Turkmen υπότιτλους

← Urbanizasiÿa we şäherleriñ gelejegi - Wans Kaÿt

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
23 Γλώσσες

Showing Revision 8 created 11/21/2015 by Serdar Mommadov.

 1. Bugün,
 2. adamlaryñ ÿarysyndan köpüsi
 3. şäher sebitlerinde ÿaşaÿar.
 4. şu asyryñ ortalarynda, bu 70% köpeler.
 5. Ÿöne 100 ÿyl mundan öñem,
 6. bary-ÿogy 10-dan 2-si şäherde ÿaşaÿardy
 7. ondan öñ bolsa, ondanam azdy.
 8. Nädip bu derejedäki urbanizasiÿa ÿetipdiris?
 9. we gelejegimiz üçin bu näme añlatÿar?
 10. Adamçylygyñ ilkinji döwürlerinde,
 11. adamlar awçy-toplaÿjylardy,
 12. iÿmit gözleginde göçüp-gonup ÿörüpdirler.
 13. Emma 10 müñ ÿyl mundan öñ
 14. ata-babalar haÿwanlary öÿdekileşdirmegiñ
 15. we ekerançylygyñ usullaryny
  öwrenip başlapdyrlar
 16. Taryhda ilkinji gezek,
 17. adamlar iÿmiti gözläp tapman,
  ösdürip başladylar,
 18. bu bolsa öz gezeginde
  ÿarym-oturumly obalaryñ döremegine getirdi
 19. "Näme üçin diñe ÿarym-otyrymly?”
  diÿip sorarsyñyz.
 20. Ilki başda,
  obalar topragyñ guraklaşmagy sebäpli
 21. her birnäçe ÿyldan göçmelidiler
 22. Diñe suwarma we toprak sürme
  ÿaly usullaryñ özgermegi bilen,
 23. takmynan 5 müñ ÿyl mundan öñ,
 24. durnukly we uzak möhletleÿin
  iÿmit üpçünçiligi sebäpli,
 25. doly oturumlulyk mümkin boldy.
 26. Täze usullaryñ
  iÿmiti artdyryp başlamagy sebäpli,
 27. herkimiñ ekerançylyk etmek
  zerurlygy aÿyryldy.
 28. Bu bolsa,
  ÿöriteleşdirilen söwdanyñ ösmegine
 29. yz-ÿanam,
  şäherleriñ gelip çykmagyna getirdi.
 30. Indi, şäherlerde iÿmitiñ agdyklyk
  etmegi bilen,
 31. şeÿlede gurallaryñ, esbaplaryñ,
  we başgada harytlaryñ köpelmegi bilen,
 32. has uzak aralykdan söwda we ara-gatnaşyga
 33. mümkinçilik döredi.
 34. Söwda ösdügiçe,
 35. ony añsatlaşdyryjy
  tehnologiÿalar hem köpeldi.
 36. Ÿagny arabalar,
 37. gämiler,
 38. ÿollar
 39. we portlar.
 40. Elbetde, bu zatlary dolandyrmak üçin
  hasda köp iş güjüni talap etdi.
 41. Bu sebäpli hem obalardan,
  mümkinçilik we iş ÿer köpelmegi bilen,
 42. hasda köp adam şäherlere çekildi.
 43. Siz häzirki şäherler dyknyşyk görseñiz,
 44. (asyrdan öñ) 2 müñinji ÿyllarda
  käbir şäherleriñ ilat dyknyşyklygy,
 45. Şanhaÿ ÿa Kalkuttañkydan iki essesidigi,
  geñ galdyrar.
 46. Bunuñ sebäpleriniñ biri hem,
  transportyñ el-ÿeterli bolmazlygy,
 47. Şonuñ üçin hemme zat,
  pyÿada ÿeterlik aralykda bolmalydy.
 48. Şol sanda barja arassa suw çeşmeleride.
 49. Üste-üstine şäheriñ gury ÿer meÿdany
  çozuşlardan goranmak üçin
 50. diwarlar bilen çäklendirilendi.
 51. Rim Imperiÿasy, infrastruktura
  dikeltmegi bilen,
 52. bu kynçylyklary ÿeñip bildiler.
 53. Emma bundan daşary,
  bize tanyş şäherler,
 54. Senagat Öwrülşigine çenli
  baş almandylar.
 55. Täze tehnologiÿalaryñ
  köpçülikleÿin öndürülmegi,
 56. şäherleriñ giñelmegine
  we hasda birikdirilmegine getirip,
 57. polisiÿa, ÿangyn we sanitariÿa gulluklary,
  köçeleri we soñurrak
 58. elektrik tok paÿlaÿjy ulgamlaryny
  döredilmegini mümkin etdi.
 59. Indi, şäherleriñ gelejegi nähili?
 60. Häzir dünÿäniñ ilaty,
  7 milÿarddan gowyrak,
 61. we 10 milÿarda ÿetmegi çaklanylÿar.
 62. Bu ösüşiñ köpüsi
 63. dünÿäniñ iñ garyp ÿurtalarynyñ
  şäher zolaklarynda bolar.
 64. Bu ösüşleri garşylamak üçin,
  şäherler nähili özgermeli bolarka?
 65. Ilki bilen,
 66. dünÿe adamlara ÿeterlik
 67. iÿmit,
 68. arassaçylyk,
 69. we bilim bilen,
  üpjün etmegi başarmaly.
 70. Ikinjisi,
 71. ösüş, harytlary we hyzmatlary üpjün etÿän,
 72. topraga zeper ÿetirmez ÿaly
  bolup geçmeli.
 73. Belki iÿmit öndürüjiligi,
  dik ekerançylyga, we belent binalara,
 74. üçekdäki melleklere we şäherleriñ
  boş ÿerlerine geçiriler,
 75. elektrik togy bolsa gitdigiçe bir näçe,
  täzelenip biliji çeşmelerden alynar.
 76. Ÿeke maşgala öÿlere derek,
  köp öÿler dikligine gurular.
 77. Şeÿlede, adamlaryñ gündeki ihtiÿaçlaryny,
  hemmesini öz içinde saklaÿan binalar,
 78. we kiçiräk, öz-özüni dolandyryjy,
 79. ÿerli we durnukly öndürüjilige üns berÿän
  şäherler.
 80. Şäherleriñ gelejegi her dürli,
 81. ynjyk
 82. we döredijilik ukyply,
 83. öñkiler ÿaly bir senagatyñ
  esasynda gurulman,
 84. oña derek gitdigiçe birikdirilen
  we global dünÿäñ aÿlasynda gurular.