Return to Video

Spend 4 Minutes with Scientific American at the USA Science & Engineering Festival in Washington, DC

 • 0:00 - 0:08
  [صدای خنده و صحبت چند نفر]
 • 0:08 - 0:10
  خوبه!
 • 0:10 - 0:12
  آخرین سرعت این ماشین چقدره؟
 • 0:12 - 0:14
  ثانیه ای یک متر.
 • 0:14 - 0:14
  ببخشید؟
 • 0:14 - 0:15
  ثانیه ای یک متر.
 • 0:15 - 0:16
  بسیار عالی.
 • 0:16 - 0:17
  [ عینک ] نمی دونم...
 • 0:17 - 0:19
  الآن دیگه با خودته [خنده]
 • 0:19 - 0:22
  دقیقا نمیدونم چکار می کنم.
 • 0:22 - 0:23
  شروع کنیم. بریم..
 • 0:23 - 0:25
  [خنده]
 • 0:25 - 0:28
  چه چیزهایی برای بازدیدکننده ها مجازه
 • 0:28 - 0:29
  چستجوی برخی بخش های جدید
 • 0:29 - 0:30
  پژوهش های مهندسی.
 • 0:30 - 0:32
  چند کار مطالعاتی رباتیک داریم.
 • 0:32 - 0:34
  البته، شبیه ساز پرواز داریم،
 • 0:34 - 0:35
  که دلیله شهرت ماست
 • 0:35 - 0:39
  نحوه پرواز با "اف 35" نمایش می ده
 • 0:39 - 0:40
  و انرژی های تجدید پذیر
 • 0:40 - 0:43
  و برخی مشکلات آینده رو.
 • 0:43 - 0:46
 • 0:46 - 0:47
 • 0:47 - 0:51
 • 0:51 - 0:52
 • 0:52 - 0:53
 • 0:53 - 0:55
 • 0:55 - 0:58
 • 0:58 - 1:00
 • 1:00 - 1:02
 • 1:02 - 1:03
 • 1:03 - 1:04
 • 1:04 - 1:06
 • 1:06 - 1:09
 • 1:09 - 1:11
 • 1:11 - 1:15
 • 1:15 - 1:18
 • 1:18 - 1:19
 • 1:19 - 1:22
 • 1:24 - 1:26
 • 1:26 - 1:28
 • 1:28 - 1:30
 • 1:30 - 1:32
 • 1:32 - 1:34
 • 1:34 - 1:37
 • 1:37 - 1:38
 • 1:38 - 1:40
 • 1:40 - 1:41
 • 1:41 - 1:44
 • 1:44 - 1:46
 • 1:46 - 1:48
 • 1:48 - 1:49
 • 1:49 - 1:50
 • 1:50 - 1:52
 • 1:52 - 1:53
 • 1:53 - 1:55
 • 1:55 - 1:57
 • 1:57 - 2:00
 • 2:00 - 2:02
 • 2:02 - 2:03
 • 2:03 - 2:05
 • 2:05 - 2:06
 • 2:06 - 2:08
 • 2:08 - 2:10
 • 2:10 - 2:12
 • 2:13 - 2:15
 • 2:15 - 2:17
 • 2:17 - 2:19
 • 2:19 - 2:22
 • 2:22 - 2:24
 • 2:24 - 2:27
 • 2:27 - 2:30
 • 2:30 - 2:33
 • 2:33 - 2:34
 • 2:34 - 2:35
 • 2:35 - 2:37
 • 2:37 - 2:40
 • 2:40 - 2:41
 • 2:41 - 2:44
 • 2:44 - 2:46
 • 2:46 - 2:48
 • 2:48 - 2:49
 • 2:49 - 2:50
 • 2:50 - 2:52
 • 2:52 - 2:54
 • 2:54 - 2:56
 • 2:56 - 2:57
 • 2:57 - 2:58
 • 2:58 - 2:59
 • 2:59 - 3:01
 • 3:01 - 3:03
 • 3:03 - 3:08
 • 3:08 - 3:10
 • 3:10 - 3:12
 • 3:12 - 3:14
 • 3:14 - 3:16
 • 3:16 - 3:18
 • 3:18 - 3:19
 • 3:19 - 3:20
 • 3:20 - 3:21
 • 3:21 - 3:23
 • 3:23 - 3:25
 • 3:25 - 3:26
 • 3:26 - 3:28
 • 3:28 - 3:30
 • 3:30 - 3:32
 • 3:32 - 3:33
 • 3:33 - 3:35
 • 3:35 - 3:38
 • 3:38 - 3:40
Títol:
Spend 4 Minutes with Scientific American at the USA Science & Engineering Festival in Washington, DC
Descripció:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Projecte:
Misc. Videos
Duration:
03:41

Persian subtitles

Incomplet

Revisions