Return to Video

کمیک‌ها به کلاس درس تعلق دارند

 • 0:01 - 0:02
  کلاس پنجم که بودم،
 • 0:02 - 0:07
  نسخهای از مجله
  «دی سی کمیک شماره ۵۷» را
 • 0:07 - 0:09
  از باجه کتاب فروشی محله خریدم،
 • 0:09 - 0:13
  و آن کتاب طنز، زندگی من را تغییر داد.
 • 0:13 - 0:16
  ترکیب کلمات و تصاویر، جرقه ای در
  ذهنم روشن کرد
 • 0:17 - 0:18
  که هرگز آن را تجربه نکرده بودم،
 • 0:18 - 0:22
  و به یکباره عاشق رسانه طنز شدم.
 • 0:22 - 0:25
  از خوانندگان پروپاقرص کتابهای طنز شدم،
 • 0:25 - 0:27
  اما هرگز آنها را به مدرسه نبردم.
 • 0:27 - 0:33
  ذاتاً می دانستم که کتابهای کمدی
  برای کلاس درس مناسب نیستند.
 • 0:33 - 0:35
  والدینم مطلقاً طرفدار این سبک کتاب نبودند،
 • 0:35 - 0:38
  و مطمئن بودم که معلمهایم نیز
  همین عقیده را دارند.
 • 0:38 - 0:40
  بنابراین، هرگز از آنها
  در تدریس استفاده نمیشد،
 • 0:40 - 0:44
  استفاده از کتابهای طنز و داستانهای مصور
  در «کتابخوانی ساکت» مدارس مجاز نبود،
 • 0:44 - 0:48
  این کتابها هیچ وقت در نمایشگاههای
  کتاب سالیانه ارائه نمیشدند،
 • 0:48 - 0:50
  با این وجود، من به مطالعه
  کتابهای طنز ادامه دادم،
 • 0:50 - 0:52
  حتی نگارش آنها را نیز آغاز کردم.
 • 0:52 - 0:55
  سرانجام، یک طراح کمیک شدم،
 • 0:55 - 0:58
  که برای امرار معاش به نگارش
  و مصورسازی کتاب طنز میپرداختم
 • 0:59 - 1:01
  همچنین معلم دبیرستان نیز شدم.
 • 1:01 - 1:02
  جایی که درس میدادم:
 • 1:02 - 1:05
  دبیرستان «اسقف اُدوود» واقع در
  اوکلند کالیفرنیا بود.
 • 1:05 - 1:08
  خیلی کم ریاضی و هنر تدریس میکردم،
 • 1:08 - 1:09
  و بیشتر علوم کامپیوتر درس میدادم.
 • 1:09 - 1:11
  ۱۷ سال آنجا بودم.
 • 1:12 - 1:13
  زمانی که اسم و رسمی به دست آوردم،
 • 1:13 - 1:17
  تلاش کردم که کتابهای طنز را
  به کلاسهایم وارد کنم.
 • 1:17 - 1:20
  یادم میآید که در همه کلاسهام،
  روز اول به دانش آموزانم میگفتم که
 • 1:20 - 1:22
  من یک طراح کمیک نیز هستم.
 • 1:22 - 1:25
  با بیان این مطلب نمیخواستم که
  به آنها با زبان طنز درس بدهم،
 • 1:25 - 1:29
  بلکه بیشتر هدفم این بود که
  فکر کنند من باحال هستم.
 • 1:29 - 1:30
  (خنده)
 • 1:30 - 1:32
  اشتباه میکردم.
 • 1:32 - 1:34
  دهه نود بود،
 • 1:34 - 1:38
  و آن موقع کتابهای طنز
  جایگاه فرهنگی امروزی را نداشتند.
 • 1:38 - 1:42
  دانش آموزان فکر نمیکردند من باحال هستم.
  تصور آنها از من یک احمق بود.
 • 1:42 - 1:45
  و حتی بدتر از آن،
  وقتی مباحث در کلاس من سخت میشد،
 • 1:45 - 1:48
  از کتابهای طنز برای منحرف کردن من
  استفاده میکردند.
 • 1:48 - 1:51
  اونها دستشان را بالا میبردند،
  و مثلاً میپرسیدند:
 • 1:51 - 1:53
  «آقای یانگ، فکر میکنید چه کسی
  برنده مبارزه باشد،
 • 1:53 - 1:55
  سوپرمن یا هالک؟»
 • 1:55 - 1:56
  (خنده)
 • 1:56 - 2:01
  خیلی زود فهمیدم که باید
  مقوله تدریس را از مقوله طنز جدا کنم.
