ฟังในการบรรยายของคุณ
 • 164:30 - 164:37
  ส่วนใหญ่...
  สมาชิกบางคนในทีมหลักที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • 164:39 - 164:44
  และส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจ-
  ากมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่นี่
 • 164:44 - 164:48
  ... กำลังฟัง... ทั้งหมด... ทั้งหมด...
 • 164:50 - 164:57
  งานนำเสนอเพราะเป็นเรื่องย-
  ากที่จะเข้าใจได้เป็นครั้งแรก
 • 164:57 - 165:02
  ดังนั้นฉัน... ฉันไม่ได้แล้วบางส่วน....
  เพื่อให้พวกเขามีแต่ละ
 • 165:02 - 165:07
  ความเข้าใจในการสอ-
  นของคุณในครั้งต่อไป
 • 165:15 - 165:19
  (MK) สวัสดีค่ะ?
  (HB) ใช่คุณได้ยินฉันไหม?
 • 165:19 - 165:22
  (MK) ใช่ใช่ว่าการผ่านเข้ามาของคุณผ่านไม่ได้
  แต่ไม่เป็นไร
 • 165:22 - 165:25
  ไม่มีปัญหา.
  (HB) ใช่ขอโทษ
 • 165:26 - 165:30
  (MK)
  คุณให้ความสำคัญกับนักเรียนบ้างไหม...
 • 165:30 - 165:34
  พื้นหลังคืออะไร...
  พวกเขามาจาก? วิศวกรรม?
 • 165:34 - 165:40
  (HB)... นักเรียนคนไหนที่นี่
  Engineering?
 • 165:43 - 165:48
  (ไม่ได้ยิน)
 • 166:03 - 166:08
  สถานที่อื่น 5...
  ดังนั้น... วิทยาศาสตร์พิเศษ...
 • 166:10 - 166:14
  (MK)
  คุณเห็นวัตถุประสงค์ทั้งหมดของประเภทนี้...
 • 166:16 - 166:22
  (HB)... เราไม่ได้ยินคุณ...
  (MK) ได้ยินไหมตอนนี้
 • 166:23 - 166:27
  (HB) ใช่ตอนนี้เราได้ยินคุณ
  (MK) วัตถุประสงค์ของการเหล่านี้...
 • 166:27 - 166:31
  คำสอนที่คุณทำและเราทำใน....
  ใช่.... ข้อความ...
 • 166:31 - 166:38
  พยายามที่จะรักษาสมองเหล่านี้ไว้ในแอ-
  ฟริกาและกลายเป็นสินทรัพย์ของประเทศชาติ
 • 166:38 - 166:45
  นี่คือปัญหาและเราสนับสนุน...
  ทำงานเหมือนคุณ
 • 166:45 - 166:50
  เพื่อให้องค์การสหประชาชาติสินทรัพย์ท-
  ี่เป็นทรัพยากรมนุษย์กลับมา... ในประเทศ
 • 166:51 - 166:55
  และนั่นคือสิ่งที่เราบอกคุณเมื่อครั้งที่แล้ว
  เราสนับสนุนและเราจะ... เราจะเริ่มต้น...
 • 166:56 - 167:00
  การเงิน,
  การเรียนการสอนและการพัฒนาในแอฟริกาด้วยเหตุนี้
 • 167:02 - 167:06
  พวกเขามีการศึกษาด-
  ีพวกเขามีการศึกษาสูง
 • 167:06 - 167:08
  (MK) แต่สภาพแวดล้อม (HB) ใช่
 • 167:08 - 167:11
  สำหรับพวกเขาไม่ได้มี...
  เราเห็นมันในกานา
 • 167:14 - 167:18
  (HB) ใช่ (MK) เป็นหนึ่งใน...
  เรามี...
 • 167:18 - 167:21
  เรามีนักเรียนคนหนึ่-
  งที่ทำงานให้เราเป็นนาย
 • 167:21 - 167:27
  เป็นอาจารย์ที่... ใน....
  ในการสัมภาษณ์กับคู่กดของสัปดาห์ที่ผ่านมากล่าวว่า "
 • 167:27 - 167:32
  "พวกเขาฝึกเราในมหาวิทยาลัยอะตอม
  แต่พวกเขาไม่สามารถให้งานของเราได้"
 • 167:32 - 167:36
  "และตอนนี้เรามีงานร่วมกับ Keshe
  Foundation และเรา... เราอยู่บ้าน
 • 167:37 - 167:39
  ฝึกให้นักเรียนมีการศึกษาสูง
 • 167:39 - 167:42
  แล้วสูญเสียพวกเขาคือการสูญเสีย...
  สินทรัพย์เพื่อประเทศชาติ
 • 167:42 - 167:44
  และนี่คือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยน
 • 167:47 - 167:51
  ขอบคุณมากสำหรับผลงานของคุณ
 • 167:51 - 167:57
  (HB)... คำขอของฉัน Keshe นายสำหรับ...
  สำหรับจุดเริ่มต้นที่ดี
 • 167:58 - 168:01
  บางทีถ้าเราสามา-
  รถหาหนังสือได้บ้าง
 • 168:01 - 168:06
  เนื่องจากอินเทอร์เน็ตยังไม่พร-
  ้อมใช้งานและมีราคาแพงสำหรับผู้คน
 • 168:06 - 168:12
  เพื่อขอรับหนังสือสำหรับนักเรียนสำหรับ...
  ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • 168:12 - 168:17
  ที่พวกเขาสามารถอ่านและ...
  ที่... ใช่มั้ย?
 • 168:18 - 168:23
  (MK)....
  หนังสือจะง่ายสำหรับคุณที่จะดาวน์โหลด...
 • 168:23 - 168:26
  หนังสือทุกเล่มบนเว็บไซต์...
  บนอินเทอร์เน็ตที่ไหนสักแห่ง
 • 168:26 - 168:32
  หากพวกเขาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF
  ฉบับหนึ่งแล้วพิมพ์ออกได้อย่างถูกต้องในแอฟริกา
 • 168:33 - 168:34
  (HB) เอาล่ะ
  (MK) หนังสือฟรี...
 • 168:34 - 168:37
  ไม่คิดเงิน...
  ทุกที่ในโลก
 • 168:37 - 168:41
  ดังนั้นถ้า...
  สำหรับเราที่จะพิมพ์หนังสือและพยายามที่จะให้คุณ...
 • 168:41 - 168:46
  ความสุขของสิ่งที่เราได้เห็นตอนนี-
  ้ว่าหนังสือเป็นอิสระบนอินเทอร์เน็ต
 • 168:46 - 168:51
  เพียงแค่ดาวน์โหลดไฟล์.
  pdf แล้วพิมพ์ราคาถูก
 • 168:51 - 168:53
  สำหรับ 1 หรือ 2
  เหรียญและให้ทุกคนมีไว้
 • 168:53 - 169:00
  นี่คือของขวัญจากเราสู่มนุษยชาติ
  (HB) เอาล่ะขอบคุณมากครับ
 • 169:00 - 169:02
  (MK) ขอบคุณมากครับ
 • 169:10 - 169:10
  ดำเนินการต่อ
  (HB) บ่ายนี้...
 • 169:10 - 169:15
  หลังจากนี้...
  หลังจากนี้... บรรยายตอนนี้
 • 169:15 - 169:20
  ฉันได้รับเชิญจากกร-
  ะทรวงการต่างประเทศ...
 • 169:21 - 169:25
  ใช่แล้วพวกเขาก็เรียกผมว่า...
  ว่า.... ไม่ควรจะสาย
 • 169:26 - 169:30
  ... ไปที่นั่นและ...
  หรือหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
 • 169:30 - 169:36
  และวันพรุ่งนี้เป็นงานนำเสนอในมหาวิทยาลัย
  University in Juba
 • 169:37 - 169:39
  (MK)
  ขอบคุณมากสำหรับการทำงานหนักของคุณ
 • 169:40 - 169:43
  (HB) Uh-Hm มันเป็นความสุขของฉัน
  ขอขอบคุณ.
 • 169:43 - 169:45
  สำหรับคุณ.... ขอบคุณสำหรับการสอนของคุณ
 • 169:45 - 169:48
  ขอบคุณสำหรับการสอนนายเคเซะ
 • 169:49 - 169:59
  (MK) คุณยินดีต้อนรับ
  สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นี่เป็นความปรารถนาของฉันมาหลายทศวรรษแล้ว...
 • 170:11 - 170:17
  ขอบคุณมากเฮอร์เบิร์ต
  (HB) ใช่ครับขอบคุณมากนายเคสฮี
 • 170:17 - 170:24
  (MK) ขอบคุณมากครับ
  เราเข้าร่วมคุณหรือถ้าคุณสามารถบันทึกการประชุมของคุณ,
 • 170:24 - 170:30
  แม้เสียงและส่งให้เราหรือเมื่อคุ-
  ณกลับมาที่ออสเตรียนำติดตัวไปด้วย,
 • 170:30 - 170:37
  และเราได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสอ-
  นเพราะเราทุกคนสอนวิธีที่แตกต่างออกไป
 • 170:37 - 170:43
  (HB) ฉันคิดว่า...
