YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Danish subtitles

← Dokumentarfilm maj 2012: Danmark skruer op for gassen_1

Get Embed Code
4 Languages

Showing Revision 1 created 08/11/2012 by Redtapeinc.com.

 1. Vil du præsentere dig selv til at starte med?
 2. Mit navn er Claus Bonnez
  og jeg er forsvarsadvokat
 3. og advokat også inde for
  visse andre områder
 4. herunder sager om tvangsindlæggelser,
 5. altså retsplejelovens kapitel 43a,
 6. selve diagnoserne har jeg
  ikke så meget forstand på
 7. det overlader jeg
  til lægevidenskaben.
 8. Kender du det anerkendte Rosenhan studie,
  og i så fald har du en mening om det?
 9. Jeg har hørt det omtalt.
 10. Det er et studium som skulle påvise at
  nogle studerende der blev indkaldt
 11. til et forsøg blev konstateret
  at have en psykiatrisk diagnose
 12. uagtet af de ikke havde det,
  det er sådan set hvad jeg ved om det
 13. Kunne amerikanske psykiatere skelne imellem
  om et individ var sindsygt eller normalt?
 14. Psykolog David Rosenhan lavede
  et dramatisk eksperiment
 15. Han samlede 8 mennesker,
  inklusiv ham selv,
 16. hvoraf ingen tidligere havde haft
  en psykiatrisk lidelse
 17. Hver person blev så sendt til et specifikt
  psykiatrisk hospital et sted i landet
 18. På et aftalt tidspunkt mødte de op på
  hver deres hospital
 19. og fortalte den tilstedeværende
  psykiater at de hørte stemmer
 20. der sagde ordet “thud" (bump) ?
 21. Det var den eneste løgn
  de skulle fortælle
 22. ellers skulle de opfører sig
  fuldstændig normalt
 23. Og hvad skete der så?
 24. Alle blev diagnosticeret sindsyge,
  og indlagt på hospitalet
 25. Alle?
 26. Alle!
 27. Og var der nogle der var sindsyge?
 28. Nej, der var ingen der kunne have
  bedømt disse mennesker sindsyge
 29. Jeg fortalte venner og familie: "Jeg
  kommer ud når jeg vil ud" - det var alt!
 30. "Jeg er der nogle dage,
  og så kommer Jeg ud!"
 31. Ingen viste at jeg ville være tvunget
  til at være der i 2 måneder!
 32. Efter indlæggelsen opførte alle 8 falske
  patienter sig fuldstændigt normalt
 33. Men hospitalerne nægtede at udskrive dem,
 34. 7 blev diagnosticeret som værende
  skizofrene, og en som værende bi-polar
 35. De blev alle givet stærke psykofarmaka
 36. De fandt at der var intet de kunne gøre for
  at overbevise lægerne at de var raske
 37. Og det blev hurtigt klart
  at den eneste måde at komme ud
 38. - var at give psykiaterne ret i at de var sindsyge,
  og lade som om de fik det bedre
 39. Den eneste måde at komme
  ud på var at give dem ret
 40. De sagde at jeg var sindsyg,
  ”Jeg er sindsyg, men jeg får det bedre"
 41. Det var en bekræftelse af
  deres perspektiv af mig
 42. I retten, når jeg anfægter
  en tvangsindlæggelse,
 43. det er jo de menneskeretslige aspekter
 44. om man overholder reglerne og så er jeg
  kritisk overfor at man i dansk ret,
 45. generelt ikke tillader at
  man får en "second opinion"
 46. altså en alternativ udtalelse ud over
  myndighedernes vurderinger
 47. når man skal lægge til grund om en person
  opfylder kriterierne
 48. for om man skal være
  tvangsindlagt i Danmark
 49. Ok, er det noget der sker ofte?
 50. Jamen det er hovedreglen, altså...
 51. Er det hovedreglen at der ikke bliver
  mulighed for at få en "second opinion"?
 52. Ja, absolut
 53. det følger af psykiatriloven, at hvis man
  tvangsindlægges så har man ret
 54. til at få en domstolsprøvelse af hvorvidt
  tvangsindlæggelsen var berettiget
 55. og den domstolsprøvelse,
  skal man have i Dansk ret,
 56. ifølge den europæiske
  menneskerettighedskonventions artikel 5
 57. at man skal have en sådan prøvelse
 58. og det har vi selvfølgelig også i Danmark
  fordi vi er medlemmer af europarådet
 59. for at leve op til grundloven
 60. Når vi så har de sager
 61. efter min opfattelse så
  bliver de noget af en farce,
 62. fordi man reelt ikke har andre
  udtalelser end det hospital selv som
 63. så at sige har opretholdt
  den her tvangsindlæggelse
 64. og dermed mangler vi jo at
  få en kritisk udtalelse
 65. der eventuelt kan gå imod de
  indlæggende myndigheders udtalelse
 66. Og det er jo sådan og det er jo meget
  forståeligt at dommere, domstole og advokater
 67. vi har jo ikke nogen
  psykiatrisk sagkyndig viden
 68. og jeg kan jo ikke vide når en læge
  siger at en eller anden er sindsyg
 69. meget ofte kan man jo ikke se på klienten
  om de er sindsyge eller ikke er sindsyge,
 70. så det har jeg jo ikke noget begreb om og
  det har dommeren sådan set heller ikke
 71. og det har regionens,
  (hospitalets) advokat heller ikke