 • 2:01 - 2:04
  به نظر میرسید که باورهای ذاتی من
  در کلاس پنجم صحیح بودند.
 • 2:04 - 2:07
  کتابهای طنز برای کلاس درس نیستند.
 • 2:08 - 2:09
  اما دوباره هم اشتباه میکردم.
 • 2:10 - 2:12
  چندین سال کار در کسوت معلمی
 • 2:12 - 2:17
  سبب شد تا مستقیماً پتانسیل طنز
  در آموزش را درک کنم.
 • 2:17 - 2:20
  یک ترم؛ از من خواستند که
  جایگزین معلم کلاس جبر ۲ بشوم.
 • 2:20 - 2:25
  این جایگزینی طولانی مدت بود و من با آن
  موافقت کردم، اما مشکلی وجود داشت.
 • 2:25 - 2:28
  در آن زمان، تکنسین آموزشی مدرسه نیز بودم.
 • 2:28 - 2:30
  بدین معنا که هر دو هفته یکبار،
 • 2:30 - 2:34
  ناچاراً یک یا دو جلسه
  از کلاس جبر ۲ را از دست می دادم
 • 2:34 - 2:37
  زیرا باید به معلم یک کلاس دیگر
 • 2:37 - 2:39
  در زمینه یک کار کامپیوتری کمک میکردم.
 • 2:39 - 2:42
  این برای دانش آموزان
  کلاس جبر ۲ وحشتناک بود.
 • 2:42 - 2:44
  معتقدم که جایگزین بودن برای
  مدت طولانی بد هست،
 • 2:45 - 2:48
  و انتخاب جانشین برای جایگزینی خودتون
  به مراتب بدتر است.
 • 2:48 - 2:52
  برای کاهش اثرات ناشی از
  این مشکل در دانشآموزان
 • 2:52 - 2:55
  فیلمبرداری از سخنرانیهایم را شروع کردم.
 • 2:55 - 2:59
  این فیلمها را در اختیار جایگزینم گذاشتم
  تا برای دانش آموزان پخش کند.
 • 2:59 - 3:03
  سعی کردم که فیلمها
  تا جای ممکن جذاب باشند.
 • 3:03 - 3:05
  حتی فیلمها تا حدی افکتگذاری نیز میشدند.
 • 3:05 - 3:08
  به عنوان مثال بعد از حل یک مساله،
 • 3:08 - 3:10
  با دست زدن من،
 • 3:10 - 3:12
  تابلو به صورت جادویی پاک میشد.
 • 3:12 - 3:14
  (خنده)
 • 3:14 - 3:15
  فکر میکردم کار خیلی جالبی شده.
 • 3:16 - 3:19
  مطمئن بودم که دانشآموزان
  آن را دوست خواهند داشت،
 • 3:19 - 3:20
  اما اشتباه میکردم.
 • 3:20 - 3:22
  (خنده)
 • 3:22 - 3:25
  این سخنرانیهای ویدویی، مصیبتی شدند.
 • 3:25 - 3:27
  برخی از دانش آموزان پیش من میآمدند
  و مثلاً میگفتند:
 • 3:27 - 3:29
  «آقای یانگ، فکر میکردیم
  کلاسهاتون کسل کننده است
 • 3:29 - 3:33
  اما در فیلمها، دیگه غیر قابل تحملاید.»
 • 3:33 - 3:35
  (خنده)
 • 3:35 - 3:40
  با ناامیدی، برای بار دوم سعی نمودم که با
  کشیدن طرحهای كميک سخنرانیها را ارائه کنم.
 • 3:40 - 3:42
  با یک برنامهریزی سریع،
  کار را شروع کردم.
 • 3:42 - 3:45
  یک ماژیک برداشتم و شروع کردم به کشیدن،
 • 3:45 - 3:48
  آنچه میخواستم حضوری
  بیان کنم را نقاشی میکردم.
 • 3:48 - 3:50
  هر کدام از این طرحهای كميک
 • 3:50 - 3:52
  بین ۴ تا ۶ صفحه بودند.
 • 3:52 - 3:57
  آنها را تکثیر کردم و به جانشینم دادم که
  به دست دانش آموزان برساند.
 • 3:57 - 3:59
  و در کمال تعجب،
 • 3:59 - 4:02
  این روش موفقیت آمیز بود.
 • 4:02 - 4:05
  دانش آموزان از من خواستند که
  این کار را ادامه بدهم
 • 4:05 - 4:08
  حتی برای زمانهایی که در کلاس حضور داشتم.
