YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Xhosa subtitles

← Alternate mental subtraction method

How I subtract in my head

Get Embed Code
37 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 4 created 01/14/2012 by ayandapatrick.

 1. ndifuna ukukubonisa indlela ezakuthi, noko, endiyifumana iluncedwana
 2. thabatha amanani entlokweni yam
 3. ndiyenza ke ngale ndlela -- ayikhawulezi ke noko apha
 4. ephepheni, kodwa iyakuvumela ukuba uyikhumbule lento uyenzayo
 5. ngokuba ukuba uqala ukuboleka iye ithande ukuba nzinyana
 6. ukukukhumbula eyona nto yenzekayo.
 7. masikhe sizame ke iingxakana nje ezimbalwa
 8. masikhe sithathe 9,456 uthabathe u7,589
 9. ngoko ke uhlobo endiyenza ngayo lento apha kum entloko
 10. ndiye ndithi 9,456 thabatha 7,589 -- kufuneka ke
 11. ukhumbule ke lamanani amabini
 12. ngoko ke into yokuqala endiyenzayo, kukuthi yintoni u9,456
 13. thabathe u7000?
 14. ilula kenoko ngoba ndithatha nje u9000 thabatha u7000
 15. ngoko into endiyenzayo kuku xhaxha nje lena ndandule uku
 16. thabatha u7000 apha kuye
 17. ndizawukufumana ke u2,456
 18. ngoko ke apha kum entloko ndiye ndizixelela ukuba 9,456 uthabathe u7,589
 19. ikwafana nje -- ukuba ke ndithe nje ndathabatha u7000 --
 20. njengo 2,456 uthabathe 589
 21. ndiye ke ndamkhupha lo u7000
 22. ndiye ke ndamthabatha apha kuwo ke lamanani omabini
 23. ngoku ke, ukuba ndifuna ukwenza u2,456 uthabathe u589into ke endithi ndiyenze
 24. kuthabatha u500 kuwo omabini la manani
 25. ngoko ke ukuba ndiyathabatha u500 kulo eli nani lingezantsi
 26. lo uFIVE uzawukuduka
 27. kwaye ukuba ndithabatha u500 kulo eli nani lingentla, kwenzeka ntoni?
 28. uyintoni ke u2,456 uthabathe u500?
 29. okanye enye indlela elula yokuyicinga?
 30. ingaba yintoni ke u24 uthabathe uFIVE?
 31. loonto yenza uNINETEEN.
 32. ngoko ke izawukuba ngu 1,956
 33. mandikhe ndinyuke nje kancinci
 34. ngoko ngu 1,956
 35. ngoko ke ingxaki ebesiqale ngayo iye yafumana ukucuthelwa ku 1,956 uthabathe 89
 36. ngoku ke ndinga thabatha u80 kuwo omabini lamanani
 37. ukuba ke ndithe ndathabatha u80 kulo eli nanilingezantsi u8 ke yena uyaduka
 38. 89 uthabathe u80 ikunika loonto u9
 39. zendithabathe u80 apha kulo eli inani liphezulu, ndingacinga nje ngalo
 40. ingaba yintoni u195 uthabathe u8?
 41. Fifteen minus eight is seventeen.
 42. ngoko ke u195 uthabathe u8 izakukunika u187 usezakuba
 43. naye laa 6 apho
 44. ngoko ke ndithi, 1,956 uthabathe u80 zenza 1,876
 45. ngoko ke ndithi, 1,956 uthabathe u80 zenza 1,876
 46. singayenza ke loonto apha kuthi entloko,
 47. yintooni ke u76 uthabathe u9?
 48. yintoni?
 49. 67
 50. ngoko ke impendulo yethu yokugqibela ngu 1,867
 51. kwaye njengoko ubona ukuba lento ayikhawulezi kunale indlela
 52. sithe sayenza ngayo kwenye imoboniso
