Return to Video

Cách bỏ phiếu tại Georgia 2020

 • 0:00 - 0:04
  🎵 (Nhạc Yêu Nước)
 • 0:04 - 0:06
  Xin chào tiểu ban Georgia! Nếu bạn
  muốn bỏ phiếu vào
  Tháng Mười Một
 • 0:06 - 0:08
  Thì bạn phải đang ký trước.
 • 0:08 - 0:10
  Bạn có thể dùng siêu liên kết ở
  dưới
 • 0:10 - 0:12
  để kiểm tra bạn đã có đăng ký.
  Nếu bạn chưa
 • 0:12 - 0:15
  đang ký hay bạn
 • 0:15 - 0:18
 • 0:18 - 0:21
 • 0:21 - 0:24
 • 0:24 - 0:27
 • 0:27 - 0:29
 • 0:29 - 0:32
 • 0:32 - 0:33
 • 0:33 - 0:36
 • 0:36 - 0:39
 • 0:39 - 0:42
 • 0:42 - 0:44
 • 0:44 - 0:47
 • 0:47 - 0:50
 • 0:50 - 0:52
 • 0:52 - 0:54
 • 0:54 - 0:57
 • 0:57 - 1:01
 • 1:01 - 1:03
 • 1:04 - 1:06
 • 1:08 - 1:09
 • 1:09 - 1:13
 • 1:13 - 1:17
 • 1:17 - 1:19
 • 1:19 - 1:23
 • 1:23 - 1:27
 • 1:27 - 1:30
 • 1:30 - 1:34
 • 1:34 - 1:37
 • 1:38 - 1:40
 • 1:40 - 1:44
 • 1:44 - 1:47
 • 1:47 - 1:48
 • 1:48 - 1:50
 • 1:50 - 1:52
 • 1:52 - 1:55
 • 1:55 - 1:57
 • 1:57 - 1:59
 • 1:59 - 2:02
 • 2:02 - 2:05
 • 2:05 - 2:07
 • 2:07 - 2:09
 • 2:09 - 2:12
 • 2:12 - 2:14
 • 2:14 - 2:16
 • 2:16 - 2:19
 • 2:19 - 2:21
 • 2:21 - 2:23
 • 2:23 - 2:25
 • 2:25 - 2:27
 • 2:27 - 2:29
 • 2:29 - 2:31
 • 2:31 - 2:33
 • 2:33 - 2:35
 • 2:35 - 2:37
 • 2:37 - 2:39
 • 2:39 - 2:41
 • 2:41 - 2:44
Title:
Cách bỏ phiếu tại Georgia 2020
Description:

Cập nhật Bầu cử Covid-19: Tất cả cử tri ở Georgia có thể yêu cầu bỏ phiếu kín vắng mặt và bỏ phiếu qua email. Cử tri có thể được ưu tiên làm vậy trong dịch Covid-19. Hiện tại cử tri có thể yêu cầu bỏ phiếu kín vắng mặt trực tuyến.
https://ballotrequest.sos.ga.gov/voter/voterSearch

Kiểm tra tình trạng đăng ký: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
Đăng ký bằng thư điện tử: http://sos.ga.gov/admin/files/GA_VR_APP_2019.pdf
Đăng ký trực tuyến: https://registertovote.sos.ga.gov/GAOLVR/welcometoga.do#no-back-button
Đăng ký bỏ phiếu vắng mặt: http://sos.ga.gov/index.php/Elections/absentee_voting_in_georgia
https://ballotrequest.sos.ga.gov/voter/voterSearch

Theo dõi phiếu bầu vắng mặt của bạn: https://georgia.ballottrax.net/voter/
Địa điểm và thời gian bỏ phiếu nâng cao trực tiếp: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Tìm địa điểm bỏ phiếu của bạn: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
Tìm phiếu bầu mẫu: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Dự án bầu cử của Campus
https://www.campusvoteproject.org/stateguides/Georgia

MediaWise là chương trình phi lợi nhuận, phi đảng phái của Viện Poynter and được hỗ trợ bởi Facebook. Phức hợp giữa đối tác MPV là dự án khu vực bầu cử trong khuôn viên trường học, nghiên cứu sinh và cử tri sinh viên
https://www.poynter.org/mediawise-voter-project-mvp/
https://www.campusvoteproject.org/
https://www.slsvcoalition.org/
http://www.complexly.com/

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:46

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions