Return to Video

Esperanto: kiel denaskulo

 • 0:00 - 0:05
  Esperanto es la maxim parolata linguo
  en la mondo.
 • 0:05 - 0:09
  Origine ol esis kreita por
  internaciona komunikado,
 • 0:09 - 0:12
  ma nun anke existas denaska parolanti.
 • 0:12 - 0:16
  Quale es la vivo quale denaska
  parolanto di Esperanto?
 • 0:16 - 0:20
  Esperanto: quale denasko
 • 0:20 - 0:23
  Qua vu esas?
 • 0:23 - 0:26
  Saluto, me es Stela.
 • 0:26 - 0:28
  E me es 27-yara.
 • 0:28 - 0:32
  Me lojas instante en Bruxel,
 • 0:32 - 0:35
  e laboras por Europa-Parlamento.
 • 0:35 - 0:39
  Me es originale hungariana-franciana.
 • 0:39 - 0:41
  Mea nomo es Leo Sakaguchi.
 • 0:41 - 0:42
  Me es studento
 • 0:42 - 0:45
  en la teknika universitato en Darmstadt,
 • 0:45 - 0:48
  Mea patro es Japoniano, mea matro es Poloniano,
 • 0:48 - 0:52
  e me naskis e kreskis en Germania.
 • 0:52 - 0:54
  Me es Douglas Oliveira Biscotto.
 • 0:54 - 0:56
  Me es 14-yara.
 • 0:56 - 0:58
  E... me es Braziliano.
 • 0:58 - 1:01
  Me es Lívia Oliveira Biscotto.
 • 1:01 - 1:03
  Me es ila fratino.
 • 1:03 - 1:05
  Ni esas en Rio de Janeiro.
 • 1:05 - 1:10
  Ni venis por esperanta brazilia kongreso.
 • 1:10 - 1:13
  Saluto! Me es Gunnar Fischer.
 • 1:13 - 1:15
  Me lojas en Münster, Germania.
 • 1:15 - 1:19
  Saluto! Mea nomo es Klára, me es 19-yara
 • 1:19 - 1:21
  me esas franciana-hungariana
 • 1:21 - 1:24
  e me naskis en Nederlando.
 • 1:24 - 1:29
  Pro quo vua genitori rezolvis instrukti a vu Esperanto?
 • 1:29 - 1:32
  Pro ke mea genitori renkontris
  per Esperanto
 • 1:32 - 1:34
  e sempre parolis Esperanto kune
 • 1:34 - 1:37
  e me audis di esperanta amiki e.c.
 • 1:37 - 1:38
  Do me audis la linguo cirkonde me
 • 1:38 - 1:40
  e tale me lernis.
 • 1:40 - 1:42
  Mea matro es hungariana,
  mea patro franciana.
 • 1:42 - 1:46
  Li renkontris en esperanta evento,
 • 1:46 - 1:48
  en esperanta kongreso.
 • 1:48 - 1:50
  E li pensis, ke...
 • 1:50 - 1:52
  "Une Esperanto e pose me havos tempo
 • 1:52 - 1:55
  lernar mea altra lingui anke."
 • 1:55 - 1:58
  Ni sentus plu komforta
 • 1:58 - 2:00
  kun la linguo, kun Esperanto
 • 2:00 - 2:04
  e esus pose plu facila por ni
 • 2:04 - 2:07
  kande ni studos altra lingui.
 • 2:07 - 2:11
  Mea patro lernis Esperanto kelka yari
  ante mea nasko
 • 2:11 - 2:14
  e il decidis, ke me kreskos dulingue
 • 2:14 - 2:18
  e il parolis Esperanto,
  nur Esperanto, kun me
 • 2:18 - 2:21
  dum la una 12 yari di mea vivo.
 • 2:21 - 2:24
  E ni havis multa internaciona gasti
  ek exterlando
 • 2:24 - 2:27
  e ni ofte dum vakanci iris
  en Esperanto-lando.
 • 2:27 - 2:32
  Quale homi reaktas kande li audas,
  ke vu parolas Esperanto?
 • 2:32 - 2:36
  To li audos nur se on parolas
  rekte pri Esperanto,
 • 2:36 - 2:39
  nam mea chefa linguo es franciana linguo.
 • 2:39 - 2:42
  Do me pensas la una reakto es,
  ke es surprizo,
 • 2:42 - 2:45
  nam li tute ne imaginas, ke homo povus
 • 2:45 - 2:48
  havar ta stranja linguo
  quale denaska linguo.
 • 2:48 - 2:51
  Linguo, qua ula homo inventis,
  quale eblas,
 • 2:51 - 2:55
  ke existas infanti, qui lernis denaske?!
 • 2:55 - 2:58
  Sed generale la reakto es pozitiva:
 • 2:58 - 3:00
  "Ah, ka vere?" Do li interesas pri to.
 • 3:00 - 3:05
  La una questiono ofte esis "Quo ol esas?"
 • 3:05 - 3:07