  เมื่อสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ฉันจะกลับมาที่ออสเตรีย
 • 170:43 - 170:47
  (MK) ขอบคุณมากครับ
  การเดินทางที่ปลอดภัยและขอบคุณมากสำหรับการทำงานหนักของคุณ
 • 170:48 - 170:50
  (HB) มันเป็นความสุขของฉันนายเคส
  ขอขอบคุณ.
 • 170:50 - 170:53
  (MK)
  ฉันได้สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆในแอฟริกา,
 • 170:53 - 170:57
  และฉันรู้ว่า...
  มันเป็นสิ่งที่สวยงามที่จะเห็นคนเหล่านี้
 • 170:57 - 171:01
  ทุ่มเทให้กับการเปลี่ยนแปลงและเ-
  ราต้องให้พื้นดินแก่พวกเขาที่จะทำ
 • 171:02 - 171:05
  นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเหล่านี-
  ้พาเรือไปเพราะไม่มีงานทำที่บ้าน
 • 171:05 - 171:09
  เราต้องให้พวกเขา-
  ที่บ้านและทำลายเรือ
 • 171:11 - 171:13
  ขอบคุณมากครับ
 • 171:16 - 171:21
  (RC) นาย Keshe
  บางคนมีความกังวลว่าหนังสือ,
 • 171:21 - 171:26
  มีอยู่ใน. pdf
  หรือบางอย่างบนอินเทอร์เน็ต
 • 171:26 - 171:31
  มีคำถามเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้
  ฉันไม่คิดว่านั่นคือสิ่งที่คุณหมายถึง
 • 171:31 - 171:36
  เพียงแค่จัดเรียงของ...
  (MK) ใส่ไว้ด้วยวิธีนี้ ถ้าใคร...
 • 171:36 - 171:42
  (RC)...
  สำหรับคนแอฟริกันที่ไม่สามารถเข้าถึงหนังสือได้ตามปกติ
 • 171:42 - 171:45
  เป็นความจริงหรือ?
  (MK) คน, จุดของความกังวล,
 • 171:45 - 171:49
  คือผู้ที่ต้องการอ่านหนังสือ-
  พวกเขาสามารถดาวน์โหลดได้เสมอ,
 • 171:49 - 171:52
  และบริจาคสิ่งที่พวกเขาชอบมูลนิธิ
 • 171:53 - 171:55
  เราได้รับไปยังจุด-
  ที่เราเปิดสิทธิบัตร
 • 171:55 - 172:00
  ตอนนี้หนังสือเล่มนี้-
  มีทั้งภาษาจีนในหลายภาษา
 • 172:00 - 172:03
  เราพิมพ์หนังสือทั้งหมดจากประเ-
  ทศจีนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
 • 172:03 - 172:07
  หนังสือทั้งหมดของเราทุกภาษ-
  าบรรดาผู้ที่ต้องการคัดลอกยาก,
 • 172:07 - 172:10
  ในรูปแบบเดิมจะถ-
  ูกตีพิมพ์และพิมพ์,
 • 172:10 - 172:16
  และกระจายออกจากสำนักงานการพิมพ์ข-
  องจีนหรือสิ่งที่เราเรียกว่า บริษัท
 • 172:17 - 172:22
  เราได้สูญเสียความไว้วางใจที่เรา-
  พิมพ์พวกเขาเอาเงินจำนวนมากจากเรา,
 • 172:22 - 172:25
  และตามสิ่งที่พวกท่านรู้ท-
  ั้งหมดปฏิเสธที่จะมอบหนังสือ
 • 172:25 - 172:28
  โดยคำแนะนำของคนที่อยู่ข้างหลัง
 • 172:28 - 172:32
  ดังนั้นตอนนี้เรานำพิมพ์ของเราในเราจ่ายเงินบางส่วน
  25,000 ยูโร,
 • 172:32 - 172:34
  สำหรับหนังสือที่จะจ-
  ัดส่งและพวกเขาปฏิเสธ,
 • 172:34 - 172:37
  พวกเขาเอาเงินและพว-
  กเขาทำงานและพวกเขา...
 • 172:37 - 172:39
  เราเข้าใจเราทุกคนเห-
  ตุผลที่อยู่เบื้องหลัง
 • 172:39 - 172:44
  ดังนั้นเราจึงกำลังถ่ายโอนหนังสื-
  อทุกเล่มของเราไปยังจีนแผ่นดินใหญ่
 • 172:44 - 172:47
  เราเชื่อมั่นใน Nation
  และเราทำงานผ่าน Nation
 • 172:47 - 172:51
  นั่นคือเหตุผลที่เราต้องแบกรับบางส่วนออก-
  ไปเราสูญเสียหนังสือประมาณแปดพันเล่มไปแล้ว
 • 172:51 - 172:55
  วิธีนี้ไปยังเครื่องพิมพ์เบลเย-
  ี่ยมเป็นการฉ้อโกงและการหลอกลวง,
 • 172:55 - 172:59
  ซึ่งเป็นลักษณะงาน-
  หรือตั้งขึ้นเพื่อทำ
 • 172:59 - 173:04
  หนังสือทั้งหมดถ้าคุณไปบนอินเ-
  ทอร์เน็ตคุณสามารถดาวน์โหลดได้,
 • 173:04 - 173:08
  มิฉะนั้นถ้าสำเนาที่เราได้รับ-
  การตีพิมพ์และพิมพ์ในประเทศจีน,
 • 173:08 - 173:11
  และจะถูกแจกจ่ายจากประเทศจีนออกไป
 • 173:12 - 173:17
  กระบวนการ... ง่ายมาก
  ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลด,
 • 173:18 - 173:21
  มันคือ... หนังสือ...
  เป็นกระดูกสันหลัง
 • 173:21 - 173:25
  ของการจัดหาเงินทุนจ-
  ำนวนมากทำงานของมูลนิธิ
 • 173:26 - 173:30
  มันมีอยู่ถ้าคุณดาวน์โ-
  หลดและคุณเรียนรู้จากมัน,
 • 173:30 - 173:35
  ใส่มันกลับเข้ามาในสังคมและ-
  คุณสามารถมีส่วนร่วมกับมูลนิธิ
 • 173:36 - 173:38
  และในแอฟริกาทุกสิ่งทุกอย-
  ่างก็ฟรีแม้แต่หนังสือก็ฟรี
 • 173:38 - 173:43
  นักเรียนชาวแอฟริกันสามารถลง-
  ทะเบียนได้อย่างอิสระในบรรทัด,
 • 173:43 - 173:47
  และเรียนรู้และดาวน์โห-
  ลดหนึ่งแล้วกระจายไปทั่ว
 • 173:47 - 173:52
  ฉันได้เห็นสิ่งเดียวกันในเซียร์ราลีโ-
  อนฉันได้เห็นสิ่งเดียวกันใน... กินชาซา,
 • 173:52 - 173:56
  ฉันได้เห็นสิ่งเดียวก-
  ันในบันจุลและที่อื่น ๆ
 • 173:58 - 174:01
  จ่ายเงินยี่สิบยี่สิบห้ายูโร-
  สำหรับหนังสือเล่มนี้มากเกินไป
 • 174:01 - 174:07
  แต่มันเสียค่าใช้จ่ายไม่กี่ดอลลาร์ใน-
  การพิมพ์หนึ่งแล้วกระจายทั่วมหาวิทยาลัย
 • 174:07 - 174:10
  ทุกอย่างไปแอฟริกาที่สามสิ่งที่เราเรียกว่า
  Nations,
 • 174:10 - 174:13
  ที่กำลังพัฒนาตัวเองให้กลายเป็น
 • 174:13 - 174:15
  ในเทคโนโลยีอวกาศท-
  ี่พวกเขาไม่ควรตกออก,
 • 174:15 - 174:18
  ตกอยู่เบื้องหลังม-
  ันเป็นฟรีโดยมูลนิธิ
 • 174:22 - 174:24
  ขอบคุณมากเฮอร์เบิร์ต
 • 174:26 - 174:29
  มีอะไรอีกหรือเราจะเรียก
  Rick วันนี้?
 • 174:29 - 174:34
  (KP) นาย Keshe นี่คือ Klaus
  อีกครั้งฉันแค่อยากจะบอก Herbert,
 • 174:34 - 174:39
  เพราะผมสังเกตเห็นว่าเขาม-
  ีพื้นที่กว้างใหญ่ในซูดานใต้
 • 174:39 - 174:41
  หากคุณต้องการการสนับสนุน
  Keshe Foundation Austria,
 • 174:41 - 174:44
  สามารถช่วยให้คุณเกี่ยวก-
  ับค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ได้
 • 174:45 - 174:48
  ดังนั้นขอเพียงแค่เก็บไว้ใน...
  อยู่ในการติดต่อ
 • 174:54 - 174:59
  (HB) โอเคเคลาส์ฉันได้ยินคุณ ขอขอบคุณ.
  (MK) ขอบคุณมากครับ
 • 174:59 - 175:05
  หากคุณใส่งบประมาณให้มหาวิทยาลั-
  ยดูจำนวนสำเนาที่พวกเขาต้องการผลิต
 • 175:05 - 175:08
  ห้าสิบ, หนึ่งหมื่น,
  ค่าใช้จ่ายเท่าไร,
 • 175:08 - 175:12
  สำหรับสำนักงานการพิมพ์ในมหาวิทยาลัยเพื่อพิมพ์,
  ดาวน์โหลด,
 • 175:12 - 175:14
  มูลนิธิจะจ่ายเงินสำหรับมัน
 • 175:16 - 175:19
  (HB) เอาล่ะเราจะให้ ..
  (MK) คุณจ่ายเงินในการพิมพ์...
 • 175:20 - 175:23
  (HB) เราจะจัดทำงบประมาณ
  ฉันต้องการหา...
 • 175:23 - 175:26
  จำนวนหน้า...
  หนังสือมีกี่เล่ม?
 • 175:27 - 175:30
  (MK) ไม่ฉันไม่รู้หนังสือเล่มหนึ่ง...
  ฉันไม่รู้หนังสือ...
 • 175:30 - 175:33
  พิมพ์ A4 เป็นสองสามร้อยหน้า
 • 175:33 - 175:37
  แต่เราได้จ่ายเงินให-
  ้มหาวิทยาลัยเพื่อพิมพ์
 • 175:37 - 175:42
  แต่ถึงขีด จำกัด ที่พวกเขายอมรับที่จะทำ
  แต่ไม่สามารถขาย,
 • 175:42 - 175:46
  ต้องมอบให้กับนักเรียนอย่างอิสระ
  นี้จะต้องมีการทำ
 • 175:50 - 175:52
  ขอบคุณมาก.
  (HB) เอาล่ะเห็นได้ชัดว่าใช่
 • 175:52 - 175:55
  ใช่ขอบคุณมาก
  (MK) ขอบคุณมากครับ ขอขอบคุณ.
 • 175:55 - 175:59
  นี่คืองานที่เราทำเป็นมู-
  ลนิธิความรู้ที่จะเป็นอิสระ
 • 175:59 - 176:02
  และสำหรับผู้ที่ไม่สา-
  มารถจ่ายได้เราให้บริการ
 • 176:02 - 176:05
  นี่เป็นวิธีที่เราเริ่มต-
  ้นเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อน
 • 176:05 - 176:07
  และเรารักษา ethos ของเรา
 • 176:08 - 176:15
  ไม่มีชายคนใดที่ควรตกอยู่เบื้องหลังเ-
  พียงเพราะทางการเงินในการดึงดูดความรู้
 • 176:15 - 176:18
  นั่นคือเหตุผลที่คำสอนของเราได-
  ้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้ว
 • 176:18 - 176:20
  ทุกประชาชาติและชนช-
  าติต่างๆทั้งชาวยุโรป,
 • 176:21 - 176:24
  เรามีชาวยุโรปที่ไม่สามารถจ่ายหน-
  ังสือพวกเราให้หนังสือได้อย่างอิสระ
 • 176:25 - 176:28
  เราได้ให้หนังสือเล่มหนึ-
  ่งแก่ผู้คนในซาอุดิอารเบีย,
 • 176:28 - 176:30
  ที่ไม่สามารถซื้อได้
 • 176:32 - 176:36
  หนังสือเล่มแรกของมูลนิธิ Keshe
  ไปยังซาอุดิสซึ่งไม่สามารถหาหนังสือได้
 • 176:36 - 176:38
  และเราคิดว่ามันเป็-
  นประเทศที่อุดมไปด้วย?
 • 176:42 - 176:45
  อื่น ๆ...
  (RC) จะมีอยู่ในส่วนหลัก
 • 176:45 - 176:49
  เว็บไซต์ Keshe Foundation นาย Keshe?
  (MK) อะไรอยู่ในมูลนิธิ Keshe
 • 176:49 - 176:54
  เว็บไซต์สำหรับขาย
  สิ่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถทำได้
 • 176:54 - 176:59
  เนื่องจากมีการดาวน์โหลดอยู่แล้ว
  เรารู้ว่ามีการดาวน์โหลดมานับล้านครั้ง
 • 177:00 - 177:02
  พวกเขา...
  พวกเขาทำให้แน่ใจว่ามันไปและที่,
 • 177:02 - 177:05
  นั่นคือวิธีที่มันยืนแล-
  ะเป็นความสุขที่จะเห็นมัน
 • 177:05 - 177:09
  (RC)
  เพื่อให้ผู้คนเพียงแค่มองขึ้นมาบนอินเทอร์เน็ต
 • 177:09 - 177:13
  และหาสำเนา. pdf ที่แห่งหนึ่ง
  นั่นคือความคิด? มันคือ...
 • 177:13 - 177:16
  (MK)
  ถ้าพวกเขาสามารถหาได้ก็สามารถบริจาคให้มูลนิธิได้
 • 177:16 - 177:19
  แต่ผู้คนจำนวนมา-
  กต้องการมีสำเนายาก
 • 177:19 - 177:23
  สำเนายากจะออกจาก,
  ออกจากสิ่งที่คุณเรียกว่า,
 • 177:23 - 177:28
  จีนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
  เราเริ่มพิมพ์ภาษาจีนเป็นอย่างมากแล้ว
 • 177:32 - 177:37
  อะไรอื่น... เรามี?
  ขอบคุณมากเฮอร์เบิร์ต
 • 177:38 - 177:42
  เรานำเสนอวิดีโอที่ดีที่สุดใน-
  วันนี้และการนำเสนอในวันพรุ่งนี้
 • 177:42 - 177:45
  และเราจะกลับมาพบคุณที-
  ่ออสเตรียเมื่อคุณกลับมา
 • 177:46 - 177:49
  (JG) สวัสดีนายเคเซะ
  Rick: พวกเรามีอะไรอีกหรือ?
 • 177:49 - 177:55
  (RC) มีคำถามจาก...
  สวัสดีมีเสียงพื้นหลังอยู่บ้าง...
 • 177:55 - 178:00
  (MK) ใช่คุณสามารถถอด Herbert
  ได้เพราะเขาอยู่ที่นั่นพวกเขาไม่สามารถมาได้
 • 178:01 - 178:04
  หรือทำให้เขาเงียบและ-
  เราสามารถเก็บภาพไว้ได้
 • 178:04 - 178:10
  (RC) มีคำถามในคำถามและคำตอบจาก...
  ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ,
 • 178:10 - 178:20
  จาก Ram กล่าวว่า "เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Naomi
  ได้รับการเยียวยาด้วยแผ่นความเจ็บปวดของ CO2, ZnO และ CH3
 • 178:20 - 178:25
  คุณสามารถให้เรา precisions
  เกี่ยวกับการผสม?
 • 178:26 - 178:29
  ขอบคุณมาก.
  (MK) กระบวนการนี้ไม่ใช่...
 • 178:29 - 178:33
  ที่จะต้องทำโดยการ-
  ทำความเข้าใจเงื่อนไข
 • 178:35 - 178:38
  (RC)
  ดังนั้นอาจแตกต่างกันสำหรับคนที่แตกต่างกัน
 • 178:38 - 178:41
  (MK) ใช่
  (RC) สำหรับสถานที่ต่างๆและอื่น ๆ
 • 178:41 - 178:44
  (MK) ใช่ และประการที่สองคือการให้...
  (RC) และ... นั่นน่าจะเป็น
 • 178:44 - 178:47
  วิธีที่ดีที่สุดสำหรั-
  บคนที่จะดำเนินการต่อไป
 • 178:47 - 178:51
  พวกเขาจะต้องไปหาหมอไหม?
  (MK) สภาพอะไรของคุณ Bien sûr
 • 178:51 - 178:54
  เรากำลังพยายามที่จะจัดระเบียบนี้กับแพทย์มูลนิธิ
  Keshe,
 • 178:54 - 178:57
  ตอนนี้พวกเขากำลังค-
  ิดถึงพวกเขากว่าร้อยคน
 • 178:57 - 179:00
  ที่เราสามารถสอนแพทย์ได้
  แล้วคุณมีคุณต้อง
 • 179:00 - 179:05
  สิ่งเหล่านี้ต้องทำด้วย...
  ผ่านทางการแพทย์
 • 179:06 - 179:12
  และ... พวกเขาเป็นอย่างมากก็จะต้อ-
  งมีการหารือกับคนที่เข้าใจวิธีการทำ,
 • 179:12 - 179:19
  และแพทย์ถ้าพวกเขามีปัญหาหรือพ-
  วกเขามองไปที่วิธีการใหม่ที่จะทำ
 • 179:19 - 179:22
  จะได้รับการกล่าวถึงในการเรีย-
  นการสอนทางการแพทย์ในบ่ายวันพุธ,
 • 179:22 - 179:25
  และพวกเขาให้คำแนะนำซึ่งกันและกันว-
  ่าจะทำอย่างไรและสิ่งที่พวกเขาได้ทำไป
 • 179:27 - 179:31
  เราใส่ส่วนที่คนสามารถเข-
  ียนถึงแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ,
 • 179:31 - 179:36
  แต่หมอยุ่งมากจนมองหาผู้ป่วยเอง
 • 179:36 - 179:39
  ค่อยๆในอนาคตเราจะสา-
  มารถตอบสิ่งเหล่านี้ได้
 • 179:39 - 179:41
  ผ่านทางด้านการแพทย์
 • 179:45 - 179:46
  (JG) สวัสดีนายเคเซะ
 • 179:48 - 179:51
  (MK) ฉันรู้ว่าเสียงจากแบกแดด
 • 179:52 - 179:53
  (JG) ขอบคุณ
  คือ Jalal ที่นี่
 • 179:54 - 179:57
  (MK) ใช่ Jalal
  สถานการณ์ในแบกแดดเป็นอย่างไร?
