Return to Video

Yr Arlywydd Obama yn Siarad mewn Gwasanaeth Coffa ar gyfer Nelson Mandela

 • 0:00 - 0:03
  [cymeradwyo]
 • 0:05 - 0:07
  Diolch.
 • 0:07 - 0:15
  [cymeradwyo]
 • 0:15 - 0:17
  Diolch.
 • 0:17 - 0:21
  [cymeradwyo]
 • 0:21 - 0:24
  Diolch yn fawr i chi.
 • 0:24 - 0:28
  [cymeradwyo]
 • 0:28 - 0:30
  Diolch.
 • 0:30 - 0:38
  [cymeradwyo]
 • 0:40 - 0:45
  I Graça Machel a theulu Mandela;
 • 0:46 - 0:51
  I'r Arlywydd Zuma ac aelodau y llywodraeth;
 • 0:51 - 0:54
  i benaethiaid taleithiau a llywodraethau
 • 0:54 - 0:57
  -- yn y gorffennol a'r presennol --
 • 0:57 - 1:00
  gwesteion nodedig.
 • 1:01 - 1:05
  Mae hi'n fraint unigol i mi fod gyda chi heddiw
 • 1:05 - 1:10
  i ddathlu bywyd fel neb arall
 • 1:11 - 1:14
  I bobl De Affrica
 • 1:14 - 1:23
  [cymeradwyo]
 • 1:23 - 1:28
  Pobl o bob tras a phob cherddediad mewn bywyd
 • 1:29 - 1:35
  mae'r byd yn diolch i chi
  am rannu Nelson Mandela gyda ni
 • 1:36 - 1:40
  Ei frwydr oedd eich brwydr
 • 1:40 - 1:44
  ei lwyddiant oedd eich llwyddiant,
 • 1:45 - 1:47
  fe gafodd eich urddas a'ch gobaith
 • 1:47 - 1:49
  ei fynegi drwy ei fywyd a thrwy eich ryddid
 • 1:51 - 1:54
  Eich democratiaeth
 • 1:54 - 1:58
  yw ei rodd annwyl i chi
 • 1:59 - 2:04
  Mae hi'n anodd canu clodydd i unrhyw ddyn
 • 2:05 - 2:07
  i gyflwyno mewn geiriau
 • 2:07 - 2:13
  nid dim ond y ffeithiau a'r dyddiadau sy'n ffurfio bywyd
 • 2:14 - 2:17
  ond y gwir wrth hanfod person
 • 2:17 - 2:21
  y llawenydd preifat a'r galaru
 • 2:21 - 2:24
  y momentau distaw a nodweddion unigryw
 • 2:24 - 2:28
  sydd yn goleuo enaid rhywun
 • 2:29 - 2:32
  Anoddach o'r hanner yw gwneud hynny i gawr yn hanes
 • 2:33 - 2:35
  a symudodd gwlad tuag at gyfiawnder
 • 2:35 - 2:41
  a thrwy'r broses symud biliynau o amgylch y byd
 • 2:42 - 2:44
  Wedi'i eni yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
 • 2:44 - 2:47
  wedi ennyn diddordeb drwy orchymynnion o bŵer
 • 2:47 - 2:50
  bachgen a'i fagwyd yn bugeilio gwartheg
 • 2:50 - 2:54
  a'i ddysgu gan yr hynaf o blith ei lwyth y Mambu
 • 2:54 - 3:01
  Roedd Madiba i dyfu
  i fod yn waredwr mawr olaf yr 20fed Ganrif.