 53. kodwa ke isizathu sokuba ndibe ndiyayithanda kweli nqanaba,
 54. kungenxa yokuba ke kufuneka ndikhumbule nje lamanani mabini
 55. kufuneka nje ndikhumbule amanani am angentla kwakunye
 56. nalamanani am angezantsi
 57. inani lam elitsha elingezantsi lisoloko lifana nje neentshiyekela
 58. yeedigits yalamanani okuqala angaphantsi
 59. lulo ke oko uhlobo endithi ndithande ukwenza ngalo apha kum entloko
 60. ngoku ke, ukuqinisekisa ukuba siye safumana impendulo eyiyo kwaye umhlawumbi
 61. ukuthelekisa nje kancinane
 62. masiyenze ke ngohlobo oluqhelekileyo
 63. u9,456 uthabathe u7589
 64. ngoko ke ulhobo olwamkelekileyo lokuyenza, ndiye ndithande ukuzenza
 65. zonke ezoboleko phambi kokuba ndenze nokuba yeyiphi eyothabatho khonukuze ndithi
 66. kwezoboleko zam, okanye ungayicinga nje ngokungathi kukuzilungisa
 67. ngoko ke ndiye ndijonge onke amanani am alapha phezulu ndikwabona ukuba
 68. ingaba angaphezulu na kumanani am angezantsi?
 69. ndiqala apha ekunene.
 70. u6 akamkhulwanga kuno 9, ngoko ke kufuneka ndiboleke
 71. ngoko ke ndizawukuboleka u 10 okanye u 1 apha kwezi ndawo zee 10
 72. izawukuthi ke iphele sele ingu 10.
 73. ngoko ke u 6 uye abengu 16 ze keyena u 5 abengu 4
 74. wandule ke ukuya kwindawo ke 10
 75. u 4 kufuneka abemkhulu kuno 8, masikhe siboleke u 1
 76. apha kwii 100.
 77. ngoko ke la 4 uye abengu 14 okanye 14 TENS ngoba
 78. sikwi ndawo yee 10
 79. ze keyena lo 4 uye abengu 3
 80. ngoku ke ezi zimbini iicolumn okanye indawo zibukeka zilungile, kodwa ke apha
 81. ndine ziyi 3, ezithi zibe ngaphantsi kuno 5
 82. ayilunganga, kufuneka kengoko ndiboleke kwakhona
 83. la 3 uye abengu 13 ze keyena la 9 abengu 8
 84. ngoku ke ndikulungele ukuthabatha
 85. ngoko ke uye ufumane u 16 uthabathe u 7.
 86. u 14 uthabathe u 8 zenza u 6
 87. 13 uthabathe u 5 zenza u 8
 88. u 8 uthabathe u 7 zenza u 1
 89. sinentlahla kethina, siyifumene impendulo eyiyo
 90. ndifuna ukuyenza icaca gca
 91. ayikho ke enye indlela engcono yokuba siyenze
 92. le indlela ke iye ithande ukuba nde kwaye ithanda ukuthatha
 93. indawo eninzi apha kuwe ephepheni kuna le indlela. Kodwa le indlela kum
 94. ithanda ukuba nzima kakhulu ukukhumbuleka
 95. kunzima kakhulu kum ukukulandela into ebendiyi bolekile kwaye
 96. elinye inani liyintoni, njalo njalo
 97. kodwa ke apha, nanini na, kufuneka nje
 98. ndikhumbule nje lamanani mabini
 99. kwaye lamanani mabini aye esiba lula ngokwenqanaba endithi
 100. ndingene kulo.
 101. yiyo ke loonto ndiye ndicinge ukuba iye ithande
 102. ukuba lula kancinane apha kum entloko
 103. kodwa ke le inokuba, ngokokuxhomekeka kwimeko, ithande ukuba lula apha ephepheni
 104. kodwa ke noko apha bekungamelanga ude ube uyaboleka okanye uphinde ulungise
 105. ngoko ke, ngokwe themba uzawukuyifumana iluncedwana.