YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Persian υπότιτλους

NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
65 Γλώσσες

Υπότιτλοι μεταφρασμένοι από Αγγλικά Showing Revision 1 created 12/02/2019 by TWB.

 1. این یک تمرین نیست.
 2. اسم من گرتا تونبرگ است.
 3. ما در ابتدای یک انقراضجمعی زندگی میکنیم.
 4. اقليم ما درحالفروپاشی است.
 5. کودکانی مثل من تحصیلات خود را بخاطر اعتراض ترک میکنند.
 6. اما ما هنوز میتوانیم این مسئله را حلکنیم.
 7. شما هنوز میتوانید این مسئله را حلکنید.
 8. برای نجاتیافتن، باید مصرف سوختهای فسیلی را متوقف کنیم، اما این به تنهایی کافینخواهدبود.
 9. در مورد بسیاری از راهحلها صحبتشدهاست ، اما در مورد راهحلی که اکنون درمقابل
 10. ماست، چطور؟
 11. دوستم جورج توضیح میدهد.
 12. یک ماشین جادویی وجود دارد که کربن هوا را جذب میکند، هزینه کمی دارد و خودش،
 13. خودش را میسازد.
 14. این ماشین، درخت نامدارد.
 15. درخت نمونهایی از راهحل طبیعی اقلیمی است.
 16. جنگلهاي ماندابي، خزههای زغال سنگ نارس، جنگلها ، باتلاقها ، کفدریاها، جنگلهای کتانجک، باتلاقها ، صخرههای مرجانی، همگی
 17. کربن را از هوا جذب میکنند ومانع از خروج آن میشوند.
 18. طبیعت ابزاری است که میتوانیم از آن برای ترمیم اقلیم نابسامان خود بهرهببریم.
 19. این راهحلهای طبیعی اقلیمی میتوانند به تغییرات عمده منجر شوند.
 20. جالبه، نه؟
 21. اما تنها درصورتی که ما از مصرف سوختهای فسیلی دستبکشیم.
 22. دیوانهکنندهترین قسمت ماجرا این است که درحال حاضرما این راهحلها نادیدهمیگیریم..
 23. ما هزاران بار بیشتر صرف یارانههای جهانی سوختهای فسیلی میکنیم تا
 24. راهحلهای مبتنی بر طبیعت
 25. سهم راهحلهای طبیعی تنها دودرصد
 26. از تمامی پولی است که صرف مقابله با فروپاشی اقلیمی میشود.
 27. این پول متعلق به شماست که از مالیات و پس اندازتان حاصلمیشود.
 28. عجیبتراز هم اینکه در حال حاضرکه ما به طبیعت بیشتر ازهر زمان دیگری نیازداریم
 29. سریعتر از هر زمان دیگری درحال نابودی آن هستیم.
 30. درهر روز، بیش از 200 گونه جانوری در خطر انقراض قرار میگیرند.
 31. بخش اعظم یخهای قطبی ذوب شدهاند
 32. تعداد پرشماری از حیوانات وحشی منقرض شدهاند
 33. بخش اعظمی از خاک نابود شده است
 34. خب، وظیفهی ما چیست؟
 35. وظیفهی شما چیست؟
 36. ساده است، ما باید محافظت ، ترمیم و تأمین اعتبار کنیم.
 37. محافظت
 38. جنگلهای استوایی باسرعتی معادل
 39. 30 زمین فوتبال در هر دقیقه در حال کوچکتر شدهاند
 40. درجاییکه طبیعت وظیفهی حیاتی را انجام میدهد، ما باید از آن محافظت کنیم.
 41. ترمیم
 42. بخش اعظمی از سیاره ما تخریب شدهاست.
 43. اما طبیعت میتواند بازسازی کند
 44. و ما میتوانیم به اکوسیستمها کمککنیم تا تعادل از دسترفته خود را بازیابند.
 45. تاًمین اعتبار
 46. ما باید دست از تامین اعتبارکارهایی که طبیعت را به نابودی میکشند، برداریم
 47. کارهایی را تامین اعتبار کنیم که به آن کمک میکنند
 48. به همین راحتی.
 49. محافظت، ترمیم، تاًمین اعتبار
 50. این راهحل ها درهمهجا قابل اجراست.
 51. بسیاری از افراد ازپیش تر شروع به پیادهکردن راهحلهایی اقلیمی کردهاند.
 52. ما باید این راهحلها را درمقیاس بزرگ پیادهکنیم.
 53. شما میتوانید در آن نقش داشتهباشید.
 54. به افراد راًی بدهید که مدافع طبیعت هستند.
 55. این فیلم را به اشتراک بگذارید.
 56. درباره آن صحبت کنید.
 57. درسرتاسرجهان، جنبشهایی بزرگ در دفاع از طبیعت شکلگرفتهاست.
 58. به آنها ملحق شوید!
 59. همه چیزدر نظر گرفتهمیشود.
 60. فعالیتهای شما در نظرگرفتهمیشود.