 • 3:01 - 3:05
  Fel Gandhi, roedd i arwain mudiad o wrthwynebiad
 • 3:05 - 3:11
  mudiad
  a oedd ar y dechrau heb prin unrhyw obaith o lwyddo
 • 3:11 - 3:15
  Fel Dr. King, roedd i roi llais pwerus
 • 3:15 - 3:18
  i hawliau'r gorthrwm rai
 • 3:18 - 3:22
  a'r anghenrhaid moesol i gael tegwch hiliol
 • 3:23 - 3:26
  Roedd i ddioddef carchariad caled
 • 3:26 - 3:30
  a ddechreuodd yng nghyfnod Kennedy a Khrushchev
 • 3:30 - 3:35
  ac a ymestynnodd i ddyddiau olaf y Rhyfel Oer
 • 3:36 - 3:38
  Wrth gerdded o'r carchar heb fyddin arfog
 • 3:38 - 3:41
  byddai -- fel Abraham Lincoln --
 • 3:41 - 3:42
  yn dal y wlad gyda'i gilydd
 • 3:42 - 3:45
  pan oedd yn bygwth torri'n ddarnau
 • 3:45 - 3:49
  ac fel sylfaenwyr America byddai'n sefydlu
 • 3:49 - 3:55
  trefn gyfansoddiadol
  i sicrhau rhyddid i genedlaethau i ddod
 • 3:55 - 3:59
  Ymrwymiad i ddemocratiaeth a rheolaeth y gyfraith
 • 4:00 - 4:02
  a gafodd ei gadarnhau nid yn unig gan ei etholiad
 • 4:02 - 4:08
  ond drwy ei barodrwydd i adael y swyddfa ar ôl dim ond un tymor
 • 4:15 - 4:19
  O ystyried llwybr ei fywyd
 • 4:20 - 4:23
  amrediad ei lwyddiannau
 • 4:23 - 4:26
  yr addoliad a oedd mor haeddiannol ohono
 • 4:27 - 4:30
  mae'n demtasiwn -- dwi'n credu --
  i gofio Nelson Mandela fel eicon
 • 4:31 - 4:33
  yn gwenu ac yn ddigynnwrf
 • 4:34 - 4:37
  wedi'i ddatgysylltu o faterion coegwych y bobl lai
 • 4:37 - 4:41
  ond gwthwynebodd Madiba ei hun
 • 4:41 - 4:43
  ddelwedd mor ddi-fywyd
 • 4:44 - 4:54
  [cymeradwyo]
 • 4:54 - 4:55
  Yn hytrach,
 • 4:56 - 5:01
  Mynnodd Madiba rannu gyda ni
  ei amheuon a'i ofnau
 • 5:02 - 5:07
  ei gamgymeriadau ynghyd â'i lwyddiannau
 • 5:07 - 5:09
  "Dydw i ddim yn sant", dywedodd
 • 5:09 - 5:16
  "os nac ydych yn ystyried sant
  fel pechadur sy'n dal i drio."
 • 5:17 - 5:22
  Oherwydd ei fod yn gallu cydnabod ei amherffeithrwydd
 • 5:22 - 5:26
  oherwydd ei fod yn gallu bod â chymaint o hiwmor
 • 5:26 - 5:30
  hyd yn oed yn ddrygiog,
  er gwaethaf y beichiau trwm a'i cariodd
 • 5:30 - 5:32
  yr oeddem yn ei garu cymaint.