 • 179:57 - 179:59
  (JG) โอ้พระเจ้าของฉัน!
 • 179:59 - 180:04
  ฉันฉันคิดว่าเรามีปัญหาเ-
  ป็นเวลาห้าหมื่นหกพันปีแล้ว
 • 180:04 - 180:09
  อาจเป็นเขตข้อมูลขอ-
  งแร่ธาตุที่เรามีอยู่?
 • 180:09 - 180:13
  (MK) [หัวเราะ]
  (JG) [หัวเราะ] ใช่
 • 180:13 - 180:18
  ...
  ฉันอยากจะบอกว่าฉันจะบริจาคให้...
 • 180:18 - 180:23
  สำหรับการพิมพ์หนังสือสำหรับ
  South Sudan,
 • 180:23 - 180:28
  นี้เป็นหนึ่งและฉันหวังว-
  ่าเราจะเปิดประตูสำหรับที่,
 • 180:28 - 180:32
  และฉันมีคำถามเกี่ยวกับ
  Nano-coating
 • 180:32 - 180:35
  ถ้าฉันมีถ้าฉันมีหลอด,
  หลอดพลาสติก,
 • 180:36 - 180:41
  ความแตกต่างถ้าฉันเคลือบนาโนอยู่-
  ด้านในหรือด้านนอกหรือทั้งสองอย่าง?
 • 180:41 - 180:45
  นั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการตอนนี้...
  (MK) ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการใช้
 • 180:45 - 180:47
  (JG) ถ้าอยากจะ....
  (MK) ถ้าคุณใช้น้ำ
 • 180:47 - 180:50
  ไปข้างนอกทำนอกเพราะภายใน
 • 180:50 - 180:54
  เคลือบจะถูกดูดซ-
  ึมถ้ามีปริมาณเกลือ
 • 180:55 - 181:00
  ถ้าเป็นมิติเดียวคุณส-
  ามารถใช้ทั้งสองด้านได้
 • 181:00 - 181:04
  (JG) เอาล่ะ ถ้าฉัน...
  ถ้าฉันเพียงต้องการให้ Gans of the Gans,
 • 181:04 - 181:12
  ฉันใส่ขวดสองขวดพลาสติกและ...
  ท่อระหว่างพวกเขาหลอดพลาสติก
 • 181:12 - 181:22
  ถ้าจำเป็นต้องทำอย่างนั้นฉันสามารถทำได้แค่...
  เคลือบนาโนภายในหรือทั้งสอง?
 • 181:22 - 181:25
  (MK) คุณสามารถทำภายในไม่ทำนอก,
 • 181:25 - 181:30
  เพราะถ้าคุณต้องการเก็บ GANS ของ
  GANS ไว้ที่ระดับ Field-Plasma,
 • 181:30 - 181:35
  คุณต้องรักษามันไว้และถือไว้ภายใน
  แต่คุณต้องทำให้มันเป็นแบบไดนามิก
 • 181:36 - 181:40
  เพราะเมื่อคุณทำในท่อจะกลายเป็น
  ray,
 • 181:40 - 181:43
  มันกลายเป็นพลาสม่าของแสงขยาย
 • 181:44 - 181:46
  (JG) เอาล่ะ
  (MK) คุณได้และถือไว้
 • 181:46 - 181:51
  คุณต้องเข้าใจด้วยควา-
  มแตกต่างของรูปร่างจะทำ
 • 181:52 - 181:58
  (JG) เอาล่ะ เพราะฉัน, ฉัน,
  ฉันพยายามมันและฉันไม่ได้ไม่มาก,
 • 181:58 - 182:04
  เพราะมันไม่ไดนามิกดังนั-
  ้นจะเปลี่ยนเป็นแบบไดนามิก
 • 182:04 - 182:07
  (MK) ขอบคุณมากครับ
  (JG) ขอบคุณนายเคเซะ
 • 182:07 - 182:13
  (MK) ขอบคุณมากครับ คุณสามารถส่งเงินบริจาคของคุณไปยัง
  Austria Keshe Foundation,
 • 182:14 - 182:21
  เฮอร์เบิร์ตจากที่นั่นจะทำ...
  ส่งไปที่ South Sudan University
 • 182:21 - 182:27
  โดยวิธีการที่นาย Keshe
  คือว่าบัตรถูกเปิดในขณะนี้?
 • 182:27 - 182:30
  หรือ...
  (MK) Pardon?
 • 182:30 - 182:35
  (JG) เป็นเรื่องเกี่ยวกับบัตรที่พวกเขาจ่าย...
  บัตรชำระเงิน หรือมันคือ...
 • 182:35 - 182:41
  (MK) ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำได้
  คุณสามารถโอนเงินผ่านธนาคารได้
 • 182:41 - 182:49
  ไป... ออสเตรียหรือถ้าคุณจ่ายเงินโดย...
  PayPal
 • 182:49 - 182:53
  (KP) ฉันสามารถส่ง...
  ฉันสามารถส่งเขาโดยตรง,
 • 182:53 - 182:56
  ข้อมูลที่เขาต้องการนายเคเซะ เราคือ...
  (MK) ใช่ใช่แล้วทุกอย่าง
 • 182:56 - 183:01
  ไปโดยตรงผ่านมูลนิธิ Keshe
  ออสเตรียไป South Sudan,
 • 183:01 - 183:06
  เพราะเฮอร์เบิร์ตมาจากประเทศออสเตรีย
  พวกเขาสามารถจัดระเบียบได้โดยตรงที่นั่น
 • 183:07 - 183:10
  (JG) ดี ขอบคุณ Klaus
  (MK) ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ
 • 183:10 - 183:11
  (KP) คุณยินดีต้อนรับขอบคุณ
 • 183:11 - 183:17
  (MK) นี่เป็นภาพสุดท้ายของสัปดาห์ที่แล้-
  วเมื่อเจ้าหน้าที่ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ
 • 183:19 - 183:24
  ฉันอาจมีข่าวดีสำหรับคุณทุกคนมากเร็ว
  ๆ นี้
 • 183:25 - 183:30
  แต่ฉันต้องรอจนกว่าฉันจะรู้
  ฉันเห็น Giovanni เข้าร่วมกับเรา
 • 183:31 - 183:34
  สวัสดีจิโอวานนี่บ่ายดีกับคุณ
  บ่ายดีไปอิตาลี
 • 183:34 - 183:36
  (RC)
  โดยวิธีฉันฉันเข้าใจว่ามัน...
 • 183:36 - 183:39
  วันเกิดของ Giovanni...
  (CdR) วันเกิดของ Giovanni
 • 183:39 - 183:45
  สุขสันต์วันเกิด!
  (GL) ขอบคุณค่ะ คุณได้ยินฉันไหม?
 • 183:45 - 183:52
  (RC) สุขสันต์วันเกิดให้คุณ...
  (GL) [หัวเราะ]
 • 183:52 - 183:53
  โอ้ขอบคุณ...
  (MK) [เสียงปรบมือ]
 • 183:53 - 183:56
  (GL) ขอบคุณค่ะ
  (MK) เราไม่ได้พูดเราไม่ได้พูด,
 • 183:56 - 184:00
  กี่ปี huh-hm คุณอยู่
  (GL) นาย Keshe ไม่มีปัญหา
 • 184:00 - 184:03
  เพราะฉันคิดว่าเร็ว ๆ
  นี้ฉันจะกลายเป็นอมตะ,
 • 184:03 - 184:07
  ดังนั้นจึงไม่มีความหวาดกลัว
  [หัวเราะ]
 • 184:07 - 184:10
  (MK) คุณได้กลายเป็นอมตะแล้ว
 • 184:10 - 184:14
  (DM) วันเกิด Happy Giovanni
  อมตะ!
 • 184:17 - 184:21
  (GL) วันดี ขอบคุณมาก.
  ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆ
 • 184:21 - 184:24
  (MK) ขอบคุณมากครับ
  ขอขอบคุณคุณแน่นอน.
 • 184:24 - 184:28
  สุขสันต์วันเกิด!
  และนาโอมิของเราเป็นอย่างไร?
 • 184:28 - 184:31
  (GL) ดีมากนาย Keshe
 • 184:31 - 184:37
  การปรับปรุงมันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและตอนนี้เธอ...
  เธอดื่ม,
 • 184:37 - 184:43
  เช่นแก้วน้ำสามแก้วจากปากวัน
 • 184:43 - 184:47
  (MK) Auuuuuu!
