Return to Video

Finding Common Denominators

 • 0:01 - 0:05
  เราต้องเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ใหม่
 • 0:05 - 0:10
  ที่มีตัวส่วนเป็นตัวคูณร่วมน้อย.
 • 0:10 - 0:16
  ค.ร.น. ของเศษส่วน 2 ตัวจะเท่ากับ ค.ร.น.
 • 0:16 - 0:21
  ของตัวส่วนสองตัวตรงนี้.
 • 0:21 - 0:25
  และถ้าเราทำให้มันมีตัวส่วนร่วม
 • 0:25 - 0:29
  เราก็บวกเศษส่วนสองตัวนี้ได้
 • 0:29 - 0:32
  อย่างแรกลองหา ค.ร.น. กัน
 • 0:32 - 0:49
  ขอผมเขียนว่า ค.ร.น. ของ 8 กับ 6
 • 0:49 - 0:58
  จะเท่ากับ ค.ร.น. ของ 8 กับ 6
 • 0:58 - 1:01
  มีวิธีคิดหา ค.ร.น. อยู่หลายวิธี
 • 1:01 - 1:03
  คุณหาจำนวนเท่าของ 8 กับ 6
 • 1:03 - 1:09
  ดูว่าตัวที่มีร่วมกันที่น้อยที่สุดคืออะไร.
 • 1:09 - 1:21
  จำนวนเท่าของ 6 คือ 6, 12, 18, 24, 30 --
  ผมใส่ไปเรื่อยๆ
 • 1:21 - 1:27
  และจำนวนเท่าของ 8 ได้แก่ 8, 16, 24 --
 • 1:27 - 1:33
  ได้แล้ว. ผมเจอตัวคูณร่วมแล้ว
 • 1:33 - 1:35
  มันคือตัวคูณที่น้อยที่สุด ยังมีตัวอื่น
 • 1:35 - 1:40
  อีกเช่น 48, 72 ไปเรื่อยๆ
 • 1:40 - 1:43
  แต่อันนี้คือตัวคูณร่วมน้อยที่สุด
 • 1:43 - 1:51
  มันคือ 24. วิธีหา ค.ร.น. อีกวิธีคือ
 • 1:51 - 1:56
  หาตัวประกอบเฉพาะของ 6 -- 2x3
 • 1:56 - 2:03
  และ ค.ร.น. ของ 6 ต้องมี 2 หนึ่งตัว
  กับ 3 หนึ่งตัว
 • 2:03 - 2:14
  การแยกตัวประกอบเฉพาะของ 8 คือ
  2x2x2.
 • 2:14 - 2:16
  เพื่อให้หารด้วย 8 ลงตัว
  เราต้องมี 2 สามตัว.
 • 2:16 - 2:19
  ในการแยกตัวประกอบเฉพาะ.
  เพื่อให้หารด้วย 6 ลงตัว
 • 2:19 - 2:24
  เราต้องมี 2, 3 และเพื่อให้หารด้วย 8 ลงตัว
 • 2:24 - 2:29
  เราต้องมี 2 สามตัว เรามี 2 ตัวเดียว
  เราจึงเพิ่มอีก
 • 2:29 - 2:42
  จนหารด้วย 6 และ 8 ลงตัว.
 • 2:42 - 2:50
  ดังนั้น 2x2x2x3 = 24. ค.ร.น. ของ 8 กับ 6
 • 2:50 - 2:54
  ค.ร.น. เท่ากับ 24.
 • 2:54 - 2:58
  เราอยากเขียนเศษส่วนแต่ละตัวนี้
 • 2:58 - 3:02
  ให้มี 24 เป็นตัวส่วน.
 • 3:02 - 3:10
  ลองเริ่มที่ 2/8 กัน. ผมอยาก
  เขียนมันเป็นส่วน 24
 • 3:10 - 3:13
  เพื่อให้ได้ส่วน 24,
 • 3:13 - 3:18
  เราต้องคูณตัวส่วนด้วย 3
 • 3:18 - 3:19
  เพื่อไม่ให้ค่าเศษส่วนเปลี่ยน เราต้อง
 • 3:19 - 3:24
  คูณตัวเศษด้วยจำนวนเดียวกัน
 • 3:24 - 3:29
  เราจึงคูณตัวเศษด้วย 3, 2 คูณ 3 ได้ 6
 • 3:29 - 3:33
  ดังนั้น 2/8 = 6/24
 • 3:33 - 3:43
  2/8 x 3/3 = 6/24
 • 3:47 - 4:00
  ทำแบบเดียวกันกับ 5/6
 • 4:00 - 4:10
  5/6 ให้มีส่วน 24, ผมจะใช้อีกสีนะ สีฟ้า
 • 4:10 - 4:13
  เพื่อให้ตัวส่วนเปลี่ยนจาก 6 เป็น 34, เรา
 • 4:13 - 4:18
  ต้องคูณด้วย 4, เราต้องคูณ
 • 4:18 - 4:25
  ตัวเศษด้วย 4 เช่นกัน ได้ 5x4=20
 • 4:25 - 4:28
  5/6 = 20/24
 • 4:28 - 4:33
  เราได้เขียนทั้งคู่เป็นเศษส่วนที่มี
  ตัวส่วนร่วมกันแล้ว.
 • Не синхронизирани
  เสร็จแล้ว
Title:
Finding Common Denominators
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:42

Thai subtitles

Incomplete

Revisions