Return to Video

Adding and subtracting fractions

 • 0:02 - 0:05
  ברוכים הבאים להצגת חיבור וחיסור שברים
 • 0:05 - 0:08
  בואו נתחיל
 • 0:08 - 0:12
  נתחיל אם מה שאני מקוה שלא יבלבל יותר מידי
 • 0:12 - 0:15
  זו אני מקוה תהיה שאלה קלה יחסית.
 • 0:15 - 0:24
  אם אשאל כמה זה רבע ועוד רבע
 • 0:24 - 0:25
  בואו נחשוב מה זה אומר
 • 0:25 - 0:32
  נניח שיש לנו עוגה ומחלקים אותה לארבעה חלקים
 • 0:32 - 0:35
  אז זה אומר שהרבע הראשון הזה,
 • 0:35 - 0:38
  בוא נעשה בצבע אחר
 • 0:38 - 0:39
  ,הרבע הזה כאן
 • 0:39 - 0:43
  ?בוא נגיד שזה רבע מעוגה, בסדר
 • 0:43 - 0:46
  ואנו הולכים להוסיף אוצו לעוד רבע של העוגה
 • 0:46 - 0:52
  בוא נעשה את זה - אשנה את הצבע - ורוד
 • 0:52 - 0:57
  הרבע הזה הורוד הוא רבע מהעוגה
 • 0:57 - 1:00
  אז אם אני אוכל את שני הרבעים
 • 1:00 - 1:03
  או רבע אחד ואז אוכל עוד רבע
 • 1:03 - 1:05
  כמה אכלתי?
 • 1:05 - 1:07
  טוב אפשר לראות מהתמונה
 • 1:07 - 1:10
  אכלתי שנים מארבעת חלקי העוגה
 • 1:10 - 1:15
  אז אם אוכל רבע של עוגה
 • 1:15 - 1:17
  ואחר כך אוכל עוד רבע של העוגה
 • 1:17 - 1:22
  אכלתי שני רבעים של העוגה
 • 1:22 - 1:24
  ואנחנו יודעים מהרבעים
 • 1:24 - 1:27
  שזה אותו הדבר כמו שאכלנו חצי מהעוגה
 • 1:27 - 1:28
  מה שנראה הגיוני
 • 1:28 - 1:32
  אם אכלתי שנים מתוך ארבעה רבעים אז אכלתי חצי מזה
 • 1:32 - 1:35
  ?ואם נסתכל על זה באופן מתמטי מה קרה כאן
 • 1:35 - 1:38
  אז המספרים שלמטה שהם המכנה בשבר
 • 1:38 - 1:41
  המספרים למטה נשארו אותו דבר
 • 1:41 - 1:44
  כי זה רק מספר החלקים שיש לי בדוגמה הזו 4
 • 1:44 - 1:47
  אני חיברתי את המונים שהם המספרים למעלה שזה הגיוני
 • 1:47 - 1:53
  היה לי חלק אחד מתוך ארבע של העוגה ואז אכלתי עוד חלק אחד מתור ארבע
 • 1:53 - 1:56
  אז אכלתי שנים מתוך ארבעה שזה חצי
 • 1:56 - 2:02
  תרשו לי עוד כמה דוגמאות
 • 2:02 - 2:09
  ?כמה זה שתי חמישיות ועוד חמישית אחת
 • 2:09 - 2:12
  אז כאן אנו עושים אותו דבר
 • 2:12 - 2:14
  בודקים תחילה שיש אותם המכנים (מתחת לקו השבר)
 • 2:14 - 2:17
  בעוד זמן קצר נלמד מה עושים כאשר המכנים שונים
 • 2:17 - 2:21
  אם יש אותם המכנים המכנה של התשובה יהיה אותו מכנה
 • 2:21 - 2:22
  ורק צריך לבצע חיבור של המונים (מעל קו השבר)
 • 2:22 - 2:31
  שתי חמישיות ועוד חמישית הם שתים ועוד אחד מעל לחמש שזה שלוש חמישיות
 • 2:31 - 2:33
  וזה עובד אותו דבר לחיסור
 • 2:33 - 2:42
  אם יש שלוש מעל שבע פחות שנים מעל שבע זה שווה לאחד מעל שבע
 • 2:42 - 2:46
  עשיתי פעולת חיסור של השנים מהשלוש וקבלתי אחד
 • 2:46 - 2:48
  והשארתי את אותו המכנה
 • 2:48 - 2:49
  מה שהגיוני
 • 2:49 - 2:52
  אם יש לי שלוש שביעיות של עוגה
 • 2:52 - 2:56
  ואני נותן שתי שביעיות מהן
 • 2:56 - 3:00
  תשאר לי חתיכה אחת שביעית של העוגה
 • 3:00 - 3:03
  אז בואו נטפל בזה - זה די פשוט
 • 3:03 - 3:05
  כאשר יש אותו המכנה
 • 3:05 - 3:07
  תזכרו המכנה הוא החלק התחתון של השבר
 • 3:07 - 3:08
  המונה הוא החלק העליון
 • 3:08 - 3:11
  ?מה קורה כאשר יש שברים עם מכנים שונים
 • 3:11 - 3:15
  טוב זה לא קשה מידי
 • 3:15 - 3:24
  לדוגמה רבע ועוד חצי
 • 3:24 - 3:27
  בוא נחזור לעוגה שלנו
 • 3:27 - 3:34
  אצייר לכם את העוגה
 • 3:34 - 3:37
  זה הרבע , בואו נצבע אותו
 • 3:37 - 3:40
  זה רבע מהעוגה
 • 3:40 - 3:45