  (GL) สวัสดีครับ! ใช่โอเค.
 • 184:48 - 184:51
  (MK) เธอเริ่มพูดอย่างไร?
 • 184:51 - 184:54
  (GL) ยังไม่ได้ แต่... เพราะ...
  (MK) เธอจะ...
 • 184:54 - 185:00
  (MK)
  ตอนนี้เธอเริ่มกลืนเธอเสริมกำลังลิ้นและกล่องเสียง
 • 185:00 - 185:05
  แล้วเธอก็จะ...
  เมื่อเธอเริ่มกินแล้วเสียงจะกลับมาเร็วขึ้น
 • 185:05 - 185:07
  (GL) Ah ดี
  (MK) นั่นเป็นสิ่งสำคัญเหรอ?
 • 185:07 - 185:13
  (GL) ใช่เธอต้องการกินพิซซ่าด้วย
  (MK) และปาเก็ตตี้
 • 185:13 - 185:16
  ด้วยความสนใจเป็นอย่าง-
  มากเพราะเมื่อคุณผ่าน...
 • 185:16 - 185:19
  กับพิซซ่า
  หรือสิ่งอื่นที่อยู่ใกล้เธอ
 • 185:19 - 185:22
  เธอเอามือจับทันที
 • 185:24 - 185:28
  (MK) ที่ยอดเยี่ยม
  ที่ยอดเยี่ยม
 • 185:28 - 185:33
  (GL) ใช่บางครั้งเขาชก...
  (MK) เธอเป็นคนอิตาเลียนเธอสามารถช่วยได้มั๊ย?
 • 185:33 - 185:37
  (GL) อะไร?
  (MK) ฉันบอกว่าเธอเป็นชาวอิตาลีที่เธอสามารถช่วยได้
 • 185:38 - 185:42
  (GL) อิตาลีนายเคเซ่ฉันไม่เข้าใจ
  (MK) ฉันบอกว่าเธอเป็นชาวอิตาเลียนเธอสามารถช่วยได้
 • 185:42 - 185:48
  เธอจะไปหาพิซซ่าได้ตลอดเวลา
  (แน่ใจได้ว่ามีเลือด)
 • 185:48 - 185:52
  (MK) นี่เป็นข่าวดีนะ...
  (GL) ใช่ใช่แล้วจ้ะ...
 • 185:52 - 185:56
  (MK) ที่ยอดเยี่ยม
  สถานการณ์กับโรงพยาบาลสองแห่งในอิตาลีคืออะไร?
 • 185:57 - 186:02
  (GL) ในเดือนกันยายนเราเริ่ม...
  เพื่อตั้งค่าทั้งหมดของพวกเขา,
 • 186:02 - 186:12
  และ... และก็...
  มันเป็นองค์กรที่ดีมากและมีแพทย์บางคน,
 • 186:12 - 186:25
  และฉัน... ติดต่อกับพวกเขา
  มีความเป็นไปได้ที่จะมีการสนับสนุน
 • 186:25 - 186:33
  จากคนอื่น ๆ บุคคลที่...
  ต้องการตระหนักถึงชนิดของโครงการนี้,
 • 186:33 - 186:40
  เพราะมันเป็นเหมือน...
  เป็นไปไม่ได้
 • 186:40 - 186:48
  สำหรับ, สำหรับ, สำหรับ, สำหรับคนที่จะมี...
  การสนับสนุนสุขภาพ.
 • 186:49 - 186:57
  รายละเอียดที่เรารักษาไว้ในนี้...
  ในกรณีนี้ก็... มันต่ำ,
 • 186:57 - 187:04
  และเนื่องจากเราต้องการให้-
  การสนับสนุนเฉพาะทางการแพทย์
 • 187:04 - 187:11
  ดังนั้นเราจึงไม่ได้เริ่มต้นที่จะ-
  ทำให้การทดแทนของยาอย่างเป็นทางการ,
 • 187:11 - 187:17
  เพราะเราไม่ต้องการสร้างปัญหาด้วย...
  กับโครงสร้างทั้งหมด
 • 187:17 - 187:26
  ดังนั้นฉันคิดว่าสามารถทำได้ดีมากและฉันเริ่มต้น,
  ไป, เพื่อ... ทำงานร่วมกัน,
 • 187:27 - 187:37
  กับ...
  กับหมอบางคนเช่นกรณีของนาโอมิเกินไป
 • 187:37 - 187:47
  เพราะ... ฉัน...
  ไฟล์พร้อมนาโอมิและฉันเก็บข้อมูลทั้งหมด
 • 187:47 - 187:52
  ฉันต้องการเพียงเพื่อเขียน,
  ปริมาณของ GANS, ของวัสดุ,
 • 187:52 - 188:01
  แต่ทั้งหมดเขียนไม่มีปัญหาใด ๆ
  และทั้งหมด resonance แม่เหล็ก,
 • 188:01 - 188:12
  สัปดาห์หน้าฉันมีการประชุมกับ...
  neuro... neuro doctor,
 • 188:12 - 188:18
  ที่เราศึกษาร่วมกันทั้งหมด,
  ไฟล์เกี่ยวกับการสะท้อนแม่เหล็ก,
 • 188:18 - 188:27
  จากจุดเริ่มต้นเราจึงสร้าง...
  เราสามารถตรวจสอบได้
 • 188:27 - 188:34
  ของความคืบหน้าและสิ่งที่เปลี่ยนแปล-
  งสิ่งที่เราสามารถแสดงให้แพทย์อื่น ๆ ,
 • 188:34 - 188:38
  เป็นไปได้ว่าสิ่งนี-
  ้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • 188:38 - 188:44
  และ... ดังนั้นฉันคิดว่าทุกคน
 • 188:44 - 188:53
  สามารถ... สามารถ...
  ได้รับความช่วยเหลือจากข้อมูลทั้งหมดนี้
 • 188:53 - 188:59
  (MK) ฉันคิดว่า...
  ในขณะที่เรากล่าวถึงนี้จะใช้เป็นแบบทดสอบ,
 • 188:59 - 189:03
  สำหรับผู้ป่วยอาการโคม่าอื่น
  ๆ และการบาดเจ็บที่ศีรษะ
 • 189:04 - 189:10
  และในโรงพยาบาลสองแห่งนี้ส-
  ามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานได้
 • 189:10 - 189:13
  ว่าวิธีที่คุณสามารถ-
  นำคนออกจากอาการโคม่า,
 • 189:13 - 189:16
  และวิธีที่คุณสามารถซ่อม-
  แซมอาการบาดเจ็บที่สมองได้
 • 189:16 - 189:23
  แม้แต่ในขอบเขตของนาโอมิ
  (GL) ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะ...
 • 189:23 - 189:25
  (MK)
  คุณได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีมาก
 • 189:25 - 189:28
  ว่าสิ่งที่ได้ทำและผลที่ได้คือ
 • 189:29 - 189:33
  และมีวิดีโอเพียงพอที่เราเ-
  ห็นความคืบหน้าในแต่ละสัปดาห์
 • 189:33 - 189:40
  (GL) ใช่นาย Keshe
  ฉันเก็บรวบรวมวัสดุทั้งหมด,
 • 189:40 - 189:45
  ซึ่งสิ่งที่ฉันได้ทำ-
  กับค่าเริ่มต้นของก่อน,
 • 189:45 - 189:50
  the, the...
  การประยุกต์ใช้เช่นหมวกกันน็อก,
 • 189:50 - 189:57
  และวันแรกของ...
  หลังจากที่ฉันใช้หมวกกันน็อก,
 • 189:57 - 190:02
  และหลังจากภาพอื่นเป็น-
  ภาพของหนึ่งสัปดาห์ต่อมา
 • 190:02 - 190:10
  ดังนั้นฉันจึงมีไฟล์ทั-
  ้งหมดนี้ในทางวิทยาศาสตร์
 • 190:10 - 190:15
  ดังนั้นไม่มีใครสามารถพูดอะไ-
  รเกี่ยวกับกระบวนการเพราะฉัน...
 • 190:15 - 190:25
  มากมากชัดเจนและแม่นยำมาก-
  ว่าอย่างไรเขาทำมันฉันไม่ได้
 • 190:26 - 190:28
  (MK) ขอบคุณมากครับ
  ฉันรู้ว่านี่คือที่...
 • 190:28 - 190:35
  ฉันต้อง... ฉัน...
  หมายความว่าเราต้องแจ้งให้คุณทราบว่าโรงพยาบาลซึ่ง,
 • 190:35 - 190:41
  โรงพยาบาลที่คุณได้กลายเป็นงานของมูลนิธิ
  Keshe ในอิตาลี,
 • 190:41 - 190:49
  พวกเขามีอยู่แล้วได้ให้เราพื้นที่ท-
  ี่ดินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นของพวกเขาในกานา
 • 190:49 - 190:52
  (GL) ใช่
  (MK) และเรามีเอกสารสำหรับมัน,
 • 190:52 - 191:00
  มัน... มันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ของแผ่นดินซึ่งจะช่วยให้เราสิ่งที่เรา...