 • 5:33 - 5:38
  Nid oedd yn benddelw wedi'i wneud o farmor,
  roedd yn ddyn o gig a gwaed
 • 5:38 - 5:40
  yn fab ac yn ŵr
 • 5:40 - 5:43
  yn dad ac yn ffrind
 • 5:43 - 5:47
  a dyna pam ein bod wedi dysgu cymaint oddi wrtho
 • 5:47 - 5:49
  a dyna pam y gallwn ddal i ddysgu oddi wrtho
 • 5:49 - 5:53
  Oherwydd nid oedd unrhywbeth a gyflawnodd yn anochel
 • 5:53 - 5:56
  yn llwybr ei fywyd gwelwn ddyn
 • 5:56 - 6:00
  a enillodd ei le yn y llyfrau hanes drwy ymaflyd
 • 6:00 - 6:04
  a chraffter a dyfalbarhad a ffydd
 • 6:05 - 6:08
  Mae'n dweud wrthym beth sydd yn bosib
 • 6:08 - 6:11
  nid yn unig yn nhudalennau ein llyfrau hanes
 • 6:11 - 6:14
  ond yn ein bywydau ni hefyd
 • 6:17 - 6:20
  Dangosodd Mandela i ni nerth gweithredu
 • 6:20 - 6:25
  o gymryd risgiau ar ran ein syniadau
 • 6:25 - 6:31
  Efallai fod Mandela yn iawn
  ei fod wedi "etifeddu gwrthryfelgarwch balch,
 • 6:31 - 6:35
  synnwyr ystyfnig o degwch"; gan ei dad
 • 6:35 - 6:40
  ac rydym yn gwybod iddo rannu gyda miliynau o Dde-Affricanwyr du a thywyll eu croen;
 • 6:40 - 6:43
  "y dicter a anwyd gan fil camwedd
 • 6:43 - 6:46
  mil amharch
 • 6:46 - 6:49
  mil o fomentau na chafwyd eu cofio
 • 6:49 - 6:52
  yr awydd i frwydro'r system a garcharodd
 • 6:52 - 6:54
  fy mhobl", ddywedodd o
 • 6:55 - 6:59
  Ond fel cewri eraill cynnar yr ANC
 • 6:59 - 7:02
  y Zulus a'r Tambos,
 • 7:02 - 7:08
  [cymeradwyo]
 • 7:08 - 7:11
  Fe ddisgyblodd Madiba ei ddicter
 • 7:11 - 7:16
  a sianelu ei awydd i frwydro i sefydliadau
 • 7:16 - 7:20
  a phlatfformau a strategaethau ar gyfer gweithredu
 • 7:20 - 7:23
  fel y gallai dynion a merched sefyll
 • 7:23 - 7:26
  dros yr urddas a gawn gan Dduw
 • 7:27 - 7:31
  Yn fwy na hyn, derbyniodd ganlyniadau ei weithredoedd
 • 7:31 - 7:37
  gwybod bod sefyll i fyny yng ngwyneb buddiannau pwerus ac anghyfiawnder gyda phris
 • 7:39 - 7:44
  "Rydw i wedi ymladd yn erbyn dominyddiaeth y gwyn
  Rydw i wedi ymladd yn erbyn dominyddiaeth y du."
 • 7:44 - 7:46
  [cymeradwyo]
 • 7:46 - 7:51
  "Rydw i wedi gofalu'n dyner am y ddelfryd o ddemocratiaeth a chymdeithas rydd
 • 7:51 - 7:54
  ble gall pawb fyw efo'i gilydd mewn harmoni a chyfleodd cyfartal
 • 7:54 - 8:00
  mae'n ddelfryd yr ydw i'n gobeithio byw i'w chyrchu ac i'w chyrraedd
 • 8:00 - 8:04
  ond os daw i hynny mae hi'n ddelfryd
  yr ydw i'n barod i farw drosti."