  ואני עומד לאכול עוד חצי של העוגה
 • 3:45 - 3:46
  אז אני עומד לאכול עוד חצי של העוגה
 • 3:46 - 3:49
  את החצי הזה
 • 3:49 - 3:55
  את כל החצי הזה
 • 3:55 - 3:55
  ?אז למה זה שווה
 • 3:55 - 3:57
  יש כמה דרכים לחשוב על זה
 • 3:57 - 3:59
  תחילה אפשר לכתוב מחדש את החצי
 • 3:59 - 4:07
  ?חצי אחד זה למעשה אותו דבר כמו שני רבעים , נכון
 • 4:07 - 4:12
  יש רבע כאן ועוד אחד כאן
 • 4:12 - 4:15
  אז חצי זה כמו שני רבעים
 • 4:18 - 4:20
  אז אנו יודעים שרבע אחד ועוד חצי אחד
 • 4:20 - 4:27
  ?זה אותו הדבר כמו לומר רבע אחד ועוד שני רבעים , נכון
 • 4:27 - 4:36
  וכל מה שעשיתי , החלפתי חצי לשני רבעים
 • 4:36 - 4:40
  וזה ע"י הכפלת המונה והמכנה של השבר בשנים
 • 4:40 - 4:42
  ואפשר לעשות זאת לכל שבר
 • 4:42 - 4:46
  כל עוד אתם מכפילים את המונה והמכנה באותו מספר
 • 4:46 - 4:48
  אפשר להכפיל בכל מספר
 • 4:48 - 4:54
  זה הגיוני כי חצי כפול אחד שווה לחצי
 • 4:54 - 4:55
  .אתם יודעים את זה
 • 4:55 - 5:00
  אפשר לכתוב את המספר אחד כחצי כפול שנים
 • 5:00 - 5:04
  שנים על שנים זה אחד
 • 5:04 - 5:11
  הסיבה שהכפלתי בשנים היא שרציתי לקבל את אותו המכנה
 • 5:11 - 5:13
  אני מקוה שזה לא מבלבל אותכם
 • 5:14 - 5:15
  בואו נסיים את הפתרון
 • 5:15 - 5:18
  אז ישלנו רבע אחד ועוד שני רבעים
 • 5:18 - 5:21
  ,אז מחיבור המונים מקבלים שלוש
 • 5:21 - 5:23
  והמכנה הוא אותט ארבע אז קבלנו שלושה רבעים
 • 5:23 - 5:25
  ולפי התמונה באמת
 • 5:25 - 5:29
  אכלנו שלושה רבעים של העוגה
 • 5:29 - 5:34
  בוא נעשה עוד אחד
 • 5:34 - 5:45
  נעשה חצי ועוד שליש
 • 5:45 - 5:48
  שוב, אנו רוצים להגיע למכנים שווים
 • 5:48 - 5:51
  אבל אי אפשר סתם להכפיל אחד מהם
 • 5:51 - 5:54
  אין מספר שמכפיל את שלוש ונותן שנים
 • 5:54 - 5:56
  אין מספר שלם כזה
 • 5:56 - 5:59
  וגם אין מספר להכפיל את שתים ולקבל שלוש
 • 5:59 - 6:02
  אז אני חייב להכפיל אותם
 • 6:05 - 6:07
  אנו מחפשים כאן מכנה משותף
 • 6:07 - 6:11
  וזה המכנה המשותף הקטן
 • 6:11 - 6:13
  ?אז מהו המכנה המשותף הקטן בין שתים ושלוש
 • 6:13 - 6:18
  זהו המספר הקטן ביותר שהוא מכפלה גם של שתים וגם של שלוש
 • 6:18 - 6:23
  המספר הזה הוא שש
 • 6:23 - 6:28
  .אז בואו נחליפ את שני השברים למשהו מעל שש
 • 6:28 - 6:30
  אז חצי שווה למה מעל שש
 • 6:33 - 6:40
  ?אם לדוגמה אכלתי חצי פיצה שמחולקת לשש אז אכלתי שלוש חתיכות נכון
 • 6:40 - 6:41
  זה הגיוני
 • 6:44 - 6:48
  באותה צורה , אם אני אוכל שליש פיצה שמחולקת לשש חתיכות
 • 6:48 - 6:51
  אז אכלתי שנים מעל שש
 • 6:51 - 6:58
  אז חצי ועוד שליש זה אותו הדבר כמו שלוש מעל שש ועוד שתים מעל שש
 • 6:58 - 6:59
  לא עשיתי שום דבר מיוחד
 • 6:59 - 7:03
  כל מה שעשיתי כתבתי את השברים אחרת עם מכנים שונים
 • 7:03 - 7:06
  שיניתי את מספר החתיכות בעוגה
 • 7:06 - 7:09
  אם זה עוזר
 • 7:09 - 7:11
  עכשו הבעיה נעשית קלה
 • 7:11 - 7:14
  צריך רק לחבר את המונים , שלוש ועוד שתים זה חמש
 • 7:14 - 7:17
  והמכנה אותו דבר
 • 7:17 - 7:23
  שלוש על שש ועוד שתים על שש זה חמש על שש
 • 7:23 - 7:25
  בחיסור עושים אותו דבר
Title:
Adding and subtracting fractions
Description:

How to add and subtract fractions.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:48

Hebrew subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions