Return to Video

پناهجویان توانمندسازی می‌خواهند، نه صدقه

 • 0:01 - 0:06
  در حال حاضر، بیشتر پناهجوها
  در شهرها زندگی میکنند
 • 0:06 - 0:08
  نه در اردوگاههای پناهجوها
 • 0:10 - 0:14
  ما ۶۰ درصد از
 • 0:14 - 0:17
  کل پناهجوها را در جهان تشکیل میدهیم.
 • 0:19 - 0:23
  با توجه به این که بیشتر پناهجوها
  در مناطق شهری زندگی میکنند،
 • 0:25 - 0:29
  نیاز زیادی به تغییر الگو
  و تفکر جدید وجود دارد.
 • 0:31 - 0:36
  به جای هدر دادن پول برای ساختن دیوارها،
 • 0:38 - 0:42
  بهتر است که آن را صرف برنامههایی کنیم
 • 0:42 - 0:44
  که به پناهجویان کمک میکنند
  که بتوانند به خودشان کمک کنند.
 • 0:44 - 0:50
  (صدای تشویق)
 • 0:51 - 0:56
  ما همیشه مجبوریم
  همه داراییهای خود را رها کنیم.
 • 0:57 - 0:59
  ولی مهارتها و دانش خود را
  به همراه داریم.
 • 1:01 - 1:05
  اگر پناهجوها اجازه داشتن
  یک زندگی سازنده را داشته باشند،
 • 1:06 - 1:09
  میتوانند به خودشان کمک کنند
 • 1:09 - 1:12
  و موجب توسعه کشورهای میزبان خود شوند.
 • 1:15 - 1:18
  من در شهری به نام بوکاوو به دنیا آمدم،
 • 1:18 - 1:20
  در کیووی جنوبی،
 • 1:20 - 1:22
  در جمهوری دموکراتیک کنگو.
 • 1:23 - 1:27
  من پنجمین فرزند یک خانواده ۱۲ فرزندی هستم.
 • 1:29 - 1:33
  پدر من که یک مکانیک حرفهای بود،
 • 1:33 - 1:36
  سخت کار کرد تا من را به مدرسه بفرستد.
 • 1:37 - 1:40
  مانند سایر جوانها،
 • 1:41 - 1:43
  من برنامهها و آرزوهای زیادی داشتم.
 • 1:45 - 1:47
  میخواستم تحصیلاتم را تمام کنم،
 • 1:48 - 1:49
  یک شغل خوب پیدا کنم،
 • 1:50 - 1:52
  ازدواج کنم و فرزندان خودم را داشته باشم
 • 1:52 - 1:54
  و از خانوادهام حمایت کنم.
 • 1:55 - 1:57
  ولی این اتفاق نیفتاد.
 • 2:00 - 2:07
  جنگ در سرزمینم، من را مجبور
  به فرار به اوگاندا در سال ۲۰۰۸ کرد،
 • 2:07 - 2:08
  ۹ سال پیش.
 • 2:10 - 2:15
  خانواده من به جمعیت ساکن پناهجویان
 • 2:15 - 2:18
  در پایتخت اوگاندا، کامپالا، ملحق شدند.
 • 2:20 - 2:22
  در کشور خودم،
 • 2:23 - 2:25
  من در شهر زندگی میکردم،
 • 2:26 - 2:31
  و ما احساس کردیم کامپالا خیلی بهتر
  از یک اردوگاه پناهندگان باشد.
 • 2:34 - 2:37
  پناهجویان در شهرها
 • 2:37 - 2:41
  همیشه از کمکهای بینالمللی
  محروم بودهاند،
 • 2:42 - 2:48
  به رسمیت شناخته شدن توسط کمیساریای
  عالی پناهندگان سازمان ملل در سال ۱۹۹۷.
 • 2:49 - 2:55
  علاوه بر مشکل فقر که با آن مواجه بودیم
 • 2:55 - 2:57
  مانند شهرنشینان فقیر محلی،
 • 2:59 - 3:02
  چالشهایی در ارتباط با
  وضعیت پناهندگی نیز داشتیم،
 • 3:02 - 3:04
  مانند مشکل زبان.
 • 3:05 - 3:09
  در کنگو، زبان رسمی فرانسوی است.
 • 3:10 - 3:12
  ولی در اوگاندا، انگلیسی است.
 • 3:13 - 3:16
  ما به خدمات آموزشی و بهداشتی
  دسترسی نداشتیم.
 • 3:17 - 3:21
  ما در معرض آزار و اذیت،
 • 3:21 - 3:25
  بهرهکشی، ارعاب و تبعیض قرار داشتیم.
 • 3:27 - 3:31
  سازمانهای بشردوستانه بیشتر بر روی
 • 3:31 - 3:34
  اسکان رسمی در مناطق غیرشهری متمرکز هستند،
 • 3:35 - 3:38
  و هیچ کمکی برای ما وجود نداشت.
 • 3:41 - 3:43
  ولی ما صدقه نمیخواستیم.
 • 3:44 - 3:47
  ما میخواستیم کار کنیم