 • 8:04 - 8:15
  [cymeradwyo]
 • 8:15 - 8:18
  Dysgodd Mandela i ni rym gweithredu
 • 8:18 - 8:22
  ond dysgodd i ni hefyd rym syniadau
 • 8:22 - 8:26
  pwysigrwydd rhesymu a dadlau
 • 8:26 - 8:29
  yr angen i astudio nid yn unig yr rhai yr ydych yn cytuno â hwy
 • 8:29 - 8:33
  ond hefyd y rhai nad ydych yn cytuno â hwy
 • 8:33 - 8:37
  Deallai na allai syniadau gael eu dal gan furiau carchar
 • 8:37 - 8:41
  na'u diffodd gan fwled saethwr cudd
 • 8:41 - 8:45
  Trödd ei achos llys yn gyhuddiad o apartheid
 • 8:45 - 8:47
  oherwydd ei huodledd a'i angerdd
 • 8:47 - 8:50
  ond hefyd oherwydd ei hyfforddiant fel hyrwyddwr
 • 8:51 - 8:55
  Defnyddiodd ddegawdau o garchar i finiogi ei ddadleuon
 • 8:55 - 9:01
  ond hefyd i ymledu ei syched am wybodaeth
  i eraill yn y mudiad
 • 9:01 - 9:04
  a dysgodd iaith
  ac arferion ei orthrymwyr
 • 9:04 - 9:07
  fel y gallai un diwrnod fynegi iddynt hwy
 • 9:07 - 9:10
  sut oedd eu rhyddid hwy yn ddibynnol ar ei ryddid o
 • 9:10 - 9:17
  [cymeradwyo]
 • 9:18 - 9:24
  Dangosodd Mandela nad yw gweithredu a syniadau yn ddigon
 • 9:24 - 9:25
  dim ots pa mor gywir
 • 9:25 - 9:31
  mae'n rhaid iddynt hefyd gael ei naddu yn y cyfreithiau a'r sefydliadau
 • 9:31 - 9:35
  Roedd yn ymarferol, yn ceisio ei gredoau
 • 9:35 - 9:40
  yn erbyn arwyneb caled amgylchiad a hanes
 • 9:40 - 9:43
  Wrth ei brif egwyddorion, safai fel y graig
 • 9:43 - 9:46
  a dyna pam y gallai wrthod eraill rhag cael eu rhyddhau'n ddiamod
 • 9:46 - 9:49
  gan atgoffa'r gyfundrefn apartheid
 • 9:49 - 9:53
  na allai "carcharorwyr ymuno â chytundeb";
 • 9:54 - 9:57
  Ond fel y dangosodd drwy drafodaethau caled
 • 9:57 - 10:00
  i drosglwyddo pŵer a llunio deddfau newydd
 • 10:00 - 10:07
  Nid oedd arno ofn cyfaddawdu er mwyn cyrraedd nod uwch
 • 10:07 - 10:10
  Ac oherwydd nad oedd ddim ond yn arweinydd mudiad ond yn wleidydd galluog
 • 10:10 - 10:17
  roedd y cyfansoddiad a ddilynnodd yn deilwng o'r ddemocratiaeth aml-hiliol hon
 • 10:17 - 10:20
  yn driw i'w weledigaeth i amddiffyn y lleiafrifoedd
 • 10:20 - 10:28
  ynghyd â hawliau y mwyafrif
  a rhyddid gwerthfawr pob un yn Ne Affrica
 • 10:29 - 10:32
  Ac yn olaf deallodd Mandela
 • 10:32 - 10:36
  y clymau sydd yn rhwymo'r enaid ddynol
 • 10:37 - 10:41
  Mae yna air Ne Affrica,
 • 10:41 - 10:42
  Ubuntu
 • 10:42 - 10:48
  [cymeradwyo]
 • 10:49 - 10:54
  Gair sydd yn darlunio rhodd fwyaf Mandela
 • 10:54 - 10:58
  ei ymwybyddiaeth ein bod oll wedi ein rhwymo gyda'n gilydd mewn ffyrdd
 • 10:58 - 11:01
  sydd yn ddiethr i'r llygad
 • 11:01 - 11:04
  fod ymdeimlad o un yn perthyn i ddynoliaeth
 • 11:04 - 11:07