  เราต้องการจะทำในกานา,
 • 191:00 - 191:04
  และนั่นคือการตอบแทนของเราแบ่งปั-
  นความรู้และปล่อยให้พวกเขาร่วมกัน,
 • 191:04 - 191:10
  เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อไปได้
  ผมขอขอบคุณแพทย์ในโรงพยาบาล
 • 191:11 - 191:16
  ด้วยการบริจาค
  มันเป็นใหญ่มากขึ้นกว่าร้อยไร่ของที่ดิน,
 • 191:16 - 191:21
  ซึ่งพวกเขาได้รับ
  และฉันพูดกับจิโอวานนี่
 • 191:21 - 191:26
  เราขอขอบคุณแพทย์ในโรงพยาบาลที่พว-
  กเขาช่วยให้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยี,
 • 191:26 - 191:32
  ในแอฟริกาได้ง่ายมาก
  ขอบคุณ Giovanni ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง
 • 191:32 - 191:38
  (GL) ไม่ขอขอบคุณ Sir Keshe
  ไม่เพียงพอที่จะกล่าวขอบคุณคุณ Sir Keshe
 • 191:38 - 191:43
  (MK) คุณยินดีต้อนรับ
  อย่างน้อยเราก็สามารถพานาโอมิกลับดื่มได้
 • 191:43 - 191:45
  ฉันเข้ามาแล้ว...
  วันหนึ่งเราจะบอกให้เธอ "ปิด"
 • 191:46 - 191:52
  (GL) ใช่แน่ใจ... แน่ใจ
  (MK) ตอนนี้ตอนที่เธอเริ่มดื่มแล้ว,
 • 191:52 - 191:55
  และการกินเสียงจะกลับมามากมาก...
 • 191:55 - 191:59
  เป็นเวลามากกว่าสี่สัปดาห์ห้าสัป-
  ดาห์แล้วคุณจะเริ่มใช้โทรศัพท์ศีรษะ
 • 191:59 - 192:03
  (GL) ใช่ใช่ครับเซอร์เคสฮี
  (MK) มีความรวดเร็วมาก รวดเร็วมาก
 • 192:03 - 192:05
  (GL) ใช่ใช่ใช่
  (MK) ที่ยอดเยี่ยม
 • 192:05 - 192:07
  (GL) [หัวเราะ] ย้อนกลับ
  (MK) ใช่มันเยี่ยมจริงๆ
 • 192:07 - 192:11
  (GL)
  มีสวิตช์ทันทีที่ฉันเริ่มใส่หูฟัง
 • 192:11 - 192:14
  (MK) ฉันบอกคุณเมื่อสามเดือนก่อน
  (GL) ใช่ใช่ใช่
 • 192:14 - 192:18
  (MK) ผมบอกคุณเมื่อสามเดือนก่อนที่จะทำ
  แต่ก็โอเคทุกอย่างต้องใช้เวลา
 • 192:18 - 192:22
  (GL) ใช่
  (RC) แต่เธอฟังเพลงที่ฉันสงสัย?
 • 192:22 - 192:27
  (MK)
  เธอฟังทุกสิ่งทุกอย่างเธอซนดังนั้นคุณไม่อยากรู้
 • 192:29 - 192:35
  (GL) ใช่ไม่ใช่...
  (MK) เธอซนเมื่อเธออยู่ใน Barletta,
 • 192:35 - 192:39
  แต่ฉันคิดว่าเรื่อ-
  งนี้เธอมีเวลาสิบเท่า
 • 192:40 - 192:52
  ไม่มี Sir Keshe... ฉัน... ในช่วงเวลานี้...
  ปกติจนถึงเดือนที่ผ่านมาฉันฉันทำอย่างนี้
 • 192:52 - 192:56
  เพื่อฟังเพลงและอื่น
  ๆ แต่มีสองเดือน
 • 192:56 - 193:05
  ที่ฉันเริ่มต้นที่จะสอนเธอในทางจิตวิญญาณดังนั้น...
  สิ่งที่เธอฟัง,
 • 193:05 - 193:14
  หรือสิ่งที่ฉัน...
  เมื่อฉันพูดกับเธอฉันพูดเพียงเกี่ยวกับสิ่งที่จิตวิญญาณ,
 • 193:14 - 193:24
  และถ้าฉันแสดงดีวีด-
  ีฉันแสดงตัวอย่างเช่น
 • 193:24 - 193:32
  ข้อความของโททางจิตวิญญาณบางส่วนหรือ-
  การเรียนการสอนบางอย่างเพราะตอนนี้ฉัน,
 • 193:32 - 193:37
  เธอมีประสบการณ์นี้และประสบการณ์-
  นี้มีขนาดใหญ่มากสำหรับชีวิตของเขา
 • 193:37 - 193:42
  และมันไม่ได้เป็นแบบสบาย ๆ ดังนั้น...
  ฉันคิดว่า... ฉันรู้สึกว่าฉัน,
 • 193:42 - 193:53
  งานของฉันคือตอนนี้เพื่อช่วยเธอก-
  ลายเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีจิตวิญญาณ
 • 193:53 - 194:01
  ดังนั้นฉันจึงเริ่ม...
  เพื่อให้อาหารเธอด้วยคำพูดทางวิญญาณ,
 • 194:01 - 194:07
  เช่นเมื่อคืนนี้คืนส-
  ุดท้ายที่ฉันไปใกล้เธอ
 • 194:07 - 194:12
  เมื่อ... เมื่อ...
  ระหว่างการนอนหลับและฉันพูดถึงเรื่อง Love,
 • 194:12 - 194:19
  ของการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วข-
  องความเป็นไปได้ว่าเธอสามารถนำ
 • 194:19 - 194:25
  ...
  ดีกลับด้านขวาและทุกคืนที่ฉันทำเช่นนี้
 • 194:25 - 194:32
  ดังนั้นฉันฉันเปลี่ยนวิธีการของฉ-
  ันกับนาโอมิและไปลึกในทางจิตวิญญาณ
 • 194:32 - 194:45
  ฉันฉันฉันฉันทำเพื่อฉันฉันเพราะสิ่งท-
  ี่เกิดขึ้นมันเป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่
 • 194:45 - 194:57
  ไม่มีไม่มี...
  ไม่มีเหตุผลเพราะถ้าเรา...
 • 194:59 - 195:05
  ... เราทำไม่ได้...
  เราทำอะไรไม่ได้
 • 195:05 - 195:13
  ดังนั้นฉันคิดว่าถ้าสิ่งนี้เ-
  กิดขึ้นกับฉันกับลูกสาวของฉัน,
 • 195:13 - 195:20
  มันเป็นเพราะเราจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่-
  อให้เป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่และกระโดด,
 • 195:20 - 195:26
  ไปถึงระดับจิตวิญญาณสูง
  ดังนั้นฉันช่วยเธอในเรื่องนี้
 • 195:27 - 195:34
  และฉันฝึกมากเกินไป บางทีฉัน...
  ภรรยาของฉันจะเตะออกจากบ้านของฉัน,
 • 195:34 - 195:40
  เพราะ... ฉันฉันคิดว่า...
  (MK) เธอเป็น... เธอให้คุณทำมัน
 • 195:40 - 195:44
  แล้วเมื่อคุณออกไปข้างนอกเธอก็เริ่มเต้น
  (GL) ใช่เพราะฉันพูดว่า:
 • 195:44 - 195:50
  "โอ้, การทำสมาธิ, ในห้องแล็บ"
  ดังนั้นฉันคิดว่าเธอเก็บฉันไว้
 • 195:50 - 195:52
  เพราะตอนนี้ฉันอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้
 • 195:52 - 195:54
  [หัวเราะ]
 • 195:54 - 195:59
  (MK) หลังจากที่เธอพูดถึงเธอพูดว่า
  "Giovanni ออกมานั่นแหล่ะคุณทำได้ดี"
 • 196:00 - 196:03
  (GL) แน่นอนสิ
  (MK) ปล่อยให้ฉันไปกันเถอะ, มาเถอะ...
 • 196:03 - 196:07
  มันเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เห็นคุณหัวเรา-
  ะหลังจากปีดังกล่าวหนึ่งปีของความดันมาก
 • 196:07 - 196:11
  (GL) โอ้! ใช่ใช่ใช่.
  (MK) ฉันชื่นชมจิตวิญญาณของคุณ
 • 196:11 - 196:14
  และวิธีที่คุณได้ทำทุกอย่างให้เธอ
 • 196:14 - 196:19
  หลายคนไม่ได้ติดต่อกับ Naomi
 • 196:20 - 196:26
  เธอเคยสอนลูกชายของเราเป็นครูแ-
  ละสิ่งเดียวที่เธอสามารถสอนเขาได้
 • 196:26 - 196:31
  ทุกอย่างที่ซนในภาษาอิต-
  าเลียนและซนในชีวิตอิตาลี
 • 196:32 - 196:36
  และเธอก็พูดเสมอว่า
  "เขาต้องเรียนรู้เรื่องนี้มิฉะนั้นเขาจะไม่กลายเป็นชาวอิตาเลียน"
 • 196:36 - 196:41
  ตอนนี้ฉันเข้าใจ.
