Return to Video

שיפור הקוד להפחית נטישה

 • 0:00 - 0:03
  אנחנו יכולים לעשות התאמה קטנה בקוד שלנו
  שימנע נטישה מוגזמת.
 • 0:03 - 0:05
  בואו נציץ בתצוגת השוואתית
 • 0:05 - 0:08
  במקום לשרשר כל פעם ערך מתא אחד
  כדי לבנות את השורה, בואו נשתמש
 • 0:08 - 0:12
  באובייקט StringBuilder, ונבנה
  כל שורה באמצעות מחרוזת אחת
 • 0:12 - 0:14
  נשים לב כי הגדרת אובייקט StringBuilder
  מבוצעת מחוץ ללולאה,
 • 0:14 - 0:16
  ולכן הזיכרון שלה מוקצה פעם אחת.
 • 0:16 - 0:18
  ואז פשוט נשתמש בו כמקטע זכרון
 • 0:18 - 0:21
  בכל איטרציה של הלולאה, ראשית
  ננקה אותו ואז נוסיף לו
 • 0:21 - 0:24
  מחרוזת המכילה מספרים המייצגים את
  השורה של האיטרצייה הנוכחית
 • 0:24 - 0:27
  עכשיו הציצו בהערות המדריכה,
  לקבלת פרטים נוספים על הקוד
 • 0:27 - 0:28
  יאללה בואו נוודא שזה עובד.
 • 0:28 - 0:31
  יש לוודא שאנו טוענים את הענף הנכון של הקוד
 • 0:31 - 0:36
  הנקרא memory_churn_optimized
  לשתי התצוגותמעקב (trace) וזכרון.
 • 0:36 - 0:40
  נראה שבחלון הזמן הקצר כמות הגישות
  של ה GC (תהליך שחרור זכרון) ירדה
 • 0:40 - 0:43
  אתם יכולים להשתמש גם בהקצאת אובייקט
  עקיבה (tracker) כדי לאמת.
 • 0:43 - 0:44
  אם הקצאתם אובייקט עקיבה (tracker)
 • 0:44 - 0:48
  וקיבלתם משהוא בלתי צפוי
  בתצוגת העקיבה או הזכרון
 • 0:48 - 0:51
  שתפו תמונה של הפלט בפורום הדיונים
 • 0:51 - 0:52
  נשמח לראות מה קיבלתם
 • 0:53 - 0:59
  עכשיו לגבינו, גם עם השינויים
  הפירט עדיין עוצר.
 • 0:59 - 1:00
  אבל הפעם לפחות זמן
 • 1:01 - 1:03
  בנקודה זו, המשמעות שהפונקציה הזו
  כנראה מספיק טובה
 • 1:03 - 1:05
  להיות מועברת לרוץ ברקע.
Titel:
שיפור הקוד להפחית נטישה
Beskrivelse:

04-15 שיפור הקוד להפחית נטישה

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
ud825 - Android Performance
Duration:
01:05

Hebrew subtitles

Revisioner Compare revisions