  ein bod yn llwyddo ein hunain
  drwy rannu ein hunain gyda eraill
 • 11:07 - 11:12
  a gofalu am y rhai o'n hamylch
 • 11:12 - 11:16
  Ni wyddwn fyth faint o'r synnwyr hwn oedd yn rhan gynhenid ohono
 • 11:16 - 11:22
  neu faint gafodd ei fagu mewn cell unig a thywyll
 • 11:23 - 11:28
  Ond rydym yn cofio'r arwyddion -- yn fawr a'n fach --
 • 11:28 - 11:33
  yn cyflwyno ei garcharwyr fel ymwelwyr anrhydeddus mewn urddfreiniad
 • 11:33 - 11:38
  cymryd cic mewn gwisg springbox;
 • 11:38 - 11:44
  troi galar ei deulu yn alwad i wynebu HIV-AIDS
 • 11:44 - 11:49
  sy'n dangos dyfnder ei empathi a'i ddealltwriaeth
 • 11:50 - 11:53
  Nid yn unig iddo ymgorffori ubuntu, dysgodd filiynnau
 • 11:53 - 11:57
  i ganfod y gwirionedd ynddynt eu hunain
 • 11:58 - 12:00
  Cymerodd ddyn fel Madiba i ryddhau
 • 12:00 - 12:04
  nid yn unig carcharor ond y carcharwr hefyd
 • 12:04 - 12:07
  [cymeradwyo]
 • 12:07 - 12:08
  i ddangos bod rhaid i chi ymddiried
 • 12:08 - 12:12
  yn eraill iddynt hwy ymddiried ynoch chi
 • 12:12 - 12:17
  i ddysgu bod cymodi ddim yn fater o anwybyddu'r gorffennol creulon
 • 12:17 - 12:26
  ond modd o ddod yn wyneb ag ef gyda chynhwysiad a haelioni a gwirionedd
 • 12:26 - 12:29
  Newidiodd gyfreithiau
 • 12:29 - 12:32
  ond hefyd fe newidiodd galonnau
 • 12:34 - 12:37
  Ar gyfer pobl De Affrica
 • 12:37 - 12:42
  ar gyfer y rhai a ysbrydolodd o amgylch y byd
 • 12:42 - 12:46
  mae marwolaeth Madiba yn gyfnod o alaru
 • 12:46 - 12:51
  ac yn amser i ddathlu ei fywyd arwrol
 • 12:51 - 12:55
  Ond credaf y dylai hefyd ein hysgogi ynom ni oll
 • 12:55 - 12:59
  gyfnod i adlewyrchu arnom ein hunain gyda gonestrwydd
 • 12:59 - 13:03
  beth bynnag yw ein gorsaf neu'n sefyllfa
 • 13:03 - 13:05
  rhaid i ni holi: "Pa mor dda ydw i wedi gweithredu
 • 13:05 - 13:08
  ei wers o yn fy mywyd fy hun?";
 • 13:12 - 13:15
  Mae'n gwestiwn yr wyf yn gofyn i mi fy hun
 • 13:15 - 13:19
  fel dyn ac fel arlywydd
 • 13:19 - 13:22
  Gwyddom fod De Affrica wyn,
 • 13:22 - 13:28
  yr Unol Daleithiau wedi goresgyn canrifoedd o ddarostyngiad hiliol
 • 13:29 - 13:32
  Fel yr oedd yn wir yma, roedd angen aberth
 • 13:32 - 13:34
  aberth nifer anrhifadwy o bobl
 • 13:34 - 13:36
  -- yn wybyddus ac yn anwybyddus --
 • 13:36 - 13:39
  i weld yn gwawrio ddiwrnod newydd
 • 13:40 - 13:43
  Mae Michelle a minnau yn fuddiolwyr o'r frwydr honno
 • 13:43 - 13:47
  [cymeradwyo]
 • 13:47 - 13:54
  Ond yn America ac yn Ne Affrica
  ac yng ngwledydd ar draws y byd
 • 13:54 - 13:57
  ni allwn adael i gynnydd gelu'r ffaith
 • 13:57 - 14:01
  fod ein gwaith ddim eto ar ben
 • 14:02 - 14:07