  (GL) ใช่ [หัวเราะ]
 • 196:41 - 196:43
  (MK) ขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
  ขอบคุณคุณจิโอวานนี่
 • 196:43 - 196:47
  (GL) ขอบคุณนายเคเซ่ขอบคุณค่ะ
  ขอบคุณทุกคน. ขอบคุณทุกคน
 • 196:47 - 196:49
  (MK) ลาก่อนลาก่อน
  (GL) ทั้งหมดที่ดีที่สุดลาก่อนลาก่อน
 • 196:50 - 196:52
  (MK) เรามีอะไรอีกหรือ?
 • 196:53 - 196:57
  (EK) ฉันมีคำถามที่นาย
  Keshe ถ้ามันโอเค?
 • 196:57 - 197:00
  (MK) ใครพูด?
  (เอเอ) เอริคอีกครั้ง
 • 197:01 - 197:03
  จากเดนมาร์ก
  (MK) ใช่
 • 197:06 - 197:11
  (EK) มันเป็น... คำถามของฉันเกี่ยวกับ
  Soul เพื่อ Soul สื่อสาร
 • 197:13 - 197:20
  ฉันได้รับในตำแหน่งที่โชคดีท-
  ี่จะมีเราเล็กน้อยของการปฏิบัติ
 • 197:20 - 197:29
  ในเรื่องนี้เป็นเวลาหลายปี
  และเมื่อฉันมีการเชื่อมต่อกับบุคคลอื่น,
 • 197:30 - 197:38
  เมื่อฉันคิดถึงคนนี้ฉันจ-
  ะได้รับคำติชมอย่างรวดเร็ว
 • 197:39 - 197:50
  และเมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้รับการสอนใน Soul to Soul
  แต่สิ่งที่ annoys ฉันคือ,
 • 197:51 - 197:56
  มันไม่ได้รับในระดับจิตสำนึก
  ฉันสงสัยว่าฉันจะทำอะไรได้บ้าง
 • 197:56 - 198:02
  เพื่อที่จะได้รับข้อความเหล่า-
  นี้อย่างชัดเจนในจิตสำนึกของฉัน,
 • 198:02 - 198:12
  ดังนั้นฉันจึงสามารถดำเนินการกับพวกเขาได้ทั-
  นทีแทนที่จะเป็นข้อมูลในหลายวันหรือหลายสัปดาห์
 • 198:14 - 198:18
  นั่นคือคำถามของฉัน
  (MK) ฉันไม่เข้าใจ
 • 198:20 - 198:26
  (EK) เอาล่ะ ถ้ามีคนพยายามส่งข้อความถึงฉัน
  Soul to Soul,
 • 198:28 - 198:31
  ฉันไม่สามารถเอามันเ-
  ข้าไปในจิตสำนึกของฉัน
 • 198:31 - 198:39
  มันคือมันอยู่ในนั้นและมัน materializes
  ในทางที่ฉันเข้าใจในภายหลังสิ่งที่ฉันได้รับ,
 • 198:39 - 198:44
  แต่ฉันไม่ได้รับมัน-
  ในขณะที่ฉันได้รับมัน
 • 198:47 - 198:50
  (MK)
  ฉันไม่เข้าใจว่าคุณกำลังอธิบายอะไร
 • 198:52 - 198:54
  คุณหมายความว่าค-
  ุณไม่เข้าใจข้อความ
 • 198:54 - 198:59
  เมื่อคุณได้รับหรือในเวล-
  านั้นหลังจากนั้นคุณเข้าใจ
 • 199:00 - 199:03
  (EK)
  ฉันได้รับแจ้งว่าฉันได้รับข้อความอย่างถูกต้อง
 • 199:04 - 199:07
  แต่ข้อความไม่ปรา-
  กฏในจิตสำนึกของฉัน
 • 199:07 - 199:11
  ดังนั้นถ้ามีคนบอก-
  ฉันบางอย่างในทันที,
 • 199:11 - 199:14
  แล้วฉันก็ไม่รู้ทัน-
  ทีว่ามีอะไรบอกอะไรฉัน
 • 199:14 - 199:19
  ฉันได้รับข้อความฉันได้รับการบอก
  แต่ แต่ฉันไม่ทราบได้ทันที
 • 199:19 - 199:22
  ฉันต้องการที่จะส-
  ามารถทำเช่นนั้นได้
 • 199:22 - 199:23
  มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้...
  (MK) เป็นวุฒิภาวะ
 • 199:23 - 199:27
  มันเป็นวัยของวิญญาณ
  ยิ่งเราเข้าใจหน้าที่ของเรามากขึ้นเท่านั้น
 • 199:27 - 199:33
  วิธีการทำงานของเรา-
  ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น
 • 199:33 - 199:35
  วันหนึ่งฉันตอบคำถามนี้กับคุณ
 • 199:35 - 199:38
  เร็ว ๆ นี้.
  (EK) เอาล่ะ ขอขอบคุณ.
 • 199:38 - 199:40
  นายเคเซ
  (MK) วันนึง, เร็ว ๆ นี้,
 • 199:40 - 199:43
  เนื่องจากมีสิ่งที-
  ่เกิดขึ้นในพื้นหลัง,
 • 199:43 - 199:48
  ว่าถ้าฉันอธิบายสิ่งที่คุ-
  ณพูดพยายามที่จะอธิบายต่อไป
 • 199:48 - 199:51
  อาจทำให้เกิดการทำร้-
  ายร่างกายในบางพื้นที่
 • 199:51 - 199:54
  แต่ถ้าคุณกลับมาที่น-
  ี้ในไม่กี่เดือนถัดไป,
 • 199:54 - 199:59
  ฉันจะอธิบายให้คุณฟังว่าจะทำอ-
  ย่างไรและคุณจะมีโอกาสได้อย่างไร
 • 199:59 - 200:04
  แต่ตัดสินใจว่าจะ-
  ไม่ทำตามที่คุณเรียก
 • 200:08 - 200:12
  เป็นจิตสำนึกของคุณหรือเป-
  ็นจิตวิญญาณของคุณซึ่งในทาง,
 • 200:12 - 200:17
  เข้าสู่โครงสร้างของคุณ
  แต่ Physicality ไม่ทราบ
 • 200:20 - 200:25
  ฉันอธิบายเรื่องนี้ในคำสอนบางอย่างในอดีตสอ-
  งสามปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมา
 • 200:25 - 200:29
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอนด-
  ้านการแพทย์เกี่ยวกับจิตสำนึก
 • 200:30 - 200:33
  และจิตสำนึกที่มาจาก-
  การรับรู้ของจิตวิญญาณ,
 • 200:33 - 200:37
  และพลังของจิตวิญญาณตอนนี้ที่เรา-
  ได้ไปลึกเราสามารถอธิบายได้มากขึ้น
 • 200:38 - 200:43
  เร็ว ๆ นี้เราจะอธิบายว่า
  มีอะไรอยู่เบื้องหลังไหม?
 • 200:43 - 200:47
  เราใช้เวลา จำกัด สามชั่วโมงครึ่ง
 • 200:55 - 200:57
  จะได้รับ...
  (EK) ขอบคุณนายเคสเฮ
 • 200:57 - 201:01
  (MK) ขอบคุณมาก...
  (EK) ขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อเรา
 • 201:01 - 201:06
  ดีฉันจะทำของฉันดีที่สุดเพ-
  ื่อให้สิ่งที่กลับมาในแอฟริกา
 • 201:07 - 201:09
  (MK) ขอบคุณมากครับ
 • 201:09 - 201:12
  เคยไปตามที่ฉันกล่าวไปยัง-
  ทุกมุมของดาวเคราะห์ดวงนี้,
 • 201:12 - 201:18
  และจะกลายเป็นประเทศที่เป็นสากลในแบบที่-
  เราแบ่งปันความรู้ทั้งหมดของเราอย่างอิสระ
 • 201:20 - 201:24
  Rick มีอะไรบ้างไหมที่เราสามารถไปหรื-
  อจะเรียกได้ว่าเป็นวันสำหรับสัปดาห์นี้?
 • 201:26 - 201:31
  (RC) ฉันคิดว่าคุณได้ทำหน้าที่ของคุณในวันนี้นาย
  Keshe...
 • 201:31 - 201:34
  (MK) ขอบคุณมากครับ
  (RC) ให้ฉันดูเถอะลองตรวจสอบนี่ฉัน ..
