Return to Video

04-15 Improve Your Code To Reduce Churn

 • 0:00 - 0:03
  Chúng ta thay đổi mã
  một chút để tránh không bị rối.
 • 0:03 - 0:05
  Xem mã dưới dạng so sánh.
 • 0:05 - 0:08
  Thay vì gán giá trị vào từng ô
  để tạo thành một hàng, hãy dùng
 • 0:08 - 0:12
  StringBuilder và tạo mỗi dòng
  là một chuỗi.
 • 0:12 - 0:14
  Chú ý StringBuilder đã tạo đối tượng
  bên ngoài vòng lặp và
 • 0:14 - 0:16
  bộ nhớ
  được thiết lập một lần
 • 0:16 - 0:18
  sau đó chúng ta dùng nó
  như là bộ đệm cho
 • 0:18 - 0:21
  mỗi lần lặp của vòng lặp mà ta
  xóa rồi thêm vào
 • 0:21 - 0:24
  một chuỗi int để thể hiện
  hàng của vòng lặp đó
 • 0:24 - 0:27
  Xem ghi chú để biết thêm chi tiết
  về phân đoạn mã này
 • 0:27 - 0:28
  Được rồi, giờ thì xác minh
 • 0:28 - 0:31
  Tiếp tục và
  tải chi nhánh mã được cải thiện,
 • 0:31 - 0:36
  được gọi là memory_churn_optimized,
  vào chế độ xem theo dõi, theo dõi bộ nhớ
 • 0:36 - 0:40
  để xác nhận chúng tôi giảm số lượng
  GC diễn ra trong cửa sổ xem tức thì
 • 0:40 - 0:43
  Bạn cũng có thể sử dụng
  theo dõi phân bổ để xác minh.
 • 0:43 - 0:44
  Nếu bạn sử dụng trình theo dõi phân bổ hoặc
 • 0:44 - 0:48
  nếu bạn có điều gì bất ngờ
  trong chế độ xem theo dõi, theo dõi bộ nhớ
 • 0:48 - 0:51
  Chia sẻ ảnh chụp màn hình của bạn
  trong các diễn đàn thảo luận
 • 0:51 - 0:52
  Chúng tôi muốn xem.
 • 0:53 - 0:59
  Với chúng tôi, ngay cả với những thay đổi này,
  pirate Perf vẫn tạm dừng.
 • 0:59 - 1:00
  Nhưng ngắn hơn.
 • 1:01 - 1:03
  Điều này cũng có nghĩa
  rằng chức năng này có lẽ là một
 • 1:03 - 1:05
  ứng cử viên làm nền tốt.
Titel:
04-15 Improve Your Code To Reduce Churn
Beskrivelse:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
ud825 - Android Performance
Duration:
01:05

Vietnamese subtitles

Revisioner Compare revisions