Return to Video

آیا می‌توانید عضو بعدی این دنباله را پیدا کنید؟

 • 0:08 - 0:11
  اینها پنج عضو اول یک دنباله اعداد هستند.
 • 0:11 - 0:13
  میتوانید عدد بعدی را حدس بزنید؟
 • 0:13 - 0:16
  اگر میخواهید خودتان معما را حل کنید
  در اینجا توقف کنید.
 • 0:16 - 0:16
  جواب در: ۳
 • 0:16 - 0:17
  جواب در: ۲
 • 0:17 - 0:18
  جواب در: ۱
 • 0:18 - 0:19
  در اینجا الگویی هست،
 • 0:19 - 0:22
  اما ممکن است از آن
  الگوهایی که فکر میکنید نباشد.
 • 0:22 - 0:26
  دوباره به دنباله نگاه کنید
  و آن را با صدای بلند بخوانید.
 • 0:26 - 0:29
  حال، به عدد بعدی دنباله نگاه کنید.
 • 0:29 - 0:32
  ۳، ۱، ۲، ۲، ۱، ۱.
 • 0:32 - 0:37
  اگر میخواهید بیشتر
  به آن فکر کنید توقف کنید.
 • 0:37 - 0:38
  جواب در: ۳
 • 0:38 - 0:39
  جواب در: ۲
 • 0:39 - 0:40
  جواب در: ۱
 • 0:40 - 0:44
  به این دنبالهها
  دنباله ببین و بخوان میگویند.
 • 0:44 - 0:46
  برخلاف بسیاری از دنبالههای عددی،
 • 0:46 - 0:49
  این دنبالهها بر خصوصیات
  ریاضی خود اعداد تکیه ندارند،
 • 0:49 - 0:51
  بلکه به نماد آنها مربوط میشوند.
 • 0:51 - 0:54
  با اولین رقم سمت چپ اولین عدد شروع کنید.
 • 0:54 - 0:59
  حال، بگویید چندبار آن رقم
  در آن عدد تکرار شده است
 • 0:59 - 1:02
  و پس از آن نام خود رقم را بگویید.
 • 1:02 - 1:07
  حال به سراغ عدد بعدی بروید
  و به همین ترتیب تا پایان ادامه دهید.
 • 1:07 - 1:10
  پس عدد ۱ به صورت «یک یک» خوانده میشود
 • 1:10 - 1:14
  و به همین صورت نوشته میشود،
  پس مینویسیم یازده.
 • 1:14 - 1:18
  البته، خود یازده در واقع
  بخشی از این دنباله نیست،
 • 1:18 - 1:19
  بلکه ۲ یک است،
 • 1:19 - 1:22
  در نتیجه پس از آن مینویسیم دو یک.
 • 1:22 - 1:25
  آن عدد هم به صورت
  یک دو، یک یک خوانده میشود،
 • 1:25 - 1:32
  که پس از نوشتن به صورت یک یک،
  یک دو، دو یک و الی آخر خوانده میشود.
 • 1:32 - 1:38
  این گونه دنبالهها اولین بار توسط
  جان کانوی ریاضیدان مورد بررسی قرار گرفتند،
 • 1:38 - 1:41
  و او یادداشت کرد که
  آنها ویژگیهای جالبی دارند.
 • 1:41 - 1:46
  برای مثال، عدد ۲۲ را در نظر بگیرید که حلقه
  بی نهایتی از دو دوها را به وجود میآورد.
 • 1:46 - 1:48
  اما اگر با هر عدد دیگری شروع شود،
 • 1:48 - 1:52
  دنباله به صورت مشخصی رشد میکند.
 • 1:52 - 1:55
  توجه داشته باشید که با وجود
  اینکه ارقام درحال بزرگ شدن هستند،
 • 1:55 - 1:59
  این افزایش خطی یا تصادفی به نظر نمیرسد.
 • 1:59 - 2:04
  در واقع، اگر دنباله را تا بی نهایت
  ادامه دهید، الگویی نمایان میشود.
