Return to Video

Mbledhja e Thyesave me Emërues të Ndryshëm

 • 0:00 - 0:00
  MBLEDHJA E THYESAVE EMËRUES TË NDRYSHËM
 • 0:00 - 0:05
  Na kërkohet që ti mbledhim 4/9 me 11/12 dhe ta shkruajmë përgjigjen tonë
 • 0:05 - 0:07
  si numër i përzier dhe pastaj ta thjeshtsojmë dhe ta shkruajmë përgjigjen tonë
 • 0:07 - 0:09
  si numër të përzier.
 • 0:09 - 0:12
  Pra, ja ku i kemi dy thyesa duke i mbledhur së bashku, por ne
 • 0:12 - 0:14
  i kemi emëruesit e ndryshëm.
 • 0:14 - 0:16
  Pra, kurdo që i mbledhni thyesat, e para çka duhet të bëni ju
 • 0:16 - 0:17
  është t'i shikoni emëruesit.
 • 0:17 - 0:19
  Nëse ata janë të njejtë, ju mund t'i mbledhni, por nëse janë të ndryshëm
 • 0:19 - 0:22
  si këtu, ju duhet t'i bëni ata që ta kenë të njejtin
 • 0:22 - 0:23
  emërues.
 • 0:23 - 0:28
  Pra, çka ne duhet të bëjmë është që ta gjejmë një numër i cili pjestohet me 9 dhe 12
 • 0:28 - 0:31
  dhe ai do të jetë emëruesi ynë
 • 0:31 - 0:34
  i përbashkët dhe do ta shihni se pse edhe 9-shi edhe 12-shi duhet që të
 • 0:34 - 0:35
  pjestohen në të.
 • 0:35 - 0:37
  Pra le të mendojmë se cili është ai numër dhe janë dy
 • 0:37 - 0:40
  mënyra për ta gjetur atë që do ta mund ta quanim
 • 0:40 - 0:44
  shumëfishi më i vogël i përbashkët, shumëfishi më i vogël i 9
 • 0:44 - 0:47
  dhe 12, i cili është përbashkët.
 • 0:47 - 0:49
  Një mënyrë është që disi të shiqohen shumëfishet e 9 dhe
 • 0:49 - 0:51
  të shiqohet nëse ndonjëri prej tyre është i pjestueshëm me 12.
 • 0:51 - 0:55
  Kështu, nëse filloni me 9-- mund ta bëjmë këtu.
 • 0:55 - 0:57
  Pra e keni 9, ky nuk është i pjestueshëm me 12.
 • 0:57 - 1:00
  18 nuk është i pjestueshëm me 12.
 • 1:00 - 1:03
  27 nuk është i pjestueshëm me 12.
 • 1:03 - 1:06
  36, mirë, ky është i pjestueshëm me 12.
 • 1:06 - 1:07
  Kjo është 12 here 3.
 • 1:07 - 1:12
  Pra 9 shkon në 36 dhe 12 shkon në 36.
 • 1:12 - 1:14
  Pra çka ne duam të bëjmë është ta shkruajmë emëruesin e përbashkët.
 • 1:14 - 1:18
  Kështu ne do të shkruajmë 4/9 si diçka mbi 36, dhe ne
 • 1:18 - 1:24
  do të shkruajmë 11/12 si diçka mbi 36.
 • 1:24 - 1:27
  Tash, për ta kthyer 9 tuaj në 36, ju duhet
 • 1:27 - 1:33
  që ta shumëzoni atë me 4, në rregull?
 • 1:33 - 1:38
  9 here 4 është baraz me 36.
 • 1:38 - 1:40
  Tash, ju nuk mundeni ta shumëzoni me 4 vetëm emëruesin .
 • 1:40 - 1:44
  Ju gjithashtu duhet ta shumëzoni edhe numruesin me të njejtin numër.
 • 1:44 - 1:46
  Pra nëse e shumëzoni numëruesin me 4, e keni 4
 • 1:46 - 1:48
  here 4 bëjnë 16.
 • 1:48 - 1:52
  Pra 4/9 është plotësisht e njejta gjë si 16/36.
 • 1:52 - 1:56