 • 4:08 - 4:13
  اینجوری به نظر می رسید که آنها،
  کمیکهای من را بیشتر ازخود من دوست دارند.
 • 4:13 - 4:15
  (خنده)
 • 4:15 - 4:18
  این من را متعجب کرد، زیرا دانشآموزان من
  متعلق به نسلی هستند
 • 4:18 - 4:20
  که پای تلویزیون بزرگ شدهاند،
 • 4:20 - 4:23
  بنابراین فکر میکردم که مطمئناً آموزش از
  طریق فیلم را بیشتر از
 • 4:24 - 4:26
  حالت کاغذی و کتابی دوست دارند.
 • 4:26 - 4:28
  اما در گفتگو با دانشآموزان
 • 4:28 - 4:31
  درباره اینکه چرا این طرحهای
  كميک را اینقدر دوست دارند،
 • 4:31 - 4:35
  تازه متوجه پتانسیل آموزشی طنز شدم.
 • 4:35 - 4:38
  اولا، بر خلاف کتاب ریاضی آنها
 • 4:38 - 4:41
  این سخنرانیهای پویانمایی
  به صورت بصری تدریس میشدند.
 • 4:41 - 4:43
  دانش آموزان ما در یک فرهنگ
  بصری رشد میکنند،
 • 4:43 - 4:46
  بنابراین آنها به این شیوه دریافت
  اطلاعات عادت میکنند.
 • 4:46 - 4:49
  اما بر خلاف روایات بصری دیگر،
 • 4:49 - 4:54
  مانند فیلم، تلویزیون، انیمیشن، و یا ویدیو،
 • 4:54 - 4:57
  طرحهای كميک چیزی هستند که
  من دائمی مینامم.
 • 4:57 - 5:02
  در کمیک، گذشته، حال و آینده
  همه نشستهاند در کنار همان صفحه.
 • 5:02 - 5:06
  این به این معنی است که نرخ
  جریان اطلاعات
 • 5:06 - 5:09
  بصورتی پایدار در دست خواننده است.
 • 5:10 - 5:14
  وقتی دانشآموزان من چیزی را در سخنرانی
  کارتونی من درک نکردند،
 • 5:14 - 5:18
  آنها میتوانند متن را دوباره به کندی
  و یا به تندی که احتیاج دارند بخوانند.
 • 5:18 - 5:22
  مثل این بود که من کنترل از راه دور
  بر روی اطلاعات را به آنها داده بودم.
 • 5:22 - 5:25
  این مساله در مورد سخنرانیهای
  ویدیویی من صدق نمیکرد،
 • 5:25 - 5:28
  و حتی برای سخنرانیهای
  حضوری من هم حقیقت نداشت.
 • 5:28 - 5:32
  وقتی من صحبت میکنم، اطلاعات را به تندی
  و یا کندی که من میخواهم منتقل میکنم.
 • 5:32 - 5:36
  بنابراین برای دانشآموزان خاص
  و نوع خاصی از اطلاعات،
 • 5:36 - 5:41
  این دو جنبه از محیط کمیک،
  طبیعت بصری و پایداری،
 • 5:41 - 5:44
  آن را ابزار آموزشی فوقالعاده
  قدرتمندی میسازد.
 • 5:44 - 5:46
  وقتی این کلاس جبر ۲ را آموزش دادم،
 • 5:46 - 5:51
  بر روی کارشناسی ارشدم در زمینهی آموزش و پرورش
  در دانشگاه «کل تک» در خلیج شرقی کار کردم.
 • 5:51 - 5:55
  و من اینقدر مجذوب تجربهام
  با این سخنرانیهای کارتونی بودم
 • 5:55 - 6:00
  که تصمیم گرفتم برای پروژه کارشناسی ارشدم
  بر روی کارتونها تمرکز کنم.
 • 6:00 - 6:03
  میخواستم بفهمم چرا مربیان آمریکایی
 • 6:03 - 6:08
  در طول تاریخ با استفاده از طرحهای كميک
  در کلاسهای خود مخالف بودند.
 • 6:08 - 6:10
  این چیزی است که متوجه شدم.
 • 6:10 - 6:13
  کتابهای کمیک در دهه ۱۹۴۰
  به رسانه جمعی تبدیل شدند،
 • 6:13 - 6:15
  با فروش میلیونها نسخه در هر ماه،
 • 6:15 - 6:17
  و توجه معلمان جلب شد.
 • 6:17 - 6:21
  بسیاری از معلمان خلاق شروع به
  آوردن کمیک به کلاسهای درس خود کردند
 • 6:21 - 6:23
  که آزمایش کنند.