 • 201:34 - 201:38
  (MK) ให้ฉันในขณะที่คุณกำลังมองหาก-
  ารตรวจสอบการเรียนการสอนมูลนิธิ Keshe
 • 201:38 - 201:41
  ขณะนี้มีการขยายไปจนถึ-
  งวันอังคารพุธและพฤหัสบดี
 • 201:42 - 201:49
  เมื่อวันอังคารมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนสันติภาพ
  (Peace Plan)
 • 201:49 - 201:56
  หนึ่งประเทศหนึ่งดาวเคราะห์
  เริ่มจากฉันถูกต้อง 4 โมงเช้า CET,
 • 201:57 - 202:07
  ที่สมาชิกของ Universal Council,
  Earth Core และสมาชิกหลักของแกน,
 • 202:07 - 202:11
  Keshe Foundation Core Team, Universal
  Council และ Earth Council,
 • 202:11 - 202:16
  มีอยู่และเปิดให้ประชาชนทั่วไป
  สมาชิกทีมสนับสนุน Universal Council
 • 202:16 - 202:20
  มีอยู่ถ้าคุณต้อง-
  การเข้าร่วมอภิปราย,
 • 202:20 - 202:24
  หรือใส่ความคิดของคุณเกี่ย-
  วกับงานเขียนของกฎบัตรสำหรับ
 • 202:24 - 202:29
  สิ่งที่คุณเรียกว่า One Nation,
  One Planet คุณสามารถเข้าร่วมได้
 • 202:30 - 202:35
  ในวันพุธริกทำงานการประชุม-
  เชิงปฏิบัติการตามปกติของเขา,
 • 202:36 - 202:39
  ซึ่งเยี่ยมยอดหากค-
  ุณสามารถเข้าร่วมได้
 • 202:40 - 202:44
  มัน... มัน...
  มันไม่มีอะไรนอกจากการปฏิบัติจริงและการแสดงและ,
 • 202:44 - 202:48
  ขณะที่เขากล่าวว่า
  "การร้องไห้ในปัจจุบันมีการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างมาก"
 • 202:49 - 202:54
  และในวันพฤหัสบดี...
  (RC) ไม่มีน้ำตา... ไม่มีน้ำตาในคืนสุดท้าย
 • 202:54 - 202:57
  แต่...
  บางครั้งมันได้รับชนิดของอารมณ์,
 • 202:57 - 203:02
  คนมีความกตัญญูและพวกเขาพวกเขามีประสบการณ์
  ใช่.
 • 203:03 - 203:10
  (MK) ณ วันที่ 15 กันยายนการสอนทางการแพทย-
  ์และการสอนด้านเกษตรกรรมเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
 • 203:10 - 203:16
  และการเรียนการสอน Space Spaceship Institute
  สำหรับเทอมสุดท้ายของปีนี้จะเริ่มต้นขึ้น
 • 203:16 - 203:21
  การสอนและการขยา-
  ยความรู้ในภาษาจีน,
 • 203:21 - 203:28
  จะจัดขึ้นในเร็ว ๆ
  นี้ว่าจีนสามารถเข้าร่วมการเรียนการสอนของพวกเขา,
 • 203:28 - 203:31
  in ในภาษาจีนทั่วโลก
 • 203:32 - 203:34
  เรากำลังมองหาเพื่อขยายเส้นทางอื่น
  ๆ ,
 • 203:34 - 203:38
  แต่ส่วนใหญ่ของคำสอน,
  ได้รับการแปลเป็นภาษาที่สิบแปดบาง,
 • 203:38 - 203:42
  ซึ่งคุณสามารถเข้าถ-
  ึงและสามารถเข้าถึงได้
 • 203:44 - 203:47
  ขอบคุณมากสำหรับทีมงานทั้งทีม
  Keshe Foundation ทั่วโลก,
 • 203:47 - 203:51
  และเราขอขอบคุณทุกท่านที่คุ-
  ณได้ทำหรือสิ่งที่คุณกำลังทำ,
 • 203:51 - 203:56
  หวังว่าเร็ว ๆ
  นี้เราจะสามารถเปลี่ยนหลักสูตรได้
 • 203:57 - 204:02
  ขอบคุณมากครับ เราสามารถ
  "พาเราไปกับดนตรี" ตามที่ Caroline กล่าว
 • 204:04 - 204:09
  (RC) ใช่ฉันคิดว่า Flint
  ได้เรียงรายตามที่เราพูด
 • 204:10 - 204:15
  ขอขอบคุณคุณ Keshe ขอบคุณมากครับ
  (MK) ขอบคุณมากครับ
 • 204:15 - 204:20
  (RC) นี้จะนำไปสิ้นสุดการประชุมเ-
  ชิงปฏิบัติการผู้แสวงหาความรู้ 186,
 • 204:20 - 204:26
  สำหรับพฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2017
  ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม,
 • 204:26 - 204:30
  และหวังว่าจะได้พบคุณในสัปดา-
  ห์หน้าในเวลาเดียวกันและสถานที่
 • 204:31 - 204:34
  (MK) มีอะไรบางอย่างมาก่อนฉันลืม
  Rick
 • 204:34 - 204:38
  มีความเป็นไปได้ว่าในช่วง...
  การเยี่ยมชมของเราในอิหร่าน,
 • 204:38 - 204:41
  เราจะไม่สามารถเข้าร่วมได-
  ้ฉันจะไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • 204:41 - 204:46
  ใน Knowledge Workshops Workshops
  ถ้าแบนด์วิธไม่ได้มีให้เราทำ
 • 204:46 - 204:50
  ดังนั้นในเวลาวันพฤหัส-
  บดีที่เราอยู่ในอิหร่าน,
 • 204:50 - 204:54
  เราจะพยายามทิ้งข้อความไว้ข้างหลัง
  แต่เราจะอยู่ในวิญญาณของเรา
 • 204:56 - 204:59
  ขอบคุณมาก.
  (RC) เอาล่ะขอขอบคุณคุณ Keshe
 • 205:02 - 205:06
  เอาล่ะคุณเป็นใคร...
  คุณพร้อมที่จะเล่นแล้วหรือยัง?
 • 205:06 - 205:08
  (FM) ใช่ฉัน
 • 205:08 - 205:10
  (RC) เอามันออกไป
  (FM) เอาล่ะ
 • 205:11 - 205:15
  (JG) ไม่ต้องเป็นกังวลนายเคเซ่พวกเราอยู่ที่นี่
  เราสามารถทำงานของคุณให้สมบูรณ์ได้
 • 205:15 - 205:18
  (MK) ขอบคุณมากครับ
  มันจะเป็นครั้งแรกที่ฉันจะไม่ไปที่นั่น
 • 205:18 - 205:21
  เป็นเวลาเกือบสามปีครึ่ง
  แต่อย่างใดเราจะพยายามที่จะได้รับผ่าน,
 • 205:21 - 205:26
  แม้จะเป็นทางโทรศัพท์
  (RC) ฉันจะยึดคุณไว้ที่ Jalal เกินไป,
 • 205:26 - 205:28
  เราอาจจะมีกาแฟบ้าง...
 • 205:28 - 205:33
  (JG) ฉันล้อเล่นฉันล้อเล่น...
  (VV) ทีมสนับสนุนจะทำให้มันเกิดขึ้น
 • 205:33 - 205:36
  (RC)
  ฉันกำลังวิ่งไปหลายชั่วโมงก่อนการแสดงนี้
 • 205:36 - 205:38
  เพราะฉันคิดว่า Mr Keshe
  ไม่ได้อยู่ที่นั่น
 • 205:38 - 205:42
  ฉันทำงานมาสักระยะหนึ่ง
  (MK) คุณสามารถเข้าร่วมกับเราใน Teheran,
 • 205:42 - 205:47
  เรากำลังพยายามจัดให้มีการปร-
  ะชุมในกรุงเตหะรานเพื่อสาธารณะ
 • 205:47 - 205:51
  เราจะดูวิธีการได-
  ้รับสิทธิ์จากรัฐบาล
 • 205:52 - 205:59
  และในขณะที่เราอยู่ในการสอนการศึกษา,
  สัปดาห์, สองสัปดาห์ในอิหร่าน,
 • 205:59 - 206:02
  เราแบ่งปันความรู้กับชาวอิหร่านทั้งหม-
  ดและบรรดาชาวอิหร่านที่กลับมาที่อิหร่าน,
 • 206:02 - 206:06
  เพื่อพบกับเราในมหาวิ-
  ทยาลัยหรือการสอนสาธารณะ
 • 206:06 - 206:08
  ขอบคุณมากครับ
 • 206:11 - 206:13
  (RC) ดีขอขอบคุณอีกครั้ง
 • 206:16 - 206:23
  เอาล่ะฟลินท์? ไปข้างหน้า
  (FM) ใช่คุณต้องการพูดคำชี้แจงทางออกของคุณหรือไม่?
 • 206:24 - 206:28
  (RC) ดีฉันเคยทำ แต่ฉันจะทำอีกครั้ง...
  นี้เป็น...
 • 206:28 - 206:33
  จริงๆอย่างแท้จริงในตอนท้ายของการประ-
  ชุมเชิงปฏิบัติการผู้แสวงหาความรู้ 186,
 • 206:33 - 206:37
  สำหรับพฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2017
 • 206:38 - 206:42
  ขอบคุณทุกคนที่เข้าร-
  ่วมและได้เห็นอีกครั้ง
 • 206:45 - 206:47
  โอเคฟลินท์ตอนนี้คุณสามารถทำได้แล้ว
Title:
186th Knowledge Seekers Workshop - Thursday, August 24, 2017
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:32:24

Thai subtitles

Incomplete

Revisions