YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Slovenian υπότιτλους

← Kung Fu Panda 2008 Full Movie HD

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
1 Γλώσσα

Showing Revision 1 created 11/09/2019 by Timotej Medved.

 1. Legenda govori
  o legendarnem vojšèaku.
 2. Njegov kung fu
  je bil legendaren.
 3. Povsod je iskal nasprotnike,
  ki bi ga bili vredni.
 4. Rad žveèiš?
  Bi žveèil mojo pest?
 5. Bojevnik ni rekel niè,
  kajti imel je polna usta.
 6. Nato je pogoltnil.
  In spregovoril.
 7. Dovolj besed.
  Bori se.
 8. Asakabum!
 9. Njegova smrtonosna carskost
 10. je zaslepila sovražnike.
 11. Moje oèi!
  -Precarski je.
 12. In èeden.
  -Kako naj ti poplaèamo?
 13. Carskost nima cene.
 14. In èednost tudi ne.
 15. Bumsaka!
 16. Tudi vojska barab
 17. ni bila kos
  njegovi šponskosti.
 18. Še noben panda ni vlival
  toliko strahu in ljubezni.
 19. Še najbolj junaški junaki
  na Kitajskem,
 20. Predrznih pet,
 21. so se klanjali temu mojstru.
 22. Veè bi se morali družiti.
 23. Strinjam se.
 24. A to bo moralo poèakati.
 25. Ko ti grozi 10.000 demonov
  z Demonske gore,
 26. je pomembno le eno,
  in to je ...
 27. Po! Vstani!
 28. Zamudil boš službo.
 29. Kaj?
 30. Pokonci, Po!
 31. Kaj delaš?
 32. Niè.
 33. Opica! Bogomolka!
  Žerjav! Kaèa! Tigrica!
 34. Pohiti! Pozen si.
 35. Že grem.
 36. Žal mi je.
 37. Iz opravièila
  ne bo rezancev.
 38. Kaj si poèel?
 39. Niè, samo sanjal sem.
 40. O èem?
 41. O èem si sanjal?
 42. O èem sem ...
 43. Sanjal sem o ...
 44. Rezancih.
 45. Rezancih?
  Si res sanjal o rezancih?
 46. Ja. O èem pa naj bi?
 47. Previdno, juha je ostra.
 48. O, sreèen dan!
 49. Moj sin je konèno sanjal
  o rezancih.
 50. Ne veš, kako dolgo
  sem èakal ta trenutek.
 51. To je znamenje, Po.
 52. Znamenje èesa?
 53. Kmalu boš pripravljen,
  da ti zaupam skrivno sestavino
 54. juhe s skrivno sestavino.
 55. Takrat boš izpolnil svojo
  usodo in prevzel restavracijo.
 56. Kot sem jo jaz od oèeta,
  on pa od svojega oèeta,
 57. ki jo je priigral
  v partiji mahjonga.
 58. Samo sanjal sem.
 59. Ampak prave sanje.
 60. Nudlarji smo.
  V žilah nam teèe juha.
 61. Si nisi nikoli želel poèeti
  kaj drugega?
 62. Ne le kuhati rezance?
 63. Ko sem bil mlad in divji,
 64. sem hotel pobegniti
  in se nauèiti delati tofu.
 65. Zakaj nisi?
 66. Trapaste sanje.
 67. Si predstavljaš,
  da bi delal tofu?
 68. Tofu.
 69. Ne. Vsak ima
  svoje mesto v svetu.
 70. Moje je tu,
  tvoje pa ...
 71. Vem. Tukaj.
 72. Ne. Pri mizah 2, 5, 7 in 12.
 73. Strezi z nasmehom.
 74. Odlièno, uèenci.
  Èe ste me hoteli razoèarati.
 75. Tigrica, bolj divje.
  Opica, hitreje.
 76. Žerjav, višje.
  Kaèa, bolj pretkano.
 77. Mojster Shifu.
  -Kaj je?
 78. Mojster Oogway vas klièe.
 79. Mojster Oogway, si me klical?
  Je kaj narobe?
 80. Smem prijatelja videti le,
  ko je kaj narobe?
 81. Torej ni niè narobe?
 82. Tega nisem rekel.
 83. Kje si ostal?
 84. Imel sem vizijo.
 85. Tai Lung se bo vrnil.
 86. Nemogoèe!
  V zaporu je.
 87. Niè ni nemogoèe.
 88. Zeng!
 89. Poleti v Chorh-Gom
  in jim naroèi,
 90. naj podvojijo stražo,
  orožje, vse!
 91. Tai Lung ne sme pobegniti!
 92. Razumem.
 93. Usoda pozna poti,
  po katerih se ji izogibaš.
 94. Ne stojmo križem rok!
  Ne sme podivjati in se mašèevati.
 95. On bo ...
 96. Tvoj um je kot voda.
 97. Ko je razburkana,
  v njej ne vidiš nièesar.
 98. Èe pa dopustiš,
  da se umiri,
 99. ti razkrije odgovor.
 100. Zmajev zvitek.
 101. Èas je.
 102. A kdo? Kdo si zasluži izvedeti
  skrivnost brezmejne moèi
 103. in postati Zmajev bojevnik?
 104. Ne vem.
 105. Oprostite. Pardon.
 106. Pazi!
 107. Oprostite. Trebuh noter!
 108. Tisoèkrat oprostite.
 109. Kaj?
 110. Izbrali bodo
  Zmajevega bojevnika.
 111. Vsi v Žadasto palaèo!
  Eden od Petih bo dobil zvitek.
 112. Tisoè let smo èakali.
  Vzemite skledo.
 113. Napoèil je zgodovinski dan.
  Pojdite!
 114. Kam pa kam, Po?
 115. V Žadasto palaèo.
 116. Vozièek si pozabil.
 117. Vsa dolina bo tam
  in ti boš prodajal rezance.
 118. Prodajal?
 119. Ata, mislil sem ...
 120. Mogoèe bi lahko ...
 121. Prodajal še fižolove štruèke,
  da se ne pokvarijo.
 122. Priden poba!
 123. Rekel sem,
  da so sanje znamenje.
 124. Ja, blagor meni.
 125. Bojevnik sem!
  -Jaz tudi!
 126. Zgoraj je še prostor.
 127. Gremo. Gremo!
 128. Samo še malo.
 129. Kaj?
 130. Ne!
 131. Žal mi je, Po.
  -Prinesla ti bova spominek.
 132. Ne. Sam bom šel ponj.
 133. Zgodovinski dan,
 134. kajne, mojster Oogway?
 135. Ja. Bal sem se,
  da ga ne bom doèakal.
 136. So tvoji uèenci pripravljeni?
 137. So, mojster.
 138. Vedi, prijatelj.
 139. Bojevnik, ki ga bom izbral,
  bo prinesel mir dolini,
 140. pa tudi tebi.
 141. Naj se turnir zaène!
 142. Ja.
 143. Ne, poèakajte!
 144. Že grem!
 145. To!
 146. Odprite!
 147. Spustite me noter!
 148. Prebivalci Doline miru,
 149. v èast mi je,
  da vam predstavim Tigrico!
 150. Kaèo! Žerjava!
  Opico! Bogomolko!
 151. Predrznih pet!
 152. To, Predrznih pet!
 153. Bojevniki, pripravite se.
 154. Èakajte! O, kukalce.
 155. Na mesta za boj!
 156. Tisoè ognjenih jezikov.
 157. Poglej!
 158. Ej, umakni se!
 159. In še mojstrica Tigrica!
 160. Verjemite,
  niè še niste videli.
 161. Vem!
 162. Tigrica, sooèi se z železnim
  volom in rezili smrti.
 163. Èutim, da je zmajev bojevnik
  med nami.
 164. Prebivalci Doline miru,
 165. mojster Oogway bo zdaj izbral
  Zmajevega bojevnika!
 166. Ne, ne, poèakajte!
 167. Po!
 168. Kaj pa delaš?
 169. Kaj neki? Nehaj!
 170. Hoèem videti
  Zmajevega bojevnika.
 171. Ne razumem.
  Konèno si sanjal o rezancih.
 172. Lagal sem.
  Ne sanjam o rezancih.
 173. Rad imam kung fu!
 174. Pridi, sine, nazaj na delo.
 175. No, prav.
 176. Vrni se!
 177. Kaj se dogaja?
 178. Kje ...?
 179. Kaj kažete?
 180. Oprostite.
 181. Hotel sem videti,
  kdo je Zmajev bojevnik.
 182. Zanimivo.
 183. Mojster, kažete mene?
 184. Njega. -Koga?
 185. Tebe. -Mene?
 186. Vesolje nam je poslalo
  Zmajevega bojevnika!
 187. Kaj? -Kaj?
 188. Kaj? -Kaj?
 189. Èakajte!
  Kdo vam je rekel ...
 190. Mojster Oogway, èakajte.
 191. Ta špehasti panda
  ne more biti naša rešitev.
 192. Kazal si Tigrico,
  ko je ta stvor padel z neba.
 193. Bilo je nakljuèje!
 194. Niè ni nakljuèje.
 195. Oprostite.
  Razoèarali smo vas.
 196. Ne. Èe bo panda
  jutri še tukaj,
 197. bom jaz razoèaral vas.
 198. Èakajte! Prinašam sporoèilo
 199. mojstra Shifuja.
 200. Kaj?
 201. Dvojna straža?
 202. Poostreni ukrepi?
 203. Vaš zapor ni dovolj varen?
 204. Dvomite v naše
  varnostne ukrepe?
 205. Jaz ne.
 206. Shifu dvomi.
  Jaz sem samo kurir.
 207. Takole boš povedal
  mojstru Shifuju.
 208. Iz Chorh-Goma
  ne more pobegniti nihèe!
 209. Osupljivo, kaj?
 210. Zelo.
 211. Kar sapo ti vzame.
 212. Ena sama vrata.
 213. Tisoè stražarjev
  in en zapornik.
 214. Že, ampak ta zapornik
 215. je Tai Lung.
 216. Spusti naju.
 217. Kaj delate?
 218. To je on,
 219. Tai Lung.
 220. Kar tukaj bom poèakal.
 221. Naj te ne bo strah.
  Varno je.
 222. Napnite samostrele!
 223. Samostrele?
 224. Si slišal, silak?
 225. Oogway bo nekomu dal Zmajev zvitek,
  ampak to ne boš ti.
