Return to Video

Patrick Wowlii | Unreported World | Channel 4

 • 0:01 - 0:03
  (Debbo Jaayndiyanke):
  Patrick Otema ko mo duuɓi 15
 • 0:04 - 0:07
  O jibindina e pahu
 • 0:07 - 0:11
  E ngal diiwal weddiingal
  nder Ugandaa.
 • 0:12 - 0:15
  Ekkol alanaa
  fayɓe pahooɓe ɓen.
 • 0:15 - 0:17
  Gila o heɓaa, o wowlaali.
 • 0:19 - 0:20
  Jam weeti, hiɗa e jam ?
 • 0:21 - 0:25
  Ben makko, Charles, hino dankitoomo.
 • 0:40 - 0:42
  Ɓe yewtirtaa si wanaa
  ɓaaƴoragol.
 • 0:42 - 0:45
  Si mi yewtiriimo
  no mi yewtirta nii,
 • 0:45 - 0:50
  O faamataa.
 • 0:52 - 0:54
  Kono miɗo waawi ɓaaƴoraade mo nii
  mi fewtina mo hondu
 • 0:55 - 0:59
  fii yo o ƴettu keri kin
  o fewra ka sarden.
 • 1:01 - 1:03
  Men wowlaymo dow makko,
  tawa himo sutii men,
 • 1:16 - 1:18
  o faamataa ko men haalata.
 • 1:18 - 1:21
  Ɗum no nanndi e neetoriyaagal,
 • 1:21 - 1:23
  kono ko nii Patrick
  woowiri.
 • 1:23 - 1:25
  Miɗo wondi e goɗɗo
  wayloowo ɗum.
 • 1:30 - 1:32
  Raymond Okkelo kadi ko paho,
  o jannay ɗum.
 • 1:33 - 1:36
  O waaway ekkitaade siifugol?
 • 1:36 - 1:38
  Miɗo tawƴinii ka mi
  jannirta mo newaare.
 • 1:39 - 1:44
  Ko nii mi wa'unoo.
 • 1:52 - 1:55
  Mi waawataano siifude,
  ko dogugol tun hula suuɗoo.
 • 1:56 - 2:01
  Ko nii ngurndam Patrick ɗam wa'i :
 • 2:03 - 2:07
  ben makko ñemmbanay mo ko o haani waɗde.
 • 2:08 - 2:12
  No o gayniri, o yiltitoo ka togooru makko.
 • 2:13 - 2:15
  o yawtinira ñallal ngal weddagol.
 • 2:23 - 2:26
  Fodoore Patrick nden wonaa ko ɓolɗi
 • 2:30 - 2:31
  Koheewi e pahooɓe
  Afrik ɓen
 • 2:32 - 2:35
  ekkitotaako siifugol.
 • 2:35 - 2:38
  ɓe ronka feere yewtidugol e jamaa on.
 • 2:41 - 2:44
  ko kamɓe kasi hoore-maɓɓe.
 • 3:31 - 3:33
  Raymond pahiɗu gila ko
  o nawni palii e entum.
 • 3:34 - 3:38
  Duuɓi 6 nii,
  gila o setii ka saare mawnde
 • 3:44 - 3:46
  fii janngugol gannde paho.
 • 3:48 - 3:51
  Jooni non o artii waɗugol
  ko woowanooka :
 • 3:52 - 3:56
  O jannginay fiinannde aranere nden
  e gannde paho ka nden diiwal !
 • 3:58 - 4:02
  Raymond, hiɗa ɓiɗtii ?
 • 4:03 - 4:06
  Oo'oo, mi weltor ko ɓe
  ekkitotoo kon siifugol.
 • 4:08 - 4:10
  Ñallii, almuuɓe
  pahooɓe ɓe fuɗɗii arde ...
 • 4:10 - 4:13
  fiinannde nden fuɗɗoo.
 • No està sincronitzat
  Jannde nden fuɗɗike, Patrick
  kan araali,
 • No està sincronitzat
  miɗo huli wata taw hara ben makko
  waawaali softinde mo no o ardira.
 • No està sincronitzat
  Neɓti seeɗa tun,
  Patrick hewti.
 • No està sincronitzat
  Fii waylagol Patrick ngol hino hawnii
 • No està sincronitzat
  Hino metti hoolaade wonde ko ngel
  cukalel men tindunoo e mun e nde'e.
 • No està sincronitzat
  Almuuɓe pahooɓe goo
  hino jokki arugol.
 • No està sincronitzat
  Buy e maɓɓe seppu ko juuti
  si hewti.
 • No està sincronitzat
  Hino e maɓɓe cukalel ngel duuɓe 9...
 • No està sincronitzat
  e debbo mo duuɓi 80.
 • No està sincronitzat
  Tuma jannde lanni, kala almuujo
  keso daroyto ka damal duɗal,
 • No està sincronitzat
  fii yo ɓe suɓano ɓe inɗe kese
 • No està sincronitzat
  Innde Patrick nden ko nii
  ka ganndal paho,
 • No està sincronitzat
  Ko nden o huutorta fotde himo wuuri.
 • No està sincronitzat
  O (r)okkaa innde
  e nder ngurdam kesam.
 • No està sincronitzat
 • No està sincronitzat
 • No està sincronitzat
Títol:
Patrick Wowlii | Unreported World | Channel 4
Descripció:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:25

Fulah subtitles

Incomplet

Revisions Compare revisions