Return to Video

Changing a Mixed Number to an Improper Fraction

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:05
  เขียน 5 1/4 เป็นเศษส่วนเกิน.
 • 0:05 - 0:09
  เศษส่วนเกินก็แค่เศษส่วนเปล่าๆ
 • 0:09 - 0:12
  ที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วน.
 • 0:12 - 0:13
  อันนี้ตรงนี้ มันไม่ใช่เศษส่วนล้วนๆ.
 • 0:13 - 0:16
  เรามีจำนวนเต็มผสมกับเศษส่วน
 • 0:16 - 0:18
  เราจึงเรียกมันว่าจำนวนคละ.
 • 0:18 - 0:21
  ลองคิดดูว่า 5 1/4 แทนอะไร.
  ขอผมเขียนใหม่นะ.
 • 0:21 - 0:21
 • 0:21 - 0:28
  ถ้าเราพูดถึง 5 1/4, คุณสามารถ
 • 0:28 - 0:33
  คิดว่ามันเป็น 5 1/4 หรือ 5 บวก 1/4,
  นั่นคือสิ่งที่ 5 1/4
 • 0:33 - 0:35
  หมายถึง.
 • 0:35 - 0:36
  ลองคิดถึง 5 กัน.
 • 0:36 - 0:39
  5 คือ 5 เต็ม หรือถ้าคุณคิดถึงพาย คุณ
 • 0:39 - 0:43
  ก็วาดพาย 5 ถาด.
 • 0:43 - 0:45
  ขอผมตัดพายก่อนเป็น 4 ชิ้น
 • 0:45 - 0:48
  เพราะเรากำลังยุ่งกับ 1/4.
 • 0:48 - 0:52
  ขอผมตัดพายตรงนี้นะ.
 • 0:52 - 0:54
  นั่นคือพายหนึ่งถาดตรงนี้.
 • 0:54 - 0:56
  ขอผมลอกและวางรูปพวกนี้.
 • 0:56 - 0:58
  ลอกและวาง.
 • 0:58 - 1:04
  ผมก็มีพายสองภาพ แล้วผมมี
  สามถาด และผมมี
 • 1:04 - 1:09
  สี่ถาด แล้วผมก็มี 5 ถาด.
 • 1:09 - 1:11
  นี่ก็คือสิ่งที่ 5 หมายถึง.
 • 1:11 - 1:14
  5 หมายถึง -- ขอผม
 • 1:14 - 1:15
  วงกลมรอบพวกนี้นะ.
 • 1:15 - 1:17
  นี่คือ 5 ส่วนตรงนี้.
 • 1:17 - 1:20
  นี่คือสิ่งที่ 5 หมายถึง.
 • 1:20 - 1:22
  มันแทนพาย 5 ถาดเต็ม.
 • 1:22 - 1:27
 • 1:27 - 1:32
  ทีนี้ ผมได้ตัดมันเป็นสี่ส่วน คุณก็
 • 1:32 - 1:36
  นึกได้ว่าแต่ละส่วนแทนอะไร.
 • 1:36 - 1:40
  ทีนี้ ผมมีพายกี่ชิ้นในห้าถาดนั้น?
 • 1:40 - 1:42
  ผมมีพาย 4 ชิ้นต่อถาด.
 • 1:42 - 1:51
 • 1:51 - 1:52
  ขอผมเขียนนะ.
 • 1:52 - 2:05
  4 ชิ้นต่อถาด คูณ 5 ถาด
  เท่ากับ 20 ชื้น.
 • 2:05 - 2:09
  หรือวิธีคิดอีกอย่าง
  เนื่องจากแต่ละชิ้นคือ 1 ใน 4
 • 2:09 - 2:15
  นี่จึงเท่ากับ 20 คูณ 1/4,
  หรือคุณเขียนได้
 • 2:15 - 2:19
  เป็น 20/4.
 • 2:19 - 2:26