 226. Ne jezite ga.
 227. Kaj pa lahko naredi?
  Ne more se ganiti.
 228. Mucica,
  sem ti stopil na repek?
 229. Dovolj sem videl.
 230. Shifuju bom rekel,
  naj ga ne skrbi.
 231. Tako je.
 232. In tako mu bom povedal.
 233. Lahko zdaj gremo?
 234. Zmajev bojevnik!
 235. Trenutek.
 236. Mislim, da ste se zmotili.
  Vsi se vedejo, kot da sem ...
 237. Sveta dvorana vojšèakov!
  Ne ga lomit!
 238. Poglej ti to.
 239. Oklep Leteèega nosoroga,
  poškodovan v bitki!
 240. Meè junakov!
 241. Menda te poreže že,
  èe ga samo pogledaš.
 242. Nevidni trizob usode!
 243. Videl sem
  samo slike te slike.
 244. Ne!
 245. Legendarna žara
  šepetajoèih vojšèakov
 246. z dušami vse tenšujske vojske.
 247. Si si vse ogledal?
 248. Oprosti,
  najprej bi moral priti k vam.
 249. Izgubljam potrpljenje.
 250. Saj ne boste šle nikamor.
 251. Bi se obrnil? -Prav.
 252. Kako gre?
 253. Kako stlaèiš 5000 ...
  Mojster Shifu!
 254. Razbila se je.
 255. Popravil jo bom.
  Imate kaj
 256. lepila?
 257. Èrepinja.
 258. Ti si torej legendarni
  Zmajev bojevnik?
 259. Pa že. -Ne!
 260. Nisi Zmajev bojevnik.
  In ne boš,
 261. dokler ne spoznaš
  skrivnosti Zmajevega zvitka.
 262. Kako to gre?
 263. Imate lestev, trampolin ...
 264. Misliš, da boš zlahka
  izvedel skrivnost
 265. brezmejne moèi?
  -Ne, jaz ...
 266. Najprej moraš
  obvladati kung fu.
 267. Nekdo, kot si ti,
  ga ne more.
 268. Kot sem jaz?
 269. Poglej se. Ta debela rit.
  Te mlahave roke.
 270. Mlahavi deli so obèutljivi.
 271. In ta nemogoèi vamp.
 272. Da ne omenjam,
  kakšen umazanec si.
 273. To pa ni bilo lepo.
 274. Stran. Iz ust ti smrdi.
 275. Oogway je rekel,
  da sem ...
 276. Ne Vušijev stisk s prsti!
 277. Ga poznaš?
 278. Razvil ga je
  mojster Vuši v 3. dinastiji.
 279. Potem veš, kaj se zgodi,
  èe upognem mezinèek.
 280. Ne!
  -Veš, kaj je pri tem najtežje?
 281. Poèistiti ostanke.
 282. Prav. Pomirite se.
 283. Dobro me poslušaj, panda.
 284. Oogway te je izbral,
  a ko bom jaz opravil s tabo,
 285. ti bo žal, da te je.
  Jasno?
 286. Jasno. Kot beli dan.
 287. Dobro.
 288. Komaj èakam.
 289. Zaèniva. -Èakajte!
 290. Kaj?
 291. Takoj?
  -Ja, takoj.
 292. Razen, èe se ni Oogway uštel
  in nisi Zmajev bojevnik.
 293. Ne vem, ali bom zmogel
  vse te gibe.
 294. Poskusi, pa bomo videli.
 295. Mogoèe je kaj bolj
  primernega za moj nivo.
 296. In kateri je to?
 297. Nisem mojster, zato ...
 298. Zaènimo na nultem nivoju.
 299. Nulti nivo ne obstaja.
 300. Kaj, ko bi zaèel s tem?
  -S tem?
 301. S tem urimo otroke
  in zastavimo vrata, ko je vroèe.
 302. A èe vztrajaš ...
 303. Predrznih pet!
 304. Veèji ste kot vaše lutke.
  Razen vas, Bogomolka.
 305. Daj, panda.
  Pokaži, kaj znaš.
 306. Bodo gledali ali naj poèakam,
  da gredo po opravkih.
 307. Udari.
 308. Ravnokar sem jedel
  in še prebavljam.
 309. Pozneje bi mi šlo bolje.
 310. Udari že.
 311. Prav.
 312. Kaj mi moreš? Niè.
  Ker sem najboljši.
 313. Težiš mojim prijateljem?
  Trešèil te bo grom!
 314. Glej noge.
 315. Zmazek sem.
  Medvedjega sloga ne poznaš.
 316. Samo bogomolko.
 317. In opièji slog.
 318. Lahko te napadem kot kaèa.
 319. Bi že udaril?
 320. Prav, prav.
 321. Še enkrat. Moèneje.
 322. Kaj pravite?
 323. Boli.
 324. Še lažje bo, kot sem mislil.
 325. Malo se mi vrti.
 326. Trde so!
 327. Moji cmokci.
 328. Kako mi je šlo?
 329. Zdaj obstaja tudi nulti nivo.
 330. Nimam besed.
  -Prav res.
 331. Kaj misli mojster Oogway?
 332. Poba se bo še ubil.
 333. Tako mogoèen je!
 334. Zmajev bojevnik je na
  ognjeni krogli padel z neba.