 72. når vi står med sådan en sag i retten
 73. og så forlader vi os på det hospital
  som har forestået indlæggelsen
 74. og det er jo ikke så underligt at de siger om
  deres egen beslutning at den var berettiget
 75. og derfor er og bliver de sager meget tomme
 76. og efter min opfattelse i strid med
  Den Europæiske Menneskeretigheds Konvention
 77. Og det bygger jeg på at det konkret
  fremgår i nogle afgørelser
 78. truffet af den Europæiske
  Menneskerettighedsdomstol
 79. at det skal være en uhildet instans som
  foretager den efterfølgende vurdering
 80. af om den pågældende er
  sindsyg eller var sindsyg
 81. altså ikke den institution som har
  besluttet at tvangsindlægge oprindeligt
 82. for mig er det ganske indlysende
 83. og Menneskerettighedsdomtolens
  praksis er ikke særlig overraskende
 84. men når man påberåber den i Dansk ret
 85. så er det sådan set for døve ører
 86. for både by- og landsretterne
  er sådan set ligeglade
 87. Og nu har jeg indklaget en konkret sag
  for Menneskeretighedsdomtolen
 88. Aha, på det grundlag?
 89. På netop det spørgsmål
  om at der ikke har været
 90. uvildig sagkyndig bistand
  under prøvelsen af sagen
 91. Både by- og landsret
  lagde i den konkrete sag
 92. ligesom i de øvrige mange
  andre sager jeg også har
 93. alene vægt på den
  indlæggende myndigheds,
 94. den indlæggende læges
  sagkyndige vurderinger
 95. og de sagkyndige vurderinger som lå til grund
  for opretsholdelse af tvangsindlæggelsen
 96. og efter min opfattelse
 97. opfylder det ikke de
  retssikkerhedskrav som stilles i
 98. Den Europæiske Menneskerettigheds
  Konventions artikel 5
 99. Tiden til faglig reflektion og fordybelse
  er ikke tilstede i det daglige arbejde...
 100. Jo, det er klart.
 101. Man kan sige det er lidt et andet
  problem det du rejser
 102. fordi spørgsmålet er jo når man
  så er indlagt på et hospital
 103. hvis arbejdsforholdene
  er så ringe som de er
 104. beskrevet i den undersøgelse
  fra arbejdstilsynet
 105. så opstår der en risiko for at man
  simpelthen fejldiagnostiserer
 106. og det kan jo have både betydning for folk
  der har godt af at være på hospitalet
 107. og være under behandling, de måske for
  tidligt bliver skrevet ud og sendt hjem
 108. mens andre der slet ikke burde være på
  hospitalet f.eks., fordi de slet ikke er syge
 109. forbliver på hospitalet uberettiget -
 110. som selvfølgelig er et alvorligt problem
 111. i og med folk de er tvangsindlagt
 112. Men om så man forestiller
  sig at hospitalet
 113. i øvrigt havde fuldstændig
  gode arbejdsforhold
 114. og et fagligt meget
  kompetent personale
 115. så er det stadig væk i strid
  med de retstatsprincipper
 116. som Menneskerettighedsdomstolen
  indfortolker i artikel 5
 117. at det er samme institution
  som efterfølgende
 118. under en sag hvor en
  borger gør gældende at en
 119. tvangsindlæggelse var uberettiget,
  at det er de samme institutioner
 120. som så at sige leverer de udtalelser
  som retten træffer sin afgørelse på
 121. så er det ligemeget...
 122. Det forstærkes selvfølgelig af at
  arbejdsmiljøet så også er dårligt
 123. for det gør måske validiteten af
  de her lægelige udtalelser dårlig
 124. men om så det ikke var sådan
 125. så er det stadigvæk problematisk
  fordi det hører med til hele den
 126. kontradiktoriske tankegang, man har
  i en demokratisk retstats retssale
 127. nemlig at den part der angribes,
 128. skal have lejlighed til at
  fremkomme med argumenter
 129. og at den part der står på den anden
  side også skal have lejlighed til det
 130. og her står patienterne når de bliver
  udskrevet og har altså den eneste
 131. ammunition de kan diske op med
 132. er modpartens oplysninger om dem selv
 133. det er jo absurd,
  og bryder grundlæggende
 134. med de menneskeretlige traditioner
  vi har i dansk ret
 135. Jeg ved ikke om i agter at interviewe
  den anden side, Regionen f.eks.
 136. Kom med et eksempel på hvor at
  patienten der har indklaget en sag
 137. efter psykiatriloven, har fået lov
  til at indhente sagkyndig bistand
 138. det forekommer overhovedet ikke
  i ugeskrift for retsvæsenet
 139. eller i andre retstidsskrifter
  som jeg har kenskab til
 140. Og det vil sige at det er helt normalt
  i dansk ret at man ikke følger
 141. Menneskerettighedsdomstolens
  praksis med at den tidligere
 142. tvangsindlagte skal have lejlighed
  til at få en kritisk sagkyndig vurdering
 143. men at man alene lægger vægt på
  den indlæggende læges vurdering.
 144. Det er meget problematisk!