  On interesas pro quo
 • 3:07 - 3:10
  e kompreneble on volas quik audar
  kelka frazi
 • 3:10 - 3:12
  o vorti di me en Esperanto.
 • 3:12 - 3:15
  Pro to ke ni parolas du lingui
 • 3:15 - 3:19
  ni recevas nur laudi
 • 3:19 - 3:23
  e ne es male traktita.
 • 3:23 - 3:25
  Che Lufthansa,
  che germaniana flugkompanio,
 • 3:25 - 3:27
  en la injeniora departmento,
 • 3:27 - 3:31
  me havis qualifika interparolo.
 • 3:31 - 3:33
  La homo questionis me:
 • 3:33 - 3:37
  "En vua papero stacas, ke
  vu es denaska esperantisto,
 • 3:37 - 3:39
  quale povas to eventar?"
 • 3:39 - 3:42
  Ed ita homo vere esis impresita di to,
 • 3:42 - 3:45
  di la fakto, ke me es denaska esperantisto,
 • 3:45 - 3:47
  e me pensas, ke
 • 3:47 - 3:51
  pro to me anke havis ulsenca avantajo.
 • 3:51 - 3:53
  Sed me renkontis multa homi,
 • 3:53 - 3:57
  por qui la ideo di Esperanto
  quale denaska linguo
 • 3:57 - 4:00
  esis stranjera e neaceptebla
 • 4:00 - 4:02
  e li volis argumentar kun me,
 • 4:02 - 4:06
  ke Esperanto ne povas esar mea denaska linguo.
 • 4:06 - 4:09
  Quale dulingueso helpis a vu?
 • 4:09 - 4:13
  Vu povas uzar en vendeyo
  parolante a vua genitori
 • 4:13 - 4:14
  dicante, ke vu ne prizas ulo
 • 4:14 - 4:17
  o ne plezas ulo a vu,
 • 4:17 - 4:21
  pro to... Do kande mea genitori
  parolis a me esperante,
 • 4:21 - 4:24
  me nultempe respondis esperante fakte.
 • 4:24 - 4:26
  Do, se me vere uzis Esperanto,
 • 4:26 - 4:29
  to signifikis, ke me volas dicar ulo,
 • 4:29 - 4:32
  quo me certe ne volas,
  ke la altra komprenez.
 • 4:32 - 4:34
  Do me parolas quar denaske
 • 4:34 - 4:36
  e pose me lernis du en la skolo,
 • 4:36 - 4:39
  do ja en mea evo me parolas 6 lingui,
 • 4:39 - 4:42
  simple pro ke me denaske lernis multega.
 • 4:42 - 4:45
  Do, se on havas plura lingui denaske,
 • 4:45 - 4:48
  on rapide lernas anke nova lingui,
 • 4:48 - 4:51
  ed on havas praktika avantaji,
 • 4:51 - 4:54
  exemple me povas komprar trenbilieti en Anglia,
 • 4:54 - 4:57
  en Germania, Austria, Francia,
  Nederlando...
 • 4:57 - 5:00
  sen irga problemo,
  nam me parolas la lingui
 • 5:00 - 5:03
  Do, kun du denaska lingui
 • 5:03 - 5:06
  me kompreneble plu facile
  lernis altra lingui.
 • 5:06 - 5:09
  E unfoye on invitis me a televiziono
 • 5:09 - 5:12
  pro ke me denaske parolas Esperanto
 • 5:12 - 5:14
  e me esis tre fiera pri to.
 • 5:14 - 5:18
  Ed anke esas plu facile e rapide
  facar amiki,
 • 5:18 - 5:20
  me havas multega amiki e me pensas, ke
 • 5:20 - 5:23
  un di la kauzo es, ke me povas
 • 5:23 - 5:27
  parolar la denaska linguo
  di la homi a li rekte.
 • 5:27 - 5:29
  Se me parolas nederaldane a Nederlandano,
 • 5:29 - 5:33
  o germaniane a Germaniano,
  es plu facile por li
 • 5:33 - 5:35
  fidar me e amikar kun me.
 • 5:35 - 5:37
  Generale me tre joyas
  esar denaska parolanto [di Esperanto]
 • 5:37 - 5:41
  e me anke tre joyas kun altra
  denaska parolanti
 • 5:41 - 5:44
  renkontrar, babilar, e...
 • 5:44 - 5:48
  Bone, me dankas a vu pro vua askoltado
 • 5:48 - 5:52
  e til venontfoye!
 • 6:00 - 6:04
  Esperanto: quale denasko
Titel:
Esperanto: kiel denaskulo
Beschreibung:

more » « less
Video Language:
Esperanto
Duration:
06:06
Vaclav.Zouzalik edited Ido subtitles for Esperanto: kiel denaskulo

Untertitel in Ido

Revisionen