 335. Ko hodi, se tresejo tla.
 336. Mojster bi lahko izbral koga,
  ki dejansko obvlada kung fu.
 337. Ali se vsaj skloni do tal.
 338. Ali vsaj vidi tla.
 339. Krasno.
 340. Živjo. Budni ste.
 341. Zdaj sem.
 342. Samo ...
 343. Kakšen dan, kaj?
 344. Kung fu je garanje.
  Vas bolijo mišice?
 345. Za mano je dolg dan,
  poln razoèaranj,
 346. zato bo bolje,
  da grem spat.
 347. Seveda. -Hvala.
 348. Obožujem vas!
 349. Pri Otožni reki ste bili glavni.
 350. Tisoè na enega,
  pa se niste vdali.
 351. Žal mi je.
 352. Glej, tukaj nimaš kaj iskati.
 353. Vem, prav imate.
 354. Nimam ... Samo ...
 355. Od nekdaj sanjam ...
 356. Ne. Mislim tukaj, v tej sobi.
  To je moja soba.
 357. Žerjavova last.
 358. Prav, ja, v redu.
 359. Radi bi šli spat.
 360. Zadržujem vas.
 361. Jutri bo naporen dan.
 362. Super ste.
  Niè veè ne bom rekel. Adijo.
 363. Kaj ste rekli?
 364. Niè.
 365. Prav. Lahko noè.
 366. Lepo spite.
 367. Èuden pogovor.
 368. Tigrica!
  Nisem vas hotel zbuditi.
 369. Tu nimaš kaj iskati. -Seveda,
 370. to je vaša soba.
 371. V Žadasti palaèi
  nimaš kaj iskati.
 372. Si sramota za kung fu
 373. in èe nas
  vsaj malo spoštuješ,
 374. boš še nocoj odšel.
 375. Obožujem vas.
 376. Našel si sveto breskev
  nebeške modrosti.
 377. Sveta je? Mislil sem,
  da je navadna breskev.
 378. Razumem.
  Ko si vznemirjen, ješ.
 379. Nisem vznemirjen.
  Zakaj mislite, da sem?
 380. Zakaj si vznemirjen?
 381. Ker sem najveèji bednik
  v zgodovini kung fuja.
 382. Kitajske.
  V zgodovini bednosti!
 383. Verjetno.
 384. In peterica me
  totalno sovraži.
 385. Totalno.
 386. Kako bo Shifu iz mene
  naredil Zmajevega bojevnika?
 387. Nisem kot peterica.
 388. Nimam krempljev,
  kril ali strupa.
 389. Še Bogomolka
  ima tiste stvarce.
 390. Mogoèe bo bolje,
  da se vrnem med rezance.
 391. Iti, ne iti.
 392. Rezanci, ne rezanci.
 393. Preveè te skrbi,
  kaj je bilo in kaj še bo.
 394. Stari rek pravi:
 395. Vèeraj je zgodovina,
 396. jutri je zavit v skrivnost,
 397. danes pa nam je dan,
 398. zato se mu reèe sedanjost.
 399. O, ne.
  -Kaj je narobe?
 400. Na bojne položaje!
 401. Streljajte!
 402. Ogenj!
 403. Ogenj!
 404. Tai Lung beži!
  K Shifuju moram.
 405. Nihèe ne gre nikamor.
  -Spustite me!
 406. Dvignite ga!
 407. Spustite ga!
 408. Sem prihaja!
  -Ne bo prišel daleè. Lokostrelci!
 409. Mrtvi smo. Crkovina.
 410. Ne še. Zdaj!
 411. Lahko zdaj bežimo? -Ja.
 412. Vesel sem, da si tu.
 413. Mislil sem,
  da ste me pozabili.
 414. Vrni se in povej,
 415. da se pravi Zmajev bojevnik
  vraèa domov.
 416. Dobro jutro, mojster.
 417. Panda.
 418. Panda!
 419. Zbudi se!
 420. Odšel je.
 421. Kaj pa naj zdaj, ko ga ni veè?
  Kdo bo Zmajev bojevnik?
 422. Lahko le vadimo in upamo,
 423. da bo èas pokazal,
  kdo je Zmajev bojevnik.
 424. Kaj pa ti tukaj?
 425. Dobro jutro, mojster.
 426. Malo sem se ogreval.
 427. Obtièal si.
 428. Kaj? Ne.
 429. To je moj ...
  Ja, obtièal sem.
 430. Pomagajte mu.
 431. Na tri. Ena, dve,
 432. tri.
 433. Hvala.
  -Ni vredno omembe.
 434. Res sem hvaležen. -Nikoli.
 435. Si res mislil, da se boš v eni
  noèi nauèil narediti raznožko?
 436. Leta traja,
  da postaneš dovolj gibèen.
 437. In še dlje,
  da to uporabiš v boju.
 438. Pusti!
 439. Edini spominki, ki jih zbiramo,
  so odrgnine in zlomi.
 440. Odlièno!
 441. Zaènimo.
 442. Pripravljen?
  -Tak sem se ro...
 443. Rekel si, da si pripravljen.
 444. Noro! Dajva še enkrat.
 445. Dovolj sem v rokavicah
  delal s tabo.
