YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Vietnamese υπότιτλους

← Thời gian đi mượn

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
33 Γλώσσες

Showing Revision 2 created 02/20/2019 by Trang Tran.

  1. (gió hú)
  2. (tiếng thở dốc)
  3. Đứng lại!
  4. (tiếng loảng xoảng của kim loại)
  5. (tiếng ngựa hí)
  6. Cậu làm được.
  7. THỜI GIAN ĐI MƯỢN