Return to Video

چگونه حفاظت از منابع طبیعی توسط جوامع می‌تواند حیات وحش را نجات دهد

 • 0:01 - 0:03
  من یک محافظ شیر هستم.
 • 0:03 - 0:05
  به نظر باحال است، اینطور نیست؟
 • 0:05 - 0:08
  ممکن است بعضی از مردم
  ندانند معنای آن چیست.
 • 0:08 - 0:11
  اما مطمئنم شما در مورد شیر سسیل شنیدهاید.
 • 0:11 - 0:13
  [شیر سسیل (۲۰۱۵- ۲۰۰۲)]
 • 0:13 - 0:18
  (غرش شیر)
 • 0:20 - 0:22
  او دیگر غرش نمیکند.
 • 0:22 - 0:25
  در دوم ژوئیه ۲۰۱۵،
 • 0:25 - 0:28
  زندگیش با شلیک یک شکارچی به پایان رسید.
 • 0:29 - 0:32
  میگویند وقتی حیوانی را مطالعه میکنید
  ممکن است به او علاقمند شوید.
 • 0:33 - 0:36
  برای من، این موضوع در مورد
  شیر سسیل صادق بود،
 • 0:36 - 0:38
  سه سال او را میشناختم و در منطقه
 • 0:38 - 0:40
  حفاظت شده هوانگ مطالعه میکردم.
 • 0:40 - 0:42
  برای مرگ او احساس دلشکستگی داشتم.
 • 0:44 - 0:47
  اما نکته مثبت این فاجعه
 • 0:47 - 0:49
  توجهی است که داستان او به سمت
 • 0:49 - 0:52
  وضعیت حیوانات وحشی تحت خطر معطوف ساخت.
 • 0:52 - 0:54
  بعد از مرگ سسیل،
 • 0:54 - 0:57
  شروع کردم به پرسیدن این سوالها از خودم:
 • 0:57 - 1:01
  چه میشد اگر جامعهای که
  کنار شیر سسیل زندگی میکرد
 • 1:01 - 1:03
  درگیر محافظت از آن بود؟
 • 1:04 - 1:09
  چه میشد اگر به جای ۲۹ سال
  وقتی ۱۰ سالم بود سسیل را ملاقات میکردم؟
 • 1:09 - 1:12
  آیا من یا همکلاسیهایم میتوانستیم
  سرنوشت او را تغییر دهیم؟
 • 1:13 - 1:17
  افراد زیادی کار میکنند
  تا مانع ناپدید شدن شیرها شوند.
 • 1:17 - 1:21
  اما تعداد کمی از این افراد
  بومی این کشورها هستند
 • 1:21 - 1:23
  یا از جوامعی که
  بیشترین تاثیر را میپذیرند.
 • 1:24 - 1:26
  اما جوامعی که با شیرها زندگی میکنند
 • 1:26 - 1:30
  در بهترین موقعیت هستند
  تا بیشترین کمک را به شیرها کنند.
 • 1:30 - 1:33
  افراد بومی باید در خط مقدم
 • 1:33 - 1:36
  راه حل چالشهای مرتبط با حیاط وحش باشند.
 • 1:36 - 1:38
  گاهی اوقات تغییر تنها
 • 1:38 - 1:43
  زمانی میتواند رخ دهد که مردمی که بیشترین
  تاثیر را میپذیرند مسئولیت را قبول کنند.
 • 1:43 - 1:45
  جوامع بومی نقش مهمی در
 • 1:45 - 1:48
  مبارزه با شکار و
  تجارت غیرقانونی حیات وحش دارند،
 • 1:48 - 1:52
  که خطرات اصلی شیرها
  و بقیه حیات وحش هستند.
 • 1:52 - 1:55
  به عنوان یک زن سیاهپوست افریقایی در علوم،
 • 1:55 - 1:58
  مردمی که ملاقات میکنم
  همیشه کنجکاو هستند بدانند
 • 1:58 - 2:00
  که آیا همیشه میخواستهام
  یک حامی حیات وحش باشم،
 • 2:00 - 2:03
  چون آنها حامیان حیات وحش
  زیادی را پیدا نمیکنند
 • 2:03 - 2:04
  که شبیه من باشند.
 • 2:04 - 2:05
  وقتی که بزرگ میشدم،
 • 2:05 - 2:08
  حتی نمیدانستم حامی حیات وحش یک شغل است.
 • 2:09 - 2:12
  اولین باری که یک حیوان وحشی را
  در کشورم دیدم
 • 2:12 - 2:15
  ۲۵ سال داشتم.
 • 2:15 - 2:17
  در حالی که شیرها و سگهای وحشی افریقایی
 • 2:17 - 2:20
  تنها چند کیلومتر دورتر از
  خانه من زندگی میکردند.
 • 2:21 - 2:23
  این کاملا در زیمباوه رایج است،
 • 2:23 - 2:26
  که بسیاری از مردم در معرض حیات وحش نیستند،
 • 2:26 - 2:29
  اگرچه این بخشی از میراث ماست.
 • 2:29 - 2:30
  زمانی که بزرگ میشدم،
 • 2:30 - 2:34
  حتی نمیدانستم شیرها
  در همسایگی ما زندگی میکنند.
 • 2:34 - 2:37
  وقتی به منطقه حفاظتشده
  «سَوه ولی» قدم گذاشتم
 • 2:37 - 2:40
  در صبحی سرد و زمستانی ۱۰ سال قبل
 • 2:40 - 2:44
  تا سگهای وحشی افریقایی را برای
  پروژهی تحقیقاتی دورهی ارشدم مطالعه کنم،
 • 2:44 - 2:48
  مسحور زیبایی و سکوتی شده بودم