 446. Z mano se boš spopadel.
 447. To! Dajva.
 448. Stopi naprej.
 449. Najti moraš
  nasprotnikovo slabost
 450. in jo izkoristiti.
 451. Njegovo moè
  obrni sebi v prid,
 452. dokler ni poražen
 453. ali odneha.
 454. Pravi bojevnik ne odneha.
 455. Brez skrbi, jaz že ne bom.
 456. Èe je pameten,
  se ne bo vrnil.
 457. Vrnil se bo.
 458. Ne bo odnehal, kaj?
 459. Sigurno se ne bo nehal kotaliti.
 460. Akupunktura naj bi pomagala.
 461. Saj bo.
 462. Ampak težko najdem
  prave toèke pod tem ...
 463. Špehom?
  -Hotel sem reèi krznom.
 464. Pa ja.
 465. Bojevnika ne bom sodil
  po merah. Poglej mene.
 466. Tukaj sem.
 467. Še enkrat poglej tole.
 468. Nehaj!
 469. Vem, da me
  mojster Shifu spodbuja,
 470. ampak obnaša se,
  kot da bi se me rad znebil.
 471. Vèasih se zdi brezsrèen,
 472. vendar ni bil od nekdaj tak.
 473. Legenda pravi,
 474. da se je nekoè
  celo smehljal.
 475. Ne! -Ja.
 476. Ampak to je bilo prej.
 477. Pred èim?
 478. Pred Tai Lungom.
 479. Ne smemo ga omenjati.
 480. Èe bo ostal tu, mora vedeti.
 481. Vem zanj.
 482. Bil je uèenec. Prvi, ki je obvladal
  tisoè zvitkov kung fuja.
 483. Izpridil se je
  in zdaj je v zaporu.
 484. Ni bil navaden uèenec.
 485. Shifu ga je našel,
  ko je bil še mladiè.
 486. Vzgajal ga je kot sina.
 487. In ko je pokazal talent
  za kung fu,
 488. ga je uril.
 489. Verjel je vanj. Trdil je,
  da bo velik bojevnik.
 490. A Tai Lung je hotel veè.
 491. Zmajev zvitek.
 492. Oogway, ki je videl
  njegovo èrno srce, mu ga ni dal.
 493. Besni Tai Lung
  je razdejal dolino.
 494. Skušal ga je vzeti s silo.
 495. Shifu je moral unièiti,
  kar je ustvaril.
 496. A kako naj bi?
 497. Tai Lunga je imel rad bolj
  kot kogarkoli prej.
 498. Ali odtlej.
 499. Zdaj lahko popravi napako.
 500. Izuri pravega Zmajevega bojevnika.
 501. Dobil pa je tebe.
 502. Zavaljeno pando,
  ki vse jemlje kot šalo.
 503. To pa je višek!
 504. Jaz sem kriv.
  Prišèipnil sem mu živec.
 505. In mu morda ustavil srce.
 506. Notranji mir.
 507. Notranji mir.
 508. Notranji mir.
 509. Bi tisti, ki z mahedranjem
  zganja hrup, lahko nehal?
 510. O, Zeng.
 511. Odlièno.
 512. Kaj je dobrega?
 513. Mojster!
 514. Zelo slabo novico prinašam.
 515. Samo novica je.
  Ne dobra ne slaba.
 516. Tvoja vizija
  se je uresnièila.
 517. Tai Lung je pobegnil.
  Sem prihaja.
 518. Res slaba novica,
 519. èe dvomiš, da ga Zmajev
  bojevnik lahko ustavi.
 520. Panda?
  Panda ni Zmajev bojevnik.
 521. Samo po nakljuèju je tukaj.
 522. Niè ni nakljuèje.
 523. Vem, to si že povedal.
 524. Dvakrat.
  -Tudi to ni bilo nakljuèje.
 525. Trikrat.
 526. Prijatelj stari,
 527. ne ti ne panda ne bosta
  izpolnila svoje usode,
 528. dokler si boš domišljal,
  da obvladuješ vse.
 529. Domišljal?
 530. Ja. Poglej to drevo.
 531. Ne bo vzcvetelo,
  ko hoèem,
 532. niti prezgodaj obrodilo sadov.
 533. Nekaj pa le obvladujemo.
 534. Kdaj bo sadež odpadel.
 535. In kje
 536. bom posadil seme.
 537. Tega si ne domišljam.
 538. Res.
 539. Toda karkoli boš naredil,
 540. bo iz semena zrasla breskev.
 541. Tudi èe hoèeš jabolko
  ali pomaranèo, boš dobil breskev.
 542. Breskev ne more
  poraziti Tai Lunga!
 543. Mogoèe pa ga lahko.
 544. Èe si jo pripravljen voditi.
 545. Jo negovati.
 546. Verjeti vanjo.
 547. Ampak kako?
 548. Potrebujem tvojo pomoè,
  mojster.
 549. Ne, samo verjeti moraš.
 550. Obljubi mi, Shifu.
 551. Obljubi, da boš verjel.
 552. Bom poskusil.
 553. Dobro.
 554. Prišel je moj èas.
 555. Zdaj moraš pot
  nadaljevati brez mene.
 556. Kaj ... Poèakaj!
 557. Mojster!
 558. Ne zapusti me!
 559. Moraš verjeti.
 560. Mojster!
 561. Rekel sem:
  "Pa kaj, èe si volk
 562. in najveèja zloba v Hadžinu,
 563. èe si pa skopuh."