 • 6:23 - 6:27
  در سال ۱۹۴۴، «مجله جامعهشناسی آموزش»
 • 6:27 - 6:30
  یک نسخه کامل خود را به این
  موضوع اختصاص داد.
 • 6:30 - 6:33
  بهنظر میرسید همه چیز در حال پیشرفت است.
 • 6:33 - 6:35
  معلمان شروع به درک کردن این جریان کردند.
 • 6:35 - 6:37
  اما ناگهان کسی از راه رسید.
 • 6:37 - 6:41
  این روانشناس کودکان بنام «فردریک ورتام،»
 • 6:41 - 6:45
  و در سال ۱۹۵۴ در کتاب خود
  بنام «اغوای بیگناهان،»
 • 6:45 - 6:50
  استدلال میکند که کتابهای کمیک باعث
  بزهکاری در نوجوانان میشوند.
 • 6:50 - 6:51
  (خنده)
 • 6:51 - 6:53
  او اشتباه میکرد.
 • 6:53 - 6:55
  با این حال که دکتر ورتام
  آدم بسیار خوبی بود.
 • 6:55 - 6:58
  او بیشتر عمر حرفهی خود را صرف
  کار با متخلفان نوجوان کرده بود،
 • 6:58 - 7:03
  و متوجه شده بود که بیشتر این نوجوانان
  کتابهای کمیک میخوانند.
 • 7:03 - 7:07
  نکتهای که دکتر ورتام نفهمیده بود این
  بود که در دهههای ۱۹۴۰ و ۵۰،
 • 7:07 - 7:11
  تقریبا همه کودکان آمریکایی
  کتابهای کمیک میخواندند.
 • 7:11 - 7:15
  دکتر ورتام دلایل بسیار نامفهومی
  برای اثبات فرضیهاش ارايه میدهد،
 • 7:15 - 7:18
  اما کتاب او مورد توجه
  سنای آمریکا قرار میگیرد
 • 7:18 - 7:20
  که یک سری جلسات بررسی برگزار کنند
 • 7:20 - 7:24
  و بررسی کنند که آیا در واقعیت کتابهای
  کمیک میتوانند باعث بزهکاری نوجوانان شوند.
 • 7:25 - 7:27
  این جلسات تقریبا ۲ ماه به طول انجامید.
 • 7:27 - 7:32
  آنها بدون نتیجه خاتمه دادند اما نه قبل
  از اینکه خسارت بزرگی وارد کنند
 • 7:32 - 7:36
  به شهرت کتابهای کمیک
  در انظار عمومی آمریکا.
 • 7:36 - 7:41
  بعد از این، تمامی معلمان با تجربه
  آمریکایی خودشان را کنار کشیدند،
 • 7:41 - 7:42
  و دههها به همان حال ماندند.
 • 7:42 - 7:44
  تا در دهه ۱۹۷۰ بود که
 • 7:44 - 7:47
  چند تن از افراد شجاع راهشان را بازیافتند.
 • 7:47 - 7:49
  و درواقع تا زمانهای اخیر بود
 • 7:49 - 7:51
  شاید در چند دهه اخیر،
 • 7:51 - 7:54
  که کمیکها مورد پذیرش گسترده قرار گرفتند
 • 7:54 - 7:56
  در میان معلمان آمریکایی.
 • 7:56 - 8:00
  کتابهای کمیک و رمانهای مصور
  بالاخره در حال باز کردن راهشان
 • 8:00 - 8:02
  به کلاسهای درس آمریکا هستند
 • 8:02 - 8:06
  و این اتفاق در حال وقوع در مدرسه
  «اسقف اودود» که من درس میدادم است.
 • 8:06 - 8:08
  آقای اسمیت، یکی از همکاران سابق من،
 • 8:08 - 8:11
  از کتاب اسکات مکدونالد،
  «فهمیدن کمیک،» استفاده میکند
 • 8:11 - 8:15
  در کلاسهای ادبیات و سینما به این
  علت که این کتاب به دانشآموزان او
 • 8:15 - 8:20
  زبان لازم برای بحث درباره رابطه
  بین کلمات و تصاویر را میدهد.
 • 8:20 - 8:24
  آقای برنز هر سال به دانشآموزان خود
  مقالههای کمیکی تکلیف میدهد.
 • 8:24 - 8:28
  با درخواست از دانشآموزان خود برای پردازش
  رمان نثر با استفاده از تصاویر،
 • 8:28 - 8:30
  آقای برنز از آنها خواسته
  تا عمیقا فکر کنند.
