Return to Video

Alternate mental subtraction method

 • 0:00 - 0:04
  ndifuna ukukubonisa indlela ezakuthi, noko, endiyifumana iluncedwana
 • 0:04 - 0:05
  thabatha amanani entlokweni yam
 • 0:05 - 0:08
  ndiyenza ke ngale ndlela -- ayikhawulezi ke noko apha
 • 0:08 - 0:11
  ephepheni, kodwa iyakuvumela ukuba uyikhumbule lento uyenzayo
 • 0:11 - 0:13
  ngokuba ukuba uqala ukuboleka iye ithande ukuba nzinyana
 • 0:13 - 0:15
  ukukukhumbula eyona nto yenzekayo.
 • 0:15 - 0:16
  masikhe sizame ke iingxakana nje ezimbalwa
 • 0:16 - 0:27
  masikhe sithathe 9,456 uthabathe u7,589
 • 0:27 - 0:30
  ngoko ke uhlobo endiyenza ngayo lento apha kum entloko
 • 0:30 - 0:35
  ndiye ndithi 9,456 thabatha 7,589 -- kufuneka ke
 • 0:35 - 0:37
  ukhumbule ke lamanani amabini
 • 0:37 - 0:41
  ngoko ke into yokuqala endiyenzayo, kukuthi yintoni u9,456
 • 0:41 - 0:44
  thabathe u7000?
 • 0:44 - 0:48
  ilula kenoko ngoba ndithatha nje u9000 thabatha u7000
 • 0:48 - 0:52
  ngoko into endiyenzayo kuku xhaxha nje lena ndandule uku
 • 0:52 - 0:54
  thabatha u7000 apha kuye
 • 0:54 - 0:58
  ndizawukufumana ke u2,456
 • 0:58 - 1:05
  ngoko ke apha kum entloko ndiye ndizixelela ukuba 9,456 uthabathe u7,589
 • 1:05 - 1:09
  ikwafana nje -- ukuba ke ndithe nje ndathabatha u7000 --
 • 1:09 - 1:13
  njengo 2,456 uthabathe 589
 • 1:13 - 1:15
  ndiye ke ndamkhupha lo u7000
 • 1:15 - 1:19
  ndiye ke ndamthabatha apha kuwo ke lamanani omabini
 • 1:19 - 1:25
  ngoku ke, ukuba ndifuna ukwenza u2,456 uthabathe u589into ke endithi ndiyenze
 • 1:25 - 1:29
  kuthabatha u500 kuwo omabini la manani
 • 1:29 - 1:31
  ngoko ke ukuba ndiyathabatha u500 kulo eli nani lingezantsi
 • 1:31 - 1:33
  lo uFIVE uzawukuduka
 • 1:33 - 1:36
  kwaye ukuba ndithabatha u500 kulo eli nani lingentla, kwenzeka ntoni?
 • 1:36 - 1:40
  uyintoni ke u2,456 uthabathe u500?
 • 1:40 - 1:41
  okanye enye indlela elula yokuyicinga?
 • 1:41 - 1:43
  ingaba yintoni ke u24 uthabathe uFIVE?
 • 1:43 - 1:44
  loonto yenza uNINETEEN.
 • 1:44 - 1:49
  ngoko ke izawukuba ngu 1,956
 • 1:49 - 1:51
  mandikhe ndinyuke nje kancinci
 • 1:51 - 1:52
  ngoko ngu 1,956
 • 1:52 - 1:58
  ngoko ke ingxaki ebesiqale ngayo iye yafumana ukucuthelwa ku 1,956 uthabathe 89
 • 1:58 - 2:02
  ngoku ke ndinga thabatha u80 kuwo omabini lamanani
 • 2:02 - 2:05
  ukuba ke ndithe ndathabatha u80 kulo eli nanilingezantsi u8 ke yena uyaduka
 • 2:05 - 2:07
  89 uthabathe u80 ikunika loonto u9
 • 2:07 - 2:09
  zendithabathe u80 apha kulo eli inani liphezulu, ndingacinga nje ngalo
 • 2:12 - 2:15
  ingaba yintoni u195 uthabathe u8?
 • 2:15 - 2:18
  Fifteen minus eight is seventeen.
 • 2:18 - 2:25
  ngoko ke u195 uthabathe u8 izakukunika u187 usezakuba
 • 2:25 - 2:27
  naye laa 6 apho
 • 2:27 - 2:32
  ngoko ke ndithi, 1,956 uthabathe u80 zenza 1,876
 • 2:32 - 2:36
  ngoko ke ndithi, 1,956 uthabathe u80 zenza 1,876
 • 2:36 - 2:37
  singayenza ke loonto apha kuthi entloko,
 • 2:37 - 2:40
  yintooni ke u76 uthabathe u9?
 • 2:40 - 2:40
  yintoni?
 • 2:40 - 2:42
  67
 • 2:42 - 2:48
  ngoko ke impendulo yethu yokugqibela ngu 1,867
 • 2:48 - 2:51
  kwaye njengoko ubona ukuba lento ayikhawulezi kunale indlela
 • 2:51 - 2:52
  sithe sayenza ngayo kwenye imoboniso
 • 2:52 - 2:55
  kodwa ke isizathu sokuba ndibe ndiyayithanda kweli nqanaba,
 • 2:55 - 2:56
  kungenxa yokuba ke kufuneka ndikhumbule nje lamanani mabini
 • 2:56 - 2:59
  kufuneka nje ndikhumbule amanani am angentla kwakunye
 • 2:59 - 3:00
  nalamanani am angezantsi
 • 3:00 - 3:03
  inani lam elitsha elingezantsi lisoloko lifana nje neentshiyekela