  Nëse donit që këtë ta thjeshtëzoni në 4/9, ju i pjestoni
 • 1:56 - 1:58
  edhe numëruesin edhe emëruesin me 4.
 • 1:58 - 2:00
  Tash, e bëjmë të njejtën gjë këtu.
 • 2:00 - 2:08
  36, 12 here 3, pra e shumëzojmë 12 me 3 për të fituar 36.
 • 2:08 - 2:10
  Mirë, po e bëmë këtë me emëruesin, duhet ta
 • 2:10 - 2:14
  bëjmë edhe me numëruesin, pra 11 here 3 bëjnë 33.
 • 2:14 - 2:17
  Andaj mu ashtu, ne tani kemi rishkruar secilën prej
 • 2:17 - 2:20
  thyesave ashtu që ta kenë emëruesin e përbashkët.
 • 2:20 - 2:23
  Emëruesi i përbashkët i tyre është 36.
 • 2:23 - 2:24
  Pra, tani jemi gati për t'i mbledhur.
 • 2:24 - 2:29
  Nëse i mbledhni këto dyja, do të kemi 36, sepse ne jemi duke
 • 2:29 - 2:33
  i konsideruar paksa si pjesë të 36 ose thyesa të 36, dhe
 • 2:33 - 2:35
  pastaj kemi 16 plus 33 te numëruesi.
 • 2:35 - 2:36
  Më lejoni që ta shkruaj.
 • 2:36 - 2:41
  16 plus 33 te numëruesi.
 • 2:41 - 2:45
  Dhe, 16 plus 33 bëjnë sa?
 • 2:45 - 2:48
  6 plus 33 do të bënin 39 dhe pastaj e keni
 • 2:48 - 2:50
  edhe një 10-she, andaj bëjnë 49.
 • 2:50 - 2:57
  Pra, është barazi me 49/36
 • 2:57 - 2:59
  Tash, a mund ta thjeshtëzojmë këtë?
 • 2:59 - 3:04
  49, është 7 në katror, andaj e ka 1, 7 dhe 49 si faktorë të tij.
 • 3:04 - 3:06
  Kjo ka 1-- i ka plot numra, por nuk është
 • 3:06 - 3:13
  i pjestueshëm me 7, andaj kjo në të vërtetë është në formën më të thjeshtë, por
 • 3:13 - 3:14
  kjo thyes e parregullt.
 • 3:14 - 3:16
  Numëruesi është më i madh se emëruesi.
 • 3:16 - 3:18
  Andaj ta shkruajmë si thyes të thjeshtë.
 • 3:18 - 3:25
  Për ta bërë këtë, ne e pjestojmë 49 me 36.
 • 3:25 - 3:27
  36 shkon në 49 sa here?
 • 3:27 - 3:29
  Mirë, ai shkon vetëm një here, andaj është baras me 1.
 • 3:29 - 3:31
  Dhe sa do të jetë mbetja?
 • 3:31 - 3:36
  Nëse 36 shkon në 49 një here, ose 1 here 36 është 36,
 • 3:36 - 3:39
  atëherë mbetja është 13 për të arritur deri te 49.
 • 3:39 - 3:43
  Pra, është 1 dhe 13/36.
 • 3:43 - 3:46
  Dhe ju mund ta bëni këtë me dorë, nëse doni?
 • 3:46 - 3:49
  Do të thoni 36 në 49.
 • 3:49 - 3:51
  36 shkon në 49 një herë.
 • 3:51 - 3:54
  1 here 36 bëjnë 36 dhe pastaj e zbritni.
 • 3:54 - 3:56
  9 minus 6 bëjnë 3.
 • 3:56 - 3:58
  4 minus 3 bëjnë 1.
 • 3:58 - 4:01
  Dhe e kni mbetjen e 13.
 • 4:01 - 4:04
  Pra, kjo është përgjigja juaj: 1 e 13/36.
 • 4:04 - 4:05
  MBLEDHJA E THYESAVE ME EMËRUES TË NDRYSHËM
Title:
Mbledhja e Thyesave me Emërues të Ndryshëm
Description:

U02_L3_T1_we2 Mbledhja e Thyesave me Emërues të Ndryshëm

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:06

Albanian subtitles

Revisions Compare revisions