 564. In kako si se živ izvlekel?
 565. Saj nisem na glas rekel.
 566. Mislil ...
 567. ... sem si.
 568. Èe bi znal brati misli,
  bi znorel.
 569. Kuhano je.
  Upam, da vam bo všeè.
 570. Odlièno!
 571. Ata jo skuha bolje.
  On pozna skrivno sestavino.
 572. Nehaj, enkratno je.
 573. Odlièno kuhaš.
 574. Tigrica, moraš jo poskusiti.
 575. Zmajev bojevnik
  lahko mesece preživi
 576. z roso z enega lista ginka
  in èisto energijo vesolja.
 577. Moje telo še ne ve,
  da je Zmajev bojevnik.
 578. Potrebuje veè kot samo roso
  in vesoljski sok.
 579. Kaj je?
  -Niè, mojster Shifu.
 580. Zmajev bojevnik boš le,
  èe boš pral zobe in shujšal 200 kil.
 581. Kaj je ta hrup? Smeh?
  Prviè slišim zanj.
 582. Garaj, panda,
  in morda boš nekoè ...
 583. ... imel ušesa kot jaz.
 584. Izvrstno.
 585. Ušesa. Ni smešno?
  Meni se je zdelo, da je.
 586. Shifu.
 587. Seveda je Shifu.
 588. Mojster Shifu!
 589. Je smešno?
 590. Tai Lung je prost,
  vi pa se vedete kot otroci.
 591. Prišel bo po zmajev zvitek
 592. in samo ti ga lahko ustaviš.
 593. Jaz pa sem mislil,
  da niste duhoviti.
 594. Jaz ga bom ustavil.
 595. Kaj? Resno mislite?
 596. Mojster Oogway ga bo ustavil.
  Kot prviè.
 597. Ne more ga.
 598. Niè veè.
 599. Zmajev bojevnik
  je naše edino upanje.
 600. Panda? -Ja.
 601. Naj ga mi ustavimo.
  Za to ste nas urili.
 602. Usoda tega ni namenila vam,
 603. temveè njemu.
 604. Kam je izginil?
 605. Ne smeš oditi.
  Pravi bojevnik ne odneha.
 606. Kar glejte me.
 607. Kako naj premagam Tai Lunga?
  Še mimo vas ne morem.
 608. Zmagal boš,
  ker si Zmajev bojevnik.
 609. Ne verjamete tega. Od prvega
  trenutka ste se me hoteli znebiti.
 610. Ja. Res je.
 611. Zdaj pa zaupaj uèitelju,
  kot sem jaz zaèel zaupati svojemu.
 612. Niste moj uèitelj.
  In jaz ne Zmajev bojevnik.
 613. Zakaj nisi odnehal, èe si
  vedel, da te skušam pregnati?
 614. Ostal sem, ker je vsakiè,
  ko sem dobil opeko v glavo
 615. in žrl žalitve, bolelo.
  A vseeno manj,
 616. kot je vsak dan bolelo,
  da sem, kakršen sem.
 617. Ostal sem, ker sem verjel,
  da me lahko spremenite,
 618. popravite,
  da ne bom veè tak,
 619. samo vi,
 620. najboljši uèitelj
  kung fuja na Kitajskem.
 621. Lahko te spremenim
 622. v Zmajevega bojevnika
  in te tudi bom.
 623. Dajte, no.
  Tai Lung je že na poti.
 624. Pa tudi,
  èe ga še sto let ne bo,
 625. kako boste tole spremenili
  v Zmajevega bojevnika?
 626. Kako?
 627. Kako?
 628. Ne vem!
 629. Ne vem.
 630. Se mi je kar zdelo.
 631. Za to ste me urili.
 632. Tigrica!
 633. Ne skušajte me ustaviti.
 634. Noèemo te ustaviti.
 635. Kaj?
 636. S tabo gremo.
 637. Kaj je?
  Ko sem živèen, jem.
 638. Ne opravièuj se.
 639. Mislil sem, da je Opica.
  Na vrhnji polici skriva piškote.
 640. Ne povejte Opici.
 641. Poglej se.
  -Vem. Gabim se vam.
 642. Ne. Kako si prišel gor?
 643. Ne vem.
 644. Šel sem po piškot.
 645. Stojiš tri metre od tal.
 646. V popolni raznožki.
 647. To? Ne, to je zgolj ...
 648. ... nakljuèje.
 649. Niè ni nakljuèje.
 650. Pridi z mano.
 651. Vem, da ste skrivnostni
  in kungfujièni,
 652. ampak povejte vsaj,
  kam greva.
 653. Sem gor
 654. ste me zvlekli,
 655. da bi se okopal?
 656. Panda,
 657. ne umivaj podpazduh
  v tolmunu svetih solza.
 658. Tu je Oogway razkril skrivnost
 659. harmonije in zbranosti.
 660. Tukaj se je rodil
 661. kung fu.
 662. Ga hoèeš obvladati?
 663. Ja!
 664. Potem sem tvoj uèitelj!
 665. Prav.
 666. Ne joèi.
 667. Prav.
 668. Ko se osredotoèiš na kung fu,
 669. ko si zbran,
 670. si zaniè.