 • 8:30 - 8:32
  نه تنها درباره داستان
 • 8:32 - 8:35
  بلکه چگونه این داستان بیان شده.
 • 8:35 - 8:38
  و خانم مورداک از «چینی متولد آمریکا» خودم
 • 8:38 - 8:40
  با دانشآموزان انگلیسی ۱ استفاده میکند.
 • 8:40 - 8:42
  برای او رمانهای مصور،
 • 8:42 - 8:46
  راه عالی برای بدست آوردن یک
  هسته استاندارد مشترک است.
 • 8:46 - 8:48
  استاندار میگوید دانشآموزان باید
  بتوانند تجزیه و تحلیل کنند
 • 8:48 - 8:54
  که چگونه عناصر بصری در معنی،
  لحن، و زیبایی متن نقش دارند.
 • 8:55 - 8:58
  در کتابخانه، خانم کونتس
  دارای یک مجموعه تحسین برانگیز
 • 8:58 - 9:00
  از انواع رمانهای مصور
  برای اسقف اودود است.
 • 9:00 - 9:04
  در حال حاضر خانم کونتس
  و همه همکاران کتابدار او
 • 9:04 - 9:07
  واقعا درصف مقدم حمایت از کمیک بودهاند،
 • 9:07 - 9:10
  در واقع از اوایل دهه۸۰
  هنگامی که مقاله مجله کتابخانه مدرسه
 • 9:10 - 9:14
  اظهار داشت که تنها حضور
  رمانهای مصور در کتابخانه
 • 9:14 - 9:17
  استفاده از آن را تقریبا ۸۰
  درصد افزایش داده
 • 9:17 - 9:21
  و افزایش گردش کتابهای غیر مصور هم
 • 9:21 - 9:23
  حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
 • 9:23 - 9:27
  با الهام از این تجدید علاقه
  مدرسان آمریکایی
 • 9:27 - 9:32
  کاریکاتوریستهای آمریکایی اکنون به
  صراحت محتواهای آموزشی
 • 9:32 - 9:34
  پیش از هر زمان دیگر
  برای بازار مدارس تولید میکنند.
 • 9:34 - 9:38
  و بسیاری از آنها به سمت
  هنر و زبان معطوف شدهاند،
 • 9:38 - 9:40
  اما بیشتر و بیشتر کمیکها و رمانهای مصور
 • 9:40 - 9:43
  شروع به فتح کردن مباحث
  رياضيات و علوم تجربی هستند
 • 9:43 - 9:48
  رمانهای کمیک مصور، «استم»
  واقعا مثل یک قلمروی ناشناختهاند،
 • 9:48 - 9:49
  که آماده کشف است.
 • 9:50 - 9:52
  آمریکا در نهایت دارد
  به این واقعیت آگاه میشود
 • 9:52 - 9:57
  که کتابهای مصور باعث
  بزهکاری نوجوانان نمیشوند.
 • 9:57 - 9:58
  (خنده)
 • 9:58 - 10:02
  و آنها واقعا به جعبه کمک
  آموزشی هر معلم تعلق دارند.
 • 10:02 - 10:05
  دلیل خوبی برای دور نگه داشتن
  کتابهای کمیک و رمانهای مصور
 • 10:05 - 10:07
  خارج از برنامه آموزشی مدارس وجود ندارد.
 • 10:07 - 10:09
  آنها بصری آموزش میدهند،
 • 10:09 - 10:12
  آنها به دانشآموزان ما
  کنترل از راه دور میدهند.
 • 10:13 - 10:15
  در اینجا پتانسیل آموزشی وجود دارد
 • 10:15 - 10:17
  که فقط منتظر مصرف شدن
 • 10:17 - 10:19
  توسط افراد خلاقی مانند شما است.
 • 10:19 - 10:21
  متشکرم.
 • 10:21 - 10:24
  (تشویق)
Titel:
کمیک‌ها به کلاس درس تعلق دارند
Sprecher:
جین یانگ
Beschreibung:

کاریکاتوریست و معلم، جین یانگ باور دارد که کتاب‌های طنز و رمان‌های مصور متعلق به جعبه ابزار آموزشی هر معلم‌اند. یانگ با تکیه بر طراحی‌های رنگارنگ و دلپذیرش، تاریخچه کمیک در سیستم آموزشی آمریکا را بررسی می‌کند -- و واقعیت‌ها و ایده‌های خارق‌العاده‌ای در مورد قابلیت‌های آنها برای کمک کردن به یادگیری کودکان ارایه می‌دهد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projekt:
TEDTalks
Duration:
10:36

Untertitel in Persian

Revisionen