  Efallai nad yw'r brwydrau sy'n dilyn llwyddiannau cyrraedd cydraddoldeb ffurfiol
 • 14:07 - 14:12
  neu gydnabod hawliau dyniol wedi eu llenwi gyda chymaint o ddrama a chlirder moesol
 • 14:12 - 14:14
  â'r rhai a ddaeth o'u blaennau
 • 14:14 - 14:16
  ond nid ydynt yn llai pwysig
 • 14:17 - 14:19
  Oherwydd o amgylch y byd heddiw
 • 14:19 - 14:24
  rydym yn dal i weld plant yn dioddef o newyn ac afiechyd
 • 14:24 - 14:27
  rydym yn dal i weld ysgolion di-raen
 • 14:27 - 14:32
  rydym yn dal i weld pobl ifanc heb gyfleodd ar gyfer y dyfodol
 • 14:32 - 14:33
  O amgylch y byd heddiw
 • 14:33 - 14:37
  mae dynion a merched yn dal i gael eu carcharu oherwydd eu daliadau gwleidyddol
 • 14:37 - 14:40
  ac yn dal i gael eu herlyn am eu golwg
 • 14:40 - 14:43
  sut maent yn addoli, a phwy maent yn eu caru
 • 14:43 - 14:45
  ac mae hynny'n digwydd heddiw
 • 14:45 - 14:51
  [cymeradwyo]
 • 14:51 - 14:57
  Ac felly mae'n rhaid i ninnau hefyd frwydro am gyfiawnder
 • 14:57 - 15:01
  Mae'n rhaid i ninnau hefyd frwydro am heddwch
 • 15:01 - 15:04
  Mae yna ormod o bobl sydd yn derbyn yn hapus
 • 15:04 - 15:08
  rhodd werthfawr Madiba sef cymodi hiliol
 • 15:08 - 15:11
  ond yn dal i wrthod yn gryf unrhyw ddiwygiadau pitw
 • 15:11 - 15:17
  a fyddai'n herio eiddo cronig ac anghydraddoldeb cynyddol
 • 15:17 - 15:20
  Mae yna ormod o arweinwyr sy'n honni undod
 • 15:20 - 15:22
  gyda brwydr Madiba am ryddid
 • 15:22 - 15:26
  ond sydd ddim yn goddef unrhywun ond eu pobl eu hunain
 • 15:26 - 15:33
  [cymeradwyo]
 • 15:33 - 15:36
  Ac mae yna ormod ohonom
 • 15:36 - 15:38
  gormod ohonom ar yr ymylon
 • 15:38 - 15:43
  yn gartrefol yn ein hunanfoddhad neu'n sinigiaeth
 • 15:43 - 15:47
  pan mae angen i'n lleisiau gael eu clywed
 • 15:47 - 15:50
  Mae'r cwestiynau yr ydym yn eu hwynebu heddiw
 • 15:50 - 15:54
  sut i annog cydraddoldeb a chyfiawnder;
 • 15:54 - 15:58
  sut i warchod rhyddid a hawliau dynol;
 • 15:58 - 16:01
  sut i ddiweddu cyflafan a rhyfel sectyddol
 • 16:01 - 16:05
  does dim atebion hawdd i'r cwestiynau hyn
 • 16:05 - 16:08
  Ond nid oedd atebion hawdd
 • 16:08 - 16:13
  o flaen y plentyn hwnnw a anwyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
 • 16:13 - 16:15
  Mae Nelson Mandela yn ein hatgoffa ei bod
 • 16:15 - 16:20
  hi wastad yn ymddangos yn amhosib nes y caiff ei gyflawni
 • 16:20 - 16:23
  Mae De Affrica yn dangos bod hynny'n wir
 • 16:23 - 16:26
  Mae De Affrica yn dangos y gallwn newid
 • 16:26 - 16:30
  y gallwn ddewis byd sydd ddim wedi'i ddiffinio gan ein gwahaniaethau
 • 16:30 - 16:32
  ond gan y gobeithion sydd gennym yn gyffredin
 • 16:32 - 16:35