  เราจึงมีพาย 5 ถาดเท่ากับ 1/4
  20 อัน.
 • 2:26 - 2:27
  ขอผมเขียนแบบนั้นนะ.
 • 2:27 - 2:29
  หนึ่งในสี่ 20 อัน.
 • 2:29 - 2:35
  หรือเราเขียนได้เป็น 20/4.
 • 2:35 - 2:37
  ผมทำเหมือนเดิมสองที.
 • 2:37 - 2:39
  นั่นคือสิ่งที่พาย 5 ถาดหมายถึง.
 • 2:39 - 2:43
  20/4 หรือ 20 ชิ้น โดย
  แต่ละชิ้นคือ 1/4.
 • 2:43 - 2:47
  ทีนี้ 1/4 ตรงนี้แทนอีก 1/4
 • 2:47 - 2:50
  ของถาด หรือพายอีกหนึ่งชิ้น ขอผมวาด
 • 2:50 - 2:52
  พายอีกอันตรงนี้นะ.
 • 2:52 - 2:54
 • 2:54 - 2:57
  นั่นคือพายอีกถาด.
 • 2:57 - 3:00
  ตัดมันเป็นสี่ส่วน.
 • 3:00 - 3:04
  แต่ 1/4 แทนหนึ่งชิ้น จริงไหม?
 • 3:04 - 3:07
  นี่คือ หนึ่งในสี่ชิ้น.
 • 3:07 - 3:09
  ตัวส่วนบอกเราว่ามีกี่ชิ้น.
 • 3:09 - 3:12
  1 นี่บอกเราว่าเรากำลังนับ
 • 3:12 - 3:16
  กี่ชิ้น มันจึงเป็นหนึ่งชิ้นตรงนี้.
 • 3:16 - 3:20
  อันนี้ตรงนี้คือ 1/4.
 • 3:20 - 3:26
  ทีนี้ ถ้าเราเขียน 5 1/4,
  เราเพิ่งเห็นไปว่า 5
 • 3:26 - 3:29
  ตรงนี้เท่ากับ 20/4.
 • 3:29 - 3:31
  เราเขียนนี่ใหม่ได้.
 • 3:31 - 3:31
  ผมเขียนแบบนี้.
 • 3:31 - 3:45
  5 1/4 เขียนใหม่ได้เท่ากับ
  5 บวก 1/4,
 • 3:45 - 3:48
  ซึ่งเท่ากับ --
  เราเพิ่งเห็นไปว่า 5 เต็ม
 • 3:48 - 3:54
  เท่ากับ 20/4.
 • 3:54 - 3:56
  เพื่อดูว่ามันเท่ากันไหม คุณก็
 • 3:56 - 3:57
  แค่เอา 4 ไปหาร 20.
 • 3:57 - 4:00
  คุณได้ 5, และไม่มีอะไรเหลือ.
 • 4:00 - 4:03
  5 ก็เท่ากับ 20/4, แล้วนี่บวก 1/4
 • 4:03 - 4:05
  เท่ากับ บวก 1/4.
 • 4:05 - 4:10
  ถ้าผมมีหนึ่งในสี่ 20 อัน แล้วบวก
  หนึ่งในสี่อีกอัน ผมจะมี
 • 4:10 - 4:12
  หนึ่งในสี่กี่อัน?
 • 4:12 - 4:15
  ผมจะมี 21.
 • 4:15 - 4:17
  ผมมีหนึ่งในสี่ 21 อัน.
 • 4:17 - 4:21
  หรือวิธีคิดคือว่า 5 นี่ --
 • 4:21 - 4:28
  อันนี้ก็คือพาย 20 ชิ้น.
 • 4:28 - 4:29
  คุณนับได้.
 • 4:29 - 4:33
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
 • 4:33 - 4:35
  18, 19, 20.
 • 4:35 - 4:37
  แต่วิธีง่ายๆ คือบอกว่า
  เรามีพาย 5 ถาด.
 • 4:37 - 4:38
  แต่ละถาดมี 4 ชื้น.
 • 4:38 - 4:40
  5 คูณ 4 ได้ 20.