 671. Mogoèe sem sam kriv.
 672. Ne morem te uriti
  kot peterko.
 673. Zdaj vidim,
  da ti bom prišel do živega
 674. samo s tem.
 675. Krasno, laèen sem.
 676. Dobro.
 677. Ko boš izurjen,
  boš jedel.
 678. Zaèniva.
 679. Izvoli, panda.
 680. Kar tako?
 681. Brez trebušnjakov?
  Brez 15 km hoje?
 682. Rekel sem, da te bom izuril.
  Izurjen si. Lahko ješ.
 683. Dober tek.
 684. Rekel sem, da lahko ješ.
  Vzemi cmok.
 685. Lahko ješ!
 686. Res lahko? -Lahko?
 687. Nisem laèen.
 688. Mojster.
 689. Presekaj!
 690. Kje je Zmajev bojevnik?
 691. Kako veš,
  da ne stoji pred tabo?
 692. Misliš, da sem neumen?
 693. Vem, da nisi ti.
  Nihèe od vas ni.
 694. Na ognjeni krogli
  je padel z neba.
 695. Takega bojevnika
  svet še ni videl.
 696. Tako mu je torej ime. Po.
 697. Konèno nasprotnik,
  ki me je vreden.
 698. Najin spopad bo legendaren.
 699. Drživa. Pomagajta ji.
 700. Opica!
 701. Pojdi!
 702. Kaj mi je bilo?
 703. Bogomolka!
 704. Zdaj!
 705. Shifu vas je dobro izuril.
 706. Toda vsega vas ni nauèil.
 707. Dobro si se odrezal, panda.
 708. Dobro?
 709. Bil sem super!
 710. Pravi junak
  se nikoli ne repenèi.
 711. Ampak ja,
 712. bil si super.
 713. Klapa? Mrtvi so!
 714. Ne, še dihajo.
  Spijo? Toda oèi imajo odprte.
 715. Njegov živèni udar je prehud.
 716. Še moènejši je.
 717. Kdo? Tai Lung? Moènejši?
 718. Prehiter je.
 719. Oprosti, Po.
 720. Mislila sem, da bo šlo.
 721. Lahko bi vas ubil.
 722. Zakaj nas ni?
 723. Da bi nam vlili strah v kosti.
  Vendar se ne damo.
 724. Ali pa. Vsaj malo.
 725. Mene je precej strah.
 726. Lahko ga poraziš, panda.
 727. Se hecate?
  Še oni ga niso,
 728. pa so mojstri.
  Jaz sem pa jaz.
 729. Toda imel boš nekaj,
  èesar nima nihèe.
 730. Sem res pripravljen?
 731. Pripravljen si,
 732. Po.
 733. Poglej, zmajev zvitek.
 734. Tvoj je.
 735. Èakajte. Kaj bo,
  ko ga preberem?
 736. Menda boš slišal
  trepet metuljevih kril.
 737. Res? Prima.
 738. Videl luè v najgloblji jami.
 739. Zaèutil gibanje vesolja.
 740. Bom prebil zid?
 741. Naredil èetverni premet? Bom neviden?
  -Zberi se.
 742. Preberi ga
  in izpolni svojo usodo.
 743. Preberi ga in postani
 744. Zmajev bojevnik.
 745. Ne da se odpreti.
 746. Daj, no.
 747. Hvala.
 748. Malo sem ga že sam razrahljal.
 749. Zdaj pa bo, kar bo.
 750. Prazen je. -Kaj?
 751. Poglejte.
  -Ne smem ...
 752. Prazen je.
  Ne ...
 753. Ne razumem.
 754. Oogway je bil torej vseeno
  samo zmešana stara želva.
 755. Ne, bil je pametnejši
  od vseh.
 756. Dajte, no.
  Po nakljuèju me je izbral.
 757. Seveda nisem Zmajev bojevnik.
  Koga imam za norca?
 758. A kdo bo ustavil Tai Lunga?
 759. Unièil bo vse in vsakega.
 760. Ne.
 761. Izpraznite dolino. Zašèitite vašèane
  pred Tai Lungovim besom.
 762. Pa vi?
  -Spopadel se bom.
 763. Zadržal ga bom,
 764. da boste pobegnili.
 765. Ubil vas bo.
 766. Konèno bom plaèal za svojo napako.
 767. Poslušajte me.
 768. Èas je, da pot
  nadaljujete brez mene.
 769. Ponosen sem,
  da sem bil vaš uèitelj.
 770. Moramo jih odpeljati na varno.
 771. Pridi, poišèiva mamo.
 772. Kaèa, zberi kmete z juga.
  Ti s severa.
 773. Žerjav, sveti.
 774. Glejte, Zmajev bojevnik.
 775. Živjo, ata.
 776. Po!
 777. Lepo, da si se vrnil.
 778. Lepo se je vrniti.
 779. Pojdiva, Po.
 780. V novi restavraciji ...
 781. Prihodnost rezancev
  je zelenjava v kockah,
 782. ne veè v trakcih.
 783. Razmišljal sem tudi,
 784. da bi morala biti kuhinja
  dovolj visoka zate.
 785. Kaj praviš?
 786. Žal mi je, da ni šlo.