 • 2:04 - 2:08
  نسبت مقدار ارقام در دو عبارت متوالی
 • 2:08 - 2:13
  به تدریج به سمت عددی یکسان
  به نام ثابت کانوی میل میکند.
 • 2:13 - 2:16
  و این مقدار برابر با ۱.۳ است،
 • 2:16 - 2:20
  به این معنی که در هر مرحله
  از دنباله مقدار ارقام ۳۰٪
 • 2:20 - 2:23
  افزایش پیدا کرده است.
 • 2:23 - 2:26
  اما درباره خود اعداد چطور؟
 • 2:26 - 2:28
  در اینجا حتی جالبتر هم میشود.
 • 2:28 - 2:30
  غیر از دنباله تکراری ۲۲،
 • 2:30 - 2:36
  هر دنباله ممکن در نهایت به زنجیره
  مشخصی ازدادهها تبدیل میشود.
 • 2:36 - 2:38
  فارغ از ترتیب به نمایش در آمدن
  این زنجیرهها،
 • 2:38 - 2:44
  هر کدام در هنگام وقوع
  تمام و کمال به نمایش در میآیند.
 • 2:44 - 2:47
  کانوی ۹۲ تا از این المانها را تشخیص داد،
 • 2:47 - 2:50
  که تنها با ۱، ۲، و ۳ درست شده بودند،
 • 2:50 - 2:52
  و دو المان اضافی،
 • 2:52 - 2:57
  که در نهایت به ۴ یا بیش از آن ختم میشوند.
 • 2:57 - 3:00
  بدون توجه به اینکه این دنبالهها
  با چه عددی شروع میشوند،
 • 3:00 - 3:03
  درنهایت، تنها شامل این ترکیبات خواهند بود،
 • 3:03 - 3:09
  و عددهای ۴ یا بیشتر تنها در
  انتهای دو المان اضافی خودنمایی میکنند،
 • 3:09 - 3:11
  اگر به وجود بیایند.
 • 3:11 - 3:13
  ورای یک جورچین ساده،
 • 3:13 - 3:17
  دنباله ببین و بخوان
  دارای کاربردهای عملی است.
 • 3:17 - 3:19
  به طور مثال، رمزگذاری طول مدت،
 • 3:19 - 3:23
  گونهای از فشرده سازی اطلاعات که زمانی در
  سیگنالهای تلوزیونی و تصاویر دیجیتال
 • 3:23 - 3:26
  به کار میرفت بر مفهوم مشابهی استوار است.
 • 3:26 - 3:29
  تعداد دفعاتی که مقدار یک داده
  در یک کد تکرار میشود
 • 3:29 - 3:32
  خود به عنوان مقدار داده ثبت میشود.
 • 3:32 - 3:36
  دنبالههایی مثل این مثال خوبی برای
  این نکته هستند که نمادهایی مانند اعداد
 • 3:36 - 3:39
  میتوانند حاوی معنایی
  در لایههای متعدد باشند.
Títol:
آیا می‌توانید عضو بعدی این دنباله را پیدا کنید؟
Descripció:

درس کامل در: http://ed.ted.com/lessons/can-you-find-the-next-number-in-this-sequence-alex-gendler

اینها پنج عضو اول یک دنباله اعداد هستند ۱، ۱۱، ۲۱، ۱۲۱۱، ۱۱۱۲۲۱. می‌توانید عدد بعدی را حدس بزنید؟ الکس جندلر پاسخ را شرح می‌دهد و توضیح می‌دهد چطور اینگونه دنباله‌ها ورای جورچینی ساده، دارای کاربردهای عملی هم هستند.

درس از الکس جندلر، انیمیشن از آرتریک استودیو.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projecte:
TED-Ed
Duration:
04:01

Persian subtitles

Revisions