 • 3:03 - 3:05
  yeedigits yalamanani okuqala angaphantsi
 • 3:05 - 3:08
  lulo ke oko uhlobo endithi ndithande ukwenza ngalo apha kum entloko
 • 3:08 - 3:10
  ngoku ke, ukuqinisekisa ukuba siye safumana impendulo eyiyo kwaye umhlawumbi
 • 3:10 - 3:13
  ukuthelekisa nje kancinane
 • 3:13 - 3:15
  masiyenze ke ngohlobo oluqhelekileyo
 • 3:15 - 3:25
  u9,456 uthabathe u7589
 • 3:25 - 3:28
  ngoko ke ulhobo olwamkelekileyo lokuyenza, ndiye ndithande ukuzenza
 • 3:28 - 3:31
  zonke ezoboleko phambi kokuba ndenze nokuba yeyiphi eyothabatho khonukuze ndithi
 • 3:31 - 3:35
  kwezoboleko zam, okanye ungayicinga nje ngokungathi kukuzilungisa
 • 3:35 - 3:38
  ngoko ke ndiye ndijonge onke amanani am alapha phezulu ndikwabona ukuba
 • 3:38 - 3:39
  ingaba angaphezulu na kumanani am angezantsi?
 • 3:39 - 3:41
  ndiqala apha ekunene.
 • 3:41 - 3:44
  u6 akamkhulwanga kuno 9, ngoko ke kufuneka ndiboleke
 • 3:44 - 3:47
  ngoko ke ndizawukuboleka u 10 okanye u 1 apha kwezi ndawo zee 10
 • 3:47 - 3:48
  izawukuthi ke iphele sele ingu 10.
 • 3:48 - 3:53
  ngoko ke u 6 uye abengu 16 ze keyena u 5 abengu 4
 • 3:53 - 3:54
  wandule ke ukuya kwindawo ke 10
 • 3:54 - 3:58
  u 4 kufuneka abemkhulu kuno 8, masikhe siboleke u 1
 • 3:58 - 4:00
  apha kwii 100.
 • 4:00 - 4:03
  ngoko ke la 4 uye abengu 14 okanye 14 TENS ngoba
 • 4:03 - 4:04
  sikwi ndawo yee 10
 • 4:04 - 4:07
  ze keyena lo 4 uye abengu 3
 • 4:07 - 4:10
  ngoku ke ezi zimbini iicolumn okanye indawo zibukeka zilungile, kodwa ke apha
 • 4:10 - 4:12
  ndine ziyi 3, ezithi zibe ngaphantsi kuno 5
 • 4:12 - 4:14
  ayilunganga, kufuneka kengoko ndiboleke kwakhona
 • 4:14 - 4:19
  la 3 uye abengu 13 ze keyena la 9 abengu 8
 • 4:19 - 4:22
  ngoku ke ndikulungele ukuthabatha
 • 4:22 - 4:24
  ngoko ke uye ufumane u 16 uthabathe u 7.
 • 4:24 - 4:27
  u 14 uthabathe u 8 zenza u 6
 • 4:27 - 4:29
  13 uthabathe u 5 zenza u 8
 • 4:29 - 4:31
  u 8 uthabathe u 7 zenza u 1
 • 4:31 - 4:34
  sinentlahla kethina, siyifumene impendulo eyiyo
 • 4:34 - 4:35
  ndifuna ukuyenza icaca gca
 • 4:35 - 4:37
  ayikho ke enye indlela engcono yokuba siyenze
 • 4:37 - 4:40
  le indlela ke iye ithande ukuba nde kwaye ithanda ukuthatha
 • 4:40 - 4:43
  indawo eninzi apha kuwe ephepheni kuna le indlela. Kodwa le indlela kum
 • 4:43 - 4:45
  ithanda ukuba nzima kakhulu ukukhumbuleka
 • 4:45 - 4:47
  kunzima kakhulu kum ukukulandela into ebendiyi bolekile kwaye
 • 4:47 - 4:50
  elinye inani liyintoni, njalo njalo
 • 4:50 - 4:52
  kodwa ke apha, nanini na, kufuneka nje
 • 4:52 - 4:54
  ndikhumbule nje lamanani mabini
 • 4:54 - 4:57
  kwaye lamanani mabini aye esiba lula ngokwenqanaba endithi
 • 4:57 - 4:59
  ndingene kulo.
 • 4:59 - 5:00
  yiyo ke loonto ndiye ndicinge ukuba iye ithande
 • 5:00 - 5:01
  ukuba lula kancinane apha kum entloko
 • 5:01 - 5:04
  kodwa ke le inokuba, ngokokuxhomekeka kwimeko, ithande ukuba lula apha ephepheni
 • 5:04 - 5:07
  kodwa ke noko apha bekungamelanga ude ube uyaboleka okanye uphinde ulungise
 • 5:07 - 5:21
  ngoko ke, ngokwe themba uzawukuyifumana iluncedwana.
Title:
Alternate mental subtraction method
Description:

How I subtract in my head

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:10
ayandapatrick edited Xhosa subtitles for Alternate mental subtraction method
ayandapatrick edited Xhosa subtitles for Alternate mental subtraction method
ayandapatrick edited Xhosa subtitles for Alternate mental subtraction method
ayandapatrick added a translation

Xhosa subtitles

Incomplete

Revisions