 787. Ni ti bilo namenjeno.
 788. Pozabi vse.
 789. Tvoja usoda te še èaka.
 790. Nudlarji smo.
  V žilah nam teèe juha.
 791. Ne vem.
 792. Vèasih kar težko verjamem,
  da sem res tvoj sin.
 793. Po,
 794. èas je,
  da ti povem nekaj,
 795. kar bi ti moral že davno.
 796. Skrivno sestavino
  juhe s skrivno sestavino.
 797. Pridi bliže.
  Skrivna sestavina je ...
 798. Niè.
 799. Prav si slišal. Niè.
 800. Nobene skrivne sestavine ni.
 801. Je navadna juha?
 802. Ne dodaš nobene posebne omake?
 803. Ni treba. Vsaka stvar je
  posebna, èe v to verjameš.
 804. Ni skrivne sestavine.
 805. Doma sem, mojster.
 806. To ni veè tvoj dom
  in jaz ne tvoj mojster.
 807. Ja, novega ljubljenca imaš.
 808. Kje je zdaj ta Po?
 809. Sem ga prestrašil?
 810. To je spopad med nama.
 811. Pa naj bo tako.
 812. Tako mora biti.
 813. Zaradi tvoje šibkosti
  sem 20 let gnil v jeèi!
 814. Èe ubogaš mojstra, nisi šibak.
 815. Veš, da sem Zmajev bojevnik.
 816. Od nekdaj si vedel.
 817. In kaj si naredil,
  ko se Oogway ni strinjal?
 818. Kaj si naredil?
 819. Niè!
 820. Ni ti bilo namenjeno
  biti Zmajev bojevnik. Nisem kriv.
 821. Nisi kriv?
 822. Kdo mi je zbujal upe?
 823. Kdo me je gnal do onemoglosti?
 824. Kdo me je oropal usode?
 825. O tem nisem odloèal jaz!
 826. Zdaj odloèaš.
 827. Daj mi zvitek!
 828. Raje umrem.
 829. Vse sem naredil,
  da bi ti bil v ponos.
 830. Povej,
  kako ponosen si, Shifu!
 831. Povej!
 832. Povej!
 833. Vedno si mi bil v ponos.
 834. Od prvega trenutka
 835. sem bil ponosen nate.
 836. In ta ponos
 837. me je zaslepil.
 838. Zaradi ljubezni nisem videl,
  kaj postajaš,
 839. v kaj
 840. te spreminjam.
 841. Žal mi je.
 842. Noèem opravièila.
 843. Hoèem svoj zvitek!
 844. Kaj?
 845. Kje je?
 846. Zmajev bojevnik je zdaj
  z njim že èez pol Kitajske.
 847. Nikoli ga
  ne boš videl, Tai Lung.
 848. Nikoli.
 849. Nikoli.
 850. Stopnice.
 851. Kdo si?
 852. Kolega,
  jaz sem Zmajev bojevnik.
 853. Ti?
 854. On? Saj je panda.
 855. Panda si. Kaj boš naredil?
  Sedel name?
 856. Ne izzivaj.
 857. Ne, uporabil bom tole.
 858. Ga hoèeš? Pridi ponj.
 859. Konèno!
 860. Zvitek je moj!
 861. Strela!
 862. Zvitek mu je dal moè.
 863. Ne!
 864. Konèno. To.
 865. Moè zmajevega zvitka
  je v mojih rokah!
 866. Niè.
 867. Tudi jaz najprej
  nisem razumel.
 868. Kaj?
 869. Ni skrivne sestavine.
 870. To si ti.
 871. Nehaj!
 872. Polulal se bom.
 873. Nikar!
 874. Ne!
 875. Ne moreš
 876. me premagati.
 877. Ker si
 878. samo velika,
 879. zavaljena
 880. panda.
 881. Nisem velika,
  zavaljena panda.
 882. Sem najboljša, velika,
  zavaljena panda.
 883. Vušijev stisk s prsti!
 884. Ga poznaš?
 885. Blefiraš.
  Shifu te tega ni nauèil.
 886. Ne.
 887. Sam sem ga stuhtal.
 888. Glej!
 889. Zmajev bojevnik.
 890. Moj fant! Ta prikupni
  kung fu bojevnik je moj sin!
 891. Hvala, ata.
 892. Živjo, drušèina.
 893. Mojster.
 894. Mojster.
 895. Mojster?
 896. Mojster Shifu!
 897. Mojster!
 898. Shifu, ste celi?
 899. Po,
 900. živ si.
 901. Ali pa sva oba mrtva.
 902. Ne, nisem umrl.
  Porazil sem Tai Lunga.
 903. Si ga res?
 904. Kot je napovedal Oogway.
 905. Res si Zmajev bojevnik.
 906. Prinesel si mir ...
 907. ... dolini ...
 908. ... in ...
 909. In meni.
 910. Hvala.
 911. Hvala, Po.
 912. Hvala.
 913. Ne! Mojster!
  Ne smete umreti. Prosim!
 914. Saj ne umiram, bumbar!
 915. Zmajev bojevnik.
 916. Samo miren sem. Konèno.
 917. Naj neham govoriti?
 918. Èe lahko.
 919. Bi šla kaj pojest?
 920. Ja.
 921. TEHNIÈNA OBDELAVA:
  Zuppy & Co.