  و از خودمان حمایت کنیم.
 • 3:49 - 3:52
  من به همراه دو همکار دیگر مهاجرم
 • 3:52 - 3:55
  یک سازمان برای حمایت
  از پناهجوها تأسیس کردم.
 • 3:57 - 4:01
  یارید -- پناهجویان جوان آفریقایی
  برای توسعه یکپارچه --
 • 4:02 - 4:06
  که با گفتگو درون جامعه کنگوییها شروع شد.
 • 4:08 - 4:10
  ما از این جامعه پرسیدیم
 • 4:10 - 4:14
  که چگونه میتوانند خود را برای
  حل این چالشها سازماندهی کنند؟
 • 4:16 - 4:20
  برنامههای حمایتی یارید در هر مرحله تکامل یافت،
  (پناهندگان جوان آفریقایی برای توسعه یکپارچه،)
 • 4:21 - 4:26
  از جامعه فوتبال به زبان انگلیسی
 • 4:26 - 4:28
  و به دوزندگی برای امرار معاش پیشرفت کرد.
 • 4:30 - 4:34
  فوتبال موجب تغییر
 • 4:34 - 4:37
  انرژی جوانان بیکار
 • 4:37 - 4:40
  و افراد مرتبط از جوامع مختلف شد.
 • 4:41 - 4:43
  کلاسهای رایگان زبان انگلیسی
 • 4:43 - 4:48
  به تقویت افراد برای ارتباط برقرار کردن
  با جامعه اوگاندایی کمک کرد،
 • 4:48 - 4:52
  و به آنها امکان شناخت همسایهها
  و فروش کالاها را داد.
 • 4:54 - 4:59
  برنامههای آموزشی فنی و حرفهای،
  مهارتهایی برای امرار معاش
 • 4:59 - 5:03
  و علاوه بر آنها، فرصتهای مهمی برای
  خودکفایی اقتصادی فراهم میکردند.
 • 5:04 - 5:08
  ما خانوادههای زیادی را دیدیم
 • 5:08 - 5:11
  که خودکفا شدند.
 • 5:12 - 5:15
  ما افرادی را دیدیم که دیگر
  به کمک ما نیازی نداشتند.
 • 5:17 - 5:21
  با گسترش برنامههای یارید،
 • 5:22 - 5:26
  این سازمان ملیتهای بیشتری
  را در بر گرفت --
 • 5:27 - 5:31
  کنگو، رواندا، بروندی،
 • 5:32 - 5:34
  سومالی، اتیوپی و سودان جنوبی.
 • 5:35 - 5:41
  امروزه، یارید از بیش از ۳ هزار پناهجو
  در کامپالا حمایت کرده
 • 5:42 - 5:43
  و به حمایت از افراد بیشتری
  ادامه میدهد.
 • 5:43 - 5:48
  (صدای تشویق)
 • 5:48 - 5:53
  پناهجوها توانمندسازی میخواهند، نه صدقه.
 • 5:54 - 5:57
  ما جامعه خود را بهتر از هر کسی میشناسیم.
 • 5:58 - 6:03
  ما چالشها و فرصتهایی را که
  برای مستقل شدن با آنها مواجه هستیم
 • 6:03 - 6:05
  را درک میکنیم.
 • 6:06 - 6:09
  من ابتکارات خلق شده
  از کارهای پناهجویان را
 • 6:09 - 6:12
  بهتر از هر کسی میشناسم.
 • 6:13 - 6:17
  آنها نیاز دارند که در سطح جهان
  به رسمیت شناخته شده و حمایت شوند.
 • 6:18 - 6:20
  حمایتی که مستحق آن هستیم
  را به ما ارائه کنید،
 • 6:20 - 6:23
  و ما با علاقه آن را به شما باز میگردانیم.
 • 6:23 - 6:24
  بسیار سپاسگزارم.
 • 6:24 - 6:31
  (صدای تشویق)
Titel:
پناهجویان توانمندسازی می‌خواهند، نه صدقه
Sprecher:
رابرت هاکیزا
Beschreibung:

تصویر غالب از محل زندگی پناهجوها، اردوگاه‌های موقت در مناطق جداگانه است -- اما در واقع، حدود ۶۰ درصد از آن‌ها در جهان در مناطق شهری زندگی می‌کنند. رابرت هاکیزا، همکار تد، ما را به درون زندگی پناهجویان شهرنشین می‌برد -- و به ما نشان می‌دهد چگونه سازمان‌هایی مانند سازمانی که او تأسیس کرده، می‌توانند مهارت‌هایی را که این پناهجوها نیاز دارند، به آن‌ها ارائه کنند و در نهایت موجب خودکفایی آن‌ها شوند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projekt:
TEDTalks
Duration:
06:45

Untertitel in Persian

Revisionen