  که مرا احاطه کرده بود.
 • 2:49 - 2:52
  احساس می کردم اشتیاق و هدفم را
  در زندگی پیدا کرده ام.
 • 2:52 - 2:54
  آن روز عهدی بستم
 • 2:54 - 2:58
  که تصمیم داشتم زندگی ام را
  برای محافظت از حیوانات وقف کنم.
 • 2:58 - 3:01
  به روزهای مدرسه و کودکیام
  در زیمباوه فکر می کنم
 • 3:01 - 3:03
  و بچههای دیگری که با آنها در مدرسه بودم.
 • 3:03 - 3:07
  شاید اگر ما شانسی داشتیم تا
  با حیات وحش تعامل داشته باشیم،
 • 3:07 - 3:11
  اکنون همکلاسی های بیشتری
  در کنار من مشغول کار بودند.
 • 3:11 - 3:16
  اگر جوامع بومی نخواهند از
  حیات وحش حمایت و با آن زندگی کنند،
 • 3:16 - 3:19
  تمام تلاشهای حامیان
  حیات وحش بیهوده خواهد بود.
 • 3:20 - 3:23
  اینها جوامعی هستند که با
  حیوانات وحشی زندگی می کنند
 • 3:23 - 3:24
  در زیست بومی یکسان
 • 3:24 - 3:26
  و بهای آن را میپردازند.
 • 3:27 - 3:29
  اگر آنها ارتباطی مستقیم
 • 3:29 - 3:32
  یا منفعتی از حیوانات نداشته باشند،
 • 3:32 - 3:34
  دلیلی ندارد که بخواهند
  از آنها محافظت کنند،
 • 3:35 - 3:38
  و اگر جوامع بومی از
  حیات وحششان محافظت نکنند،
 • 3:38 - 3:41
  هیچ مداخلهی بیرونی اثرگذار نخواهد بود.
 • 3:42 - 3:44
  پس باید چه کاری صورت بگیرد؟
 • 3:45 - 3:48
  حامیان حیات وحش باید آموزش
  زیست محیطی را اولویت بندی کنند
 • 3:48 - 3:52
  و مهارتهای حفظ حیات وحش را
  در جامعه توسعه دهند.
 • 3:52 - 3:56
  بچه مدرسه ایها و جوامع باید به
  مناطق حفاظت شده بُرده شوند.
 • 3:56 - 3:59
  تا شانسی داشته باشند که با
  حیات وحش ارتباط برقرار کنند.
 • 4:00 - 4:02
  در هر تلاشی و هر سطحی،
 • 4:02 - 4:05
  محافظت باید شامل اقتصاد مردمی شود
 • 4:05 - 4:08
  که زمین مشترکی با حیوانات وحشی دارند.
 • 4:09 - 4:12
  همچنین ضروری است که حامیان بومی حیات وحش
 • 4:12 - 4:15
  بخشی از هر تلاش محافظتی باشد،
 • 4:15 - 4:20
  اگر میخواهیم اعتمادسازی کنیم و حفاظت از
  حیات وحش را در جوامع تعبیه کنیم.
 • 4:20 - 4:23
  به عنوان یک حامی حیات وحش بومی
  ما با موانع بسیاری مواجه هستیم،
 • 4:23 - 4:28
  از تبعیض آشکار تا
  موانعی به دلیل هنجارهای فرهنگی.
 • 4:28 - 4:30
  اما من از تلاش هایم دست نمی کشم
 • 4:31 - 4:33
  تا جوامع بومی را وارد این مبارزه
 • 4:33 - 4:35
  برای بقای سیاره مان کنم.
 • 4:36 - 4:39
  از شما می خواهم بیایید
  و در کنار من بایستید.
 • 4:39 - 4:42
  ما باید فعالانه موانعی را که
  ایجاده کرده ایم،
 • 4:42 - 4:46
  و جوامع بومی را از تلاشهای
  حفظ حیات وحش جدا میکنند، از بین ببریم.
 • 4:46 - 4:50
  من زندگی خود را وقف
  محافظت از شیرها کردم.
 • 4:50 - 4:52
  و می دانم همسایه ام نیز
  همین کار را می کرد؛
 • 4:52 - 4:56
  تنها اگر حیواناتی را که در همسایگی او
  زندگی می کردند، می شناخت.
 • 4:57 - 4:58
  متشکرم.
 • 4:58 - 5:03
  (تشویق)
Títol:
چگونه حفاظت از منابع طبیعی توسط جوامع می‌تواند حیات وحش را نجات دهد
Speaker:
موریانگلز بیزا
Descripció:

حامی حیات وحش و همیار TED موریانگلز بیزا شیر معروف سسیل را مطالعه می‌کرد تا زمانی در سال ۲۰۱۵ یک شکارچی به او شلیک کرد. او می‌خواهد بداند که اوضاع چگونه می‌توانست تغییر کند و می‌پرسد، «چه می‌شد اگر جامعه‌ای که کنار سسیل زندگی می‌کرد درگیر محافظت از او بود؟» در صحبتی مختصر، بیزا وضعیت حفاظت از منابع طبیعی را در وطنش زیمباوه و اینکه چرا فکر می‌کند جوامعی که با حیات وحش زندگی می‌کنند بهترین موقعیت را برای محافظت از آنها دارند با ما به اشتراک می‌گذارد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
05:16

Persian subtitles

Revisions