 • 4:40 - 4:46
  1/4 นี่ตรงนี้แทน 1 ชิ้น บวก 1 ชิ้น
 • 4:46 - 4:51
  รวมแล้ว เราจะได้ 21 ชื้น.
 • 4:51 - 4:56
  เราจึงมี 21 ชิ้น
  แต่ละชิ้นเท่ากับ 1/4, เราจึง
 • 4:56 - 5:02
  บอกว่าเรามี 21 คูณ 1/4, หรือ
  พายหนึ่งในสี่ถาด 21 ชิ้น.
 • 5:02 - 5:03
  จะคิดยังไงก็ได้ แต่
 • 5:03 - 5:05
  เราแก้ปัญหาได้แล้ว.
 • 5:05 - 5:07
  เราได้เศษส่วนไม่แท้มาแล้ว.
 • 5:07 - 5:10
  เราได้เขียน 5 1/4 เป็นเศษส่วน
  ไม่แท้แล้ว.
 • 5:10 - 5:13
  ทีนี้ ผมลำบากลำบนอธิบาย
 • 5:13 - 5:17
  ว่า 5 1/4 คืออะไร แต่มันมี
 • 5:17 - 5:21
  วิธีคิดตรงๆ ว่าจะได้เศษส่วนเกิน
 • 5:21 - 5:22
  อย่างไร.
 • 5:22 - 5:25
 • 5:25 - 5:26
  ขอผมใช้สีแทนความหมายนะ.
 • 5:26 - 5:35
  ถ้าผมมี 5 กับ 1 ส่วน 4, เวลาแปลงเป็น
 • 5:35 - 5:39
  เศษส่วนเกิน คุณก็เก็บตัวส่วนเหมือนเดิม
 • 5:39 - 5:42
  แล้วคุณจะได้ส่วน 4 ตรงนี้.
 • 5:42 - 5:47
  แต่ตัวเศษของคุณจะเป็นตัวเศษ
 • 5:47 - 5:48
  ของตรงที่เคยเป็นตัวเศษ.
 • 5:48 - 5:54
  มันจะเท่ากับ 1 บวก จำนวนเต็มคูณ
 • 5:54 - 5:55
  ตัวส่วน.
 • 5:55 - 5:58
  ได้ 1 บวก -- ที่จริง ขอผมทำตาม
  ที่ผมมักคิดดีกว่า.
 • 5:58 - 5:58
 • 5:58 - 6:00
  ที่ผมทำ คือ เอา 4 คูณ 5.
 • 6:00 - 6:03
  ขอผมเขียนลงไปนะ แล้วผมจะใช้สี
  แทนความหมาย.
 • 6:03 - 6:13
  4 คูณ 5, แล้วจากนั้น, ผมก็บวกตัวเศษ.
 • 6:13 - 6:17
  ที่ผมทำ คือ 4 คูณ 5 บวก 1, ซึ่ง --
 • 6:17 - 6:22
  มันเท่ากับ 4 คูณ 5 ได้ 20,
  บวก 1 ได้ 21, แล้วมันคือส่วน
 • 6:22 - 6:24
  4, มันจึงเท่ากับ 21/4.
 • 6:24 - 6:25
  และนี่ก็คือวิธีทำแบบเร็ว.
 • 6:25 - 6:28
  เราแค่ทำตามสิ่งที่เราทำไป
 • 6:28 - 6:29
  ก่อนหน้าที่ช้าหน่อย.
 • 6:29 - 6:34
  เราบอกว่า โอเค 5 เต็มก็
  เหมือนกับหนึ่งในสี่ 20 อัน.
 • 6:34 - 6:37
  คุณจึงเอา 5, ผมหาแล้วมันคือ
  5 คูณ 4, แล้ว
 • 6:37 - 6:42
  ผมมีหนึ่งในสี่อีก 1 อัน จึงเป็น
  4 คูณ 5 บวก 1 ได้ 21.
Title:
Changing a Mixed Number to an Improper Fraction
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:43

Thai subtitles

Incomplete

Revisions