  gallwn ddewis byd sydd heb ei ddifinio gan gyflafan
 • 16:35 - 16:39
  ond gan heddwch a chyfiawnder a chyfleoedd
 • 16:39 - 16:45
  [cymeradwyo]
 • 16:46 - 16:48
  Welwn ni fyth
 • 16:48 - 16:52
  yr un fath â Nelson Mandela eto
 • 16:52 - 16:56
  Ond gadewch i mi ddweud [wrth] bobl ifanc Affrica
 • 16:56 - 17:00
  a phobl ifanc ar draws y byd
 • 17:00 - 17:05
  y gallwch chi, hefyd, wneud gwaith ei fywyd o yn waith eich bywyd chithau
 • 17:06 - 17:10
  Dros dri deg mlynedd yn ôl, tra'n dal yn fyfyriwr
 • 17:10 - 17:14
  dysgais am Nelson Mandela
 • 17:14 - 17:19
  a'r brwydrau oedd i'w gweld yn y wlad brydferth hon
 • 17:19 - 17:22
  ac fe gynhyrfodd rywbeth ynof
 • 17:22 - 17:25
  fe wnaeth fy neffro i'm cyfrifoldebau
 • 17:25 - 17:27
  -- i eraill a mi fy hun --
 • 17:27 - 17:30
  ac fy ngosod ar lwybr annhebygol
 • 17:30 - 17:33
  sydd wedi arwain at fan hyn heddiw
 • 17:35 - 17:39
  ac er y syrthiaf yn fyr o esiampl Madiba o hyd
 • 17:39 - 17:43
  mae'n fy ngwneud i eisiau bod yn well dyn
 • 17:43 - 17:44
  [cymeradwyo]
 • 17:44 - 17:46
  Mae'n siarad
 • 17:46 - 17:49
  gyda beth sydd orau ynom ni
 • 17:51 - 17:55
  Ar ôl i'r gwaredwr mawr hwn gael ei roi i orffwys
 • 17:55 - 18:00
  a phan fyddwn yn dychwelyd i'n dinasoedd a'n pentrefi
 • 18:00 - 18:04
  ac ymuno unwaith eto â'n trefn ddyddiol
 • 18:04 - 18:07
  gadewch i ni chwilio am ei gryfder o
 • 18:07 - 18:11
  gadewch i ni chwilio am fawr ei ysbryd
 • 18:11 - 18:15
  rhywle ynom ni'n hunain
 • 18:15 - 18:19
  a phan fo'r nos yn cau
 • 18:19 - 18:22
  pan fo anghyfiawnder yn pwyso'n drwm ar ein calonnau
 • 18:22 - 18:27
  pan fo ein cynlluniau mwyaf trwyadl yn ymddangos tu hwnt i'n gafael
 • 18:27 - 18:29
  gadewch i ni feddwl am Madiba
 • 18:29 - 18:33
  a'r geiriau a ddaeth â chysur iddo ef
 • 18:33 - 18:36
  o fewn pedwar mur ei gell:
 • 18:36 - 18:40
  "Nid oes ots pa mor gul yw'r adwy,
 • 18:40 - 18:45
  mor drwm yw'r cosbau ar y sgrôl
 • 18:45 - 18:48
  Myfi yw meistr fy ffawd fy hun,
 • 18:48 - 18:51
  Myfi yw capten fy enaid i."
 • 18:52 - 18:55
  Yn doedd yr enaid yn ysblennydd?
 • 18:55 - 18:58
  Byddwn yn ei golli'n fawr
 • 18:58 - 19:01
  Bendith Duw fo ar yr atgof o Nelson Mandela
 • 19:01 - 19:05
  Bendith Duw fo ar bobl De Affrica
 • 19:05 - 19:17
  [cymeradwyo]
Títol:
Yr Arlywydd Obama yn Siarad mewn Gwasanaeth Coffa ar gyfer Nelson Mandela
Descripció:

Mae'r Arlywydd Obama yn cyflwyno sylwadau yng ngwasanaeth coffa cenedlaethol y cyn-arlywydd De Affrica Nelson Mandela. Rhagfyr 10, 2013.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
19:15

Welsh subtitles

Revisions Compare revisions